pb.pl

Pytania dotyczące spółki 07NFI

      0/4   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-02-22 Czy w ocenie zarządu obecna wycena spółki na giełdzie papierów wartościowych odzwierciedla jej wartość rzeczywistą? Spadek miesięczny o 30 proc., przy coraz niższych poziomach historycznych? Czyżby to już przedsionek upadłości?
(brak odpowiedzi) 

2013-02-22 Czy to prawda, że spółka jest na krawędzi bankructwa i grozi jej wykluczenie z GPW? Ostatnie dni notowań zdają się potwierdzać wieści krążące po forach internetowych.
(brak odpowiedzi) 

2013-02-04 1) Czy Zarząd mógłby uaktualnić portfel inwestycyjny na stronie internetowej funduszu? Ostatnia aktualizacja jest z Października 2012 roku. 2) Jakie działania Zarząd zamierza podjąć w celu urealnienia wyceny Funduszu na GPW?
(brak odpowiedzi) 

2012-07-26 Czy Zarząd planuje skup części akcji w celu ich umorzenia tak jak zapowiadał to członek Rady Nadzorczej Pan Paweł Turno w wywiadzie, który ukazał się 31.10.2011 roku w gazecie Parkiet?
Decyzja o skupie akcji własnych w ostatnim czasie nie była przez Zarząd rozważana.  

2012-07-20 W raporcie za I kw. 2012 r. pod "Wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZ Funduszu" umieszczono informację, iż "Według wiedzy Zarządu podmioty te nie są akcjonariuszami Funduszu, ale nie dokonały odpowiedniego zawiadomienia Funduszu w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dlatego są nadal wykazywane jako akcjonariusze". Informacja ta (jak oznaczono w raporcie gwiazdkami) dotyczy podmiotów: Everest Capital Frontier Fund L.P.(3521491 posiadanych akcji) oraz Deutsche Bank Securities Inc (3000000 posiadanych akcji). Czy Zarząd może ustalić jaki jest stan faktyczny np. w porozumieniu z KNF lub KDPW?
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podmioty są zobowiązane do informowania Komisji oraz Spółki dopiero w przypadku przekroczenia progu 5%. BBI Capital NFI nie ma też obowiązku ustalania takich informacji. 

2012-07-20 Proszę o informację jaki był powód uchylenia zobowiązania Funduszu do sprzedaży na rzecz Pana Szymona Pikuli 27748000 akcji spółki Call2Action SA (zgodnie z raportem nr 20/2012)?
Treść porozumienia między stronami miała charakter poufny. Informacje dotyczące transakcji objęte obowiązkiem ujawnienia zostały podane w komunikatach 50/2011, 55/2011 oraz 20/2012.  

2012-07-20 Na stronie internetowej w zakładce "Portfel Inwestycyjny/Zestawienie udziałów" podają Państwo, iż wg stanu na dzień 30 maja procent posiadanego kapitału zakładowego dla spółki TELL wynosi 20,39. Zgodnie z raportem nr 26/2012 taki % udział kapitału w spółce TELL fundusz posiada od dnia 9 lipca 2012. Na jaki dzień podane są udziały funduszu w pozostałych spółkach na stronie internetowej? Czy jest możliwe uaktualnianie stanu udziałów np. na koniec każdego miesiąca?
Stan udziałów jest aktualizowany na bieżąco po każdej zmianie. Data aktualizacji została już poprawiona. 

2012-01-24 Po jakiej cenie Fundusz sprzedał I transzę akcji spółki Call2Action? Czy cena sprzedaży II transzy (pozostałej liczby) akcji jest już ustalona? Jaka to cena?
Cena, po jakiej sprzedano akcje Call2Action, nie została ujawniona, ponieważ takiego ustalenia dokonały strony transakcji, a ponadto wartość transakcji nie nakłada na Spółkę obowiązku publikacji tej informacji w RB. Cena sprzedaży pozostałych akcji nie została ustalona.  

2011-12-01 Czy spółka może uaktualnić informacje na temat portfela inwestycyjnego? Dane dostęne na stronie obrazują stan na sierpień 2011.
Informacje o składzie portfela zostały uaktualnione. 

2011-10-20 Czy nowy zarząd zamierza kontynuować strategię ogłoszoną w pierwszej połowie 2011 roku? Czy nowy Zarząd planuje skup akcji własnych. Obecna wycena wydaje się być bardzo atrakcyjna.
Strategia zakładająca prowadzenie działalności Spółki w formule typowego funduszu Private Equity/Venture Capital jest kontynuowana. Nie, na chwilę obecną nie ma takich planów. 

2011-09-01 Pytanie 1. Czym będzie zajmował się obecny Zarząd po podpisaniu umowy o zarządzanie Spółką przez SUPERNOVA IDM Management sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie? Pytanie 2. Czy obecny Zarząd zamierza obniżyć swoje wynagrodzenie w związku ze słabymi wynikami osiąganymi przez Spółkę - co widać po wycenie giełdowej.
(brak odpowiedzi) 

2011-08-22 1) Czy zdaniem Zarządu proponowana emisja akcji po cenie emisyjnej poniżej wartości księgowej oraz poniżej wyceny dyrektorskiej nie jest krzywdząca dla mniejszych akcjonariuszy? 2) Jakich korzyści mogą oczekiwać mniejsi akcjonariusze po emisji akcji? 3) Czy Zarząd może skomentować reakcje rynku na plan znacznego rozwodznienia kapitału poprzez planowaną emisję? 4) Czy zatwierdzona w tym roku strategia nad którą Zarząd pracował prawie pół roku stanie się nieaktualna po przeprowadzeniu emisjii akcji?
(brak odpowiedzi) 

2011-08-03 Od czasu pytania o działanie na szkodę spółki przez zarząd i tłumaczenia, że zarząd robi wszystko, żeby "zmniejszyć dyskonto" kurs spadł o ponad 30% a zarząd milczy pokazując swój stosunek do akcjonariuszy. Proszę o oficjalne stanowisko zarządu nt obecnej sytuacji w spółce.
(brak odpowiedzi) 

2011-07-21 Czy Zarząd mógłby uaktualnic portfel inwestycyjny na stronie internetowej. Ostatnia aktualizacja jest z początku kwietnia!!!
(brak odpowiedzi) 

2011-07-20 Czy w spółce miały miejsce jakieś negatywne wydarzenia które mogły mieć wpływ na obecny spadek notowań akcji? Czy Zarząd mógłby skomentować obecną wycenę giełdową funduszu?
Z zasady nie komentujemy zachowania kursu spółki. Niemniej jednak odnosząc się do postawionego pytania informujemy, że w spółce nie miały miejsca żadne negatywne wydarzenia. Zachowanie kursu giełdowego BBI Capital jest uzależnione od wartości portfela inwestycyjnego, a ta z kolei wynika częściowo z koniunktury na rynku kapitałowym, ponieważ część spółek wchodzących w skład naszego portfela jest notowana na aktywnym rynku - giełdowym bądź NewConnect. Zatem ryzyko systematyczne dla akcji BBI Capital jest takie samo jak dla innych podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym w Polsce. 

2011-07-18 Przy jakim kurie Zarząd uznałby, iż iwestycja we własne akcje byłaby bardziej atrakcyjna niż np. inwestycje w ADVADIS czy DIRECTES? Czy obecny kurs akcji nie jest atrakcyjny dla głównego akcjonariusza BBI Investment do zwiększenia posiadanego pakietu akcji? - pytanie do Pana Turno.
Skład obecnego portfela inwestycyjnego jest wynikiem decyzji inwestycyjnych podejmowanych w latach 2007-2010. Aktualnie realizujemy działania restrukturyzacji portfela, co nie jest jednak zadaniem łatwym przy obserwowanej niestabilności na światowych rynkach finansowych i niechęci inwestorów do akcji. Jednym z założeń strategicznych naszej działalności (przyjętych i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą w kwietniu 2011) jest poszukiwanie i wsparcie kapitałowe projektów inwestycyjnych, które charakteryzują się ponadprzeciętną stopą zwrotu. Inwestorzy nabywając nasze akcje pośrednio mogą uczestniczyć w tych inwestycjach, co nie byłoby możliwe gdyby chcieli zainwestować samodzielnie. Informujemy jednocześnie, że nie komentujemy działań naszego głównego akcjonariusza  

2011-07-18 Proszę o informację co się dzieje w temacie Duda Bis?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-14 Czy jedyną strategią zarządu jest wychodzenie z inwestycji? ile nowych inwestycji w najbliższym roku i za jaką kwotę planuje zarząd? czy w 2011 zarząd dokonał nowych inwestycji?
Aktualnie przygotowywane i realizowane działania dezinwestycyjne stanowią pierwszy etap naszej strategii. Zgromadzenie środków z upłynnienia aktywów będzie przeznaczone na nowe inwestycje typu PE. Określenie harmonogramu nowych inwestycji nie jest możliwe na obecnym etapie ze względu na fakt, że proces gromadzenia środków z dezinwestycji jest długotrwały, a aktualna koniunktura na rynkach finansowych niestety mu nie sprzyja. 

2011-07-06 Czy zarząd spółki robi cokolwiek by zwiększyć jej wartość czy działa na szkodę wycenę giełdowej celowo? Czy w interesie BBI który reprezentuje zarząd jest niska wycena giełdowa? czy zarząd nie obawia się zarzutów o działanie na szkodę spółki? Dlaczego Prezes pomimo tak niskiej wyceny nie kupił dużego pakietu akcji?
Zarząd prowadzi działania zmierzające do maksymalizacji wpływów z wyjść z obecnych spółek portfelowych. Strategia zakłada sfinalizowanie transakcji wyjścia ze wszystkich obecnych spółek portfelowych, poza inwestycją w BBI Seed Fund, do końca 2013 roku, przy czym największej części wpływów należy się spodziewać do połowy 2012 roku. W interesie zarządu nie jest niska wycena giełdowa spółki – wręcz przeciwnie. Celem realizowanej strategii Spółki jest wzrost wartości BBI Capital oraz systematyczne i długoterminowe wyeliminowanie dyskonta pomiędzy kapitalizacją Funduszu a wartością jego aktywów netto (Net Asset Value – NAV). Zarząd nie obawia się zarzutów o działanie na szkodę spółki, ponieważ nie działa na szkodę spółki. W maju Prezes dokonał zakupu akcji, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym. Pragniemy w tym miejscu podkreślić, iż Prezes oraz wszyscy członkowie zarządu skupieni są obecnie na realizacji przyjętej strategii Spółki – prywatne decyzje inwestycyjne zostały odsunięte na dalszy plan.  

2011-05-19 W prezentacji: BBI Capital NFI SA - CC Group Small & MidCap Conference 1st Edition z dnia 23 marca 2011 podają Państwo, iż cytuję: "od czerwca team zostanie dodatkowo wzmocniony dyrektorem inwestycyjnym z wiodącego polskiego funduszu PE/VC". Czy Fundusz może poinformować rynek o jaką osobę chodzi.
Oczywiście potwierdzamy tę informację. Fundusz przekaże więcej szczegółów na temat powiększenia teamu w ciągu kilku dni. 

2011-04-21 Za co Zarząd BBI Capital otrzymuje wynagrodzenie? Ponawiając pytanie jednego z akcjonariuszy z dn. 19.02.2001 " Czy członkowie Zarządu czują się osobami kompetentnymi do pełnienia swoich funkcji?" Obecna cena akcji 1,37 PLN musiałaby wzrosnąc o 38% aby dojść do poziomu 1,89 PLN z początku kadencji obecnego prezesa (1.10.2010). Czy jest to spowodowane tym, że Zarząd nie jest w stanie od prawie pół roku przedstawić strategii którą byłaby zaakceptowana przez Radę Nadzorczą?
(brak odpowiedzi) 

2011-04-17 Proszę o wyjaśnienie różnic udziałów w spółkach Upos i Exorigo podawanych na Państwa stronie w zakładce portfel inwestycyjy stan na 11 kwietnia 2011 (Upos 6,17% i Exorigo 6,20%) oraz w prezentacji dla inwestorów "CC Group Small & MidCap Conference 1st Edition" z dnia 23 marzec 2011 (Upos 5,38% i Exorigo 6,17%). Czy fundusz dokupował udziały w tych spółkach pomiędzy 23 marca a 11 kwietnia? Czy udziały w pozostałych spółkach prezentowanych w zakładce portfel inwestycyjny są poprawne?
Zakładka „Portfel inwestycyjny” na stronie bbicapital.pl zawiera najbardziej aktualną informację o stanie portfela Spółki. Prawidłowość zawartych tam danych jest zweryfikowana na podaną datę sprawozdawczą i podany poziom zaangażowania (Upos 6,17% i Exorigo 6,20%) jest właściwy.  

2011-04-15 Co zdaniem Zarządu może być powodem ciągłego spadku kursu akcji? Czy w I kwartale 2011 zostały dokonane kolejne odpisy mające wpływ na wynik netto? Kiedy BBI Capital zacznie pokazywać zysk?
(brak odpowiedzi) 

2011-04-14 Kurs akcji spada z miesiąca na miesiąc. Czy w tej sytuacji RN oraz Zarząd nie powinien rozważyć skupu np. 20% akcji celem udowodnienia rynkowi wiary we własne kompetencje oraz w sukces planowanej nowej strategii? Jeśli Zarząd wierzy, iż jest w stanie zmienić obecną sytuację kupno większego pakietu akcji własnych może okazać się najlepszą inwestycją. Pakiet taki mógłby później zostać odsprzedany po odpowiednio wyższej cenie.
Stanowisko Zarządu w tej sprawie nie uległo zmianie: skup akcji własnych nie jest planowany w najbliższym czasie. Jednakże nie można wykluczyć, że ewentualna istotna zmiana sytuacji rynkowej i biznesowej może spowodować zmianę stanowiska w tej sprawie. 

2011-04-14 Kiedy można spodziewać się prezentacji nowej strategii nad która Zarząd pracuje od kilku miesięcy?
Podstawowe założenia strategii zarysowane zostały w Liście do Akcjonariuszy dołączonym do raportu za czwarty kwartał 2010 r. W końcowej fazie są prace nad jej skonkretyzowaniem. Dokument niebawem zostanie przedłożony do akceptacji Radzie Nadzorczej i zostanie zaprezentowany rynkowi po uzyskaniu stosownych zgód Organu Nadzorczego.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu