pb.pl

Pytania dotyczące spółki ROPCZYCE

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-05-23 Czy to prawda, że na spółka planuje przeprowadzić skup akcji własnych korzystając z niskiej wyceny i ostatnich zysków?
Szanowny Inwestorze Spółka nasza w najbliższym czasie nie planuje realizowania skupu akcji własnych pomimo ich istotnego niedowartościowania i niskiej ceny. Zysk wygenerowany w 2011 roku został decyzją WZA przeznaczony w całości na zwiększenie kapitału zapasowego. Mamy obecnie w fazie realizacji bądź planowania szereg przedsięwzięć rozwojowych o innowacyjnym charakterze, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ich wdrożenie do realizacji wymagać będzie od nas zaangażowania znacznych środków finansowych. Zakumulowany zysk netto posłuży jako jedno ze źródeł samofinansowania działalności rozwojowej naszej Firmy. Biuro Zarządu ZM ROPCZYCE S.A. 

2012-05-18 Czy zarząd albo prezes przedstawi prognozę zysku netto na 2012 r. ?
Szanowny Inwestorze rozważamy obecnie możliwość publikowania naszych prognoz finansowych, co jest uzależnione od zakończenie pełnej implementacji rozwiązań w zakresie systemu planowanie w ramach wdrożonego w naszej Firmie zintegrowanego systemu informatycznego. Przewidujemy że publikacja prognoz dotyczących wyników naszej działalności gospodarczej mogłaby mieć miejsce począwszy od następnego roku obrotowego. Biuro Zarządu ZM ROPCZYCE S.A. 

2012-04-19 Na ostatnim ZWZA spółki podjęto decyzje o nabyciu nieruchomości w miejscowości Chrzanów. Jakie będzie jej przeznaczenie?
Szanowny Inwestorze zamiar nabycia nieruchomości w Chrzanowie związany jest z systematycznym rozszerzeniem portfela produktowego naszej Spółki i zwiększaniem kompleksowości oferty handlowej. Na bazie nieruchomości w Chrzanowie planujemy rozwój produkcji wyrobów stanowiących istotne uzupełnienie naszego portfolio w oparciu o nasze własne technologie jak też przy współpracy z partnerami zagranicznymi w strukturze posiadającego korzystną lokalizację z punktu widzenia rynku wydziału zamiejscowego. Biuro Zarządu ZM ROPCZYCE S.A. 

2010-06-02 OSTATNIO NA FORACH POJAWIŁO SIĘ DUŻO RÓŻNYCH SPEKULACJI NA TEMAT WASZEJ SPÓŁKI. CHCIAŁBYM ZADAĆ PYTANIE: JAKA JEST OBECNA SYTUACJA FIRMY CAŁEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ , ORAZ JAKIE SĄ ROKOWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ. OSTATNI RAPORT JAK RÓWNIEŻ WCZEŚNIEJSZE INFORMACJE NIE DAJĄ PEŁNEGO OBRAZU CAŁOŚCI SPRAWY. MYŚLĘ ŻE SOLIDNA INFORMACJA KTÓRYCH NIESTETY OD WAS BRAKUJE (A ŚWIADCZY TO O MAŁYM ZAINTERESOWANIU AKCJONARIUSZAMI Z WASZEJ STRONY ) POZWOLI NA UTRZYMANIE STABILNEGO KURSU AKCJI.
(brak odpowiedzi) 

2010-02-10 CHCIAŁBYM ZADAĆ PYTANIE DOTYCZĄCE STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI NA PRZYSZŁOŚĆ , ORAZ JAKI JEST PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA 2010 ROK. JESTEŚCIE BARDZO OSZCZĘDNI W TEMACIE DOTYCZĄCYM INFORMACJI O SPÓŁCE DLATEGO DROBNI AKCJONARIUSZE NIE WYTRZYMUJĄ I WYCHODZĄ Z AKCJI I TUTAJ PYTANIE CZY ZALEŻY WAM NA NICH?
Odpowiadając na Pana pytania pragniemy podkreślić, że informacje na temat naszej strategii staramy się przekazywać do wiadomości Akcjonariuszom systematycznie, głównie w corocznych sprawozdaniach zarządu do jednostkowych i skonsolidowanych raportów Spółki i Grupy Kapitałowej. W 2009 roku rozpoczęliśmy w naszej Grupie Kapitałowej realizację średniookresowej strategii rozwoju, w której zakładamy koncentrację działalności wytwórczej i badawczo-rozwojowej w zakresie materiałów ogniotrwałych w spółce matce - ZM ROPCZYCE S.A. W związku z powyższym stoimy w obliczu zmian organizacyjnych Grupy Kapitałowej, z planowanym docelowo włączeniem spółki CHZMO w formie oddziału produkcyjnego do struktur ZMR, poprzedzonym restrukturyzacją jej zbędnych aktywów. Strategia ta zakłada również szereg działań w zakresie dalszego bezpośredniego uzależniania kosztów od wielkości produkcji, co pozwoli na wzrost konkurencyjności naszej oferty handlowej. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest, projekt uruchomienia centrum serwisowego Grupy Kapitałowej w Spółce ZM SERVICE. Spółka ta posiada wieloletnie doświadczenie, know – how i referencje w zakresie produkcji i obsługi przemysłowych linii technologicznych oraz produkcji i serwisowania form do produkcji wyrobów ogniotrwałych. Rozwój centrum serwisowego Grupy i poszerzenie oferty o wytwórstwo przemysłowych linii technologicznych, stworzy dla naszego segmentu stalowego możliwość kompleksowej obsługi pełnego cyklu inwestycyjnego w przedsiębiorstwach przemysłowych. Tym samym wychodzimy naprzeciw tendencjom w branży wyrobów ogniotrwałych ale również u naszych klientów, u których obsługa serwisowa obszarów utrzymania ruchu staje się powoli standardem. Pragniemy dodać, że rok 2009 był dla wszystkich przedsiębiorstw w Polsce okresem bardzo trudnym, związanym z kryzysem gospodarczym nie tylko w Polsce ale również na świecie. Nasza strategia konsekwentnie zakłada lokowanie znacznej części swojej produkcji na rynkach zagranicznych, oferując nowe produkty i konkurencyjne technologie. Przykładem wspierania takiej strategii jest realizowany obecnie przez nas projekt inwestycyjny w zakresie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów ogniotrwałych, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 5 mln zł ze środków UE, o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym 36/2009 oraz w raporcie za III kwartał 2009 roku. Ponadto jak informowaliśmy np. w raporcie bieżącym 34/2009, skutkiem naszych działań w zakresie zwiększenia efektywności wykorzystania aktywów było włączenie decyzją Rady Ministrów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mielec 5,31 ha gruntów należących do naszej Spółki. W działalności handlowej opieramy się na wieloletnich umowach ramowych z naszymi klientami, aczkolwiek wielkość dostaw zależy każdorazowo od poziomu bieżących zamówień, których cykl realizacji jest krótkoterminowy. Coraz częstszą praktyką są współrealizowane przez spółki naszej Grupy projekty inwestycyjne, takie jak piece Maertza, mixery, ale ich udział w skali przychodów nie pozwala szacować prognoz przychodów ze sprzedaży w dłuższym okresie. Pragniemy dodać, że zgodnie z naszą polityką informacyjną nie publikowaliśmy dotychczas planów i prognoz finansowych, omawiając jednak kwestie perspektyw rozwojowych i elementy strategii w komentarzach do raportów kwartalnych i rocznych. Na zakończenie pragniemy dodać, iż z zasady nie komentujemy indywidualnych i niezależnie podejmowanych przez naszych Akcjonariuszy decyzji inwestycyjnych. Z poważaniem, Leszek Piczak Dyrektor Biura Zarządu ZM ROPCZYCE SA.  

2009-10-08 Chciałbym zadać pytanie dotyczące wyników za 3 kwartał.Czy są już znane jakiekolwiek szacunki dotyczące tych wyników?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu