pb.pl

Pytania dotyczące spółki PKNORLEN

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2017-05-16 1. Kiedy będzie oświadczenie co się stało z odsetkami od obligacji? 2. Kiedy spółka wypłaci odsetki? 3. Czy obligatariusze mają prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w związku z defaultem PKNOrlen?
1. W dn. 16 maja PKN ORLEN wydał poniższe oświadczenie 15 maja przypadał dzień płatności odsetek obligacji o nr PK11117. Z uwagi na problemy techniczne banku przelew został dostarczone do KDPW z jednodniowym opóźnieniem. Pieniądze są już w KDPW i są właśnie rozksięgowywane na konta inwestorów. Spółka przeprasza za zaistniałą sytuację, podjęła również działania mające na celu jej wyjaśnienie. 2. Odsetki zostały wypłacone w dniu 16 maja 2017 r. 3.Możliwość wcześniejszego wykupu obligacji jest określona w prospekcie emisyjnym i odpowiednich regulacjach prawnych.  

2015-05-18 Dzień dobry, mam 3 pytania. 1. Proszę przekonać mnie (najlepiej na liczbach) do rozważanej inwestycji PKN Orlen w sieci detaliczne za granicą (także w świetle już dokonanych tego typu przejęć). 2. Jakie pieniądze/nakłady wchodzą w grę i z czego miałyby zostać sfinansowane te przejęcia? 3. Czy PKN rozważa przejęcia sieci w Polsce?
Strategia PKN ORLEN jasno wyznacza kierunki i priorytety biznesowe Koncernu. Chcemy się dalej rozwijać, dlatego na nowe inwestycje w latach 2014-2017 przeznaczyliśmy 10,8 mld zł. Zaplanowane wydatki na inwestycje są adekwatne do zakładanej średniorocznej wartości EBITDA na poziomie 5,1 mld zł. Segment detaliczny Grupy ORLEN osiągnął w ubiegłym roku sukces sprzedażowy co przełożyło się na historycznie rekordowy wynik EBITDA LIFO Detalu w wysokości 1,4 mld PLN, zwiększając również łączne wolumeny sprzedaży do poziomu 7,7 mln ton. W przypadku rynków zagranicznych, w których działamy, konsekwentnie prowadzimy projekty rozwojowe, czego dowodem jest chociażby powiększenie sieci Star w ubiegłym roku o kolejnych 5 obiektów. Na bieżąco monitorujemy również wszelkie okazje do akwizycji, chociaż możliwości przejęcia atrakcyjnych sieci, zwłaszcza w Niemczech są bardzo ograniczone. Obecnie sieć Star zarządzana przez ORLEN Deutschland jest jedną z największych sieci stacji paliw działających w segmencie ekonomicznym w Niemczech, z udziałem w rynku na poziomie blisko 6 proc, natomiast nasz udział w rynku czeskim jest szacowany na ponad 15 procent. Konsekwentnie pracujemy również nad poprawą modelu biznesowego pod kątem wydajności sklepów i segmentu gastronomicznego. Jeżeli chodzi o rynek polski, to mamy już w nim prawie 37% udziału i stałe rozszerzanie sieci nie znajduje szerokich możliwości ani silnego uzasadnienia. Tutaj, skupiamy się na inwestycjach w zakresie budowy nowych Miejsc Obsługi Podróżnych, zlokalizowanych przy autostradach oraz drogach ekspresowych, poprawie funkcjonalności i standardów istniejących już obiektów oraz wprowadzanie i ulepszanie kolejnych nowych produktów i usług.  

2014-12-19 Jaka kombinacja cen ropy i kursu dolara jest najkorzystniejsza dla spółki? Proszę o wyjaśnienie.
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż na wyniki spółki bardziej od cen ropy naftowej wpływa popyt (sprzedaż) oraz różnica pomiędzy cenami produktów ropopochodnych (paliw, petrochemikaliów) a ceną ropy naftowej, czyli marża downstream. A zmiany tej marży zależą nie tylko do cen ropy naftowej, ale także od globalnego popytu na paliwa i produkty petrochemiczne oraz od przyczyn zmian ceny ropy naftowej. Na przykład, obecnie cena ropy spada, bo jest za dużo podaży, więc marża downstream rośnie. Ale gdyby cena ropy spadała z powodu załamania wzrostu gospodarczego, mielibyśmy do czynienia z sytuacją niekorzystną dla spółki. Kurs złotego ma niewielki wpływ na marże, bo zarówno ceny produktów jak i ceny ropy są notowane w USD (paliwa i ropa naftowa) i EUR (petrochemia). Kurs złotego wpływa natomiast na ceny paliw na stacjach benzynowych i na popyt na paliwa, ale i tu nie ma prostej relacji, że słabszy kurs PLN to droższe paliwo. Umocnienie się dolara wobec euro i innych walut (także PLN), zwykle powiązane ze spadkami cen ropy naftowej, obecnie ten spadek pogłębia.  

2014-11-28 Minęło 15 lat od debiutu spółki na GPW. Proszę mnie przekonać, że warto być inwestorem długoterminowym w Spółce - stopa zwrotu za 15 lat nie jest imponująca, a dywidenda to raczej wyjątek niż reguła.
Akcje PKN ORLEN: 1. … cieszą się dużą płynnością 3,99 mld - Tyle akcji PKN Orlen przewinęło się na parkiecie giełdy warszawskiej w ciągu 15 lat. Biorąc pod uwagę transakcje pozaseryjne, całkowity wolumen w ciągu 15 lat prawdopodobnie przekroczył 4 mld akcji. Inaczej mówiąc, w ciągu 15 lat statystycznie każda akcja zmieniła właściciela 10 razy. 2. … są względnie odporne na wszelkie kryzysy W czasach kryzysu spadek wartości akcji ma wyłącznie podłoże psychologiczne, a niska wycena będzie miała charakter przejściowy. Niezależnie jednak od tego, systematycznie informowaliśmy inwestorów o działalności spółki i jej kondycji finansowej. Braliśmy udział w wielu spotkaniach z inwestorami w kraju i za granicą, zapewniając ich, że ze światowego kryzysu wyjdziemy umocnieni. 3. … ciągle mogą pozytywnie zaskoczyć Po szoku spowodowanym upadkiem Lehman Brothers nasza wiarygodność finansowa szybko rosła, a z nią cena naszych akcji. Na koniec 2009 r. wzrost notowań od lutowego dołka wyniósł ponad 70 proc. W następnych latach cena akcji regularnie szła w górę, osiągając w 2011 r. wartość z początku bessy. Wzrost wartości akcji w tym roku wyniósł ponad 10 %. 4. … stanowią atrakcyjną ofertę dla inwestorów poszukujących spółek funkcjonujących zgodnie z CSR Orlen rokrocznie znajduje się w gronie spółek wchodzących w skład Respect Indeksu, czyli pierwszego w naszej części Europy giełdowego wskaźnika grupującego firmy odpowiedzialne społecznie. W skład tego funkcjonującego od 2009 r. indeksu wchodzą notowane na GPW podmioty, które działają zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także uwzględniają w swym codziennym funkcjonowaniu czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze. Wszystkie te elementy wpływają na atrakcyjność inwestycyjną emitentów. Można śmiało powiedzieć, że Respect Index to elitarny klub, którego członkami jest obecnie zaledwie 23 z niemal 500 spółek notowanych na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. Aby móc do niego wstąpić, trzeba przejść trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz audyt firmy Deloittte Polska. 5. … dostarczają akcjonariuszom dywidendy Jak widać z zestawienia na naszej stronie internetowej http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/Strony/Dywidenda.aspx na przestrzeni 15lat obecności na GPW, PKN ORLEN wypłacał dywidendę w 9 latach z 15 (czyli w 60% okresów). Biorąc pod uwagę również fakt, że za ostatnie dwa lata WZA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 1,44 i 1,50 zł / akcję, nie można się zgodzić ze stwierdzeniem, że wypłata dywidendy to wyjątek od reguły. Zgodnie z polityką dywidendową przedstawioną w strategii na lata 2014-2017 będziemy kontynuować wypłaty dywidend w kolejnych latach. Poza tym, wzmocniliśmy nasze fundamenty finansowe, dźwignia finansowa jest na poziomie założonym w strategii i uznawanym przez agencje ratingowe za optymalny dla PKN ORLEN. 

2014-03-03 Czy spółka w najbliższych latach zamierza wejść na inne rynki? Jeśli tak, to na jakie?
PKN ORLEN posiada aktywa (m.in. zakłady i urządzenia produkcyjne i/lub stacje paliw)w 5 krajach: Polska, Kanada, Czechy, Niemcy i Litwa. W strategii Koncernu, opublikowanej pod koniec 2012 r. (prezentacja dostępna pod linkiem http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Prezentacje/Strony/default.aspx ) nie zakładamy ekspansji geograficznej; poza ewentualnymi akwizycjami w obszarze poszukiwań i wydobycia, co w znacznej mierze zostało zrealizowane. Jeżeli chodzi natomiast o rynki zbytu, to w istotnym zakresie pokrywają się one z ww rynkami działalności. Należy jednak odnotować, że nie są do nich ograniczone. Np. nasze petrochemikalia, m.in. PTA są sprzedawane do rożnych odbiorców na całym świecie. W tym zakresie zawsze kierujemy się optymalizacją sprzedaży i dążeniem do maksymalizacji wyniku. Mam nadzieję, że powyższe jest pomocne. W razie potrzeby proszę o dalszy kontakt z Biurem Relacji Inwestorskich [email protected] Pozdrawiamy.  

2011-08-01 Czy Orlen nie może wprowadzić do swojej oferty również usługi finansowe związane z utworzeniem Orlen banku . Który wiązał by swoich klientów za pomoca kredytowania zakupu paliw lub innych artykułów z sklepów przy stacjach . Łączenie się z klientami za pomocą równiez relacji finansowych " osoba majaca rachunek w takiej instytucji" miała by znizki na stacjach a tym samym pomoc w postaci sprzedaży różnych produktów finansowych kredyty konsumenckie czy ubezpieczenia itp.
(brak odpowiedzi) 

2011-07-24 Czy spółka myśli jeszcze o ewentualnych w inwestycjach w złoża czy chce pozostać tylko producentem i dystrybutorem ?
Rozwój w kierunku wydobycia wpisuje się w naszą długoterminową strategię. Obecnie prowadzimy małe projekty w Polsce razem z PGNiG (złoże Sieraków) i na szelfie bałtyckim z Kuwait Energy Company. Planujemy zwiększenie zaangażowania w upstream poprzez stopniowe budowanie wiedzy oraz kompetencji dzięki współpracy z doświadczonymi partnerami. Moment wejścia, jak i zakres rozwoju naszej Spółki w tym obszarze uzależnione będą od dostępności atrakcyjnych ofert oraz od założonych priorytetów inwestycyjnych. Stosując restrykcyjne wewnętrzne kryteria dokładnie oceniamy możliwości wejścia PKN ORLEN w upstream.  

2010-12-15 Kiedy "dzień dywidendy" - tj. w jakiej dacie posiadanie akcji PKN ORLEN uprawnia do udziału akcjonariusza w zysku za dany rok - do otrzymania dywidendy za dany rok?
Polityka Dywidend PKN ORLEN S.A. przewiduje określanie rekomendowanego poziomu dywidend w relacji do wolnych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy po realizacji budżetu inwestycyjnego i optymalizacji struktury kapitałowej („Free Cash Flow to Equity” – FCFE). Według przyjętej metodologii, w zależności od wyniku operacyjnego, nakładów inwestycyjnych, oraz oczekiwań co do zmian w poziomie zadłużenia w nadchodzącym okresie, Zarząd rozważa propozycję poziomu wypłaty dywidendy od 50% FCFE (określonego jako minimum w Polityce Dywidend) wzwyż. Zarząd może skierować propozycję dotyczącą wypłaty dywidendy akcjonariuszom PKN ORLEN na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które podejmuje ostateczną decyzję w kwestii dywidendy. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Polityka dywidend PKN ORLEN oraz historyczne kształtowanie się dni prawa do dywidendy oraz dni wypłaty dywidendy zaprezentowane są na korporacyjnej stronie internetowej: http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/Strony/Dywidenda.aspx Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2010 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu całego zysku za 2009 rok na kapitał zapasowy Spółki. Uchwały podjęte przez to Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2010 roku dostępne są na korporacyjnej stronie internetowej: http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Strony/default.aspx Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 jest to uchwała nr 6. Uchwała była zgodna z rekomendacją Zarządu dotyczącą niewypłacania dywidendy z zysku za 2009 rok, zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką dywidend.  

2010-04-07 Prosiłbym o informacje, mozliwie obszerną na temat kondycji,perspektyw i planów spółki ULMA...
(brak odpowiedzi) 

2009-11-27 Czy PKN Orlen udziela się charytatywnie lub filantropijnie (chodzi mi o Społeczną Odpowiedzialność Przedsiębiorstw)?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu