pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/4   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-05-05 Dlaczego spółka nie zamieszcza korekt raportów kwartalnych opublikowanych z błędami? Dlaczego ignoruje w ten sposób inwestorów i akcjonariuszy, którzy chcieliby wyciągnąć jakieś realne wnioski z danych, które są tam opublikowane?
(brak odpowiedzi) 

2015-04-28 Dlaczego spółka nabrała wody w usta po ostatnich pytaniach na łamach Akcji Inwestor? Czy są zbyt trudne, czy też zarząd zdecydował, że nie będzie na nie odpowiadała?
(brak odpowiedzi) 

2015-04-23 1. Dlaczego Spółka podaje na swojej stronie internetowej nieprawdziwe informacje o składzie Rady Nadzorczej? 2. Dlaczego nie uzupełniono składu Rady Nadzorczej skoro dwie osoby zrezygnowały rok temu? 3. Dlaczego na stronie internetowej spółki nie ma aktualnej treści Statutu Spółki, tylko znajduje się nieaktualna wersja?
(brak odpowiedzi) 

2015-04-20 1. Dlaczego w Radzie Nadzorczej spółki obecnie znajdują się praktycznie tylko i wyłącznie rodzice pana prezesa Wochyńskiego? 2. Jaki był powód odejścia dotychczasowych członków rady nadzorczej? Czy zgłaszali oni zastrzeżenia do prac zarządu? 3. Kiedy skład RN zostanie uzupełniony tak żeby był kompletny?
(brak odpowiedzi) 

2015-04-20 1. Proszę jasno odpowiedzieć kiedy Hubert Wochyński zbył swoje udziały w głównym akcjonariuszy spółki - Conspole Holding Limited oraz proszę o informację dlaczego ten fakt nie został odnotowany raportem ESPI/EBI? Czy o zbyciu poinformowano Komisję Nadzoru Finansowego? Czy pan prezes posiada jeszcze jakieś udziały w tej cypryjskiej spółce? 2. Czy wszystkie dotychczasowe podwyższenia kapitału zakładowego zostały dokonane wpłatami gotówkowymi? Jeśli tak, to dlaczego w raportach z przepływów pieniężnych jest tak mało środków finansowych na koniec danego okresu?
(brak odpowiedzi) 

2015-04-17 1. Dlaczego w radzie nadzorczej spółki obecnie są tylko 2 osoby? Zgodnie z prawem spółki publiczne powinny mieć 5 członków. 2. w ostatnim raporcie finansowym spółka raportuje wysokie koszty finansowania. Czy spółka posiada kredyty? Na jakie kwoty? 3. Kiedy akcje emisji C będą notowane na NC?
(brak odpowiedzi) 

2015-04-15 Dlaczego spółka nie informuje o pozwie złożonym do Sądu przez Instytut Biznesu Sp. z o.o. w związku z niewywiązaniem się przez Planet Soft z umowy inwestycyjnej związanej z inwestycją w Rearden Technology? Środki wpłacone przez Instytut Biznesu Sp. z o.o. zostały przeznaczone zamiast na rozwój projektu na pensje dla Prezesa oraz wyprowadzone do spółki Conspole Holdings, której rzeczywistym beneficjentem jest Prezes Wochyński? Obecne roszczenia z tytułu nie wywiązania się przez PSF z umowy to około 500.000 zł.
Dziękujemy za pytanie. Odpowiadając na meritum pytania - Spółka nie informowała o tym fakcie ze względu na brak wymogów formalnych. Pozew nie ma formy pozwy o zapłatę  i nie rości zobowiązania w kwocie zobowiązania 500.000 zł wobec spółki. Spółka nie może udzielić szczegółowych informacji gdyż są to sprawy poufne, a przed sądem toczy się postępowanie, które Spółka zamierza wygrać. Natomiast Spółka Rearden Technology oraz wszyscy jej akcjonariusze w tym również Planet Soft, mają bezpośrednie roszczenie pieniężne w stosunku do Instytutu Biznesu. W tym zakresie są przygotowywane odpowiednie kroki prawne.  

2014-06-10 Proszę o komentarz panie prezesie do ostatnich komunikatów w kontekście podpisania listu intencyjnego samemu ze sobą: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ryzyko to minimalizowane jest także przez fakt, iż spółka prawa cypryjskiego Conspole Holdings Limited powiązana z Panem Hubertem Wochyńskim, Prezesem Zarządu Spółki, posiada istotny pakiet akcji Emitenta. DI: strona 12 --- Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, spółka prawa cypryjskiego Conspole Holdings Limited powiązana z Panem Hubertem Wochyńskim, Prezesem Zarządu Spółki, posiada 2.484.000 akcji Emitenta uprawniających do 82,80% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 89,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. DI: strona 16 --- Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego spółka Conspole Holdings Limited z siedzibą na Cyprze (podmiot powiązany z Panem Hubertem Wochyńskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu), posiada 2.484.00
Ten temat był już poruszany przez Prezesa Osobiście na forum StockWatch i bankier. Odsyłam do tych wypowiedzi.  

2014-05-15 W nawiązaniu do ostatniego komunikatu, proszę o informację kto podpisał ze strony Conspole Holding Ltd. list intencyjny? W dokumencie informacyjnym spółki przeczytać można, że Conspole to de facto Hubert Wochyński, czyli prezes spółki Planet Soft. Czy doszło do podpisania umowy p. Wochyńskiego (Conspole) z p. Wochyńskim (Planet Soft)? Skoro wartość listu intencyjnego nie jest tajemnicą, to z pewnością tak drobny fakt jak przedstawiciel głównego właściciela Conspole Holding Limited nie powinna być tajemnicą i spółka nie będzie się nią zasłaniała w odpowiedzi na to pytanie. Czy prezes Planet Soft może zagwarantować akcjonariuszom, że nie dojdzie do wzajemnych kompensat i faktycznie w spółce pojawią się pieniądze na koncie, a nie tylko jakieś aktywa?
W zakresie podpisu listu intencyjnego. Z pewnością Prezes nie mógł podpisać listu sam ze sobą, natomiast tak jak w innych przypadkach podpisał go z osobą uprawnioną do reprezentacji CH. Spółka na dzień dzisiejszy potrzebuje pieniędzy to jest bardzo ważne, aby posiadała środki pieniężne którymi będzie mogła dysponować. Także zdaniem Zarządu o żadnych kompensatach nie może być mowy.  

2014-05-14 W ostatnim raporcie spółka twierdzi, że inwestorzy nie powinni porównywać poprzednich okresów. Mamy jednak do czynienia z najgorszym wynikiem w historii spółki, i nic nie zapowiada poprawy. Czy jest jakikolwiek plan powrotu do dochodowego biznesu?
Spółka działa od końca 2013 całkowicie w modelu projektowym. Jest to zdaniem Zarządu najlepszy model, który pozwoli na uzyskanie znaczących zysków w przyszłości. Większych od tych do tej pory uzyskiwanych, jednak na pewno przy mniejszych obrotach. 

2014-05-14 Projekty PSF mają bardzo długi czas realizacji. W tym czasie inne firmy już dawno wprowadzają podobne produkty na rynek. Czy PSF ma jakiś pomysł na przyspieszenie realizacji swoich projektów? Np. wybranie jednego i dostarczenie go w 2-3 kwartały? Od 2 lat żaden z tocznych projektów nie został zakończony.
To jest bardzo słuszna uwaga i należy się z nią zgodzić. Jednak czas wprowadzania projektu w przypadku Spółki Planet Soft jest znacząco uzależniony od typu finansowanie. Jeżeli fazę B spółka finansuje z własnych pieniędzy (czego do tej pory unika) to produkt (MVP) jest w stanie powstać bardzo szybko 3-6 miesięcy. W przypadku finansowanie tylko w części projektu i posiłkowania się np. funduszami unijnymi. Spółka finansuje około 30% oraz rozliczanie takiego projektu. Ale minusem jest fakt, że taki projekt trwa znacząco dłużej. Także nasze decyzje w ww. zakresie są podyktowane względami finansowymi.  

2014-05-14 Kiedy inwestorzy otrzymają akcie emisji C na swoje rachunki maklerskie?
(brak odpowiedzi) 

2014-05-14 Spolka , publikujac katastrofalne rezultaty za Q1 zawiodla, kolejny raz, swoich inwestorow. (spadek przychodow , strata netto , BRAK REALIZACJI PROJEKTOW. Kiedy spolka przedstawi plan naprawy?
Spółka w najbliższych dniach przedstawi dokument w zakresie restrukturyzacji zgodnie z oczekiwaniami głównego akcjonariusza. 

2014-05-14 W raporcie za I kw. spółka pomija produkty podmiotu doc4you. Na jakim etapie są prace tego podmiotu?
Tak to prawda. Produkt jest realizowany zgodnie z harmonogramem unijnym. Został pominięty ze względu na znikomą istotność dla raportu. 

2014-05-09 Akcje PSF są sprzedawane poniżej ostatniej ceny emisyjnej. Czy spółka ma kłopoty finansowe i jest bliska bankructwa?
Na ten moment nic nam o tym nie wiadomo. Sytuacja finansowa Spółki jest charakterystyczna dla przedsiębiorstwa w trakcie zmiany, restrukturyzacji. Stare źródło przychodów znacząco zmalało, a jeszcze Spółka nie zanotowała znacznych przychodów z nowego. Także stąd słabe wyniki raportu za I kw. 2014. 

2014-05-07 Akcje PSF są wyprzedawane po najniższej cenie w historii. Czy wyniki za I kw. są fatalne i ktoś, kto je zna wyprzedaje akcje? Czy też jest to przygotowanie pod nową emisję?
Zarząd Planet Soft nie ma wpływu na zachowanie inwestorów, nie ma też informacji jakoby ktoś poza uprawnionymi osobami w Spółce miał dostęp do informacji poufnych lub o jakimkolwiek nieuprawnionym ich udostępnieniu.  

2014-05-05 Firm informowała o podpisanym w 2013 r. kontrakcie 0,9 mln USD na rozwiązanie Storeq. Czy PSF wystawił już faktury pod ten kontrakt?
Proszę zapoznać się z wcześniejszymi odpowiedziami na pytania w zakresie tego kontraktu znajdujące się na Akcji Inwestor. Spółka również podała szczegółowe informacje na ten temat w komunikacie EBI. 

2014-04-30 W jednym z raportów spółka informowała o rozmowach na temat sprzedaży swoich produktów operatorom telefonicznym z Włoch. Czy takie rozmowy są prowadzone, czy można spodziewać się nowych kontraktów?
Zarząd na ten moment skupia się nad zapewnieniem prawidłowej realizacji projektów Spółek córek oraz przygotowaniem strategii w oparciu o nowe okoliczności związane z emisją akcji serii C. W przypadku przynajmniej jednego rozwiązania przygotowywanego w ramach projektów Planet Soft, jest planowana sprzedaż zagraniczna w formie tzw. licencji white label.  

2014-04-30 PSF informuje o problemach płynnościowych "kontraktów zależnych". Dlaczego mając podpisany kontrakt na 0,9 mln USD nie wystąpi o pożyczkę bankową zabezpieczając zobowiązanie przepływami z kontraktu?
Zarząd Planet Soft uznał, że zabezpieczenie tego kontraktu nie może odbyć się na drodze kredytu bankowego, gdyż nie jest to kontrakt wykonawczy i Spółka w związku z nim nie ponosi dodatkowych kosztów. W związku z tym, taki scenariusz nie spełnia wymogów stawianych przez instytucje finansowe. 

2014-04-28 Czy firma szykuje nową emisję poniżej 0,50 zł za akcję? Akcje są wyprzedawane - tak było ostatnio przed ogłoszeniem emisji.
Zarząd Spółki planuje pozyskiwać kapitał, który uzupełni różnicę pomiędzy kwotą pozyskaną z emisji akcji serii C, a oczekiwaną. Ta różnica to conajmniej 2 mln złotych. W ocenie Zarządu sprzedaż akcji Spółki po 0,51 groszy jest najniższą możliwą ceną po jakiej plasowanie kapitału dla Spółki ma sens ekonomiczny. Niemniej jednak zgodnie z uchałami WZ z dnia 15 kwietnia 2014 Spółka planuje wprowadzenie programu motywacyjnego, w którym akcje mogą obejmowane poniższej ceny 0,51 groszy. 

2014-04-23 Nie ma żadnych informacji ze spółki o zakończeniu jakiegokolwiek z prowadzonych projektów. Czy spółka ma jakikolwiek pomysł na akcelerację przychodów i zysku w kolejnych kwartałach?
Spółka zgodnie z przyjętą strategią działania skupia się na weryfikacji rynkowej projektów oraz na transferze technologii i z tego tytułu zamierza uzyskiwać przychody. Nie mniej jednak wynik ostatniej emisji akcji serii C, ma znaczący wpływ na sytuację płynnościową Spółek córek i prowadzone przez nie projekty unijne. W związku z tym plany na 2014 (http://planetsoft.pl/pl/relacje-inwestorskie/dzialalnosc/) dotyczące realizacji projektów mogą ulec zmianie. Zarząd jeszcze nie przedstawił swoich planów w tym zakresie. 

2014-04-06 PSF zakonczył emisję zebraniem 0,2 mln zł od inwestorów. Na Jakie projekty zostaną przeznaczone te fundusze?
Aktualnie Zarząd Spólki planuje przekazać te pieniądze, na bierzącą płynność projektów unijnych prowadzonych przez Spółkę i Spółki córki zgodnie z celami emisyjnymi. 

2014-03-31 W projekcie uchwał na NWZA spółka podaje uruchomienie programu akcyjnego dla Zarządu i Pracowników. Jakie podstawy ma spółka, aby wynagradzać osoby pracujące w spółce akcjami? Przecież przez ostatnie 2 lata mamy a. obniżenie wartości spółki b. stagnację w przychodach c. obniżenie zysku netto. d. obniżenie ceny akcji w wycenie rynkowej. Nie ma żadnych podstaw do nagradzania się akcjami za takie wyniki.
System motywacyjny objęty uchwałą na NWZ w dniu 15 kwietnia 2014 odnosi się do przyszłych okresów działalności firmy Ponadto jest to system motyacyjny a nie wystem wynagrodzeń, należy to rozumieć w taki sposób, iż główni pracownicy i Zarząd będą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od przyszłych wyników. 

2014-03-26 Dlaczego spółka nie podała w projekcie uchwał kogo chce odwołać z RN? Czy jeszcze nie wie kogo będzie odwoływać? Jakie czynniki spowodowały, że będzie zmiana w RN? Spółka nie jest zadowolona z tych osób, czy też istnieje jakiś konflikt między Zarządem a RN?
Należy zauważyć, iż WZ i uchwały dotyczące odwołania członków Rady Nadzorczej zostały zgłoszone przez większościowego akcjonariusza Planet Soft, Spółka nie ma informacji o motywacji tych zmian. Ponadto w ocenie Zarządu nie istnieje konflikt pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a Zarządem.  

2014-03-26 Kiedy dokładnie nastąpi uruchomienie komercyjne projektu Payowa?
Spółka zgodnie z przyjętym na koniec 2013 roku planem na rok 2014 założyła, iż uruchomienie projektu PAYOWA nastąpi 3Q 2014 roku. Spółka planowała zrealizowanie projektu od strony technologicznej za blisko 500 tys. złotych, te wydatki w przyzłości miały zostać zrefundowane z programu POIG 8.2. Jednak ze względu na negatywnym wynik emisji Planet Soft nie może wesprzeć od strony płynnościowej realizacji tego projektu. Zarząd Planet Soft jeszcze nie opracował nowego harmonogramu związnego z przesunięciami poszczególnych projektów i odroczenia ich w czasie. Nie wykluczone, że z tym powodów realizacja projektu PAYOWA zostanie zatrzymana i odłożona w czasie. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu