pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/5   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-04-19 Na stronie Rafametu ukazywał się w styczniu i w lutym newsletter. Brak tego newslettera w marcu i w kwietniu oznacza że spółka wycofała się z tej formy komunikacji, czy co gorsza nie ma co komunikować (w 2015 podpisała tylko 1 kontrakcik)?
Newsletter za marzec ukazał się dnia 21.04.2015 r., w połowie miesiąca maja ukaże się newsletter za miesiąc kwiecień. 

2015-04-03 Raciborska spółka TBI Technology została wyróżniona w ósmej edycji rankingu Forbesa ma świetne wyniki, pracuje w podobnym segmencie, a prym w niej wiedzie dawny Pan Prezes Cela. Czy nie warto by było wrócić do idei naprawy Rafametu według planu byłego prezesa lub personalnie do jego osoby skoro wyniki w konkurencyjnej firmie wzrosły o 900 proc., a w Rafamecie jak wiadomo w miejscu pomimo inwestycji kapitałowych?
Pan I. Cela pełnił funkcję Prezesa Zarządu RAFAMET S.A. w okresie od 06.11.2006 r. do 29.10.2007 r. Walne Zgromadzenie Spółki nie udzieliło mu skwitowania z działalności za ten okres. 

2015-03-13 Czy w ramach optymalizacji kosztów funkcjonowania powstanie wspólne dla wszystkich spółek centrum administracyjno-księgowe typowe dla spółek holdingowych jakim jest Rafamet? Bliskość "geograficzna" tych jednostek sprzyja połączeniu. Daje ponadto 100% gwarancję ujednolicenia standardów funkcjonowania.
Nie jest planowane utworzenie wspólnego „centrum administracyjno-księgowego” dla Fabryki Obrabiarek „RAFAMET” S.A. (zatrudnia na 31.03.15 r. 352 osoby) i Zespołu Odlewni „RAFAMET” Sp. z o.o. (zatrudnia na 31.03.15 r. 178 osób). Stan zatrudnienia w tej sferze działalności grupy kapitałowej jest na optymalnie niskim poziomie. Spółki posiadają odrębne systemy informatyczne, których z powodów m.in. kosztowych nie planujemy zmieniać. 

2015-01-07 Czy w związku z opóźnienieniem w budowie Nowej Hali Montażu spółka będzie dochodzić odszkodowania wynikającego z przekroczenia terminów zawartych w umowie?
Nie ma opóźnienia budowy „Hali Montażu II”. Zakres prac uległ zmianie, stąd też kilkutygodniowe przesunięcie terminu oddania do eksploatacji tego obiektu. Obecnie czekamy na pisemną decyzję Urzędu Nadzoru Budowlanego zezwalającego na eksploatację hali (po jej otrzymaniu obowiązuje 14 dniowy termin uprawomocnienia się decyzji). 

2014-09-01 Kiedy nastąpi reforma działu zakupów i dopuszczenie większej ilości kontrahentów oraz uruchomienie transparentnej strony internetowej do porównania i oceny ofert kupna sprzedaży materiałów eksploatacyjnych, koksu, środków czystości i innych materiałów?
Spółka RAFAMET S.A. posiada dobrze rozwiniętą i zdywersyfikowaną bazę dostawców dla wszystkich grup materiałów i usług o kluczowym znaczeniu dla produkcji. Działając w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością został opracowany wykaz strategicznych dostawców dla poszczególnych grup asortymentowych, który jest systematycznie aktualizowany i poddawany ocenie. Spółka posiada 154 strategicznych dostawców, których udział w zakupach ogółem w 2013 r. wyniósł około 81%. W każdej kategorii produktów Spółka współpracuje z wieloma dostawcami.  

2014-07-17 Ile pieniędzy spółka wydała na nagrody jubileuszowe w latach 2010.11.12,13,14? Uściślając, chodzi mi o wartości bezwzględne oraz o trend wynikający z tych danych. Odpowiedz podana 3-5 proc. jest niejasna ponieważ nie wiemy jaka jest wartość bazowa, a rozpiętość pomiędzy 3 a 5 to 66 proc., a więc ogromna.
Przykładowo podajemy, że w 2013 r. fundusz wynagrodzeń ogółem wyniósł 20.052 tys. zł, z czego na nagrody jubileuszowe przypadała kwota 874 tys. zł. 

2014-07-15 Ile pieniędzy Rafamet wypłacił za tzw. NAGRODY JUBILEUSZOWE ZA LATA 2010,11,12,13,14?
Nagrody jubileuszowe w okresie 2010 – 2014 to 3-5% funduszu wynagrodzeń ogółem rocznie. 

2014-06-18 Jaki jest cel obecnych reform w firmie? Kiedy nastąpi zdaniem Zarządu trwała poprawa rentowności oraz kiedy nastąpi wzrost przychodów?
Celem restrukturyzacji zatrudnienia jest dostosowanie jego poziom do skali obecnie realizowanych kontraktów. Trwała poprawa rentowności Spółki będzie następstwem wychodzenia gospodarki światowej (przemysłowej) z kryzysu. Wzrost przychodów dla firmy sprzedającej jedynie własne wyroby o bardzo zróżnicowanej strukturze kosztów (wysokomateriałowe tokarki karuzelowe, niskomateriałowe remonty i modernizacje) nie jest celem samym w sobie. Koncentrujemy się na rentowności jednostkowej wyrobów.  

2014-05-23 Jaki jest aktualny poziom zatrudnienia w spółce? W ostatnim raporcie brak jest takiej informacji, dlaczego?
Zatrudnienie w RAFAMET S.A. na dzień 31.05.2014 r. oraz 31.12.2013 r. wynosiło odpowiednio (w osobach): 374 oraz 416. Informacja o stanie zatrudnienia podawana jest w raportach rocznych oraz półrocznych przekazywanych przez Emitenta. 

2014-04-03 Jakie były powodu wzrostu wydatków na wynagrodzenia w 2013 r. w porównaniu z rokiem 2012?
Na wynagrodzenia ogółem Spółka wydatkowała w latach 2013/2012 odpowiednio następujące kwoty: 20,052 mln zł i 19,896 mln zł. Koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych wyniósł w tych latach 4,630 mln zł oraz 4,952 mln zł. W 2012 r. Spółka wydała na jednorazowe odprawy pracownicze m.in. z tytułu zwolnień czy przejścia na renty i emerytury kwotę 87 tys. zł. W 2013 r. na odprawy te wydatkowano kwotę 463 tys. zł. W roku 2014 na ten cel zaplanowano kwotę około 500 tys. zł.  

2014-03-07 Kiedy Firma obetnie świadczenia socjalne np. nagrody jubileuszowe, które są oderwane od realiów rynkowych i kondycji finansowej firmy?
Nagrody jubileuszowe są składnikiem wynagrodzeń, a nie świadczeń socjalnych. Są wypłacane raz na pięć lat pracownikom, którzy mają co najmniej 25 letni staż pracy zawodowej. Okres zatrudnienia poza Spółką ma minimalne znaczenie dla naliczania wysokości tego wynagrodzenia, dlatego też nagrody jubileuszowe są istotnym elementem, w ocenie pracowników, decydującym o stabilizacji zatrudnienia. Konsensus społeczny osiągnięty w tej sprawie w postaci uregulowań zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy nie jest obecnie dyskutowany.  

2014-02-27 Jaki rodzaj nowego "unowocześnionego asortymentu sprzedażowego" Rafamet będzie oferował w 2014 roku?
W 2014 r. do oferty sprzedażowej Spółki wprowadzamy projektowaną od podstaw obrabiarkę podtorową typu UGE 180N do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych typu tramwaj i pojazdy metra (nacisk na oś do 18 ton) oraz uruchomioną do produkcji już obecnie obrabiarkę do obróbki regeneracyjnej osi zestawów kołowych typu TOK 80N. 

2014-02-04 Czy prawdą jest, że spółka rozszerza asortyment o elementy używane do eksploatacji gazu łupkowego?
Nie. 

2013-12-24 Czy przejęcie części administracyjnej i HR Odlewni przez Rafamet w formie outsourcingu nie przyniosłoby wymiernych korzyści finansowych i trwale nie obniżyłoby zatrudnienia i tym samym kosztów?
Zatrudnienie w Zespole Odlewni „RAFAMET” Sp. z o.o. ulegnie obniżeniu na przestrzeni br. o około 10%, tj. o około 20 osób. Restrukturyzacja dotyczy również administracji tej firmy. 

2013-12-21 Ile czasu zajmie restrukturyzacja firmy, aby poziom zatrudnienia w administracji i innych przeludnionych działach firmy odpowiadał standardom firmy prywatnej, a nie państwowej?
Zamierzamy, aby na koniec 2014 r. zatrudnienie w RAFAMET S.A. było o około 65 etatów mniejsze niż na koniec 2013 r. Oznacza to również, że w porównaniu do stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r. spadnie ono o 125 etatów. 

2013-12-14 Czy budowa Nowej Hali Montażu II będzie dofinansowana ze środków UE?
Niestety, nie ma obecnie pomocowych programów UE skierowanych do tzw. dużych przedsiębiorstw (RAFAMET S.A. w rozumieniu odpowiednich przepisów jest taką firmą), które można byłoby wykorzystać na budowę inwestycji infrastrukturalnej typu hala przemysłowa. 

2013-11-27 Z 5-letnim poślizgiem rozpoczęła się restrukturyzacja firmy. Jaki jest docelowy cel tego projektu? Czy 10 proc. zysk netto zostanie w końcu osiągnięty? Czy kontrola wewnętrzna w zakupach będzie przeprowadzona?
Celem każdego procesu restrukturyzacji jest poprawa efektywności działania. Chcemy ją osiągnąć z jednej strony poprzez oszczędności kosztowe, w tym uzyskane w wyniku wdrożenia bardziej oszczędnych rozwiązań konstrukcyjnych produkowanych obrabiarek, zwiększenie kooperacji kosztem eliminacji mało efektywnych miejsc pracy w Spółce, redukcję zatrudnienia oraz zmniejszanie kosztów zakupów, a z drugiej strony poprzez stałe poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz unowocześnianie asortymentu sprzedażowego Spółki. 

2013-09-25 Gdzie te kontrakty? Jest już koniec września!!
Odczuwamy wyraźne odsuwanie decyzji zakupowych przez potencjalnych klientów firmy z uwagi na brak wyraźnego sygnału rynkowego przełamywania kryzysu gospodarczego. 

2013-08-19 Dlaczego spółka nie informuje akcjonariuszy o mniejszych kontraktach(ostatnia informacja z początku maja)? Czy jest to trwała zmiana polityki informacyjnej?
04.07.2013 r. Spółka uzyskała zamówienie od klienta krajowego na wykonanie remontu i modernizacji obrabiarki UGB 150 N. O informację tę uzupełniliśmy listę wydarzeń na stronie internetowej www.rafamet.com (http://www.rafamet.com/aktualnosci.php).  

2013-07-09 Minął II kwartał i rozpoczął się II kwartał, a obiecanych kontraktów jak nie było, tak nie ma (jeden mały do RPA). Czy plany spółki uległy zmianie, jeśli tak, to jakie są?
Spółka koncentruje działania na uzupełnieniu portfela kontraktacji na rok 2013 oraz pozyskiwaniu nowych zamówień na rok 2014. W korelacji do stanu kontraktacji wyprzedzającej, jaka zostanie uzyskana do dnia 15.10.2013 r., będą podejmowane decyzje dostosowujące parametry prowadzonej działalności do możliwości ich finansowania. 

2013-06-04 Czy Zarząd przedstawi na WZA jakikolwiek plan wzrostu wyceny spółki, np. poprzez skup akcji zamiast dywidendy?
Porządek obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. zaplanowanego na dzień 13.06.2013 r. został podany do publicznej wiadomości komunikatem Spółki w dniu 17.05.2013 r. Porządek ten przewiduje m.in. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. O sposobie podziału zysku zadecydują Akcjonariusze biorący udział w Walnym Zgromadzeniu. Działania zmierzające do wzrostu wyceny Spółki, np. poprzez skup akcji własnych, a potem ich umorzenie, wymagają decyzji w trybie korporacyjnym. Spółka poinformuje o ich ewentualnym podjęciu. 

2013-05-21 Czy spółka upubliczni prognozy na 2013 r. lub chociaż założenia planu techniczno-ekonomicznego?
W chwili obecnej Spółka nie planuje publikacji prognoz na rok 2013. Zobacz: List Prezesa Zarządu RAFAMET S.A. z dnia 09.04.2013 r. (Raport Roczny 2012 przekazany w dniu 23.04.2013 r.).  

2013-05-17 Może ktoś inny albo niekompetentny pisał raport roczny, bo w nim na stronie 92 (nota 49) są inne dane dotyczące zatrudnienia, które łącznie w 2012 r. wyniosło 669 etatów i wzrosło w stosunku do 2011 r. o 22 etaty. Nota 49. ZATRUDNIENIE Przeciętne zatrudnienie w etatach 01-12.2012 01-12.2011 Pracownicy na stanowiskach robotniczych 437 425 Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 232 222 RAZEM 669 647
Informacje o wielkości zatrudnienia zawarte we wskazanej Nocie 49 sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2012 przedstawiają przeciętne zatrudnienie w etatach, natomiast informacje przekazane w odpowiedzi na pytanie z dnia 13.05.2013 r. prezentują dane według stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego, odpowiednio za lata 2009 – 2012. Przeciętne zatrudnienie w relacji rok 2012/rok 2011 w spółce zależnej wzrosło o 18 etatów. Spółka ta uzyskała przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz wynik na sprzedaży odpowiednio (w tys. zł): 2012 rok 33.735/+ 491, 2011 rok 25.935/- 2.885.  

2013-05-13 Jakie były powody wzrostu zatrudnienia o około 20 etatów, bo chyba nie wzrost zamówień czy wzrost wydajności pracy?
Stan zatrudnienia na koniec każdego okresu w etatach w RAFAMET S.A. oraz Zespole Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. w latach 2009-2012 wynosił odpowiednio: 2009 rok 457/212, 2010 rok 434/216, 2011 rok 437/217, 2012 rok 434/227. Zatrudnienie na 30.04.2013 r. w tych spółkach wynosiło 427/219. Fundusz wynagrodzeń brutto za okres 3 miesięcy br. wyniósł łącznie (w Grupie Kapitałowej) 6.732 tys. zł.  

2013-04-12 Czy odpowiedzi na pytania nie mogą być czytelne i transparentne tylko zawiłe i wykrętne? Czyli jaki % wypełnienia portfela na rok 2013 ma aktualnie RAFAMET?
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. nie podawała prognozy sprzedaży na rok 2013, w związku z tym Spółka nie informuje również o zmianach tego parametru. Zamówienia wypełniające plan produkcji i sprzedaży na rok bieżący zostaną podpisane w II i III kwartale br. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu