pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-04-12 Czy to prawda, że Pan Janusz Kumala w okresie od listopada 2011 r. do końca marca 2012 r. pełnił również funkcję Prezesa Zarządu SferaNet Sp. z o.o.? Jeśli tak, to jak jego działalność w SferaNet ma się do komunikatu Open-Net, z którego wynika, że SferaNet nie dopełnił jakichś formalności i de facto opóźniał proces przejęcia? Czy to znaczy, że Pan Kumala jako Prezes SferaNet, działał na szkodę spółki Open-Net, w której również jest Prezesem? Proszę o informację, ponieważ jest to równie niezrozumiała sytuacja, jak ta, kiedy to będąc 100% udziałowcem Interlandii Prezes Kumala kupuje tę spółkę jeszcze raz. Czy zarząd i RN Open-Net nie uważają, że działanie takie może być traktowane jako działanie na szkodę spółki i akcjonariuszy?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-12 Proszę o udzielenie rzetelnej, a nie wymijającej odpowiedzi na moje pytanie. Interesuje mnie Państwa odpowiedź na treść oświadczenia Zarządu SferaNet, które wyraźnie wskazuje, iż to z Państwa winy nie doszło do transakcji. Dlaczego podpisywaliście Państwo umowę zakupu nie mając na nią zabezpieczonego finansowania? I dlaczego przedstawiacie Państwo zafałszowane raporty - nieprawdziwe informacje dot. tej transakcji? Czy w ten sposób chcecie budować zaufanie inwestorów? Czy nie obawiacie się procesu ze strony SferaNet, za naruszenie dóbr tej firmy?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-09 Proszę o komentarz do poniższego oświadczenia: "Do końca grudnia planujemy także zakończyć negocjacje w sprawie nabycia sieci telekomunikacyjnej Alma-SAT S.C.” – mówi Janusz Kumala Prezes Zarządu Open-Net S.A."
(brak odpowiedzi) 

2012-04-04 Proszę o informację i komentarz do poniższego Państwa oświadczenia: „O sprawie poinformowaliśmy Policję oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Od UPC/Aster oczekujemy konkretnej propozycji pokrycia naszych strat i zadośćuczynienia z tytułu utraty klientów oraz dobrego wizerunku Spółki na tym obszarze.” – dodaje Janusz Kumala, Prezes Zarządu Open-Net S.A. Sieć w Łomiankach sieć liczy 250 abonentów, czyli ok. 10 proc. wszystkich (2,25 tys.) obsługiwanych przez grupę Open-Net S.A.
Wszyscy abonenci, którzy w wyniku działań podwykonawcy utracili sygnał w grudniu 2011 r., zostali w pierwszych dniach stycznia 2012 powtórnie przyłączeniu i są aktualnie abonentami Open-Net S.A. UPC przyznało się do uchybień i niesłusznego zajęcia sieci. Wobec faktu dalszego świadczeniu usług w miejscowości Łomianki Emitenta nie miał podstaw do korekty przedstawionych prognoz.  

2012-04-04 W związku z dzisiejszym komunikatem o niesfinansowaniu zakupu SferaNet proszę o odpowiedź dotyczącą prognozy na 2012 rok. Jaki wpływ będzie to miało na przedstawione w komunikacie z 15.02.2012 prognozy? Tym bardziej, że jak Państwo pisaliście w komunikatach dotyczących sporu z Aster/UPC tylko na tym rejonie utraciliście 10% wszystkich waszych abonentów? Czy spółka ma jeszcze jakieś "ciekawe" informacje dla swoich inwestorów?
Wszyscy abonenci, którzy w wyniku działań podwykonawcy utracili sygnał w grudniu 2011 r., zostali w pierwszych dniach stycznia 2012 powtórnie przyłączeniu i są aktualnie abonentami Open-Net S.A. Wobec faktu dalszego świadczeniu usług w miejscowości Łomianki nie miał podstaw do korekty przedstawionych prognoz.  

2012-04-04 Wiem, że trudno odpowiada się na niewygodnie pytania, ale uważam, że jak spółka zdecydowała się brać udział w Akcji Inwestor, to powinna udzielać informacji na wszystkie zapytania, a nie odsyłać zainteresowanych do pisania maili na które również ciężko uzyskać odpowiedź, o telefonach już nie będę wspominał. Wracając do rzeczy mam kilka pytań. Pierwsze dotyczy zawiadomienia do UKE przeciwko UPC, czy coś wiadomo w tej sprawie? Drugie pytanie dotyczy dzisiejszego komunikatu o odstąpieniu od zakupu SferaNet. Co stanęło na przeszkodzie? Czy prawdą jest, iż to przedstawiciele SferaNet z uwagi na brak płatności zdecydowali o odstąpieniu od w/w transakcji, nie chcąc w zamian obejmować niepewnych obligacji, o wekslach Novainvest i Global VC nie wspominając? No i jak w związku z tym, zamierzacie Państwo skorygować raport za 2011 rok z przekroczonym o 843% przychodem - uwzględniającym przychody SferaNetu - i prognozy na 2012 rok?
Raport Open-Net S.A. za IV kw. 2011 r. zawierał dodatkową informację odnośnie wyników finansowych SferaNet Sp. z o.o. , jednakże zaprezentowane dane nie stanowiły podstawy do korekty prognoz finansowych przedstawionych w dokumencie Informacyjnym Emitenta. Zgodnie z raportem EBI 11/2012 decyzja Emitenta dotycząca odstąpienia od zakupu SferaNet Sp. z o.o. związana była z opóźnieniami w zakresie realizowanych procesów inwestycyjnych SferaNet Sp. z o.o. oraz z przedłużającymi się procesami formalnymi w zakresie finalizacji procedury połączenia, a nie brakiem płynności. Finalizacja płatności miała nastąpić do 31.03.2012 r. z kapitałów obcych, z uwagi na trwający proces pozyskania tego kapitału sprawa została odroczona. W przypadku pozytywnego zakończenia tego procesu strony dopuszczają możliwość powtórnej finalizacji tej akwizycji. Wszyscy abonenci, którzy w wyniku działań UPC utracili sygnał w grudniu 2011 r., zostali w pierwszych dniach stycznia 2012 powtórnie przyłączeniu i są aktualnie abonentami Open-Net S.A. Wobec faktu dalszego świadczeniu usług w miejscowości Łomianki, UKE do chwili obecnej nie podjęła działań zmierzających do ukarania UPC.  

2012-03-11 Spółka Open-Net zakupiła 100 000 szt. PDA firmy Optonet po cenie 2 zł za papier. Z tego co znalazłem, aktualna wartość papierów tejże firmy jest znacznie niższa, planowana jest również tam nowa emisja. Czy widzicie państwo szansę wyjścia z tej inwestycji z zyskiem? Jaki horyzont inwestycyjny przewidujecie? Czy planujecie zmianę zaangażowania w tej inwestycji (udział w emisji)?
Open-Net S.A. sprzedał ponad 99% posiadanych akcji Optonet S.A. (zgodnie z wymogami informacyjnymi taka informacja została przekazana do KNF oraz do Optonet S.A.). Open-Net S.A. nie zanotował straty na wyżej wymienionej transakcji.  

2012-02-14 Co się dzieje z Państwa firmą? Jestem waszym abonentem w S-K i akcjonariuszem. Od tygodnia nie mam waszych usług, nie mogę się od Was niczego dowiedzieć, a czytam komunikaty, że macie konflikt z Aster/UPC w Łomiankach? Czy tu też macie jakiś konflikt? Co się u Was w firmie dzieje? Proszę o informację, bo nie chcę jako Wasz akcjonariusz robić zawieruchy, którą jako Wasz abonent powinienem zrobić już dawno!
W zakresie problemów technicznych dotyczących działania sieci prosimy o kontakt z zespołem techników (odpowiednie numery podane są na stronie internetowej). 

2012-02-10 Jak wygląda kwestia zatargu w sprawie sieci?
Wszyscy abonenci, którzy w wyniku działań podwykonawcy utracili sygnał w grudniu 2011 r., zostali w pierwszych dniach stycznia 2012 powtórnie przyłączeniu i są aktualnie abonentami Open-Net S.A. 

2012-02-08 Proszę o informację, jaki sens (biznesowy, księgowy) miała transakcja opisana w raporcie 6/2011 z dnia 15.09.2011 opisana jako "reorganizacja struktury w grupie"? Nie rozumiem jej sensu, ponoszonych kosztów choćby podatkowych, bo rozumiem, iż żadnego rozliczenia finansowego przy niej nie było? Czemu miała służyć ta operacja księgowa? Jeśli Open-Net był jedynym 100% udziałowcem Interlandii, to ta transakcja była moim zdaniem kompletnie nieuprawniona. Jeśli miały już nastąpić zmiany prowadzące do oszczędności w strukturze grupy Open-Net, można było zrobić to praktycznie bez kosztowo poprzez wchłonięcie? Proszę o wyjaśnienie.
Działania podjęte w ramach „reorganizacji struktury” Grupy miały przed wszystkim na celu osiągnięcie jak największej przejrzystości danych publikowanych w raporcie jednostkowym Emitenta (zgodnie z wymogami regulaminu ASO). Efekty tego procesu są już widoczne m.in. w opublikowanym 14 lutego br.raporcie okresowym Open-Net S.A. za IV kw. 2011 r. http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=OPE&id=27385&id_tr=4  

2012-02-02 Ile wynosi wynagrodzenie rady nadzorczej za wnoszoną pracę i co ona dokładnie obejmuje? Jak często spotyka się RN?
Zgodnie z uchwałą 13/2012 NWZA Open-Net S.A. z dnia 13 stycznia 2012 r. wynagrodzenie członków RN zostało ustalone na 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za posiedzenie. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki poprzez kontrolę rachunkową firmy i monitoring działań Zarządu, pod względem jego racjonalności i celowości. Posiedzenia RN zwoływane są w zależności od potrzeb Emitenta.  

2012-02-02 Czy w firmie dzieje się coś złego? od jakiegoś czasu nie pojawiają się komunikaty w sprawie kolejnych akwizycji co do których były jakieś listy intencyjne, a kurs spada...
W IV kw. 2011 roku rozpoczęliśmy proces pozyskiwania kapitału dłużnego, co skutkowały m.in. podpisaniem kolejnych listów intencyjnych. Zakończenie tego procesu planowane jest do końca I połowy 2012 r., wtedy też przystąpimy finalizacji rozpoczętych akwizycji. 

2011-12-13 Jaki jest cel upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału o prawie 2 razy: z 1,2 mln zł do 2,68 mln zł? W upoważnieniu jest mowa o możliwości podwyższenia w zamian za wkłady niepieniężne. O jakie wkłady chodzi?
Zarząd został upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości 2 684 500 zł, co oznacza że w stosunku do aktualnej wielkości kapitału zakładowego tj. 1 534 000 zł maksymalne podwyższenie kapitału nie przekroczy 75%. Ww. podwyższenie kapitału związane jest z możliwością finansowania części planowanych akwizycji, także poprzez możliwość wniesienia wkładów niepieniężnych (m.in. aktywów przejmowanych podmiotów) oraz z realizacją programu motywacyjnego przewidzianego na lata 2012-2014.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu