pb.pl

Pytania dotyczące spółki POLNORD

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2019-04-18 Kiedy będzie nowa strategia Nowego Zarządu?
(brak odpowiedzi) 

2015-08-27 W którym miesiącu przyszłego roku spółka zaprezentuje nową strategię?
(brak odpowiedzi) 

2015-08-18 Czy w związku z kredytem w BOŚ będzie emisja drugiej transzy obligacji na 50 mln zł?
(brak odpowiedzi) 

2014-10-30 Ponawiam pytanie Za jaka kwote zostaly sprzedane grunty pod Galerie Wilanow . Co bylo przyczyna rezygnacji ze wspolpracy w tym projekcie z GTC?
Polnord sprzedał działkę pod projekt Galeria Wilanów w 2 transakcjach (50% i 50%) rozłożonych w czasie za cenę łączoną cenę ok. 80 mln zł. Dokładna kwota i warunki płatności jest objęta tajemnicą handlową. Polnord zrezygnował z planów współuczestniczenia w tym projekcie z uwagi na stopień skomplikowania formalno-prawny takiego centrum handlowego (do dziś GTC nie ma pozwolenia na budowę i czeka dopiero na zmianę planu miejscowego) oraz fakt, iż współfinansowanie przez Polnord nawet połowy wkładu własnego (kilkadziesiąt milionów złotych) dla tak dużego projektu przekraczało wówczas możliwości finansowe spółki i a nawet udało by się te środki zgromadzić to spółka musiałaby zaangażować się prawie wyłącznie ww. ten jeden projekt. Z wielu zatem przyczyn sprzedaż projektu do GTC nawet z obecnej perspektywy wydaje się nam słuszna. 

2013-09-17 W I kw 2013 r. Zarząd w wyniku podpisania umowy najmu z Millward Brown przeszacował wartość budynku B3. Dlaczego Spółka nie przeprowadziła przeszacowania (obniżenia wartości) budynku B1 w sytuacji opuszczenia go przez Pol Aquę? Czyżby wartość rynkowa biurowca B1 z najemcą i bez najemcy była identyczna?
Na koniec I półrocza 2013 r. nie było podstaw do przeszacowania wartości budynku B1, wchodzącego w skład kompleksu Wilanów Office Park, ponieważ Pol-Aqua podjęła decyzję o wyprowadzce z Wilanów Office Parku dopiero w lipcu br. Warto również podkreślić, że umowa najmu z Pol-Aquą nie została zerwana – Polnord wciąż rozpoznaje wpływy z tytułu najmu tej powierzchni. 

2013-04-09 Za jaką kwotę zostały sprzedane grunty pod Galerię Wilanów? Kilka hektarów, więc kwota powinna być niebagatelna. Spółka podała komunikat, że Galerię Wilanów pobuduje samodzielnie GTC, czyli na gruntach, które są własnością spółki Polnord.
(brak odpowiedzi) 

2013-04-09 Dlaczego zarząd spółki nie robi nic, by zatrzymać dramatyczny wręcz spadek kursu? Wycena akcji jest w tej chwili na poziomach firm developerskich zagrożonych lub na progu bankructwa. Czyżby sytuacja spółki była aż tak zła? A może jest to w interesie głównych akcjonariuszy? Może chodzi o to, by wyemitować obligacje zamienne na akcje po 5 - 7 zł?
(brak odpowiedzi) 

2013-03-26 Jaki jest sens rozpoczynać nowe kapitałochłonne budowy o kilku- kilkunastoprocentowej stopie zwrotu (w bardzo optymistycznym scenariuszu}, jeśli inwestycją o kilkusetprocentowej stopie zwrotu w obecnej sytuacji spółki jest skup akcji własnych? Czy warto przeznaczyć kilka- kilkadziesiąt mln złotych na skup tak mocno niedowartościowanych walorów? Czy nie najważniejszy jest zysk?
Zarząd Polnord SA w najbliższym czasie nie widzi możliwości skupu akcji własnych. Skup akcji własnych w celu umorzenia po cenie niższej niż przypadająca na daną akcję wartość księgowa w teorii rzeczywiście prowadzi do wzrostu wartości rynkowej firmy. Założenie to jest prawdziwe, jeżeli Spółka posiada nadmiar wolnych środków lub może je pozyskać ze sprzedaży posiadanych aktywów oraz jeżeli nie ma perspektyw na inwestycje w rentowne projekty. Zarząd Polnord SA za zadanie priorytetowe uznał rozwój działalności deweloperskiej na rynku mieszkaniowym i w konsekwencji zwiększenie sprzedaży mieszkań do 1500-2000 lokali rocznie. Spółka angażuje się również w projekty deweloperskie w segmencie popularnym, cieszącym się dużym zainteresowaniem klientów i zapewniającym szybki obrót zainwestowanego kapitału oraz osiągnięcie wysokiej marży. Prowadzone są też działania zmierzające do ograniczenia kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży, oraz redukcji zadłużenia, a tym samym obniżenia kosztów finansowych spółki. Zarząd przewiduje, że efekty podejmowanych dziś działań będą widoczne w wynikach spółki już w 2014 r.  

2012-11-30 Kilka pozycji w wynikach finansowych spółki za III kw. 2012 r. jest dla mnie niejasnych. Rozumiem, że zysk ze zbycia jednostki zależnej -15,7 mln zł to strata ze sprzedaży CHW? Jakie zdarzenia składają się na "Pozostałe koszty operacyjne" w wysokości 10,0 mln zł? Dlaczego pomimo obniżenie długu w ostatnim czasie koszty finansowe w III kw. są tak ogromne (–31,8 mln zł) w porównaniu do III kw. 2011 r. (- 9,5 mln zł)? Czyżby znowu uwzględniono jakąś stratę na działalności inwestycyjnej, tak jak w II kw. 2012 r.? Czy to może wynika ze spłaty długu wraz z odsetkami przypadającymi na dany okres? Czy w następnych kwartałach taki poziom kosztów finansowych będzie się utrzymywał? Dlaczego spółka płaci podatek dochodowy w III kw., skoro zysk jest wyłącznie wynikiem aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnej, a więc zabiegiem czysto księgowym? Spółka przecież realnie poniosła stratę w tym kwartale. Jaka była wartość umorzenia pożyczki w stosunku do PLP Development Group jakie Polnord odpisał w III kw.?
(brak odpowiedzi) 

2012-11-14 Czy nowa Strategia Grupy Kapitałowej Polnord na 2012 rok, zadeklarowana w komunikacie o zmianach w składzie zarządu Spółki Polnord SA, polegająca na: • koncentracji Polnordu na projektach mieszkaniowych, oraz • zaniechaniu rozwoju segmentu komercyjnego i stopniowym wychodzeniu z kapitałochłonnych projektów komercyjnych (sprzedaży 50% udziałów w CH w Warszawie GTC i m.in. zaniechaniu realizacji kolejnych projektów biurowych w ramach kompleksu Wilanów Office Park), będzie polegała teraz m.in. na: • dalszej konsolidacji Grupy Polnord, • dalszej redukcji zatrudnienia w Grupie SA, rozpoczętej od zmniejszenia liczby członków zarządu Polnord S.A. z 5-ciu do 3-ch, • zbywaniu nieruchomości, w tym gruntów, i innych aktywów Grupy Polnord, oraz • innych działaniach zmierzających do optymalizacji kosztów, w celu spłaty kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych m.in. wobec akcjonariuszy?
Aktualna strategia Grupy Kapitałowej Polnord zgodnie z opisem zamieszczonym w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym za III kwartał 2012 roku będzie polegała na koncentracji na projektach mieszkaniowych i stopniowym wychodzeniu z kapitałochłonnych projektów komercyjnych. Pozyskane tą drogą środki finansowe przeznaczane będą na realizację projektów w segmencie mieszkaniowym, segmencie budownictwa popularnego, segmencie budownictwa komunalnego oraz redukcję zadłużenia Spółki. Strategia Polnord obejmuje również pozyskiwanie gruntów na atrakcyjnych warunkach, jak również redukcję kosztów działalności, w celu uzyskania wysokiej rentowności na realizowanych projektach. Przy okazji zapraszamy na video czat po wynikach za III kwartał 2012 roku z Zarządem Spółki, który odbędzie się 26.11.2012 o godzinie 11.00. Transmisja będzie dostępna pod linkiem: http://gpwmedia.pl/polnord/  

2012-10-15 W komunikacie na swojej stronie internetowej Polnord podał informację o sprzedaży GTC 50% udziałów w Galerii Wilanów. Trochę mnie niepokoi brak informacji o cenie sprzedaży. Czyżby była to mało znacząca dla Polnordu kwota? Deklaracja ze strony członka zarządu o realizacji z pozyskanych środków bardziej perspektywicznych projektów jakoś mi się kłóci z wcześniejszą opinią prezesa Puzdrowskiego na temat wysokiej rentowności Galerii Wilanów. Mam nadzieję, że pozyskana ze sprzedaży kwota przynajmniej częściowo zrekompensuje utracone korzyści z jej realizacji. Przypominam, że sam prezes jak i analitycy w przypadku kontynuowania projektu szacowali przyrost wartości z tej inwestycji w okolicach 80-100 mln euro. Bardzo proszę o podanie kwoty pozyskanej z transakcji sprzedaży Galerii Wilanów.
(brak odpowiedzi) 

2012-09-11 Czy Polnord planuje w najbliższym czasie kupić Łódzką spółkę TOM-BUD Deweloper, bądź planuje przejąć jego inwestycje w Gdańsku?
Polnord aktywnie poszukuje nowych gruntów oraz projektów, jak również jest otwarty na przejmowanie mniejszych spółek deweloperskich przy zapewnieniu sobie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji odpowiadającej zidentyfikowanym ryzykom. O wszystkich istotnych akwizycjach, o ile takie będą miały miejsce, Polnord poinformuje w trybie przewidzianym przepisami.  

2012-09-05 W raporcie za II kwartał 2012 r. Spółka wykazała koszty finansowe na poziomie 52 mln zł. Skąd tak gwałtowny wzrost tej wartości niespotykany w dotychczasowej historii Polnordu? Jest to tym bardziej zadziwiające, że na skutek sprzedaży wierzytelności Bankowi PBP koszty finansowe powinny się zmniejszać w stosunku do lat poprzednich
Rzeczywiste odsetki zapłacone przez Grupę Kapitałową Polnord SA („Spółka”) w pierwszym półroczu 2012 r. wyniosły 29.167 zł i są na zasadniczo niezmiennym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego – patrz pozycja „Odsetki zapłacone” w Skonsolidowany Sprawozdaniu z Przepływów Pieniężnych. Na rynku rosnącego kosztu pieniądza, było to możliwe tylko dzięki obniżeniu całkowitego finansowego zadłużenia netto Spółki o ok. 40 mln zł w okresie ostatnich 12 m-cy. Wpływ 42 mln zł z tytułu umowy sprzedaży wierzytelności, który nastąpił 26.07.2012 r. (patrz - raport bieżący Spółki nr 24/2012 z dnia 26.07.2012 r.) spowoduje dalsze obniżenie zadłużenia Spółki o ok 40 mln zł, co będzie widoczne w sprawozdaniu finansowym za III kw. 2012 r.. W wykazanych przez Spółkę kosztach finansowych uwzględnione są również jednorazowe zdarzenia o charakterze niegotówkowym tj. dokonane przez Spółkę jednorazowe odpisy aktywów finansowych związane z ich sprzedażą, które nie wystąpią w kolejnych okresach. Są to transakcje sprzedaży udziałów w spółce Robyg Wilanów II Sp. z o.o. oraz sprzedaży akcji Dolnośląskich Surowców Skalnych SA. Łączne wpływy pieniężne do Spółki z tytułu sprzedaży tych aktywów (5,3 mln zł) zostały zaprezentowane w pozycji „Sprzedaż aktywów finansowych” w Skonsolidowanym Sprawozdaniu z Przepływów Pieniężnych. Reasumując, koszty finansowe rozumiane jako koszty obsługi finansowania dłużnego pozostały zasadniczo na niezmienionym poziomie, z celem Spółki dla ich obniżenia w obecnym kwartale. 

2012-04-20 Na jakiej zasadzie Polnord publikuje dane miesięczne dotyczące sprzedaży lokali? W jednym miesiącu dane są publikowane, w następnym nie. Nie jest możliwe podać informacji po każdym miesiącu?
(brak odpowiedzi) 

2012-02-12 Czy zarząd Polnord S.A. posiada prognozę sprzedawanych mieszkań w 2012 roku? Jeśli tak, to ile mieszkań zarząd spółki prognozuje wydać w roku obrotowym 2012r.?
Czym innym jest prognoza sprzedaży mieszkań, a czym innym ich wydań. Sprzedaż mieszkań najczęściej rozpoczyna się wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, natomiast wydania mogą się rozpocząć dopiero po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Na chwilę obecną Polnord S.A. nie opublikował zarówno prognozy sprzedaży jak też wydań na 2012 r. 

2012-02-12 Czy spółka zamierza opublikować prognozę wyników osiągniętych za rok obrotowy 2011 r.? Jeśli tak, to kiedy? Czy zarząd Polnord S.A. zamierza rekomendować RN spółki i WZN podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? W jaki sposób spółka zamierza zamienić i po jakiej cenie obligacje zapadające w 4Q 2012 roku na akcje? Czy zarząd spółki posiada jakiekolwiek informacje o zamiarze zwiększenia udziałów w Polnord S.A. przez podmiot związany z Panem Ryszardem Krauze? Czy zarząd spółki zamierza rekomendować wprowadzenie w spółce programu skupu akcji własnych w związku z niską wyceną rynkową akcji notowanych na GPW? Czy w przypadku niskiego kursu akcji na GPW w 4Q 2012 zarząd posiada plan postępowania z obligatariuszami spółki? Jeśli tak, czy zakłada on emisję akcji po niżej 20 złotych za 1 akcję nowej serii? Czy spółka prowadzi rozmowy z instytucjami finansowymi w celu zwiększenia zaangażowania tych ostatnich w spółce?
Czy spółka zamierza opublikować prognozę wyników osiągniętych za rok obrotowy 2011 r.? Jeśli tak, to kiedy? Polnord S.A na chwilę obecną nie podjął decyzji o publikacji prognoz wyników finansowych za 2011r. . Czy zarząd Polnord S.A. zamierza rekomendować RN spółki i WZN podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? W stosownym czasie Zarząd Polnord S.A. podejmie decyzję odnośnie rekomendowania wypłaty dywidendy, mając na względzie dobro Spółki i wszystkich jej Akcjonariuszy. W jaki sposób spółka zamierza zamienić i po jakiej cenie obligacje zapadające w 4Q 2012 roku na akcje? Decyzja o zamianie obligacji zamiennych zapadających w 4Q 2012 r. na akcje leży w gestii obligatariuszy te obligacje posiadających. W przypadku decyzji o zamianie nastąpi ona po cenie 39,03 zł. Czy zarząd spółki posiada jakiekolwiek informacje o zamiarze zwiększenia udziałów w Polnord S.A. przez podmiot związany z Panem Ryszardem Krauze? Zarząd Spółki nie posiada jakichkolwiek informacji w ww. kwestii. Czy zarząd spółki zamierza rekomendować wprowadzenie w spółce programu skupu akcji własnych w związku z niską wyceną rynkową akcji notowanych na GPW? Stanowisko Zarządu Polnord S.A. w tej sprawie zostało przedstawione w Akcji Inwestor Pulsu Biznesu w dn. 24.08.2011 r. Czy w przypadku niskiego kursu akcji na GPW w 4Q 2012 zarząd posiada plan postępowania z obligatariuszami spółki? Jeśli tak, czy zakłada on emisję akcji po niżej 20 złotych za 1 akcję nowej serii? Spółka wykupi obligacje zamienne w przypadku takiej woli obligatariuszy. Emisja akcji w związku z zapadaniem obligacji zamiennych nie jest obecnie planowana. Czy spółka prowadzi rozmowy z instytucjami finansowymi w celu zwiększenia zaangażowania tych ostatnich w spółce? Polnord S.A. regularnie spotyka się z instytucjami finansowymi ryku kapitałowego, omawiając wszelkie kwestie dotyczące Spółki, co w naturalny sposób związane jest z możliwością ewentualnego zwiększania zaangażowania tych podmiotów w akcjonariat Spółki. Spotkania takie odbywają się zarówno z obecnymi, jak też potencjalnymi Akcjonariuszami.  

2011-08-24 Czy zarzad spolki w zwiazku z dramatyczna wrecz wycena ma jakies plany skupu akcji wlasnych?
Zarząd Polnord SA stoi na stanowisku, iż przy obecnym sentymencie rynku do branży deweloperskiej działanie takie jak skup akcji własnych nie przyniosłoby pożądanego efektu w postaci długotrwałego i istotnego wzrostu kursu akcji Spółki. Jednocześnie, w związku z dynamicznym rozwojem operacyjnym Grupy Polnord, ważne jest posiadanie bezpiecznego zapasu gotówki. W związku z powyższym, w chwili obecnej, Zarząd nie planuje rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały o skupie akcji własnych. Zarząd nie wyklucza jednak uruchomienia programu skupu akcji, gdy zaistnieją przesłanki rynkowe, uzasadniające zmianę obecnego stanowiska. 

2011-06-17 Wg informacji z 17/05/2011 do 15/06/11 powinna być zawarta umowa sprzedaży należności/odszkodowania od M.St. W-wy. Jaki jest status tej umowy?
W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, iż /zgodnie z tym, co Polnord podał w raporcie bieżącym nr 28/2011 z 17 czerwca br./ sprzedaż wierzytelności Spółki w stosunku do Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu przejęcia dróg w Wilanowie znajduje się w fazie końcowych negocjacji, a termin podpisania wiążących dokumentów uległ niewielkiemu przesunięciu w stosunku do pierwotnie zaplanowanego, podanego w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 17.05.2011. Spółka przewiduje, iż podpisanie umowy powinno nastąpić w najbliższych dniach, o czym Spółka poinformuje w trybie raportu bieżącego. " 

2011-03-13 Kiedy spółka dostanie odszkodowanie od miasta stołecznego Warszawa? I czy będzie to kwota 175,4 mln zł. I na co spółka ma zamiar przeznaczyć te pieniądze?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-26 Jak wygląda polityka dywidendowa spółki?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-20 Czy Polnord negocjuje w formule PPP w sprawie Targu Siennego i Rakowego? Jakie są szanse na porozumienie?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-29 Na co konkretnie przeznaczone zostały pieniądze z emisji akcji serii N ,O i P ? Jakie były powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy pp nowych akcji ?
(brak odpowiedzi) 

2009-06-23 Na co konkretnie przeznaczone zostały pieniądze z emisji akcji serii N ? Kiedy przeczytamy oficjalny komunikat związany z zagospodarowaniem tych środków?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu