pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2017-10-22 Witam Czy zarząd spółki mógłby rozważyć podjęcie decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017 ? Akcjonariusze tak dużej spółki powinni być traktowani priorytetowo !!!
(brak odpowiedzi) 

2017-10-05 Kiedy zostanie przestawiona strategia na kolejne lat?
Obecnie nie został jeszcze ustalony dokładny termin ogłoszenia aktualizacji strategii Grupy PZU. 

2016-07-04 Gdzie można uzyskać informacje na temat okresów zamkniętych obowiązujących w 2016 roku?
Zgodnie z rozporządzeniem MAR, które weszło w życie 3 lipca br. PZU stosuje zasadę dotyczącą okresów zamkniętych określającą okres zamknięty na 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego i rocznego raportu, obejmującego sprawozdanie finansowe. 

2016-06-16 Szastanie pieniędzmi PZU jak widać doprowadzi do katastrofy tej firmy w najbliższych latach . Ciekawe ile korzyści przyniesie to "zainwestowanie" 500 mln . złotych w Fundusz Witelo i czy CBA też się tym zajmie
(brak odpowiedzi) 

2016-06-02 Zgodnie z postanowieniem Spółki, z kapitału nadwyżkowego w tym roku za rok 2015 powinna nastąpić wypłata pozostałej części kwoty przeznaczonej na ten cel. Jeżeli dobrze pamiętam jest to ok. 650 mln. zł. (za lata 2014, 2015 miało być 1.3 mld). Czy obietnica ta zostanie zrealizowana?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-06 Kiedy ktoś wypowie się na temat dywidendy?
W ciągu dwóch miesięcy powinna być znana propozycja wysokości i terminu wypłaty dywidendy z zysku PZU za 2015 rok. 

2015-09-24 W jakim dniu nastąpi przydział dywidendy? W jakim dniu nastąpi wypłata?
Zgodnie z uchwałą ZWZ PZU, dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za 2014 rok to 30 września 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy w kwocie 2.590,6 mln zł, tj. 30,00 zł na jedną akcję, ustalono na 21 października 2015 roku. 

2015-09-16 Czy PZU sfinalizuje w tym roku zakup BPH?
O wszystkich istotnych decyzjach korporacyjnych poinformujemy raportem giełdowym. 

2015-01-05 Czy spółka będzie wypłacać akcjonariuszom na dzień 30-06-2007 odszkodowanie za niewypłaconą dywidendę za rok 2006?
Jakiekolwiek żądania pod jakimkolwiek tytułem prawnym zapłaty za tzw. „niewypłaconą dywidendę za rok 2006” są bezpodstawne. Prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 11 lutego 2015 roku, zostało oddalone powództwo przeciwko PZU SA o uchylenie uchwały w sprawie podziału zysku PZU SA za rok obrotowy 2006 i przeznaczenia jego na na kapitał zapasowy oraz ZFŚS. 

2014-12-25 Jaki jest Termin i planowana wysokość wypłaty dywidendy za 2014 rok? Na jaki dzień należy posiadać akcje, aby były uprawnione do wypłaty tej dywidendy?
Decyzję o terminie i wysokości dywidendy z akcji PZU, po podziale wyniku finansowego za 2014 rok, podejmie Walne Zgromadzenie PZU, którego termin nie został jeszcze wyznaczony. Rekomendacja Zarządu dotycząca płatności dywidendy będzie zgodna z polityką dywidendową PZU. 

2014-12-19 Kurs spółki ostatnio zmizerniał. Proszę mnie przekonać, że warto trzymać akcje spółki.
Sytuacja fundamentalna Spółki jest bardzo dobra, co potwierdzają ostatnie opublikowane wyniki finansowe Grupy PZU, dostępne na: http://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe-biezace/okresowe. Nie komentujemy bieżących wahań kursu akcji PZU. 

2014-07-21 Jak wynika z komunikatów ogłaszanych w relacjach inwestorskich na stronie PZU http://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe-biezace "Osoba zbliżona do członka zarządu" dokonuje regularnie zakupów i sprzedażny pakietów akcji oraz kontraktów. Wszystkie te operacje przyniosły i przynoszą straty. Jaki jet więc ich sens i czy nie są przypadkiem wykorzystywane do blokowania kursu akcji PZU i utrzymywania ceny na ustalonym poziomie, jak to było choćby godzinami przy cenie 430,70 zł w dniu 8 lipca, a co obserwujemy nieustannie na GPW. Kurs spółki jest ewidentnie manipulowany, niestety nie wiemy przez kogo. Transakcje takie jak powyżej są bardzo poważną poszlaką obciążającą. Prosimy o wyjaśnienie. Należy się to wszystkim inwestorom. Niektóre z tych transakcji pozornie dają przy sprzedaniu jakiś niewielki zysk, jednak po nieuwzględnieniu obu prowizji i tak jest to starta.
Spółka nie posiada żadnych informacji na temat motywów jakimi kierują się inwestorzy przy podejmowaniu decyzji o nabyciu albo zbyciu akcji spółki. Informacje dotyczące transakcji na instrumentach finansowych PZU SA dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, przekazywane są obowiązkowo spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe spółki oraz do publicznej wiadomości na podstawie przepisów prawa (Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi). 

2014-06-18 Czy to prawda, że jeżeli kupię akcje PZU do końca czerwca, to mogę dostać dywidendę za 2013 rok? Ile za akcję i kiedy otrzymałbym wypłatę?
Aby otrzymać pozostałą do wypłaty część dywidendy z zysku PZU za 2013 rok, tj. 34 złote na akcję, należy być na liście uprawnionych na dzień 17 września 2014 roku. Wypłata nastąpi w dwóch terminach: 8 października 2014 (17 zł na akcję) oraz 15 stycznia 2015 roku (17 zł na akcję). 

2014-01-10 O co chodzi z tą ustawową pułapką w sprawie zaliczkowo wypłaconej dywidendy? W czym tkwi problem z emisją obligacji?
Emisja obligacji przez PZU jest sytuacją nową dla Regulatora (KNF). Żaden z ubezpieczycieli nie emitował dotychczas obligacji, z tego też powodu pojawiają się w prasie tego typu spekulacje dotyczące powodzenia procesu. 

2014-01-05 Czy spółka PZU planuje wypłacić dywidendę za rok obrotowy 2013? Dlaczego nie została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy (która powinna być wypłacona w dniu 19/11/2013)?
Zgodnie z decyzją Organów Spółki (Raport Bieżący PZU nr 56/2013 http://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe-biezace), dnia 26 sierpnia 2013 roku zdecydowano o wypłacie przez PZU zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku 2013 - z uwzględnieniem wymogów i ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych a także zgodnie z Polityką kapitałową i dywidendową. Dywidenda zaliczkowa została wypłacona w dniu 19 listopada 2013 roku w kwocie 20 zł na 1 akcję PZU. Aby mieć prawo do zaliczki na poczet dywidendy z przewidywanego zysku PZU za rok obrotowy 2013, należało nabyć jej akcje najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem 12 listopada br. („dzień dywidendy”) a zatem 6 listopada br. Decyzja o podziale zysku PZU za 2013 rok zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które musi się odbyć do końca czerwca 2014 roku. 

2013-11-30 Czy została już uchwalona dywidenda za rok obrotowy 2013?
Decyzja o podziale zysku PZU za 2013 rok zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które musi się odbyć do końca czerwca 2014 roku. 

2013-08-23 Do kiedy można nabywać akcje PZU, aby otrzymać dywidendę za rok 2012?
(brak odpowiedzi) 

2012-06-23 PZU wg mnie jest skandalicznie bierne jeśli idzie o przejecia. Obecnie np. akcje potężnego belgijskiej Dexia kosztują ok. 0,13 euro. Dodatkowo korporacja ta ma bezpośredni dostęp do wręcz darmowych źródeł finansowania w euro! Kiedy jeśli nie teraz, wg Zarządu, będzie lepsza okazja na ekspansję na Zachód?
Zgodnie z przyjętą strategią PZU na lata 2012-2014, Zarząd PZU rozważa zwiększenie skali działania Grupy PZU poprzez ekspansję międzynarodową. Cele akwizycyjne PZU są jasno określone. PZU zainteresowane byłoby przejęciem platformy ubezpieczeniowej obecnej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie trwają analizy potencjalnych celów akwizycyjnych.  

2012-05-18 Kiedy możemy spodziewać się wypłaty dywidendy za 2011 r.?
Zgodnie z Uchwałą WZ PZU SA, które odbyło sie w dniu 30 maja 2012 roku, dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2011 rok został wyznaczony na 30 sierpnia 2012, a dzień wypłaty dywidendy na 20 września 2012. Kwota dywidendy na akcje wynosi 22,43zł brutto. 

2011-12-31 PZU to duża firma. Czy nie byłoby sensownym by była notowana także w Londynie? Na pewno zyskałaby na tym wiecej prestiżu niż na dyskusyjnych akcjach marketingowych czy sposnoringowych. Przy okazji Skarb Państwa mógłby pozbyć się kolejnego pakietu akcji...
(brak odpowiedzi) 

2011-08-27 Dzień dobry Jestem akcjonariuszem PZU i cieszy mnie to że spółka dzieli się z akcjonariuszami zyskami, ale i zarazem martwi bo zyski spółki są "przejadane" a nie inwestowane aby dać w przyszłości jeszcze większe zyski. Czy nie możnaby przeznaczać na dywidendę np. 70% zyska a pozostałą część przeznaczy na przejęcia, (bank Milenium i Kredyt Bank) skup akcji własnych czy pozostawieni w spółce i przeznaczenie na fundusz lokacyjny? Pozdrawiam
(brak odpowiedzi) 

2011-07-14 Kiedy i kto ma prawo do otrzymania dywidendy.
W dniu 30 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku PZU SA za rok 2010, która przewiduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z powyższą uchwałą dywidenda zostanie wypłacona w dniu 21 października br., w wysokości 26 zł brutto na jedną akcję. Dniem nabycia prawa do jej otrzymania jest 30 września br. 

2011-04-06 O ile mln zł wzrośnie zysk PZU dzięki pieniądzom wydanym na sponsoring imprez piłkarskich?
PZU nie planuje sponsorowania imprez piłkarskich. Sponsorowanie wydarzeń oprócz korzyści wizerunkowych daje firmie możliwość komunikacji z otoczeniem i promuje potencjał przedsiębiorstwa. PZU wspierając konkretne inicjatywy może liczyć na pozyskanie nowych partnerów, większe zainteresowanie klientów, a tym samym wzrost sprzedaży i lepsze wyniki finansowe. Sponsoringu nie można jednak rozpatrywać w kategorii zysku, dlatego trudno nam jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie dotyczące zysków wynikających z współfinansowania imprez piłkarskich. Na obecną chwilę PZU nie wspiera tego typu przedsięwzięć. Ponadto, jako firma ubezpieczeniowa, której klienci powierzają swoje pieniądze jest instytucją zaufania publicznego i musi w szczególny sposób dbać o swój wizerunek. Sponsorowanie imprez piłkarskich właśnie z tego powodu nie leży w obszarze zainteresowań PZU ze względu na ryzyko niesportowych zachowań wśród kibiców, które niestety bardzo często mają miejsce. Niemniej jednak analizujemy każdą ofertę, która może być atrakcyjna z punktu widzenia korzyści dla Grupy PZU, w tym imprezy piłkarskie. 

2011-03-05 Kiedy zostanie podjęta decyzja o wypłacie dywidendy? Na jaki dzień trzeba było mieć akcję żeby dostać dywidendę?
Dywidenda jest udziałem w zysku, który jest wypłacany wszystkim akcjonariuszom spółki wyłącznie wtedy, gdy akcjonariusze obecni na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki, podejmą uchwałę o podziale zysku, która uwzględnia wypłatę dywidendy. Uchwałę w sprawie podziału zysku PZU SA za rok obrotowy 2010 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, które zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego a zatem do 30 czerwca 2011 r. W tej chwili nie jest jeszcze znana dokładna data, na którą zostanie ono zwołane. O ile podjęta uchwała będzie przewidywała wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to będzie w niej również wskazany dzień nabycia prawa do dywidendy a także dzień jej wypłaty.  

2011-01-13 Pomimo braku negatywnych informacji ze spółki akcje firmy od dłuższego czasu systematycznie tracą na wartości.Czy duzi inwestorzy wiedzą więcej? Jaki jest komentarz zarządu do aktualnej wyceny giełdowej spółki?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu