pb.pl

Pytania dotyczące spółki 12PIAST

      0/10   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-09-04 Kiedy rozpocznie się uchwalony ponad 2 miesiące temu skup akcji własnych?
Uruchomienie procedury skupu akcji własnych uzależnione jest od kilku czynników – m.in. bieżącego stanu gotówki w Spółce oraz zapotrzebowania na nią w najbliższym czasie w związku z projektami realizowanymi i planowanymi do uruchomienia. Na tym etapie możemy powiedzieć, że procedura jest w przygotowaniu. O rozpoczęciu skupu Spółka poinformuje raportem bieżącym. 

2015-08-06 Kiedy spółka przeniesie siedzibę do własnych wolnych lokali biurowych zamiast płacić czynsz za wynajem obcej firmie. Jakie są powody tak niegospodarnego postępowania. Jaka jest roczna całkowita kwota płaconego czynszu?
(brak odpowiedzi) 

2015-07-18 Kiedy spółka zamierza rozpocząć uchwalony przez akcjonariuszy skup akcji własnych? Jak zarząd skomentuje obniżanie się zaangażowania największego i najstarszego akcjonariusza, oraz pierwsze głosy o braku udzielenia akbsolutorium zarządzowi oraz RN. Czy spółka nie widzi zniecierpliwienia udziałowców oraz reszty akcjonariuszy co do działań obecnego zarządu?
(brak odpowiedzi) 

2015-06-17 Według Państwa informacji, planowana data oddania do użytkowania inwestycji "Roma Tower" to rok 2018. Mamy już połowę 2015 r., w związku z tym czy oznacza to, iż będzie to kolejny "niekończący się projekt" obecnego zarządu BBI Development?
(brak odpowiedzi) 

2015-06-16 Jak Zarząd skomentuje ponad 8 letni stały spadek kursu akcji?
(brak odpowiedzi) 

2015-06-12 Za jaką kwotę planowany jest skup akcji własnych?
(brak odpowiedzi) 

2015-06-02 Jak Zarząd skomentuje wprowadzenie pod głosowanie na WZA uchwały o skupie akcji własnych w celu umorzenia
Przeprowadzenie buy-backu może być uzasadnione w sytuacji, gdy kurs akcji Spółki nie odzwierciedla jej wartości godziwej i perspektyw i korzystne dla Akcjonariuszy. Decyzję o tym, czy zastosować to narzędzie w przypadku BBID, podejmą Akcjonariusze podczas WZA. 

2015-06-01 Dlaczego spółka decyduje się na buy-back?
W opinii Zarządu przeprowadzenie buy-backu może być uzasadnione w sytuacji, gdy kurs akcji Spółki nie odzwierciedla jej wartości godziwej i perspektyw i korzystne dla Akcjonariuszy. Dlatego też taki punkt zaproponowany został do poddania pod głosowanie podczas najbliższego WZA Spółki. 

2015-05-18 Kurs akcji ponownie zmierza poniżej 1 zł. Czy spółka rozważa ponowne połączenie akcji w celu uniknięcia wpisu na listę alertów?
(brak odpowiedzi) 

2015-04-28 Jaki jest poziom rezerwacji + umowy sprzedane w projekcie Złota 44?
(brak odpowiedzi) 

2015-04-21 Kiedy spółka pochwali się nowym projektem?
(brak odpowiedzi) 

2015-04-09 Jaka wycenę w księgach ma Centrum Marszałkowska, w jakiej pozycji?
(brak odpowiedzi) 

2015-04-08 Na ile wyceniany jest kwartał centralny BBI w bilansie i czy w pozycji "nieruchomości inwestycyjne 90 mln (55%")? Gdzie w bilansie są działki pod mieszkania Konesera (e3, M, N)i jaka jest ich wartość?
(brak odpowiedzi) 

2015-04-07 Po ok. 8 latach od kreślenia świetlanej przyszłości BBI Development przez prezesa Michała Skotnickiego projekty, które powinny być na ukończeniu nie zostały nawet jeszcze rozpoczęte, a te zrealizowane nie osiągnęły zakładanej stopy zwrotu. Spółka się zadłuża, a akcje są na bardzo niskim poziomie od wspomnianych 8 lat. Kiedy oczekiwane przez akcjonariuszy gruntowne zmiany w zarządzie BBI Development?
(brak odpowiedzi) 

2015-03-24 W nawiązaniu do pytania jednego z Akcjonariuszy z dnia 2015-02-27 o treści "Czy wyniki spółki za 2014 r. będą dobre?" oraz w związku z oficjalną już publikacją wyników, proszę o komentarz, szczególnie w świetle zapowiadanych kilka lat temu przez Pana Prezesa Skotnickiego nieprzeciętnych zyków w latach 2014+ Czy spółka kiedyś osiągnie ZYSK i wypłaci dywidendę bez kosztownego rolowania długów?
W ostatnich latach spółka z sukcesem zrealizowała m.in. takie projekty, jak Dom na Dolnej, Rezydencja Foksal czy Plac Unii (wyniki z tego projektu były sukcesywnie rozpoznawane od 2010 roku). W trakcie realizacji jest obecnie m.in. wieloetapowy projekt Centrum Praskie Koneser, Centrum Marszałkowska (d. Sezam) czy też pozyskany w ub.r. apartamentowiec Złota 44. Przedsięwzięcia te ugruntowują pozycję rynkową BBID i potwierdzają kompetencje Spółki w realizacji nietypowych, spektakularnych projektów – zarówno samodzielnie, jak i ze sprawdzonymi partnerami zagranicznymi. Wierzymy, że zdobyte i potwierdzone doświadczenia, jak i portfolio kolejnych inwestycji, znajdą pozytywne odzwierciedlenie zarówno w wynikach, jak i w wycenie giełdowej Spółki. 

2015-03-11 Dlaczego łączny wkład BBI (liczony jako udział wkładu BBI w całkowitym wkładzie obu wspólników) jest o 4,7% wyższy niż udział BBI w docelowej strukturze udziałowej? Jakie są przyczyny i wpływ na wyniki spółki?
Jak rozumiemy pytanie dotyczy Kwartału Centralnego projektu Koneser. Docelowa struktura udziałów jest zbieżna z wysokością wkładów wnoszonych przez partnerów projektu. Grunt wnoszony przez BBID o wartości ok. 60 mln zł był w części (około 14 mln zł) finansowany kredytem. Przyjmując (także po wcześniejszych przeszacowaniach) wkład BBID na poziomie 45,7 mln zł (grunt) oraz 21,8 mln zł wkładu pieniężnego, a także 54 mln zł wkładu L&W (który może zostać powiększony o kwotę do 15 mln zł)otrzymujemy podane w raporcie bieżącym udziały w equity. 

2015-03-10 Ile wyniesie wkład Liebrecht & wooD w projekt Koneser - 70 mln zł czy 53 mln zł?
Liebrecht&Wood dokapitalizuje projekt kwotą ponad 54 mln zł i może ten wkład powiększyć o dodatkowe 15 mln zł. 

2015-02-27 Czy wyniki spółki za 2014 r. będą dobre?
23 marca 2015 roku Spółka opublikuje sprawozdanie roczne za rok 2014 i przed upublicznieniem tego raportu okresowego nie możemy odnosić się do tego, jakie będą wyniki finansowe za rok 2014. 

2015-02-21 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie z dnia 2015-02-08, należy podkreślić, iż kolejna emisja akcji miałaby fatalny wpływ na ich już i tak bardzo niską wycenę, co za tym idzie ciężko by było pozyskać w ten sposób kapitał na pokrycie bieżących zobowiązań, co zastępowane jest rolowaniem każdej możliwej formy coraz droższego zadłużenia, co od dłuższego czasu jest dyskontowane w wycenie akcji przez rynek. Gdzie w tym świetle zapowiadane niesamowite zyski w latach 2014+?
(brak odpowiedzi) 

2015-02-16 Jaki wpływ na bilans i wyniki grupy będzie miała sprzedaż projektu Plac Unii, czy zostanie zaksięgowana po cenie maksymalnej?
Wpływ sprzedaży projektu na wyniki odzwierciedlony zostanie w raporcie rocznym za rok 2014, który opublikowany zostanie 20 marca oraz w kolejnych raportach okresowych, wraz z rozliczaniem pozostałych transz płatności z tytułu transakcji, związanych z: 1. master lease, czyli uwalnianiem części ceny w związku z awansowaniem najmu powierzchni biurowej, 2. wzrostem efektywności centrum handlowego, który postępuje zgodnie z założeniami, 3. uwolnieniem dodatkowych przychodów, związanych z tzw. wyspami, czynszami od obrotów oraz reklamami.  

2015-02-16 Na kiedy zaplanowana jest realizacje budynków M i N (część mieszkaniowa) projektu Koneser?
Uruchomienie ostatniego etapu mieszkaniowego projektu Koneser planowane jest na przełomie 2016 i 2017 roku. W br. planowane jest rozpoczęcie przekazywania mieszkań w kwartale E2 i E4 (sprzedaż zaawansowana w ok. 70%), a na koniec br. planowane jest natomiast rozpoczęcie budowy kwartału E3 (Skarbnica).  

2015-02-11 Dlaczego, zdaniem Zarządu, sprzedaż Placu Unii nie stała się katalizatorem i nie przełożyła się na wzrost kursu akcji? Stało się wręcz przeciwnie. Czy w związku z tym, wydarzenie to, odtrąbione jako sukces - w rzeczywistości zasługuje, żeby je za takie uznawać ?
W opinii Zarządu realizacja i sprzedaż projektu Plac Unii na wymagającym rynku jest sukcesem. Transakcja ta wpłynie na poprawę wskaźników zadłużenia i umożliwia aktywizację kolejnych kluczowych projektów: wyburzanie Centrum Marszałkowska (d. Sezam) już się rozpoczęło, a start budowy planowany jest na 3/4Q 2015; w najbliższym czasie spodziewane jest podpisanie umowy joint venture z Liebrecht&WooD dotyczącej kwartału centralnego Konesera - rozpoczęcie budowy tego projektu o pow. około 48 tys. mkw., obejmującego część handlową, Muzeum Wódki, hotel i biura planowane jest na 3Q br. zaś w kwietniu br. planowane jest wznowienie sprzedaży apartamentów w projekcie Złota 44. Wierzymy, że wszystkie te zdarzenia znajdą pozytywne odzwierciedlenie w wycenie Spółki.  

2015-02-08 W nawiązaniu do powtarzającego się od lat twierdzenia Zarządu o zwiększaniu wartości dla Akcjonariuszy, proszę o podanie sumarycznych kwot jakie BBI Development pozyskał podczas wszystkich emisji akcji, obligacji, kredytów. Proszę również przedstawić swoim Akcjonariuszom ostateczny bilans dotychczasowych inwestycji.
Pragniemy podkreślić, że spółka nie emitowała akcji od 5 lat, czyli odkąd zaszły zmiany w strukturze właścicielskiej i zarządczej. Informacje na temat bieżącego zadłużenie z tytułu kredytów i obligacji przekazywane są w raportach okresowych, a informacje na temat obecnie realizowanych i zakończonych projektów znaleźć można m.in. na stronie www Spółki. Warto podkreślić, że pozyskane dotychczas projekty, jak np. Plac Unii, Sezam czy Złota 44, są projektami wyróżniającymi się na tle rynku, a zarazem nie wymagają one od spółki bardzo wysokich nakładów finansowych.  

2015-02-04 Dlaczego Zarząd przestał odpowiadać na pytania?
(brak odpowiedzi) 

2015-01-20 Kiedy zostanie podpisana ostateczna umowa inwestycyjna, dotycząca realizacji kwartału centralnego Koneser?
Finalizacji umowy spodziewamy się w najbliższych tygodniach. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu