pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-08-17 Czy w spółce (ewentualnie w biznesie spółki) dzieją się jakieś wydarzenia uzasadniające spadek kursu i rezygnację członków zarządu. Jakie są przewidywania na najbliższe kwartały dla przychodów/wyników spółki.
Informujemy Państwa, iż w ostatnim czasie nie zaistniały zdarzenia uzasadniające obserwowany spadek wartości kursu akcji Spółki oraz rezygnację Członków Zarządu. Ponadto Spółka zapewnia, iż rezygnacja Członków Zarządu nie będzie miała negatywnego wpływu na operacyjną efektywność działalności Spółki. Spółka nie publikuje prognoz wyników.  

2011-08-16 Proszę o udzielenie informacji, czy MWt zajmuje się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych. Ile na nich firma zarobiła? Podobno spółka zamierza udzielać pożyczek podmiotom spoza sektora publicznego. Czy nie jest to obarczone dużo większym ryzykiem? Czy jest możliwe ryzyko utraty zainwestowanego kapitału?
W minionym roku M.W. Trade stało się częścią Grupy Kapitałowej Getin Holding nawiązując współpracę z podmiotami należącymi do Grupy, m.in. z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA. W maju br. Spółka zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa umowę agencyjną, kreującą szczegółowe zasady obustronnej współpracy w zakresie stałego pośredniczenia przez M.W. Trade w zawieraniu przez TU Europa umów ubezpieczenia należności krajowych oraz wykonywania innych czynności agencyjnych przez Spółkę na rzecz TU Europa. Spółka nie planuje ujawniać informacji dotyczących zysku ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Przedmiotowe informacje prosimy śledzić na bieżąco w komunikatach Spółki oraz publikowanych sprawozdaniach okresowych. Odpowiadając na drugą część pytania Spółka obecnie nie udziela pożyczek podmiotom spoza rynku publicznego. Niemniej jednak stale wykorzystując potencjał rynku do korzyści biznesowych Spółka zakłada poszerzenie dotychczasowej grupy klientów o podmioty spoza sektora publicznego. 

2011-08-11 Proszę o udzielenie informacji,czy spółka zamierza iść w stronę sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Podobno spółka zamierza udzielać pożyczek podmiotom spoza sektora publicznego. Czy nie jest to obarczone dużo większym ryzykiem? Czy jest możliwe ryzyko utraty zainwestowanego kapitału?
W ramach współpracy z podmiotami Grupy Kapitałowej Getin Holding zawarta została z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA umowa agencyjna kreująca szczegółowe zasady obustronnej współpracy w zakresie stałego pośredniczenia przez M.W. Trade w zawieraniu przez TU Europa umów ubezpieczenia należności krajowych oraz wykonywania innych czynności agencyjnych przez M.W. Trade na rzecz TU Europa. O zawarciu przedmiotowej umowy Spółka komunikowała raportem bieżącym nr 63/2011. Obecnie Spółka nie jest zaangażowana w udzielanie pożyczek podmiotom spoza rynku publicznego, jednak w związku z naturalnym rozwojem organicznym Spółki oraz postępującymi zmianami ustawowymi w sektorze medycznym nastąpi poszerzenie dotychczasowej grupy klientów M.W. Trade – samodzielne publiczne zakłady opieki medycznej - o niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, wybrane spółki działające na rynku medycznym czy jednostki samorządowe, jak i kontrahenci tych jednostek.  

2011-07-25 Ponawiam pytanie: Dlaczego w programie motywacyjnym są zapisane tak niskie wymagania co do zysku w najbliższych latach? Dlaczego spółka przestała odpowiada na pytania inwestorów?
Odpowiedź dotycząca założeń Programu Motywacyjnego poniżej. Ponadto informujemy Państwa, iż Spółka nie podjęła decyzji zmierzających do zaprzestania odpowiedzi na pytania Inwestorów i Czytelników.  

2011-07-19 Jak przebiega realizacja założonej strategii że spółka ma byc liderem w finansowaniu zobowiązań służby zdrowia? Czy duże spadki kursu w ostatnich 3 m-cach spowodowane są zbyt ambitnym celom spółki i trudnościami w ich realizacji?
Zarząd Spółki M.W. Trade chciałby poinformować wszystkich Inwestorów oraz Akcjonariuszy Spółki, iż nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie się wartości kursu akcji Spółki. Wszyscy Inwestorzy oraz Akcjonariusze M.W. Trade SA posiadają równy dostęp do wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na zachowania kursu akcji Spółki na rynku. Obecna niepewność i zmienność na rynku kapitałowym ma bez wątpienia wpływ na kształtowanie się kursu. Spółka informuje, iż w ostatnim czasie nie zaszły żadne istotne wydarzenia, które mogłyby prowadzić do spadku kursu. Jednocześnie Zarząd zapewnia, że Spółka w dalszym ciągu intensywnie pracuje nad dalszym rozwojem biznesu oraz zwiększaniem jego wartości. 

2011-06-22 Dlaczego w programie motywacyjnym są zapisane tak niskie wymagania co do zysku w najbliższych latach?
W związku z istotną zmianą sytuacji Spółki, która stała się częścią Grupy Kapitałowej Getin Holding nastąpiła potrzeba dostosowania założeń Programu Motywacyjnego do aktualnej sytuacji Spółki, poziomu wyceny giełdowej oraz do reguł obowiązujących w Grupie Kapitałowej Getin Holding. Program Motywacyjny premiuje poziom realizacji przez Spółkę zysku netto, osiągniętego przez Spółkę w danym Roku Realizacji Programu. Pierwszy i Drugi Rok Programu Motywacyjnego został już zrealizowany. Uprawnienia dla uczestników Programu w trzecim Roku Realizacji Programu przysługiwać będą, jeżeli zysk netto osiągnięty przez Spółkę w trzecim Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 80% zysku netto zaplanowanego do osiągnięcia przez Spółkę w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki planie finansowym Spółki (Budżecie Spółki). Założenia Programu uszczegóławia Uchwała nr 28/2011 ZWZA z dnia 29.03.2011r.  

2011-05-16 Dlaczego spółka w ostatnim czasie podpisuje tak mało umów?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-12 Czy rok 2011 będzie również rekordowym pod względem zysku netto?? Czy spółka zamierza wydać prognozy zysku netto na 2011, a jeśli tak to w jakim okresie?
Spółka M.W. Trade nie będzie publikować prognozy zysku netto na rok 2011. 

2011-03-08 Witam. W związku z wzrostem wolumenu transakcji dziennych w ostatnim czasie, mam pytanie: Czy firma lub Zarząd prowadzi skup acji spółki, lub czy posiadacie Państwo informację o takim skupie przez inne podmioty ? Pozdrawiam drobny inwestor.
Spółka M.W. Trade informuje, iż nie prowadzi skupu akcji, jak również nie posiada wiedzy o skupie przez inne podmioty. 

2011-01-17 Czy władze spółki mają zamiar kontynuować dobrą tradycję publikacji szacunków wyników kwartalnych przed publikacją właściwych raportów okresowych?
Szacunkowe wyniki za IV kwartał 2010 roku Spółka M.W. Trade przekaże do publicznej wiadomości w ostatnim tygodniu stycznia br. 

2010-12-07 Interesuje mnie nowa strategia rozwoju spółki, o której już kilkakrotnie była mowa - czy w ogóle taka istnieje? Wielu akcjonariuszy czeka na wypowiedz w tym temacie.
Podstawą strategii M.W. Trade SA jest objęcie pozycji lidera na rynku finansowania publicznych szpitali. Chcemy to osiągnąć poprzez rozwijającą się współpracę ze spółkami należącymi do Grupy Getin Holding. Ze względu na to, iż część planowanych działań, zanim zostaną wdrożone w życie, nie powinna być znana naszej konkurencji, dlatego szczegóły strategii nie zostaną opublikowane. Jesteśmy przekonani, iż zwiększająca się skala działalności Spółki oraz rosnący wynik netto będą wystarczającym argumentem do zainwestowania w akcje M.W. Trade SA. 

2010-10-19 Pan Prezes w wywiadzie z dn.30 lipca br. określa termin podania nowej strategii po wejściu do spółki Grupy Getin Holding najpóźniej na dzień 15 września. W związku z pojawiającymi się ostatnio niepokojami inwestorów o kierunek rozwoju spółki proszę o podanie przyczyn opóźnienia w przekazaniu strategii oraz określenia przybliżonego terminu, w którym należy się spodziewać prezentacji nowego projektu rozwoju spółki.
(brak odpowiedzi) 

2010-10-18 Czy znana jest już data ogłoszenia nowej strategii rozwoju spółki? Jeśli nie, kiedy można się spodziewać jej ogłoszenia? Kto tę strategię opracowuje?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-14 Czy w związku z przejęciem przez GETIN Holding banku w Rosji, spółka zależna MW Trade interesuje się działalnością na rynku finansowania służby zdrowia i usług medycznych w Rosji ? Czy są takie plany lub będą takie plany ? Kiedy możemy się spodziewać zapowiadanej strategii spółki ?
M.W Trade prowadzi swoją działalność na terenie kraju. Polski system opieki zdrowotnej jest wciąż w złej kondycji, dlatego Spółka skupia się na rozwiązywaniu problemów zadłużenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w naszym kraju. M.W. Trade nie wyklucza jednak ewentualności poszerzenia działalności poza granice Polski w kolejnych latach, gdyż Spółka rozpatruje różne ścieżki rozwoju. Strategia rozwoju M.W. Trade, która zakłada utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej w zakresie bezpiecznej obsługi finansowej zakładów opieki zdrowia oraz koncentruje się na stabilnym, długoterminowym wzroście wartości Spółki jest cały czas konsekwentnie realizowana.  

2010-10-13 Jaka jest polityka spółki w zakresie raportowania na giełdę inf. dot. zawarcia znaczących umów? Czy MW Trade informuje rynek o podpisaniu każdej umowy? Jeśli tak, czy nie obawiacie się Państwo zarzutu ze strony KNF dot. uprawiania marketingu? Czy w publikowanych informacjach o podpisanych umowach nie powinniście zawierać nazwy kontrahenta?
Spółka M.W.Trade w zakresie informowania rynku o zawartych znaczących umowach przez emitenta lub jednostkę od niego zależną w pełni wywiązuje się z obowiązku wynikającego z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

2010-09-21 Co się dzieje z kursem spółki?
Proszę sprecyzować pytanie. 

2010-09-04 Dlaczego od ponad pół miesiąca spółka przestała odpowiadać na pytania inwestorów? Czy dlatego, że są one niewygodne czy to nowa polityka spółki po przjęciu przez Getin?
Spółka M.W. Trade SA informuje, iż nie zamierza zaprzestać odpowiedzi na pytania inwestorów i czytelników. Brak natychmiastowej odpowiedzi na niektóre z pytań nie wynika z ich niewygodności czy też polityki Spółki po przejęciu przez Grupę Getin Holding SA, Spółka działa tak, aby bez zbędnej zwłoki udzielać czytelnikom odpowiedzi. 

2010-08-27 Czy spółka planuje w przyszłości wypłacać dywidendę z zysku, a jeśli tak to czy znane są jakieś daty?
Zarząd Spółki nie planuje w najbliższym czasie podjęcia działań zmierzających do wypłaty dywidendy.  

2010-08-24 Panie Prezesie, która spółka ma najniższy koszt finansowania dla szpitali - Electus, Magellan czy MW Trade? Proszę napisać w procentach, rocznie ile kosztuje Państwa klienta Wasz pieniądz. W rozstrzygnięciach przetargowych widziałem, że jest to ok. 15% rocznie. Czy to prawda? Jeżeli tak to proszę napisać dlaczego jest on tak drogi.
Spółka M.W. Trade prowadzi działania, aby być najbardziej konkurencyjną firmą na rynku, dopasowując swoją ofertę do potrzeb klientów. Koszt pieniądza natomiast zależy od różnych czynników, zarówno bezpośrednio związanych z sektorem na którym działa Spółka, jak i otoczeniem makroekonomicznym. M.W.Trade SA specjalizuje się w projektach restrukturyzacyjnych, które są najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla SP ZOZ, jak i ich kontrahentów. 

2010-08-20 Proszę o informację, czy Państwa portfel jest bezpieczny? czy publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą rzeczywiście zbankrutować, o czym informujecie na swojej stronie www pisząc, iż "nie godzicie się na rzeczywistość, w której publiczne zakłady opieki zdrowotnej bankrutują"?
Przytoczone słowa - wyrażone metaforą - określają misję M.W. Trade, która jest świadectwem tożsamości Spółki, określa jej podstawowe wartości, kierunek działania, koncepcję biznesu oraz rolę, jak również określa pośrednio dziedziny, którymi Spółka się zajmuje. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie mogą zbankrutować. SP ZOZ może zostać zlikwidowany w sposób wskazany w ustawach o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawą o finansach publicznych dla zakładów prowadzonych w formie jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych. Po likwidacji SP ZOZ jego zobowiązania i należności przechodzą odpowiednio na Skarb Państwa lub na właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, a jego majątek po likwidacji (po zaspokojeniu wierzytelności) staje się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu. O dalszym przeznaczeniu majątku zawsze decyduje "organ założycielski".  

2010-08-19 Panie Prezesie, proszę o szczegółową informację jakie koszty zawierają się w rubryce usługi obce i dlaczego są one takie wysokie.
Spółka M.W.Trade zwraca uwagę, iż koszt usług obcych uległ istotnemu obniżeniu w porównaniu rdr. Jednocześnie w tym samym okresie działalność spółki dynamicznie wzrasta, a skala działalności, w tym wyniki netto, uległy zwiększeniu (Nota 16 Sprawozdania Finansowego M.W. Trade SA za rok 2009, str.39) W strukturze kosztów istotną pozycję stanowią koszty usług specjalistycznych, w tym w szczególności koszty usług i opinii prawnych, audytorskich, podatkowych.  

2010-08-18 Dlaczego spółka tak mało zarabia w stosunku do posiadanych aktywów oraz w porównaniu z Magellanem?
Analiza danych finansowych M.W. Trade oraz wskaźników wskazuje na dynamiczny rozwój Spółki. Jednocześnie obecna skala prowadzonej działalności pozwala wciąż zakładać, iż dynamika będzie kontynuowana w kolejnych okresach, w szczególności przy uwzględnieniu synergii, jaka wynika z faktu uczestnictwa w strukturze kapitałowej Grupy Getin Holding. Osiągane przychody zależą od pracującego portfela i ważny jest jego średni stan w okresie sprawozdawczym, a nie tylko stan na koniec tego okresu. M.W. Trade jest relatywnie mniejszą spółką od Spółki Magellan, jednakże rentowność aktywów nie jest niższa niż w konkurencyjnej firmie. M.W. Trade jest najbardziej dynamicznie rosnącą spółką w tym sektorze rozsądnie budującą swój bilans. Efekty wzrostu aktywów w każdym kwartale przekładają się na wzrost przychodów i zysku netto.  

2010-08-16 Proszę o komentarz do dzisiejszego artykułu na pierwszej stronie w Gazecie Wyborczej.
Spółka M.W. Trade nie zamierza komentować wspomnianego artykułu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w dniu 16.08.2010r. 

2010-07-29 Panie Prezesie, czy nie boi się Pan, że Getin podniesie kapitał i rozwodni Pana akcje?
W imieniu Prezesa Spółki M.W. Trade S.A. - Pana Rafała Wasilewskiego informuje, iż Pan Wasilewski nie obawia się podniesienia kapitału przez Getin Holding S.A. Ponadto nie są prowadzone rozmowy w tym zakresie. 

2010-07-28 Czy w najbliższym czasie przewidują Państwo nową emisję akcji?
Spółka M.W. Trade jest aktywnym uczestnikiem rynku długu obligacji, natomiast w zakresie zmian w kapitale własnym decyzje jeszcze nie zapadły. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu