pb.pl

Pytania dotyczące spółki PBG

      0/5   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-01-31 Kiedy można spodziewać się ogłoszenia listy uznanych wierzytelności, wstępnych propozycji układowych oraz rozmów w sprawie układu z wierzycielami?
(brak odpowiedzi) 

2013-01-18 Czy sporne wierzytelności o jakich mowa w odpowiedzi na pytanie z dnia 6.01.13 r., to głównie wierzytelności zgłoszone przez HBP, czy ewentualnie inny podmiot? Jaka jest na obecnie kwota uznanych wierzytelności ze zgłoszonych przez HBP?
(brak odpowiedzi) 

2013-01-06 Kiedy zostaną przedstawione do publicznej wiadomości potwierdzone i sprawdzone wierzytelności wobec PBG?
Na chwilę obecną, Spółka zweryfikowała 260 wierzytelności z 360 przekazanych przez Nadzorcę Sądowego. Nie wszystkie zgłoszone do tej pory w Sądzie wierzytelności zostały przekazane do Spółki. Mamy nadzieję, iż proces związany z weryfikacją wierzytelności zakończy się do końca stycznia bieżącego roku. Termin, w którym sprawdzona i potwierdzona lista zostanie przedstawiona do publicznej wiadomości, jest jednakże na dzień dzisiejszy trudny do przewidzenia z uwagi na wierzytelności sporne, które muszą zostać rozstrzygnięte.  

2012-11-14 Dlaczego przedmiotem zastawu były wszystkie akcje Rafako warte dwadzieścia razy więcej, a nie ich część? Czy to nie jest działanie na szkodę spółki i wierzycieli. Dlaczego zarząd powierza kilkaset milionów złotych spółce, o której nic nie wie, jak ostatnio twierdził?
(brak odpowiedzi) 

2012-11-10 Czy zastaw na akcjach Rafako prowadzący na Seszele miał na celu wyprowadzenie spółki Rafako z masy upadłościowej?
Zastaw na akcjach RAFAKO nie miał na celu wyprowadzenia spółki RAFAKO z masy upadłościowej.  

2012-11-10 Czy PBG ma zamiar sprzedać Rafako Alsthomowi?
PBG nie prowadzi rozmów z firmą Alstom na temat sprzedaży RAFAKO.  

2012-10-18 Na jakim etapie jest sprzedaż Galerii Kujawskiej oraz Skalara? Czy sprzedaż może nastąpić jeszcze w tym roku?
Galeria Kujawska – proces jest w toku, realizujemy kolejne kroki. Założenia dotyczące sprzedaży w 2013 pozostają bez zmian. Skalar – trwają rozmowy z zainteresowanymi podmiotami. Nie ma jednak jak dotąd żadnej oferty wiążącej.  

2012-10-17 Czy PBG poszukuje inwestora strategicznego (oprócz ARP)?
Owszem, prowadzone są działania związane z poszukiwaniem inwestora strategicznego dla PBG.  

2012-10-16 Czy są dalsze postępy w negocjacjach na temat cesji z kontraktów gazowych (oprócz kontraktu LMG)?
(brak odpowiedzi) 

2012-10-16 Na jakim etapie jest plan restrukturyzacji wymagany przez ARP?
(brak odpowiedzi) 

2012-10-15 "Główny akcjonariusz spółki PBG ocenia, że można opracować koncepcję stworzenia dużej grupy budowlanej, w skład której weszłyby spółki PBG i Rafako oraz Polimex-Mostostal, a jej łącznikiem mogłaby być Agencja Rozwoju Przemysłu" A co z pozostałymi spółkami z grupy PBG? Czy też wejdą w skład tej dużej grupy budowlanej?
Główny akcjonariusz PBG wspominał o takiej idei, natomiast w chwili obecnej nie ma szczegółowych planów czy też opracowań dotyczących tego pomysłu. Pozdrawiam 

2012-10-15 Czy ARP wydał decyzje w sprawie uzupełnionego wniosku o pomoc?
Nie, w chwili obecnej proces jest na etapie dodatkowych pytań ze strony ARP i odpowiedzi ze strony Spółki. Pozdrawiam 

2012-10-08 Jak spółka zamierza rozliczyć się z HBP wobec tak ogromnych wierzytelności sięgających 1,89 mld PLN?
Wierzytelności zgłoszone przez spółkę Hydrobudowa Polska wynikają przede wszystkim z poręczeń kredytów i obligacji (wyemitowanych przez PBG), jak również solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum w ramach wspólnie pozyskanych konraktów. Pozdrawiam 

2012-09-24 Prezes PBG Wiesław Różacki, powiedział, że spółka prowadzi negocjacje z bankami, które mają cesje wierzytelności na przychodach z kontraktów gazowych. Czy są postępy w negocjacjach z bankami na temat cesji?
Na dzień dzisiejszy rozmowy są kontynuowane, spodziewamy się, że mogą potrwać jeszcze około 2,3 tygodnie. Pozdrawiam  

2012-09-24 Czy grupie PBG od 04.06.2012 r. udało się pozyskać jakieś nowe kontrakty?
Witam, W sumie spółki z Grupy PBG od tego momentu podpisały kontrakty o wartości blisko 422 mln zł, z czego 335,5 mln zł przypada na RAFAKO SA. Pozdrawiam 

2012-09-24 Czy PBG szuka inwestora dla spółki zależnej HBP?
Z dniem 13 września 2012 roku w wyniku postawienia spółki HYDROBUDOWA POLSKA w stan upadłości likwidacyjnej, PBG utraciło kontrolę nad spółką oraz jej podmiotami zależnymi. Pozdrawiam 

2012-09-17 Czy PBG uzupełniło wniosek do ARP?
W dniu wczorajszym spółka PBG uzupełniła wniosek do ARP. Pozdrawiam 

2012-08-16 Czy spółka w celu próby obniżania kosztów złożyła wnioski o: - umorzenie lub odroczenie podatku, - umorzenie lub odroczenie składek społecznych, - przejęcie wypłaty zasiłków ?
Spółka PBG złożyła w bieżącym roku wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku VAT za grudzień 2011 i otrzymała pozytywną decyzję Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, na mocy której termin zapłaty ww. podatku został odroczony.  

2012-08-10 Czy spółka zwróciła się już o przejęcie wypłaty wynagrodzeń przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
Spółka PBG nie zwróciła się o przejęcie wypłaty wynagrodzeń przez FGŚP. Pozdrawiam-Kinga Banaszak-Filipiak 

2012-06-04 Czy któraś ze spółek z grupy Hitachi jest zainteresowana objęciem emitowanych przez PBG obligacji?
(brak odpowiedzi) 

2012-05-29 Czy PBG (po pokonaniu problemów) zamierza w związku z planowanymi w przyszłości modernizacjami sieci kolejowej w Polsce uczestniczyć w tych projektach?
Strategia Grupy PBG nie zakłada angażowania się w realizację projektów infrastrukturalnych związanych z modernizacją sieci kolejowych. 

2012-05-29 Jak PBG zamierza wykorzystać kapitał, który wróci do spółki po rozliczeniu kontraktów autostradowych i innych kontraktów na budowę dróg?
Przede wszystkim na zredukowanie zadłużenia zaciągniętego w związku z realizacją tych projektów.  

2012-05-26 Jak duży kapitał ze strony GK PBG zaangażowany jest w budownictwie drogowym?
Łączna wartość należności z tytułu umów o usługę budowlaną, odzwierciedlających wartość zrealizowanych robót przed ich zafakturowaniem, a więc pokazujących przybliżoną skalę finansowania prowadzonych kontraktów przez GK PBG, wynosiła na koniec 1Q2012 ponad 1,2 mld zł. Znacząca część tej kwoty dotyczy właśnie kontraktów drogowych – mówimy więc o kilkuset milionach złotych. 

2012-05-25 Cy spółka planuje przeszacowanie wartości aktywów, w szczególności wartości niematerialnych i prawnych? W raporcie biegłego nie ma o tym wzmianki. Jeżeli tak, to kiedy i w jakiej wysokości?
Nie planujemy takich działań. 

2012-05-21 Czy wyjątkowo niska wartość kursu giełdowego spółki PBG stanowi zdaniem spółki istotny problem dla emisji obligacji zamiennych na akcje?
Mógłby to być istotny problem, gdyby cena konwersji została ustalona „na sztywno”. Uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje przyjęte przez kwietniowe NWZ dopuszczają natomiast dostosowywanie warunków emisji, w tym ceny zamiany, optymalnie do sytuacji rynkowej i oczekiwań inwestorów – ponadto dla każdej transzy indywidualnie. Należy przy tym zaznaczyć, że emisja obligacji zamiennych jest jednym z kolejnych etapów restrukturyzacji zadłużenia. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu