pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-03-24 Czy spółka planuje rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych? Proszę również o kilka zdań na temat działalności w Czechach i na Słowacji. Pozdrawiam.
Spółka nie planuje rozszerzać działalności na rynkach zagranicznych w zakresie świadczenia tam usług windykacyjnych. Dla naszych klientów, którzy posiadają należności wobec zagranicznych kontrahentów, mamy ofertę, gdyż nawiązaliśmy współpracę z partnerskimi firmami. Skala działalności jest jednak niewielka. Nie prowadzimy aktywnej sprzedaży tej usługi. Zakres działalności w zakresie windykacji na terenie Czech i Słowacji Spółka ograniczyła, gdyż w uwagi na różnice w ustawodawstwie w tych krajach w porównaniu do Polski, nie była w stanie utrzymać jakości świadczonej usługi, do której przyzwyczajeni byli Klienci. Natomiast intensywne działania sprzedażowe są prowadzone wobec przedsiębiorców zagranicznych, którzy eksportują do Polski.  

2010-02-28 Czy zdaniem zarządu obecna wycena akcji jest odzwierciedleniem realnej wartości spółki?
Obserwując bieżąca wycenę i historyczne wyniki Pragma Inkaso i jej giełdowych konkurentów można mówić o lekkim niedoszacowaniu naszej spółki, gdyż posiada ona atrakcyjniejsze od konkurentów wskaźniki ceny do zysku czy też wyższą stopę zwrotu z kapitałów własnych. Zwrócił na to uwagę również Puls Biznesu w artykule Adriana Boczkowskiego: http://www.pragmainkaso.pl/pragma-inkaso-w-mediach/2009/pragma-inkaso-jest-tansza-od-konkurencji/. W naszej ocenie dodatkowo w aktualnej wycenie nie ma jeszcze zdyskontowanej przyszłości spółki, która kształtuje się bardzo obiecująco. Pragma Inkaso od kilku lat rozwija się nie tylko dynamicznie, ale i stabilnie, tj. przychody i wyniki rosną na wszystkich poziomach corocznie po kilkanaście-kilkadziesiąt procent przy jednoczesnym rozwoju struktur i wysokich kosztach z tym związanych, które ponoszone są dziś a przyniosą przychody w przyszłości. Warto też zauważyć, że spółka w poszczególnych kwartałach notuje bardzo zbliżone do siebie wyniki, co świadczy o tym, iż źródła przychodów są bardzo zdywersyfikowane i wyniki nie są oparte o jednostkowe, duże transakcje. Pragma Inkaso rozwija również ofertę produktową, dostosowując ją do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Do niedawna spółka specjalizowała się w windykacji na zlecenie i obrocie wierzytelnościami wysokonominałowymi, obecnie bardzo ekspansywnie rozwija się sprzedaż usługi faktoringu oraz wdrażane są dodatkowe produkty, m.in. windykacja wierzytelności niskonominałowych w ramach spółki zależnej Pragma Collect Sp. z o.o.(100% udziału Pragma Inkaso). Dzięki tym działaniom spółka zyskuje nowych klientów i wchodzi do nowych segmentów rynkowych, a także dokonuje specjalizacji struktur wewnętrznych poprzez dopasowanie do poszczególnych produktów. Bardzo istotne jest również to, że Pragma Inkaso ma bardzo niewielki poziom zadłużenia, dzięki czemu posiada możliwości finansowania rozwoju działalności w oparciu o finansowanie długiem, bez konieczności rozwadniania kapitału zakładowego. Dotychczasowa stabilność rozwoju i powtarzalność wzrostów wyników, w powiązaniu z inwestycjami i rozwojem struktur spółki, w wysokim stopniu uprawdopodabniają, że przyszłe wyniki Pragma Inkaso będą rosły przez kolejne lata równie dynamicznie jak dotychczas, co pozwala wysunąć wniosek o dużym potencjale wzrostu kapitalizacji spółki. Pozdrawiam, Danuta Czapeczko Dyrektor Marketingu  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu