pb.pl

Pytania dotyczące spółki POLIMEXMS

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-06-24 Czy spółka interesuje się rynkiem afrykańskim?
(brak odpowiedzi) 

2014-04-21 Jakie są szanse i kiedy spółka wygeneruje zysk ?
(brak odpowiedzi) 

2014-02-24 Jakim sposobem firma Polimex sprzedaje własną siedzibę?
(brak odpowiedzi) 

2013-11-04 Czy spółka spółka rozliczyła już wszystkie należności wobec upadłej spółki SSI?
(brak odpowiedzi) 

2013-06-29 Dlaczego kurs dołuje, skoro emisje serii M i N1 {ok. 813 mln} trafiły do wierzycieli, tj. obligatariuszy i ARP?
Rozumiem, że pytanie nie dotyczy szeregu możliwych przyczyn takiego a nie innego zachowania uczestników rynku kapitałowego, a koncentruje się na wymienionych akcjonariuszach. Z tego punktu widzenia nie sposób jednakowo traktować akcjonariuszy obejmujących serię M i serię N1. Wydaje się, że podstawowe znaczenie dla spadku kursu akcji PXM mogą mieć decyzji podmiotów, które objęły akcje serii M w drodze zamiany posiadanych obligacji na akcje. Z ogólniedostępnych informacji wynika, że przynajmniej część tych podmiotów dokonała odpisów na posiadane obligacje PXM jeszcze w 2012 roku i nie pozostaje to bez wpływu na ich decyzje inwestycyjne. 

2013-06-13 Prawa poboru wiszą od jesieni. Kiedy zostaną zrealizowane?
Pozwole sobie przypomnieć, że uchwała nr 5 NWZA PXM z dnia 15 października 2012 roku określiła, między innym,i cenę emisyjną akcji serii N2 na 0,52 zł. Biorąc pod uwagę bieżący kurs akcji, utrzymujący się od pewnego czasu poniżej tej ceny, trudno zakładać powodzenie takiej emisji. W związku z tym mogę poinformować, że nie są prowadzone czynności zmierzające do wykonania tej uchwały. Jest oczywiste, że podjęcie takich czynności będzie możliwe i uzasadnione w przypadku zmiany notowań akcji PXM na GPW.  

2013-05-07 Czy spółka otrzymała już wszystkie należności od Politechniki Wrocławskiej ?
Spółka nie publikuje informacji dotyczących szczegółów bieżących rozliczeń z kontrahentami. Tego typu informacje nie podlegają obowiązkowi informacyjnemu. Możemy jednak potwierdzić, że Politechnika Wrocławska nie posiada wierzytelności wobec Polimexu-Mostostalu.  

2013-04-14 Jaki jest stosunek proporcji zwolnień etatów nieprodukcyjnych do produkcyjnych? Czy ten stan rzeczy w spółce spowodowali pracownicy produkcyjni, że teraz jak słychać mają ponieść największą konsekwencję utratę pracy?
Postępuje dopasowywanie liczby zatrudnionych do aktualnej sytuacji ekonomicznej i nowej struktury organizacyjnej Polimexu-Mostostalu. Firma nie jest obecnie w stanie zapewnić zatrudnionej grupie pracowników właściwego poziomu prac i zadań do realizacji. Zmniejszanie liczby etatów stało się konieczne dla dostosowania potencjału pracowniczego do bieżących potrzeb Spółki, które wynikają z liczby i zakresu realizowanych kontraktów. Zarząd Spółki ma pełną świadomość, że wiąże się to z uszczuplaniem najcenniejszych aktywów Spółki jakimi są pracownicy. Konieczna w obecnej sytuacji stała się jednak dalsza redukcja zatrudnienia poprzez wdrożenie II etapu programu zwolnień grupowych. Zatrudnienie w Spółce zmaleje dodatkowo o ok. 1200 osób w okresie do końca września br. Redukcja obejmie pracowników zatrudnionych w różnych lokalizacjach i na różnych stanowiskach, w tym w szczególności znaczącą grupę pracowników na stanowiskach nieprodukcyjnych, dyrektorskich i kierowniczych.  

2013-03-02 Czy Polimex-Mostostal S.A. zapłacił już SSI S.A. (4,15 mln zł netto) z tytułu wykonania umowy dotyczącej zaprojektowania i wykonania instalacji teletechnicznych w budowanym w Gliwicach centrum handlowym Europa Centralna?
Informacje na ten temat nie podlegają obowiązkowi informacyjnemu. Możemy jednak potwierdzić, że na chwilę obecną nie mamy wymagalnych wierzytelności od firmy SSI. 

2012-11-29 W raporcie bieżącym z 14.11.2012 r. informujecie o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZREW TRANSFORMATORY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za 46.700.000 PLN. Ile wynosiła wartość bilansowa tego majątku w sprawozdaniu Polimex? Czy spółka na tej sprzedaży zarobiła, czy jedynie poprawiła płynność finansową w ramach restrukturyzacji grupy kapitałowej?
(brak odpowiedzi) 

2012-11-29 Czytając Państwa raport za III kw. 2012 r. zwróciłem uwagę na stronę 35 – zobowiązania warunkowe. Proszę o informację skąd tak duży przyrost zobow. warunkowych, w tym hipoteka zwykłej/kaucyjnej? Na koniec 2011 r. były to wartości wielokrotnie mniejsze. Jakie jest prawdopodobieństwo zrealizowania tych zobowiązań?
(brak odpowiedzi) 

2012-09-24 Czy Polimex-Mostostal zamierza zawrzeć ugodę ze spółką Inwestycje Przemysłowe z Gdańska (rozprawa w sprawie ugody sądowej wyznaczona na 3 października 2012 r.)?
Po szczegółowym sprawdzeniu sprawy, jej znaczenie dla biznesu prowadzonego przez Polimex-Mostostal S.A. Spółka może potwierdzić fakt wyznaczenia rozprawy ugodowej na 3 października. Ze względu zarówno na regulacje, dotyczące obowiązków informacyjnych, jaki względy biznesowe, możemy poinformować, że stanowisko co do meritum zajmiemy w trakcie rozprawy. 

2012-08-13 Ile będzie wynosiła odprawa Pana Konrada Karola Jaskóły?
(brak odpowiedzi) 

2012-08-07 Jakie jest opóźnienie budowy Aquaparku w Rudzie Śląskiej? W jakiej wysokości będą kary umowne, jeśli Aquapark zostanie oddany 1 października? Jakie jest opóźnienie przy budowie stadionu w Zabrzu? Czy jest tam również możliwość naliczenia kar umownych?
Realizacja obiektu w Rudzie Śląskiej jest nieco opóźniona. Ponieważ przyczyny tego stanu wynikają z błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej nam przez zamawiającego, ze zmian w projekcie zlecanych nam do wprowadzenia przez zamawiającego, jak również warunków atmosferycznych, które obiektywnie nie sprzyjały w pewnych okresach prowadzeniu w prac budowlanych, Polimex-Mostostal złożył do zamawiającego roszczenie terminowe. Obecnie pracujemy z zamawiającym nad uzgodnieniem rozwiązań, które będą satysfakcjonowały obie strony w odniesieniu do terminu zakończenia prac i kosztów. Prace na budowie stadionu Górnika Zabrze są aktualnie z różnych przyczyn, czasowo, spowolnione. Nie oznacza to jednak, że kontraktowy termin zakończenia robót jest zagrożony. Z poważaniem, Paweł Szymaniak Polimex-Mostostal SA  

2012-07-04 Kiedy będzie znany werdykt w sprawie odwołania dot. budowy bloku w Kozienicach
Według nieoficjalnych informacji przedstawicieli KIO, orzeczenia w tej sprawie można spodziewać się we wtorek, 10 lipca. 

2012-03-21 W ostatnim czasie spółka zaczęła współpracować z SSI SA wybierając tę spółkę jako podwykonawcę wielu prac. Czy współpraca ta jest czysto biznesowa, czy Polimex-Mostostal SA zamierza się zaangażować w ten temat także kapitałowo?
(brak odpowiedzi) 

2011-05-13 W dniu 13 maja po ogłoszeniu wyników ujawniono na stronach Bankier.pl wycenę spółki wykonaną przez analityków jakiegoś banku na 2,74 zł z rekomendacją "sprzedaj". Wycena z 12 maja opublikowana 13. Czy ten wyjątkowy przypadek "natychmiastowego ogłoszenia" zostanie zgłoszony przez Zarząd do KNF? Kto czerpał korzyści z dołowania notowań akcji?
(brak odpowiedzi) 

2011-05-13 Zachowanie kursu spółki na kilka dni przed publikacją wyników QI budzi duże wątpliwości co do jednoczesnego dostępu do informacji poufnych. Co Zarząd zamierza w tej sprawie zrobić?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-21 W dn. 18.03.2011 przypadał termin składania ofert na budowę bloku 1000 MW w Kozienicach. Czy złożyli Państwo ofertę w ramach ustanowionego konsorcjum i jak oceniacie swoje szanse w przetargu?
Polimex-Mostostal składa oferty na wszystkie największe przetargi infrastrukturalne planowane w tym roku. Oceniając szanse spółki, należy przypomnieć o konsolidacji z siedmioma spółkami zależnymi zakończonej w grudniu 2010. Fuzja pozwoliła spółce znacząco zwiększyć potencjał wykonawczy i zdolność do kompleksowej realizacji największych zadań inwestycyjnych również w sektorze energetycznym. W wyniku koncentracji zasobów, znacznie wzmocniła się atrakcyjność naszej oferty. Nowa struktura zapewnia nam większy udział sił własnych w realizacji robót, a zgromadzony w wyniku połączenia potencjał wykonawczy, daje nam wysoce konkurencyjną pozycję na rynku. Postępowanie przetargowe potrwa jeszcze kilka miesięcy. Wykonawcę bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice poznamy w trzecim kwartale tego roku.  

2011-01-12 Prezes K.Jaskóła ostatnio nie wykluczył przejęcia spółki,która może uzupełniać ofertę PXM. Czy przyznanie organizacji MŚ 2018 Rosji i nowe stadiony , które tam powstaną są brane pod uwagę przy ewentualnym wyborze podmiotów do przejęcia?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-28 Czy można liczyć na szczerość zarządu i czy może on podzielić się z drobnym mniej poinformowanym akcjonariatem informacjami, podejrzeniami, dlaczego pomimo tylu drogich kontraktów, kurs spółki spada? Jakie są prognozowane wyniki spółki za 3 kwartał i rok2010 (lepsze , gorsze, zakładane)?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-28 Kiedy nastąpi zapowiadane połączenie Polimexu z Naftobudową?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-20 Witam, czy akcje włączanych spółek będą uczestniczyć w dywidendzie Polimexu za 2009 rok?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-12 Czy połączenie ze spółkami zależnymi spowoduje spadek wartości akcji?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-31 Co spodowało tak wysokie obroty na akcjach spółki na ostatniej, piątkowej sesji?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu