pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/4   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-01-21 Grupa North Coast miała stratę w 2013 r., ale ten rok ma być lepszy portalspozywczy.pl: "North Coast, dystrybutor produktów spożywczych, w 2013 roku zwiększył przychody skonsolidowane o ponad 8 proc., ale grupa zanotowała w tym czasie stratę netto. Jednak w tym roku grupa spodziewa się poprawy w produkcji i w osiąganych wynikach." Tak mnie zastania czy nie sfałszowaliście raportu. Ostatni sprawa powinna iść do sądu.
(brak odpowiedzi) 

2014-12-08 Czy spółka zostanie wycofana z GPW? Jaka cena za akcję jest ceną godziwą?
decyzja w tym zakresie nie została podjęta. Spółka będzie informować zgodnie z obowiązkami informacyjnymi w formie raportów bieżących. W tym momencie transakcja nie została jeszcze sfinalizowana 

2014-07-14 Kiedy strategia zostanie przedstawiona?
North Coast obecnie ustala warunki dalszej współpracy odnośnie mleczarni w Rzepinie i jej dalszego rozwoju z nowym akcjonariuszem Alival. W momencie gry warunki zostaną ustalone wówczas będzie możliwość opublikowania strategii.  

2014-05-28 Firma zapowiadała ustalenie nowej strategi dla Latteri. Kiedy będą znane jakieś szczegóły?
prace nad strategią są w toku, powinny zakończyć się do końca czerwca br. 

2014-04-23 Jak zapowiada się sytuacja po I kw.? Czy jest poprawa w wynikach, czy będzie to kolejny stracony rok?
15 maja Spółka opublikuje raport za I kwartał. Do tego czasu Zarząd nie komentuje wyników. Warto nadmienić, że w raporcie za IV kwartał wskazano oczekiwaną poprawa wyników mleczarni w drugiej połowie br. 

2014-02-12 Czy spółka poprawiła wyniki za IV kw. 2013 roku? Co zarząd planuje zrobić z płynnością Spółki na GPW? Czy nie byłoby lepsze wycofanie spółki z notowań (od kilku miesięcy wahanie kursu kształtuje się + - 3 proc.)?
28 lutego br. zostanie opublikowany raport za IV kwartał. Przed publikacją wyników Spółka ich nie komentuje. Spółka nie rozważa skupu akcji  

2013-12-10 Czy wniosek o płatność dotacji unijnej został złożony?
(brak odpowiedzi) 

2013-12-03 Co spółka zamierza zrobić aby uniknąć wpisania na listę alertów pod koniec 2014 roku? Chodzi mi o zmiany jakie GPW wprowadzi w 2014 dla spółek groszowych, a wg kryteriów przyjętych przez giełdę NCT jest taką spółką. Kiedy można się spodziewać decyzji zarządu w tej sprawie?
Istotną sprawą jest poprawienie wyników osiąganych przez Spółkę i Grupę co powinno przełożyć się na lepszą wycenę akcji. Jednocześnie Zarząd analizuje możliwości działań dodatkowych, które mogą pozytywnie i długofalowo wpłynąć na poprawienie notowań. O podjętych decyzjach Społka będzie informowała  

2013-11-19 Co jest powodem strat mleczarni i co spółka zamierza zrobić, aby w końcu osiągnąć rentowność?
Na osiągnięte wyniki mleczarni miały wpływ następujące czynniki: znaczący wzrost kosztów zakupu mleka co wpłynęło negatywnie na wyniki osiągnięte przez Latteria Tinis Sp. z o.o. ograniczone wykorzystanie mocy produkcyjnych mleczarni Latteria Tinis. niekorzystnie kształtujący się kurs Euro w stosunku do polskiej waluty, co wpłynęło negatywnie na ostateczne wyniki Spółki North Coast S.A. oraz Latteria Tinis Sp. z o.o. Celem Grupy North Coast jest kontynuacja rozwoju obydwu specjalizacji przy jednoczesnym osiąganiu dodatniego wyniku netto. Według Zarządu North Coast S.A. kluczowe są działania zmierzające do ograniczenia kosztów, jak również działania mające na celu pozyskanie nowych klientów. 

2013-11-19 Czy po wynikach za 3 kwartał Rada Nadzorcza planuje zmiany w zarządzie? Co z rentownością mleczarni, która to już miała być w 2011 roku?
(brak odpowiedzi) 

2013-11-18 Jak spółka chce osiągnąć rentowność mleczarni Latteria Tinis przy mniej sprzyjającym kursie złotego? Jak taką rentowność osiągają włoskie firmy eksportując mozarelle do Polski przy wyraźnie wyższych cenach mleka w Italii [około 20%]?
kluczowym elementem który będzie wpływał na wyniki mleczarni jest koszt zakupu mleka. Jednocześnie Spółka podejmuje negocjacje z bieżącymi i potencjalnymi klientami, tak aby produkcja i warunki handlowe były opłacalne dla Spółki.  

2013-06-06 Dotychczasowy sposób postępowania w sprawie dotacji poniósł fiasko. Czy nie nastąpił właściwy moment na załatwienie sporu na drodze sądowej (niekoniecznie w Polsce)?
Sprawa uzyskania dofinansowania jest na etapie rozpatrywania przez ARiMR i Spółka nie dysponuje informacją odnośnie decyzji Agencji 

2013-05-22 Jakie są rezultaty sporu z ARIMR w sprawie dotacji? Czy sprawa dalej trwa, czy została umorzona? Od ponad roku nie ma żadnej informacji na temat dofinansowania?
Sprawa uzyskania dofinansowania jest na etapie rozpatrywania przez ARiMR. Spółka w raportach okresowych na bieżąco informuje. W raporcie za I kwartał br zostało napisane: uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych dla Spółki Latteria Tinis Sp. z o.o. Latteria Tinis Sp. z o.o., wyrokiem z dnia 6 maja 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt V SA/Wa 2779/10 uchylił rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 2 sierpnia 2011 r. znak OR00-69040-OR0400006/08/09 o odmowie przyznania pomocy spółce Latteria Tinis Sp. z o.o. w ramach Działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wyrok jest prawomocny. Spółka Latteria Tinis sp. z o.o. złożyła dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia niezbędne do ponownej oceny przez ARiMR wniosku o dofinansowanie, po kolejnej odmowie przyznania pomocy przez ARiMR wniosek ponownie został w lipcu 2012 r. przekazany do ponownej weryfikacji. W październiku 2012 roku oraz w lutym 2013 roku Spółka po wezwaniu przez ARiMR złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia wniosku. W miesiącu kwietniu 2013 roku Spółka otrzymała kolejne wezwanie do uzupełnienia wniosku i w odpowiedzi złożyła dodatkowe dokumenty. 

2013-03-06 Czy zarząd planuję wypłatę dywidendy z zysku za rok 2012? Jakie są powody odstąpienia od publikacji wyników finansowych? W raporcie za IV kw. 2012 roku spółka pisze, że kurs EUR/PLN kształtował się korzystnie dla wyników spółki. Czy spółka może sprecyzować widełki kursowe, które są optymalne dla prowadzonej działalności? Czy raczej chodzi o zmienność kursu? Pod jaką marką Latteria Tinis sprzedaje swoje produkty zarówno na terenie Polski jak i za granicą (czy tworzy własną markę, czy jest sprzedawana pod markami Alival)? Czy firma rozważa modernizację swojej strony internetowej, która jest lekko archaiczna?
Oczywiście decyzja w sprawie wypłaty dywidendy zostanie podjęta na WZA. Stanowisko Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2012 roku może być znane w terminie bliskim WZA, w tym momencie jest jeszcze za wcześnie. Spółka publikuje raporty okresowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Dla Grupy North Coast negatywny wpływ mogą mieć duże wahania kursu Euro wobec PLN. Latteria Tinis produkuje mozzarelę zarówno pod własną marką „Bardzo Buona”, na potrzeby sieci handlowych pod marką „Private label” oraz na zlecenie Alival. Modernizacja www jest brana pod uwagę, ale jak na razie decyzja nie została podjęta. 

2012-11-30 Jakie są obecnie perspektywy biznesu importowego North Coast? Czy w najbliższym czasie zarząd widzi realną możliwość poprawy wyników tego biznesu? Czy w ciągu ostatniego okresu (1-3lata) znacząco zwiększyła się konkurencja w segmencie importu produktów premium?
W chwili obecnej Zarząd North Coast S.A. prowadzi analizy działań, które pozwolą na uzyskanie przez North Coast S.A. wyższej rentowności. Zarząd bierze pod uwagę zarówno decyzje zmierzające do ograniczenia kosztów, jak również działania mające na celu pozyskanie nowych klientów. Na polskim rynku produktów spożywczych segment premium) zwiększa się konkurencja, zmieniają się także preferencje konsumentów. 

2012-11-30 Czy zarząd lub osoby związane z zarządem (szczególnie rodzina) są w jakikolwiek sposób wynagradzane przez Aliwal (z tytułu pracy, zleceń itp.) lub mają w tej spółce udziały?
Zarząd North Coast oraz osoby blisko związane nie są w żaden sposób wynagradzane przez Alival S.p.A. i nie mają w tej firmie udziałów. Alival jest partnerem strategicznym mleczarni Latteria Tinis i posiada w niej 50% udziałów. Obecnie Zarząd Latteria Tinis Sp. z o.o. składa się z trzech członków zarządu, w tym, dwóch ze strony North Coast S.A. Te założenia świadczą o sprawowaniu kontroli nad Latteria Tinis Sp. z o.o. przez North Coast S.A.  

2012-11-27 Czy nie powinna ulec zmianie polityka sprzedaży produktów mleczarni poprzez Aliwal? Czy nie uzyskałoby się lepszych wyników rozwijając sprzedaż w kraju?
Większość produkcji jest eksportowana jednakże mleczarnia również rozwija sprzedaż w Polsce (dostawy na rzecz sieci sklepów wielkoformatowych). 

2012-10-26 Jaki kurs złotego jest optymalny dla spółki? Która część grupy jest bardziej perspektywiczna?
Grupa ma obecnie zdywersyfikowaną działalność. Dla North Coast SA korzystny jest niski kurs Euro a dla mleczarni odwrotnie. Ewentualnym zagrożeniem są przede wszystkim dynamiczne zmiany kursu. Większy potencjał wzrostu ma oczywiście mleczarnia, która powinna zwiększać sprzedaż. 

2012-10-25 Czy zarząd jest zadowolony z wyników osiągniętych w trzecim kwartale? jak się ma sprawa dotacji?
W III kwartale Grupa kontynuowała rozwój w oparciu o dwie specjalizacje czyli dystrybucja na polskim rynku wysokogatunkowych produktów spożywczych oraz produkcja włoskich serów, głownie na eksport. Spółka opublikuje Sprawozdanie za III kwartał w dniu 14 listopada i wówczas Zarząd odniesie się do osiągniętych wyników. W sprawie dotacji Spółka w lipcu 2012 roku otrzymała pismo z ARiMR. Agencja wówczas ponownie przywróciła do rozpatrzenia wniosek o przyznanie pomocy. Tak więc sprawa dotacji jest w toku. 

2012-08-09 Czy wiadomo już coś w sprawie dotacji? Jeżeli nie, to jakie kroki zostały podjęte w celu wyjaśnienia sytuacji? Wiadomo przecież jak zakończyło się bezczynne oczekiwanie poprzednio.
Kontynuujemy nasze starania o uzyskanie dotacji. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. 

2012-06-06 Jak wyglądała sprzedaż Latterii w kwietniu i maju? Czy jest możliwa publikacja comiesięcznych przybliżonych przychodów mleczarni?
w kwietniu i maju mleczarnia osiągnęła wyższą sprzedaż niż w pierwszym kwartale br. Na chwilę obecną Spółka nie planuje publikować comiesięcznych raportów 

2012-05-17 Czy Spółka zamierza zwrócić się do KNF o wyjaśnienie ewidentnej manipulacji kursem?
28 marca Spółka udzieliła odpowiedzi na identyczne pytanie i od tego czasu nic się nie zmieniło w tej sprawie. 

2012-05-15 Czy spółka opublikuje prognozy wyników na 2012 r.? Jaka część produkcji Latterii Tinis jest kupowana przez Aliwal?
decyzja dotycząca publikacji prognoz nie została jeszcze podjęta, większość produkcji jest realizowana na zlecenie Alival  

2012-04-17 Czy w razie upadku Spółki i ogłoszenia niewypłacalności, odzyskam część pieniędzy z majątku spółki?
W przypadku spółki North Coast nie ma podstaw, aby mówić o ogłoszeniu upadłości. Pytanie ma charakter teoretyczny i dotyczy kwestii prawnych. Sugerujemy konsultację z prawnikiem, w internecie jest też sporo informacji co się dzieje z akcjami w przypadku ogłoszenia upadłości 

2012-03-28 Czy Spółka zamierza zwrócić się do KNF o wyjaśnienie ewidentnej manipulacji kursem?
Zarząd North Coast nie przewiduje składania takiego wniosku do KNF. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu