pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-07-12 Czy spółka posiada na rachunkach maklerskich akcje własne zwrócone (przypomnę o tej niewiadomych powodów pożyczce akcji) przez Global VC? Jeśli tu też będziecie Państwo chcieli udzielić odpowiedzi w stylu "spółka nie wie nic o akcjach", to proszę przeczytać swój własny raport z badania biegłego powołanego przez spółkę.
Spółka Global VC zwróciła do Digate SA akcje wraz z odsetkami zgodnie z umową. 

2013-04-26 Czy ostatnia sprzedaż akcji w ilości 505129 szt. po cenie 0,07 zł, była wykonana przez biuro maklerskie na polecenie komornika sądowego? Czy spółka ma zajęte rachunki maklerskie i konta bankowe, przez komornika sadowego na podstawie prawomocnych wyroków? Takie informacje pojawiły się na rynku, dlatego proszę o jasnę odpowiedź.
Zarząd Emitenta nie posiada informacji dot. sprzedaży w/w akcji. 

2013-04-19 Kiedy pojawią się konkretne informacje na temat współpracy ze spółką GMK Investment LTD.? Np. że GMK Investment LTD. zainwestowało w spółkę określone środki finansowe, a także jak była mowa w umowie o zakupie i znacznym zaangażowaniu w akcje Digate S.A.
Na dzień dzisiejszy Zarząd Emitenta nie podjął wiążących ustaleń w zakresie współpracy z GMK Investment LTD, jednocześnie trudno jest oszacować kiedy takie ustalenia mogłyby być zawarte. Zarząd Emitenta nie posiada informacji na temat zaangażowania GMK Investment LTD (oraz jej podmiotów zależnych) w akcjonariacie Spółki. W przypadku otrzymania niniejszych zawiadomień, informacje w tym zakresie zostaną niezwłocznie przekazane przez Emitenta. Wszelkie zapytania dotyczące aktywów wchodzących w skład portfela GMK Investment LTD prosimy kierować do Zarządu GMK Investment LTD 

2013-04-18 1.Jakie są przychody finansowe z tytułu odsetek od obligacji Global VC w skali roku? 2.Kiedy można spodziewać się informacji o realizacji umowy inwestycyjnej z GMK?
Zapisy dotyczące wielkości odsetek objęty jest klauzulą poufności. Na dzień dzisiejszy Zarząd Emitenta nie podjął wiążących ustaleń w zakresie współpracy z GMK Investment LTD, jednocześnie trudno jest oszacować kiedy takie ustalenia mogłyby być zawarte. 

2013-02-14 1.Kiedy spółka może spodziewać się zysku netto na plusie? 2. Czy w 2013 r. będą operacje, które spowodują ujemny wynik netto (tak jak np: w IV kwartale 2012r.)?
Informacja dotycząca prognozowanych wyników finansowych w 2013 r. została opublikowana w dniu 21 lutego br. za pośrednictwem raportu bieżącego nr 12/2013. Zgodnie z przekazanymi danymi Zarząd Emitenta prognozuje osiągnięcie w 2013 roku: a) 3 mln zł przychodów ze sprzedaży, b) 700 tys. zł zysku ze sprzedaży c) 150 tys. zł zysku netto. 

2013-01-08 Czy spółka może podać szacunkowe przychody za IV kwartał 2012 r.?
Zgodnie z sugestią raport dotyczący szacunkowych przychodów za IV kw. br. zostanie opublikowany do końca stycznia br. 

2012-12-14 Jakie prace są obecnie prowadzone w ramach umowy inwestycyjnej z GMK Investment LTD? kiedy można się spodziewać realizacji pierwszych projektów? W raporcie bieżącym 60/2012 została podana informacja, iż zarząd GMK Investment LTD zamierza skupować akcje Digate S.A. na rynku NewConnect (bezpośrednio oraz przez podmioty zależne). Czy Spółka posiada informacje na temat aktualnego zaangażowania GMK?
Na dzień dzisiejszy trwa współpraca operacyjna z GMK Investment LTD w zakresie ustalenia obszaru i zakresu działań projektowych. Prowadzone są również wstępne rozmowy z potencjalnymi klientami. Rozpoczęcie wspólnych działań planowane jest na pierwszą połowę 2013 r. Informacje w powyższym zakresie będą przekazywane niezwłocznie po zawarciu umów na realizację określonych przedsięwzięć. Jednocześnie Zarząd informuje, iż na dzień dzisiejszy Emitent nie posiada informacji na temat zaangażowania GMK Investment LTD (oraz jej podmiotów zależnych) w akcjonariacie Spółki. W przypadku otrzymania niniejszych zawiadomień, informacje w tym zakresie zostaną niezwłocznie przekazane przez Emitenta. 

2012-10-20 Czy spółka ma zamiar skupować akcje z rynku, a jeśli tak to za jaką kwotę, do jakiego czasu i do jakiej maksymalnej ceny?
Na dzień dzisiejszy nie została podjęta decyzja o ponownym przystąpieniu do skupu akcji własnych, jednakże Zarząd nie wyklucza takiej możliwości. Jednocześnie zwracamy uwagę na raport bieżący nr 60/2012 (z dnia 20.11.2012 r.) dotyczący porozumienia z inwestorem finansowym, w którym GMK Investment LTD oświadczyła, iż z uwagi na dużą różnicą pomiędzy wyceną spółki na rynku publicznym a wartością fundamentalną Digate S.A., zamierza skupować akcje Digate S.A. na rynku NewConnect (bezpośrednio oraz przez podmioty zależne). Jednocześnie GMK Investment LTD podtrzymało oświadczenie, iż docelowo planuje osiągnięcie istotnego zaangażowania w akcjonariacie Digate S.A., co zapewniłoby jej sprawowanie skutecznego nadzoru nad realizacją założeń strategicznych Spółki. 

2012-08-16 Skąd spółka zamierza pozyskać środki na wykup obligacji notowanych na rynku NC? Czy spółka dysponuje potrzebnym kapitałem na wypłatę zobowiązań odsetkowych wynikających z tych obligacji?
Środki na wykup obligacji będą pochodziły z działalności operacyjnej. Spółka reguluje zobowiązania odsetkowe zgodnie z opublikowanym harmonogramem wypłat.  

2012-08-15 1. Dlaczego w sprawozdaniu finansowym za II kwartał nie zostały ujęte obligacje o wartości 13 944 000 zł? Jest to znacząca pozycja sprawozdania stanowiąca praktycznie jedyny majątek tego podmiotu. 2. Dlaczego spółka nie publikuje pełnych danych finansowych, tylko wybrane?
Zakres danych publikowanych w raportach okresowych jest w pełni zgodny z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (załącznik nr. 3). Zgodnie z ww. regulaminem pełne dane finansowe zamieszczane są w raporcie rocznym. Tym niemniej, z uwagi na wspomnianą istotność tych danych rozważamy dodanie tej pozycji w kolejnym raporcie kwartalnym.  

2012-07-09 Czy znany jest już dzień debiutu obligacji serii A na rynku publicznym?
W dniu 11 lipca 2012 r. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst na dzień 19 lipca 2012 r. 

2012-06-10 1. Na jakim poziomie kształtują się odsetki od obligacji jakie nabyła spółka od Global VS sp. o.o. w zamian za majątek tej spółki? 2. Czy nabywcami wyżej wspomnianego podmiotu są osoby kontrolujące (pośrednio lub bezpośrednio), bądź posiadające znaczne pakiety akcji spółki NovaInvest S.A.? 3. Jakie gwarancje posiada NovaInvest S.A. zabezpieczające ją przed niewypłacalnością kuponów oraz wykupu obligacji od podmiotu Global VS Sp. z o.o.? Obligacje te są niezabezpieczone co przez część inwestorów może być postrzegane jako działanie na szkodę spółki oraz próba wyprowadzenia z niej majątku.
1.Z uwagi na niepubliczny charakter obligacji, informacja dotycząca oprocentowania jest niejawna. 2.Nabywca Global VC Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób (osobowo, nieosobowo, pośrednio, bezpośrednio etc….) powiązany ze znaczącymi akcjonariuszami Novainvest S.A. 3.Obligacje są niezabezpieczone, jednakże gwarancje wypłacalności stanowią posiadane przez Global VC Sp. z o.o. aktywa. 4. Ewentualne spory w zakresie rozliczeń będą rozstrzygane na gruncie obowiązującego prawa.  

2012-06-06 Na kiedy zarząd przewiduje upublicznienie obligacji serii A?
Spółka dołoży wszelkich starań aby obligacje zostały wprowadzone na rynek w jak najkrótszym czasie. W chwili obecnej trwa finalizacja przygotowania dokumentacji. 

2012-05-25 Czy Zarząd rozważał kwestie wchłonięcia (połączenia) podmiotu Global VS sp.z o.o. w 100% zależnym od Novainvest S.A.? Połączenie takie wydaje się naturalnym krokiem optymalizującym strukturę GK NovaInvest, wprowadzającym przejrzystość oraz zapewniającym wzrost zaufania do spółki NovaInvest S.A.
Zarząd Novainvest S.A. zdecydował się na sprzedaż Global VC Sp. z o.o. (RB 23/2012) w dniu 28 maja 2012 r., co związane było ze zmianą modelu funkcjonowania Spółki tj. skoncentrowaniem działalności na rynku IT oraz nowych innowacyjnych technologii (RB 24/2012).  

2012-05-25 Czy Spółka ma problemy finansowe? Czy Spółka ma problem z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego? Pytania nasuwają się po analizie komunikatu o sprzedaży NCA firmie Talars, której udziałowcem jest Global. Zapłatą mają być akcje Talars? Czy akcje będą w Novainvest czy w Global? Jeszcze jedno pytanie odnośnie pożyczenia akcji własnych. Czy Global może je sprzedać? Czy te akcje mogą być w obrocie? Czy Global musi oddać pieniądze, czy ilość akcji zwiększoną o procent wskazany w komunikacie?
Sprzedaż Nova Capital Advisors Sp. z o.o. związana była ze zmianą strategii Emitenta, o czym Spółka informowała RB EBI 24/2012. Rozliczenie w akcjach Talars S.A. zostanie dokonane na rzecz Novainvest S.A. Zgodnie z umową pożyczki akcji Global VC Sp. z o.o. może rozporządzać akcjami Novainvest S.A., jednakże Global VC Sp. z o.o. w momencie zapadalności spłaty będzie zobowiązana do zwrotu należnej ilość akcji wraz z odsetkami (również wyrażonymi w akcjach). Wszystkie akcji Novainvest S.A. wprowadzone zostały do obrotu na rynku NewConnect.  

2012-04-10 Emisja akcji serii A pokazała brak zaufania inwestorów do spółki, w tym obawę przed powierzeniem pieniędzy na dalszy rozwój i inwestycje. Czy Zarząd wraz z RN zamierzają podjąć jakieś kroki w celu poprawy wizerunku Novainvest wśród inwestorów? Jeśli tak to jakie? Jednym z możliwych rozwiązań jest poprawa jakości sprawozdań finansowych poprzez bardziej szczegółowy opis posiadanych inwestycji oraz aktywów ukrywanych obecnie w spółkach zależnych.
Zakres informacji przekazywanych w sprawozdaniach finansowych jest w znacznym stopniu uzależniony od bieżących bądź planowanych działań w Grupie. Sprawozdania są systematycznie rozbudowywane o nowe spółki, które są już notowane na giełdzie bądź przygotowują się do debiutu. Proszę zwrócić uwagę, iż jest to zgodne ze strategią prezentowania wartości spółek portfelowych, których przeszacowanie udziałów następuje dopiero w momencie wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Tym niemniej weźmiemy pod uwagę Pana sugestie. 

2012-04-10 Niewątpliwie ostania sprzedaż akcji zaskoczyła negatywnie rynek jak i akcjonariuszy. Czy w związku z tym sprzedaż akcji przez Prezesa oraz sposób przekazania informacji świadczy o braku perspektyw dla grupy Novainvest, czy raczej związana jest z potrzebą kapitałową na inwestycje, a Prezes rozważa w przyszłości zwiększenie zaangażowania w Novainvest S.A.?
Sprzedaż akcji przez Pana Tomasz Bartela miała charakter jednorazowy. Sprzedaż nie miała żadnego związku z sytuacją oraz perspektywami Novainvest S.A. Pan Tomasz Bartel zamierza w perspektywie długofalowej zwiększać zaangażowanie w Novainvest S.A. 

2012-04-09 Proszę o informację, czym spowodowane było tak ewidentne złamanie obowiązku informacyjnego przez Prezesa Zarządu p. Tomasza Bartela, przy komunikowaniu sprzedaży tak znacznego pakietu akcji spółki Novainvest?
Informacja z art. 160 Ustawy o obrocie i art. 70 Ustawy o Ofercie przekazana przez Pana Tomasz Bartel została przekazana do publicznej wiadomości w terminie nie naruszającym przepisów wynikających z ww. ustaw. Ponadto, z posiadanych przez Spółkę informacji nie wynika także aby zawiadomienie, bądź termin jego złożenia w jakikolwiek sposób naruszał przepisy z art. 160 Ustawy o obrocie, art. 70 Ustawy o Ofercie bądź innych ustaw.  

2012-03-07 Mam pytanie dotyczące objęcia obligacji Państwa firmy. A mianowicie w jaki sposób będą one zabezpieczone przez spółkę? Jestem zainteresowany, tego typu inwestycjami, natomiast podejmując decyzję o emisji obligacji na pewno przemyśleliście Państwo warunki ich zabezpieczenia? Proszę o informację czym będą zabezpieczone te obligacje, ponieważ z tego czego można dowiedzieć się o spółce, to udzielaliście już jakichś poręczeń oraz wystawiliście jakieś weksle.
Emisja obligacji Novainvest S.A. serii A realizowana jest w ramach oferty prywatnej skierowanej max. do 99 inwestorów, dlatego też wszelkie informacje dotyczące emisji (w tym treść Dokumentu Ofertowego) mogą być przekazywane tylko oznaczonym inwestorom. W celu otrzymania Dokumentu Ofertowego oraz innych informacji dotyczących prywatnej emisji obligacji prosimy o bezpośredni kontakt ze spółką pod numerem: (22) 244 39 76 lub adresem mailowym: [email protected] 

2012-02-28 Proszę podać czy oprocentowanie obligacji będzie zmienne czy stale? Jakie będą obowiązywać zasady sprzedażny obligacji po dwuletnim okresie?
Oprocentowanie obligacji będzie stałe na poziomie 14% rocznie (kupon kwartalny). W zakresie szczegółów dotyczących obligacji proszę się kontaktować pod numerem (22) 244 39 76 lub mailem [email protected] 

2012-02-09 W jaki sposób spółka ma zamiar zapłacić za bay back? Pytam, ponieważ z żadnego z raportów nigdy nie wynikało aby spółka dysponowała takimi środkami pieniężnymi. Czy skup będzie finansowany obligacjami?
Zarząd Spółki zapewni finansowanie na realizację skupu. Dodatkowe informacje w tym zakresie zostaną przedstawione po zakończeniu procesu przyjmowania deklaracji sprzedaży.  

2011-09-11 Mam pytanie dotyczące spółki Digate Interactive Sp. z o.o. Z komunikatu spółki Novainvest wynikało, że Digate realizuje kontrakt na ponad 500 tys PLN. Jego realizacja miała zakończyć się w drugim kwartale 2011 roku, do dziś dnia nic o tym nie wiemy. Czy mogę liczyć na jakieś szczegóły dotyczące tego kontraktu? Na jakim jest etapie etc...?
Kontrakt Digate Interactive Sp. z o.o. został zakończony w III kw. 2011 r., co będzie widoczne w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2011. Z uwagi na zapisy umowy nie możemy przekazać więcej szczegółów odnośnie ww. kontraktu. Ponadto w chwili obecnej został już rozpoczęty proces przekształcenia Digate Interactive Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Dlatego też, upublicznienie Digate Interactive Sp. z o.o. na rynku NewConnect planujemy na początku 2012 r.  

2011-09-11 Witam, mam pytanie dotyczące ostatniej dużej sprzedaży akcji Novainvest. Czy spółka Global VC wyprzedała resztę akcji które posiadała w Novainvest? Co ma na celu sprzedaż akcji Nanotela? Co z kontraktem z Unima2000? Pozdrawiam
W momencie zakupu Global VC Sp. z o.o. (zgodnie z informację przekazaną przez ówczesny Zarząd) Global VC Sp. z o.o. nie posiadał żadnych akcji Novainvest S.A. Sprzedaż części akcji Nanotela S.A. była związana z długofalową strategią Zarządu Novainvest S.A. w zakresie zarządzenia spółkami portfelowymi. Tym niemniej na chwilę obecną Global VC Sp. z o.o. dalej posiada znaczący pakiet akcji Nanotel S.A. Kontrakt z Unima2000 był kontraktem o charakterze trójstronnym, który został zawarty pomiędzy spółkami Novainvest S.A., Unima 2000 S.A. oraz Tele B Sp. z o.o. (główny wykonawca). W związku ze sprzedażą przez Novainvest S.A. spółki Tele B Sp. z o.o. (w grudniu 2010 r.), Novainvest S.A. nie kontynuowała dalszych prac na rzecz Unima 2000 S.A. Szczegóły odnośnie dalszej współpracy Tele B Sp. z o.o. z Unima 2000 S.A. nie są nam znane.  

2011-09-09 Witam mam pytanie odnośnie spółek portfelowych, a dokładnie: Financea Sp. z o.o. Okazuje, się że ta sama spółka widnieje w akcjonariacie: PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. z takim samym stosunkiem udziałów tj. 80%. Jak to można racjonalnie wytłumaczyć? Skoro NOV i PIA to osobne, odrębne spółki notowane na NC. Jedynym wspólnym mianownikiem jaki znalazłem jest Pan Damian Kordel. Natomiast PIA nie podało informacji odnośnie zbycia udziałów, więc pytam...
Na dzień 12 września 2011 r. Global VC Sp. z o.o. posiada 12 000 udziałów w Financea Sp. z o.o., co stanowi ok. 80% w kapitale zakładowym Financea Sp. z o.o. Pozostałe 20% akcji należy do Publica Image Advisors S.A. 

2011-09-08 Kiedy Zarząd planuje rozpoczęcie skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą NWZA Novainvest S.A. z dnia 25.07.2011 r.?
Procedurę skupu akcji rozpoczniemy po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach finansowych, co pozwoli na uniknięcie walki ze spadkowym trendem, a tym samym na jak najbardziej efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na skup akcji.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu