pb.pl

Pytania dotyczące spółki MOSTALZAB

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-01-08 Kiedy Mostostal Zabrze zakład produkcji konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych podpisze porozumienie, które, jeśli dobrze pamiętam, było wynegocjowane ze związkami w sierpniu?
(brak odpowiedzi) 

2012-08-19 Jakie są aktualne postępy czynności egzekucyjnych wobec Reliz Sp. z o.o. po złożeniu w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej? Jakie jest prawdopodobieństwo odzyskania zasądzonego odszkodowania?
Formalnie samo złożenie przez Reliz Sp. z o.o. wniosku o ogłoszeniu upadłości „likwidacyjnej” nie ma bezpośredniego wpływu na prowadzone postępowanie egzekucyjne. Istotnym będzie moment ogłoszenia ewentualnej upadłości i uprawomocnienie się postanowienia w tym przedmiocie. Jeżeli postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego uprawomocni się, to postępowanie egzekucyjne ulega z mocy prawa umorzeniu zgodnie z art. 146 ust 1 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze („PUN”). Biorąc pod uwagę uprawnienia wierzycieli gwarantowane przez przepisy PUN wydaje się, iż ewentualna upadłość Reliz Sp. o.o. nie zmniejsza w istotnym stopniu możliwości odzyskania przez Emitenta swoich wierzytelności wobec upadłego. W związku z powyższym Mostostal Zabrze Holding S.A. dołoży wszelkich starań, aby przy pomocy możliwych środków prawnych zrealizować swoje roszczenia.  

2012-02-25 Czy wydany w dniu 31 stycznia 2012 r. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach nieuwzględniający powództwa Reliz Sp. z o.o. i niezwalniający spod egzekucji przychodów z budynku będącego własnością Reliz jest już prawomocny i czy podjęto już jakieś działania egzekucyjne?
Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach stał się już prawomocnym, w związku z czym można kontynuować egzekucję rozpoczętą jeszcze w maju 2011 r., a tym samym podejmować kolejne działania zmierzające do zaspokojenia Mostostalu jako wierzyciela uprawnionego ze skargi pauliańskiej. 

2012-01-05 Jakie są aktualne efekty, postępy czynności egzekucyjnych wobec Reliz Sp. z o.o.? Czy MZH podjął jakieś kroki celem skutecznej egzekucji, a jeżeli tak to jakie, jeżeli nie to dlaczego?
Na skutek czynności podejmowanych przez Reliz Sp. z o.o. oraz Kredyt Bank S.A. kwestia egzekucji prawomocnie zasądzonych na rzecz Mostostalu Zabrze - Holding S.A. wierzytelności uległa spowolnieniu. Według informacji uzyskanych od pełnomocnika procesowego Mostostalu Zabrze, rozstrzygniecie w powyższym przedmiocie nastąpi w końcu stycznia 2012 r. 

2011-09-07 Czy na poziomie właścicielskim są prowadzone poszukiwania inwestora branżowego?
(brak odpowiedzi) 

2011-08-08 Czy spółka rozważa pozyskanie inwestora strategicznego branżowego?
Do zadań Zarządu należy między innymi wskazywanie kierunków rozwoju Spółki, natomiast ostateczne decyzje, w tym także wprowadzenia inwestora branżowego do Spółki, podejmowane są wyłącznie na poziomie właścicielskim.  

2011-08-02 Czy w związku z oddaleniem wniosku Reliz Sp. z o.o. o wstrzymanie wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2011 r., umożliwiającego Spółce kontynuowanie czynności egzekucyjnych wobec Reliz Sp. z o.o. przez komornika sądowego MZH podjął jakieś kroki celem wszczęcia egzekucji, a jeżeli tak to jakie, jeżeli nie to dlaczego?.
W dniu 05 maja 2011 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice wszczął egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 13 kwietnia 2011 r. W ramach tegoż postępowania egzekucyjnego trwa intensywna wymiana korespondencji pomiędzy organem egzekucyjnym, katowickimi sądami, Mostostalem Zabrze Holding S.A. i innymi zainteresowanymi. Między innymi Kredyt Bank S.A. zawnioskował o umorzenie egzekucji, zaś Reliz Sp z o.o. złożył podobny wniosek i kilka innych, skargę na czynności komornika oraz powództwo o zwolnienie od egzekucji różnych składników mienia jak też o częściowe pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa. Zdaniem Emitenta oraz reprezentującej go renomowanej, krakowskiej kancelarii prawnej, argumentacja prezentowana przez Reliz Sp. z o.o. jest zupełnie chybiona i ma na celu głównie przedłużanie postępowania egzekucyjnego.  

2011-07-24 Czy zarząd weźmie przykład z władz PEKAES-u i zwróci się z prośbą do KNF-u o zbadanie czy nie ma miejsca manipulacja kursem?
Zarząd Mostostalu Zabrze podobnie jak Inwestor z uwagą śledzi obecną wartość kursu akcji Spółki. W naszej jednak ocenie jest on przede wszystkim odzwierciedleniem spadkowych trendów na światowych rynkach finansowych, a nie - jak sugeruje Inwestor - wynikiem manipulacji. Nie mniej jednak, Zarząd Mostostalu nie wyklucza zastosowania rozwiązania, o którym mowa w pytaniu Inwestora.  

2011-07-07 Proszę powiedzieć jaki zysk będą mieli obecni akcjonariusze MSZ z wprowadzenia trzech spółek zależnych na giełdę? Bo zysk dla spółki będzie bezdyskusyjny - zastrzyk gotówki.
(brak odpowiedzi) 

2011-05-15 Dlaczego nie uzgodniono zmian z Połańcem przed wykonaniem prac związanych z montażem droższych urządzeń narażając m.z.h na poważne straty ?!!!
(brak odpowiedzi) 

2011-05-10 Czy w sprawie Altusa wniesiono o kasację?
Na temat wniesienia skargi kasacyjnej w powyższej sprawie nie posiadamy informacji. Mostostal Zabrze Holding S.A. skargi kasacyjnej – z przyczyn oczywistych - nie będzie wnosił.  

2011-05-03 Witam Co spolka zamierza zrobic z zyskiem za 2010 r.? Czy mozliwym jest przeprowadzenie drugiego buy back? Co z akcjami zakupionymi w ramach pierwszego buy back? Czy jest szansa na ich umorzenie? Kiedy spoka spodziewa sie otrzymac pieniadze z tyt. wygranego procesu z Reliz ((kredyt bankiem)? Na co s-ka zamierza te pieniadze przeznaczyc?
Witam Co spółka zamierza zrobić z zyskiem za 2010 r.? Decyzja dotycząca podziału zysku za 2010 r. należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które zgodnie z przepisami KSH powinno się odbyć się do końca czerwca 2011 r. Zgodnie z możliwością przewidzianą przez Kodeks Spółek Handlowych, Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. zamierza przedstawić Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek dotyczący podziału zysku netto za 2010 r. z rekomendacją przeznaczenia go na kapitał zapasowy, celem wykorzystania tych środków na rozwój Spółki. Czy możliwym jest przeprowadzenie drugiego buy back? Zgodnie zapisami Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2010 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, realizacja Programu Skupu Akcji Własnych obejmuje okres od 2010 r. do 2014 r. Aby ewentualnie móc kontynuować dalszy skup akcji własnych najpierw musi zostać podjęta decyzja o przeznaczeniu środków finansowych na ten cel, a takiej na dziś nie ma. Co z akcjami zakupionymi w ramach pierwszego buy back? Czy jest szansa na ich umorzenie? Par 2 ust 2 Uchwały o której mowa powyżej brzmi następująco: „Akcje własne Spółki zostaną przeznaczone: a) na sfinansowanie przejęć i fuzji spółek w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, b) do zaoferowania pracownikom Mostostal Zabrze-Holding S.A. oraz pracownikom spółek Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla Pracowników Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A., c) w celu umorzenia, d) w celu korzystnej odsprzedaży.” Jaki cel zostanie ostatecznie wybrany tego jeszcze nie wiadomo, jeżeli miałaby to być umorzenie akcji, wówczas decyduje o tym WZA; w tym miejscu należy wskazać, że procedury są dość długotrwałe, ponieważ wiąże się to o obniżeniem kapitału i zmianą statutu Spółki, a w dalszej fazie rejestracją przez Sąd rejestrowy powyższych czynności. Kiedy spółka spodziewa sie otrzymać pieniądze z tyt. wygranego procesu z Reliz (Kredyt Bankiem)? Na co s-ka zamierza te pieniądze przeznaczyć? Pomiędzy Emitentem oraz Business Center 2000 Sp. o.o. prawomocnymi orzeczeniami sądowymi zakończyły się do tej pory trzy postępowania gospodarcze, natomiast czwarte nadal jest w toku. Dopiero po zapadnięciu wyroku w tej ostatniej sprawie możliwe będzie dokładne obliczenie wysokości odsetek należnych Mostostalowi, które będą później egzekwowane z majątku Relizu. Obecnie nie ma możliwości oszacowania dokładnej kwoty, która prawdopodobnie będzie uzyskana w wyniku egzekucji a tym bardziej nie można wskazać nawet przybliżonego terminu. W tej sytuacji podawanie celów przeznaczenia jeszcze nie otrzymanych środków finansowych byłoby jedynie przedwczesną spekulacją, mogącą wprowadzić akcjonariuszy w błąd.  

2011-03-01 Szanowni Państwo! Jaka jest prawdziwa kondycja firmy? Prezes opowiada o miliardowych przychodach a rzeczywistość jest inna. Co się dzieje z płynnością finansowa czy faktycznie ryzyko jej utraty jest aż takie wysokie? Z kwartału na kwartał jest większe. Dlaczego sad wcześniej nie zapoznał się z aktami sprawy. Czy ryzyko przegrania procesu jest aż tak wysokie?
(brak odpowiedzi) 

2011-02-09 Spółka ogłosiła zamiar powiększenia zakresu działania o energetyke. Czy zarząd brał pod uwagę możliwość wymiany skupionych akcji na akcje firmy działającej w segmencie budownictwa energetycznego np mam tu na mysli energo-montaz południe s.a Spółka te również prowadzi skup akcji własnych i szuka nowego inwestora. Spółka ta rowniez pochodzi ze slaska co jest dodatkowym atutem Współpraca taka mogla by byc korzystna dla obu spółek.
(brak odpowiedzi) 

2011-02-09 Witam Spółka ogłosiła zamiar powiększenia zakresu swojego działania o energetyke Czy zarząd brał pod uwagę możliwość wymiany skupionych akcji na akcje firmy działającej w segmencie budownictwa energetycznego np mam tu na mysli energo-montaz południe s.a Spółka te również prowadzi skup akcji własnych i szuka nowego inwestora. Spółka ta rowniez pochodzi ze slaska co jest dodatkowym atutem Współpraca taka mogla by byc korzystna dla obu spółek
(brak odpowiedzi) 

2011-02-03 Wiem, że proces w spawie ALTUS-a jeszcze się nie zakończył, ale czy są już plany na co zostanie przeznaczone "odszkodowanie" (w razie korzystnego wyroku)?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-13 Czy po roku od zakończenia inwestycji w RPA udało się rozliczyć tą inwestycję? Jeżeli nie to proszę odpowiedzieć dlaczego?
Realizacja zadania pn. wykonanie i montaż konstrukcji stalowej i membrany fasady stadionu w Cape Town w RPA było wykonywane przez Mostostal Zabrze – Holding S.A. w konsorcjum z Hightex GmbH jako Joint Venture Hightex/Mostostal. W ramach powyższego kontraktu konsorcjum winno wykonać po zakończeniu Mistrzostw Świata 2010 demontaż części trybun (ostatecznie stadion ma posiadać 55 tys. a nie 65 tys. miejsc). Inwestor – miasto Kapsztad postrzega kontrakt jako całość i dlatego pomimo zakończenia części przypadającej na Mostostal Zabrze – Holding S.A. jeszcze w 2009 r. ostateczne rozliczenie kontraktu zostało przedłużone w czasie ze względu na powyższy demontaż.  

2011-01-11 Czy zamierzają Państwo wziąć udział w przetargu na budowę stadionu w Lublinie?
Pozyskiwanie ofert na budowę lub modernizację stadionów odbywa się w trybie zamówień publicznych, gdzie istotnym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena. Budowa stadionów, pomimo iż jest prestiżowa, nie pozwala na osiąganie wysokich marż, dlatego też Spółka poszukuje takich kontraktów które będą wykonywane bliżej siedziby Spółki (tak jak np. Stadion Śląski w Chorzowie), co przełoży się na obniżenie kosztów realizacji. Obecnie planowane jest złożenie ofert na realizacje stadionów w Bielsku-Białej i Zabrzu.  

2011-01-02 Czy zdaniem Zarządu w Spółce jest prowadzona wystarczająca polityka informacyjna dotycząca ralizacji znaczących kontraktów (np.stadion w Warszawie)?
Mostostal Zabrze – Holding S.A. realizując politykę informacyjną dotyczącą największych kontraktów Spółki wykorzystuje do tego celu głównie własną stronę internetową. Na niej zamieszcza informacje o bieżących wydarzeniach na poszczególnych budowach zwłaszcza, gdy stanowią one istotny etap realizacji. Jednocześnie zwracamy uwagę Inwestora, iż Mostostal Zabrze – Holding .A. buduje Stadion Narodowy w Warszawie w konsorcjum z CIMOLAI S.p.A. i HIGHTEX GmbH jako podwykonawca.  

2010-12-29 Aktualnie prowadzone są przetargi na modernizację bloków w Jaworznie(4-5 mld),Elektrowni Turów(3 mld),czy spółka bierze w nich udział? W przyszłym roku rusza wiele przetargów w energetyce w kraju i za granica, czy spółka szuka jak inne polskie spółki budowlane zagranicznego partnera z doświadczeniem w energetyce?
Przetargi, o których mowa w pytaniu Inwestora to przetargi ogłaszane przez duże koncerny energetyczne, producentów i dostawców w energii elektrycznej. Są to przedsięwzięcia o bardzo dużej skali. Wielkość naszej firmy oraz brak specjalistycznych referencji nie pozwala startować w tego typu przetargach. Mostostal Zabrze-Holding to przede wszystkim firma budowlana. Nie mniej jednak dokonujemy wszelkich starań, podobnie jak wiele innych spółek budowlanych, aby mieć jak największy udział w dynamicznie rozwijającym się sektorze energetycznym. Niestety konkurencja jest tu niezwykle silna. Pomimo tego spółka Mostostal Zabrze-Holding S.A. aktywnie uczestniczy, również we współpracy z konsorcjantami zagranicznymi w wielu przetargach organizowanych przez energetykę, w szczególności w zakresie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE), budową instalacji do podawania biomasy oraz systemem redukcji tlenków azotu (DeNOx) i innych. Liczymy, że nasze starania w niedalekiej przyszłości zaowocują pozyskaniem nowych zleceń. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi realizacjami na naszej stronie www.mz.pl w zakładce O Firmie/Realizacje/Energetyka.  

2010-12-22 Czy spółka planuje spotkania z inwestorami instytucjonalnymi? W ostatnim czasie pojawia się sporo analiz i rekomendacji dotyczących spółek budowlanych nie ma wśród nich Mostostalu Zabrze pomimo, że spółka obecnie realizuje najbardziej skomplikowane projekty budowlane w Polsce(stadiony, akumulatory ciepła,biomasa)czy spółka planuje zainteresować, zapoznać z tym analityków?
Spotkania Spółki z Inwestorami są organizowane przede wszystkim na prośbę zainteresowanych, zazwyczaj mają charakter indywidualnych wizyt roboczych, stąd też informacje o ich przebiegu nie są przekazywane do wiadomości publicznej. Jeżeli chodzi o aktualne realizacje Mostostalu Zabrze - Holding S.A., w szczególności dotyczące budowy stadionów na EURO 2012 znajdziecie je Państwo na korporacyjnej stronie Spółki pod adresem: www.mz.pl w zakładkach O Firmie/Realizacje oraz O Firmie/Aktualności.  

2010-12-02 Mostostal jest współkonsorcjantem specjalistycznych firm budujących stadiony,ostatnio współpracuje z Cimolai, Hightex,Hochtief,Thermoserr przy stadionach w RPA,Narodowym,Śląskim.Czy spółka inwestując w ostatnim czasie w specjalistyczny sprzęt do budowy stadionów(największy w Polsce dźwig)planuje udział w przetargach na stadiony na których odbęda się MŚ 2018,2022 ?
Na chwilę obecną nie rozpisano jeszcze przetargów na budowę stadionów dot. MŚ 2018, 2022. Nie mniej jednak jesteśmy przekonani, że dotychczasowe doświadczenie, zdobyte referencje przy budowach stadionów oraz nawiązana współpraca z wykonawcami usług specjalistycznych pozwoli na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych tego typu.  

2010-12-01 Jako akcjonariusz jestem mocno zaniepokojony przedłużeniem realizacji kontraktów Elektrociepłowni w Połańcu i Częstochowie. Moje pytanie wiążę się z karami, czy takowe zostały już naliczone przez inwestora, jeżeli tak, to jakiej wielkości, jeżeli nie to czy toczy się spór o słuszność ich naliczania?
Kwestie związane z ostatecznym rozliczeniem kontraktów, o których mowa w pytaniu Inwestora, zostały omówione w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej za III kwartały 2010 r. http://www.mostostal.zabrze.pl/relacje/raporty_okresowe,,,,raport392.html. Żaden z Inwestorów nie obciążył MZH S.A. karami umownymi. Przy okazji – małe sprostowanie – w Połańcu funkcjonuje elektrownia systemowa (kondensacyjna) a nie elektrociepłownia (produkująca w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną).  

2010-11-29 Jakie są plany zarządu spółki wobec PRInż? Czy utrzymywanie jest w strukturze spółki ma sens? Jakie są wyniki finansowe całej grupy PRinż?
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PRInż za III kwartały 2009 r. stanowiły ponad 30% przychodów Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. i wykazują z roku na rok stałą tendencję wzrostową. Wyniki finansowe zostały opublikowane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze za III kwartały 2010 r. http://www.mostostal.zabrze.pl/relacje/raporty_okresowe,,,,raport392.html) w punkcie 3.7. „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”. Segment drogownictwa w jakim działa Grupa Kapitałowa PRInż stanowi niewątpliwie uzupełnienie usług budowlanych ofertowanych przez Grupę Kapitałowej Mostostal Zabrze Holding S.A. Mając na względzie duże zapotrzebowanie w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej kraju z pewnością odegra on istotną rolę w realizacji rynkowej strategii Mostostal Zabrze-Holding S.A.  

2010-11-25 Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie, czy na 15.12.2010r. ustalono termin rozprawy apelacyjnej?
Na dzień 15 grudnia 2010 r. wyznaczona rozstała rozprawa w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w sprawie tzw. „skargi pauliańskiej”. Z dotychczasowych doświadczeń Spółki wynika, iż z różnych powodów rozprawy nie zawsze odbywają się w wyznaczonych terminach, natomiast przeprowadzenie rozprawy z reguły nie przynosi jeszcze rozstrzygnięcia sporu. Procesy sądowe oparte na konstrukcji skargi pauliańskiej są zazwyczaj skomplikowane i długotrwałe, natomiast nawet wydanie przez Sąd wyroku korzystnego dla Spółki nie będzie oznaczać bezpośredniego wpływu środków finansowych na jej konto.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu