pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-03-22 Proszę o podanie przyczyny, dlaczego po raz trzeci przedstawiciel czy świadek spółki Novitus w sprawie z LSI Software o stwierdzenie nieważności umowy inwestycyjnej z kwietnia 2009 ponownie, zaznaczam ponownie nie stawił się na rozprawie? Jest to kolejny raz, kiedy spółka unika sądowego, a wiec zgodnego z porządkiem prawnym rozstrzygnięcia sporu. Sprawa jest odraczana od października 2010. Czy wypada spółce o takiej reputacji jak Novitus, postępowanie w taki sposób ? Jaki jest cel takiego postępowania ? Kiedy w spółce Novitus S.A. była przeprowadzana kontrola ZUS ws. kontroli zwolnień lekarskich ?
Szanowna/y Pani/e, przedstawiciele Novitus Sa oraz pełnomocnicy Spółki stawiali się na wszystkich dotychczas wyznaczanych posiedzeniach w sprawie z powództwa LSI i ustalenie wygaśnięcia umowy. Chciałbym zapewnić, że przedstawiciele Novitus SA będą obecni na wszystkich przyszłych posiedzeniach wyznaczanych i odbywanych w przedmiotowej sprawie. Spółka nie unika sądowego rozstrzygnięcia sporu. Spółka nie ma natomiast wpływu na przypadki losowe, uniemożliwiające stawiennictwo na rozprawie świadków powołanych przez strony postępowania. Wg informacji uzyskanych w trakcie rozprawy, nieobecność świadka powołanego przez Novitus SA została przezeń odpowiednio usprawiedliwiona na piśmie, z przedłożeniem stosownych dokumentów potwierdzających usprawiedliwienie, zaś usprawiedliwienie to zostało zaakceptowane przez Sąd. Przesłuchanie świadka będzie miało miejsce na kolejnej rozprawie, wyznaczonej uprzednio przez Sąd, skutkiem czego dotychczasowa nieobecność na rozprawach nie będzie powodowała znaczącej przewłoki postępowania. Ponadto spółka Novitus SA nie ma wpływu na wyznaczenie terminów posiedzeń przez Sąd prowadzący sprawę i nie może być obarczana odpowiedzialnością za tempo prowadzenia postępowania. W tym miejscu należy przypomnieć, iż postępowanie zostało skierowane przez powoda do Sądu Rejonowego, który nie był właściwy ze względu na wartość przedmiotu sporu. Okoliczność ta wpłynęła na opóźnienie w merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy. Od momentu w którym sprawa zaczęła być rozpatrywana przez sąd właściwy Novitus SA terminowo stawiał się na wszelkie rozprawy oraz terminowo odpowiadał na pisma drugiej strony. Nie może być więc obwiniany za przedłużanie postępowania. Odpowiadając na ostatnią tezę informuję, iż świadek powołany przez Novitus nie jest pracownikiem spółki, ponadto wg informacji uzyskanej na rozprawie, nie usprawiedliwiał nieobecności zwolnieniem lekarskim. Z poważaniem Piotr Marzec, Novitus SA  

2010-12-02 Szanowni Państwo, Mam prośbę o wyjaśnienie na jakich przesłankach oparta została decyzja Zarządu i RN o braku wystąpienia do UOKiK o wyrażenie zgody na zakup kontrolnego pakietu akcji spółki Elzab. Czy decyzja została oparta jedynie na wewnętrznych analizach prawnych, czy też była w tej sprawie konsultacja z UOKiK? Łącznie Novitus z Elzabem kontroluje (jeżeli posiadam prawidłową wiedzę) około 40% rynku fiskalnego w Polsce, czy więc nie istnieje ryzyko zakwestionowania tej transakcji przez UOKiK? Z doświadczenia innych spółek wynika, iż nawet przy znacznie mniejszym udziale rynkowym finalizacja transakcji przejęcia jest zwykle warunkowana od uzyskania stosownej zgody UOKiK. Jestem świadomy, iż wobec objęcia w przyszłym roku nowych grup obowiązkiem stosowania kas fiskalnych, czas w tym przypadku był istotny. Obawiam się jednak czy nie występuje - wobec znaczącego wzrostu udziału rynkowego - ryzyko podjęcia działań ze strony UOKiK przeciwko Novitus. Tym bardziej, iż z wcześniejszych wypowiedzi samych przedstawicieli Novitusa wynikało, iż wystąpienie o taką zgodę może być potrzebne (wywiad Prezesa dla TVNCNBC).
Szanowny Panie, zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. „O ochronie konkurencji i konsumentów” (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.), zamiar koncentracji polegającej na przejęciu przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: 1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro, lub 2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. W roku obrotowym 2009 (rok obrotowy poprzedzający koncentrację) uczestniczące w koncentracji Spółki Novitus SA oraz ZUK Elzab SA nie osiągnęły poziomu obrotów o których mowa w art. 13 ust.1, także z uwzględnieniem obrotów pozostałych przedsiębiorców, należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. (wymóg z art.16 ust.1 ww ustawy). Z poważaniem Piotr Marzec, Novitus SA  

2010-11-09 Witam, w dniu dzisiejszym PAP przytoczył wypowiedź Pana Prezesa B. Łatki: "Nasz cel na czwarty kwartał to kontynuacja trendu wzrostowego i uważamy, że jest to realne...". Nie jestem pewien jak należy interpretować tę wypowiedź - czy oznacza to, że oczekują Państwo wzrostu w IV kwartale w porównaniu z III kwartałem br., czy też w porównaniu z IV kwartałem ubiegłego roku?
Szanowny Panie, porównujemy kwartał roku bieżącego z analogicznym kwartałem roku poprzedniego. Oczekujemy wzrostu wyników 4Q 2010 względem 4Q 2009, ponieważ wpływ na to będą mieć takie same czynniki, jak w 3Q 2010, tj. zwiększony popyt na urządzenia z kopią elektroniczną, kontynuacja kontraktu na dostawę urządzeń fiskalnych do dużego klienta sieciowego, kontynuacja dostaw urządzeń fiskalnych na rynek zagraniczny w ramach kontraktu, większy popyt na rynku odtworzeniowym taksówek oraz usługi IT dla klientów sieciowych - a więc czynniki wzrostu, które nie występowały lub występowały w mniejszej skali w 4Q 2009. Piotr Marzec, Novitus SA 

2010-05-16 Witam, Mam do Państwa kilka pytań po raporcie za I kwartał: 1. Troszkę mi brakowało informacji odnośnie przychodów i wyników osiągniętych przez zakupiony Pion Systemów Sprzedaży. Rozumiejąc, ze właściwie dotyczyło to tylko 1 miesiąca, może nie byłoby to tak istotne, ale jednak zaniepokoiła mnie informacja wskazana w raporcie Comp – wynika z niej, iż przychody PSS za styczeń i luty wyniosły jedynie 1,2 mln zł (analogiczny okres roku wcześniejszego 5,5 mln zł) a wynik -82 tys. zł w porównaniu do 495 tys. zł zysku rok wcześniej. Jednocześnie w wycenie prognozowane przychody na 2010r. wynoszą 14 mln zł (15 mln zł wykonanie 2009r.) a zysk 1,8 mln zł (rok wcześniej 0,9 mln zł). Czy te słabsze wyniki mają coś wspólnego z procesem zbycia PSS, czy może występuje przesunięcie w realizacji sprzedaży w poszczególnych okresach w porównaniu z rokiem wcześniejszym? Czy w świetle powyższych informacji realne są w ogóle założenia przyjęte w prognozie przy wycenie? Czy w raporcie za I półrocze można liczyć na wyodrębnienie wyników tego segmentu? 2. Z raportu wynika, iż we wszystkich segmentach odnotowano wzrost, w tym również w segmencie urządzeń fiskalnych o 1%. Ta informacja jest szczególnie pozytywna biorąc pod uwagę fakt, iż taki wzrost udało się spółce osiągnąć mimo tego, że żadna nowa grupa nie została objęta obowiązkiem stosowania kas fiskalnych, co np. spowodowało spadek sprzedaży u Państwa konkurenta. W tym kontekście zastanawiam się czy było to w większym stopniu efektem wzrostu udziału w „dotychczasowym” rynku, czy też już widoczne były w I kwartale pierwsze efekty, o których Państwo wspominaliście w raportach tj. rynek odtworzeniowy taxi, rynek odtworzeniowy u dużych klientów, urządzenia z kopią elektroniczną. Czy główny efekt tych czynników będzie Państwa zdaniem już wyraźnie widoczny w II kwartale, czy jednak raczej w II półroczu? 3. Czy w przypadku urządzeń z kopią elektroniczną ich sprzedaż była już widoczna w wynikach za I kwartał. Z informacji jakie pojawiają się na Państwa stronach internetowych wydawało mi się, że właściwie w I kwartale można było mówić o uzyskaniu homologacji na te urządzenia w I kwartale, a dostępne do sprzedaży stały się one od II kwartału (ewentualnie sama końcówka I kwartału). Chyba, że coś źle zrozumiałem. A może też tak jest, iż w pierwszej kolejności Spółka kieruje sprzedaż do największych klientów, a dopiero w późniejszym okresie są dostępne do sprzedaży ogólnej? Również tutaj mam pytanie czy główny efekt tych czynników będzie Państwa zdaniem już wyraźnie widoczny w II kwartale, czy jednak raczej w II półroczu? 4. Czy w okresie kiedy gospodarka będzie bardziej stabilna Spółka planuje przedstawiać swoje prognozy, czy też nie jest przewidywana taka polityka informacyjna? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Ad 1. W rachunku zysku i strat Novitusa za 2010, działalność nabytej od Comp SA części przedsiębiorstwa będzie widoczna od 1.03 do 31.12 i w tej perspektywie czasowej oczekujemy osiągnięcia wyników założonych w budżecie dla tego biznesu (naturalnie w wysokości 10/12 planów z wyceny). W sprawozdaniach finansowych Novitusa działalność tego biznesu jest ujmowana w wynikach 3 segmentu (systemy sprzedaży, oprogramowanie, usługi IT). Ad 2. Na wzrost przychodów segmentu fiskalnego w 1. kwartale miało wpływ wprowadzenie do oferty urządzeń z kopią elektroniczną oraz rynek odtworzeniowy TAXI, aczkolwiek jeszcze w niewielkim zakresie. Oczekujemy większego wpływu tych czynników na wzrost segmentu fiskalnego w następnych kwartałach, szczególnie w drugim półroczu 2010. Ad 3. Częściowo odpowiedź padła już powyżej. Należy się spodziewać istotnego ożywienia rynku fiskalnego w tym roku, właśnie w związku z wprowadzeniem kopii elektronicznej. Novitus w 1. kwartale rozpoczął sprzedaż urządzeń z kopią elektroniczną, wprowadzając do oferty 2 modele. Zgodnie z założeniem Novitus już posiada najszerszą na rynku ofertę kas i drukarek z kopią elektroniczną, a w kolejnych miesiącach pojawią się następne. Spodziewamy się, że sprzedaż tego typu urządzeń będzie znaczącą pozycją w wynikach za 2010 r. Dynamika sprzedaży tych urządzeń powinna wzrastać w następnych kwartałach. W drugim półroczu oferta Novitusa obejmie wszystkie segmenty rynku i to wówczas spodziewamy się wyraźnych efektów. Ad 4. Spółka nie planuje w najbliższym czasie podawać prognoz finansowych. Ma to związek z ryzykiem związanym z oszacowaniem wyników, ze względu na kontynuowany proces rozwoju Grupy Kapitałowej. Ponadto biznes Novitusa jest ciągle częściowo zależny od regulacji prawnych w zakresie nowych grup podatników obejmowanych fiskalizacją. Również zachowania klientów na rynku odtworzeniowym są trudne do precyzyjnego określenia. Piotr Marzec, Novitus SA 

2010-03-07 Co dalej z inwestycją w spółkę LSI Software? Mijają kolejne miesiące a nadal konkretów brak. Może warto powołać dział w spółce który w sposób organiczny nabędzie kompetencje podobne do LSI?
Jak wynika z opublikowanych informacji, Spółka LSI Software SA wniosła do Sądu Rejonowego w Łodzi pozew zawierający żądanie orzeczenia przez Sąd, że umowa inwestycyjna zawarta w dniu 23 kwietnia 2009 roku wygasła. Z naszej strony oczekujemy realizacji podpisanej umowy i podjętych zobowiązań przez wszystkie strony umowy. Niezależnie od rozstrzygnięć jakie zapadną w tym zakresie, Spółka Novitus SA rozwija i oferuje własne oprogramowanie dla klientów z sektora HoReCa (hotele, restauracje, placówki gastronomiczne, itp.). Oferta Spółki w tym zakresie od 2008 roku obejmuje rozwiązania oparte o dwa produkty wytworzone w Novitus: SOHO - system przeznaczony dla hoteli i innych obiektów branży hotelarsko-turystycznej należących do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz SOGA - system przeznaczony dla placówek gastronomicznych. Krystyna Oleś, Novitus SA 

2010-01-29 Mam pytania związane z zakupem Centrum Systemów Sprzedaży od Spółki Comp: 1. Za 3 kwartały 2008r. wynik Segmentu wynosił 2,8 mln zł natomiast za 3 kwartały 2009r. wynik wyniósł 1 mln zł -jaka była przyczyna spadku wyniku i przychodów, czy przy ustalaniu ceny przyjęto, że potencjał segmentu jest bliższy wynikom, które osiągane były w 2008r. czy tym w 2009? 2. Czy Państwa zdaniem Novitus ma większe możliwości rozwoju tego segmentu niż miał Comp? 3. Czy nie byłoby korzystniejsze przejęcie jakiejś spółki niepowiązanej, mając na względzie sytuację na rynku?
Ad 1. Jeśli chodzi o wyniki (dane, o które Pan pyta są ze sprawozdania Comp SA), jest to pytanie, które należy kierować do zarządu firmy Comp SA. Natomiast przy ustalaniu ceny kierowano się wyceną sporządzoną przez profesjonalną firmę, potwierdzoną atestem niezależnego audytora. Ad 2. Działalność Novitusa koncentruje się na obsłudze segmentu handlu i usług. ZCP (Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa) pełni rolę integratora systemów sprzedaży w ramach Comp i rówież obsługuje ten segment rynku. Celem operacji jest koncentracja aktywów związanych z obsługą segmentu handlu i usług w ramach Novitusa. Umożliwi to Novitusowi zbudowanie pełnej oferty dla tego rynku, uwzględniającej również oprogramowanie i usługi integracji i kompleksową obsługę dużych klientów sieciowych, zgodnie ze strategią Novitusa. Ze względu na komplementarność działalności ZCP i Novitusa, doświadczenie, kompetencje i pozycję rynkową, ta część biznesu będzie miała większą możliwość rozwoju w ramach struktur Novitusa. 3. Ta operacja wpisuje się w strategię Novitusa związaną ze skokowym rozwojem poprzez akwizycję oraz rozbudową kompetencji potrzebnych do obsługi dużych klientów sieciowych sektora handlu i usług. Celem zarządu Novitusa jest dalsza rozbudowa Grupy przez akwizycje, które wypełnią ofertę produktów i usług i w tym celu, w 2010 r., zarząd będzie kontynuował działania zmierzające do pozyskania kolejnych podmiotów i rozwój Grupy. Piotr Marzec, Novitus SA 

2009-09-06 Witam, Chciałbym spytać jakie są szanse na pomyślne zakończenie w sprawie przejęcia Lsi Soft?Czy nie obawiacie się państwo,że spółka może stać się celem innej firmy?
Pod koniec sierpnia br. Novitus podjął decyzje o rezygnacji z warunków zawieszających, w związku z czym umowa określająca zasady nabycia akcji LSI Software SA przez Novitus SA weszła w życie. Rezygnacja z warunków zawieszających oznacza, iż Novitus dąży do realizacji zapisów tej umowy. Novitus jest otwarty na rozmowy o zmianie parametrów emisji, pod warunkiem przedstawienia przez LSI Software SA prognoz wyników na rok 2009 lub umożliwienia przygotowania raportu analitycznego spółki LSI Software SA przez biuro maklerskie. Nie obawiamy się by LSI Software SA mogłaby być przejęta przez inną firmę, gdyż strony umowy (LSI Software, Novitus oraz Grzegorz Siewiera i Paweł Tarnowski) zobowiązały się do realizacji jej warunków. Sądzimy, iż każda ze stron wywiąże się z zapisów tej umowy. Piotr Marzec Novitus SA 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu