pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-04-12 Czy to prawda, że Pan Janusz Kumala w okresie od listopada 2011 r. do końca marca 2012 r. pełnił również funkcję Prezesa Zarządu SferaNet Sp. z o.o.? Jeśli tak, to jak jego działalność w SferaNet ma się do komunikatu Open-Net, z którego wynika, że SferaNet nie dopełnił jakichś formalności i de facto opóźniał proces przejęcia? Czy to znaczy, że Pan Kumala jako Prezes SferaNet, działał na szkodę spółki Open-Net, w której również jest Prezesem? Proszę o informację, ponieważ jest to równie niezrozumiała sytuacja, jak ta, kiedy to będąc 100% udziałowcem Interlandii Prezes Kumala kupuje tę spółkę jeszcze raz. Czy zarząd i RN Open-Net nie uważają, że działanie takie może być traktowane jako działanie na szkodę spółki i akcjonariuszy?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-12 Proszę o udzielenie rzetelnej, a nie wymijającej odpowiedzi na moje pytanie. Interesuje mnie Państwa odpowiedź na treść oświadczenia Zarządu SferaNet, które wyraźnie wskazuje, iż to z Państwa winy nie doszło do transakcji. Dlaczego podpisywaliście Państwo umowę zakupu nie mając na nią zabezpieczonego finansowania? I dlaczego przedstawiacie Państwo zafałszowane raporty - nieprawdziwe informacje dot. tej transakcji? Czy w ten sposób chcecie budować zaufanie inwestorów? Czy nie obawiacie się procesu ze strony SferaNet, za naruszenie dóbr tej firmy?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-09 Proszę o komentarz do poniższego oświadczenia: "Do końca grudnia planujemy także zakończyć negocjacje w sprawie nabycia sieci telekomunikacyjnej Alma-SAT S.C.” – mówi Janusz Kumala Prezes Zarządu Open-Net S.A."
(brak odpowiedzi) 

2012-04-04 Proszę o informację i komentarz do poniższego Państwa oświadczenia: „O sprawie poinformowaliśmy Policję oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Od UPC/Aster oczekujemy konkretnej propozycji pokrycia naszych strat i zadośćuczynienia z tytułu utraty klientów oraz dobrego wizerunku Spółki na tym obszarze.” – dodaje Janusz Kumala, Prezes Zarządu Open-Net S.A. Sieć w Łomiankach sieć liczy 250 abonentów, czyli ok. 10 proc. wszystkich (2,25 tys.) obsługiwanych przez grupę Open-Net S.A.
Wszyscy abonenci, którzy w wyniku działań podwykonawcy utracili sygnał w grudniu 2011 r., zostali w pierwszych dniach stycznia 2012 powtórnie przyłączeniu i są aktualnie abonentami Open-Net S.A. UPC przyznało się do uchybień i niesłusznego zajęcia sieci. Wobec faktu dalszego świadczeniu usług w miejscowości Łomianki Emitenta nie miał podstaw do korekty przedstawionych prognoz.  

2012-04-04 W związku z dzisiejszym komunikatem o niesfinansowaniu zakupu SferaNet proszę o odpowiedź dotyczącą prognozy na 2012 rok. Jaki wpływ będzie to miało na przedstawione w komunikacie z 15.02.2012 prognozy? Tym bardziej, że jak Państwo pisaliście w komunikatach dotyczących sporu z Aster/UPC tylko na tym rejonie utraciliście 10% wszystkich waszych abonentów? Czy spółka ma jeszcze jakieś "ciekawe" informacje dla swoich inwestorów?
Wszyscy abonenci, którzy w wyniku działań podwykonawcy utracili sygnał w grudniu 2011 r., zostali w pierwszych dniach stycznia 2012 powtórnie przyłączeniu i są aktualnie abonentami Open-Net S.A. Wobec faktu dalszego świadczeniu usług w miejscowości Łomianki nie miał podstaw do korekty przedstawionych prognoz.  

2012-04-04 Wiem, że trudno odpowiada się na niewygodnie pytania, ale uważam, że jak spółka zdecydowała się brać udział w Akcji Inwestor, to powinna udzielać informacji na wszystkie zapytania, a nie odsyłać zainteresowanych do pisania maili na które również ciężko uzyskać odpowiedź, o telefonach już nie będę wspominał. Wracając do rzeczy mam kilka pytań. Pierwsze dotyczy zawiadomienia do UKE przeciwko UPC, czy coś wiadomo w tej sprawie? Drugie pytanie dotyczy dzisiejszego komunikatu o odstąpieniu od zakupu SferaNet. Co stanęło na przeszkodzie? Czy prawdą jest, iż to przedstawiciele SferaNet z uwagi na brak płatności zdecydowali o odstąpieniu od w/w transakcji, nie chcąc w zamian obejmować niepewnych obligacji, o wekslach Novainvest i Global VC nie wspominając? No i jak w związku z tym, zamierzacie Państwo skorygować raport za 2011 rok z przekroczonym o 843% przychodem - uwzględniającym przychody SferaNetu - i prognozy na 2012 rok?
Raport Open-Net S.A. za IV kw. 2011 r. zawierał dodatkową informację odnośnie wyników finansowych SferaNet Sp. z o.o. , jednakże zaprezentowane dane nie stanowiły podstawy do korekty prognoz finansowych przedstawionych w dokumencie Informacyjnym Emitenta. Zgodnie z raportem EBI 11/2012 decyzja Emitenta dotycząca odstąpienia od zakupu SferaNet Sp. z o.o. związana była z opóźnieniami w zakresie realizowanych procesów inwestycyjnych SferaNet Sp. z o.o. oraz z przedłużającymi się procesami formalnymi w zakresie finalizacji procedury połączenia, a nie brakiem płynności. Finalizacja płatności miała nastąpić do 31.03.2012 r. z kapitałów obcych, z uwagi na trwający proces pozyskania tego kapitału sprawa została odroczona. W przypadku pozytywnego zakończenia tego procesu strony dopuszczają możliwość powtórnej finalizacji tej akwizycji. Wszyscy abonenci, którzy w wyniku działań UPC utracili sygnał w grudniu 2011 r., zostali w pierwszych dniach stycznia 2012 powtórnie przyłączeniu i są aktualnie abonentami Open-Net S.A. Wobec faktu dalszego świadczeniu usług w miejscowości Łomianki, UKE do chwili obecnej nie podjęła działań zmierzających do ukarania UPC.  

2012-03-11 Spółka Open-Net zakupiła 100 000 szt. PDA firmy Optonet po cenie 2 zł za papier. Z tego co znalazłem, aktualna wartość papierów tejże firmy jest znacznie niższa, planowana jest również tam nowa emisja. Czy widzicie państwo szansę wyjścia z tej inwestycji z zyskiem? Jaki horyzont inwestycyjny przewidujecie? Czy planujecie zmianę zaangażowania w tej inwestycji (udział w emisji)?
Open-Net S.A. sprzedał ponad 99% posiadanych akcji Optonet S.A. (zgodnie z wymogami informacyjnymi taka informacja została przekazana do KNF oraz do Optonet S.A.). Open-Net S.A. nie zanotował straty na wyżej wymienionej transakcji.  

2012-02-14 Co się dzieje z Państwa firmą? Jestem waszym abonentem w S-K i akcjonariuszem. Od tygodnia nie mam waszych usług, nie mogę się od Was niczego dowiedzieć, a czytam komunikaty, że macie konflikt z Aster/UPC w Łomiankach? Czy tu też macie jakiś konflikt? Co się u Was w firmie dzieje? Proszę o informację, bo nie chcę jako Wasz akcjonariusz robić zawieruchy, którą jako Wasz abonent powinienem zrobić już dawno!
W zakresie problemów technicznych dotyczących działania sieci prosimy o kontakt z zespołem techników (odpowiednie numery podane są na stronie internetowej). 

2012-02-10 Jak wygląda kwestia zatargu w sprawie sieci?
Wszyscy abonenci, którzy w wyniku działań podwykonawcy utracili sygnał w grudniu 2011 r., zostali w pierwszych dniach stycznia 2012 powtórnie przyłączeniu i są aktualnie abonentami Open-Net S.A. 

2012-02-08 Proszę o informację, jaki sens (biznesowy, księgowy) miała transakcja opisana w raporcie 6/2011 z dnia 15.09.2011 opisana jako "reorganizacja struktury w grupie"? Nie rozumiem jej sensu, ponoszonych kosztów choćby podatkowych, bo rozumiem, iż żadnego rozliczenia finansowego przy niej nie było? Czemu miała służyć ta operacja księgowa? Jeśli Open-Net był jedynym 100% udziałowcem Interlandii, to ta transakcja była moim zdaniem kompletnie nieuprawniona. Jeśli miały już nastąpić zmiany prowadzące do oszczędności w strukturze grupy Open-Net, można było zrobić to praktycznie bez kosztowo poprzez wchłonięcie? Proszę o wyjaśnienie.
Działania podjęte w ramach „reorganizacji struktury” Grupy miały przed wszystkim na celu osiągnięcie jak największej przejrzystości danych publikowanych w raporcie jednostkowym Emitenta (zgodnie z wymogami regulaminu ASO). Efekty tego procesu są już widoczne m.in. w opublikowanym 14 lutego br.raporcie okresowym Open-Net S.A. za IV kw. 2011 r. http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=OPE&id=27385&id_tr=4  

2012-02-02 Ile wynosi wynagrodzenie rady nadzorczej za wnoszoną pracę i co ona dokładnie obejmuje? Jak często spotyka się RN?
Zgodnie z uchwałą 13/2012 NWZA Open-Net S.A. z dnia 13 stycznia 2012 r. wynagrodzenie członków RN zostało ustalone na 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za posiedzenie. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki poprzez kontrolę rachunkową firmy i monitoring działań Zarządu, pod względem jego racjonalności i celowości. Posiedzenia RN zwoływane są w zależności od potrzeb Emitenta.  

2012-02-02 Czy w firmie dzieje się coś złego? od jakiegoś czasu nie pojawiają się komunikaty w sprawie kolejnych akwizycji co do których były jakieś listy intencyjne, a kurs spada...
W IV kw. 2011 roku rozpoczęliśmy proces pozyskiwania kapitału dłużnego, co skutkowały m.in. podpisaniem kolejnych listów intencyjnych. Zakończenie tego procesu planowane jest do końca I połowy 2012 r., wtedy też przystąpimy finalizacji rozpoczętych akwizycji. 

2011-12-13 Jaki jest cel upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału o prawie 2 razy: z 1,2 mln zł do 2,68 mln zł? W upoważnieniu jest mowa o możliwości podwyższenia w zamian za wkłady niepieniężne. O jakie wkłady chodzi?
Zarząd został upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości 2 684 500 zł, co oznacza że w stosunku do aktualnej wielkości kapitału zakładowego tj. 1 534 000 zł maksymalne podwyższenie kapitału nie przekroczy 75%. Ww. podwyższenie kapitału związane jest z możliwością finansowania części planowanych akwizycji, także poprzez możliwość wniesienia wkładów niepieniężnych (m.in. aktywów przejmowanych podmiotów) oraz z realizacją programu motywacyjnego przewidzianego na lata 2012-2014.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu