pb.pl

Pytania dotyczące spółki SKOTAN

      0/3   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-02-01 Czy zamierzacie skomercjalizować innowacyjne przerabialnie odpadów chemicznych na energię elektryczną taką, jaką postawiliście w Azotach?
(brak odpowiedzi) 

2012-09-05 W raporcie za 2011 rok informowaliście Państwo,że podpisaliście list intencyjny z firmą EKOTEH realizującą program rewitalizacji terenów skażonych przez przemysł petrochemiczny na terenie Republiki Baszkortostan. Czy są w tej sprawie jakieś konkrety, bo w obu reportach kwartalnych z tego roku ta sprawa została przemilczana?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-14 Tak można było zarobić na akcjach Alchemii: Zwrot za miesiąc -7,45% Zwrot za pół roku -1,41% Zwrot za rok -25,27% Zwrot za 2 lata -20,14% Zwrot za 5 lat -64,14% Jaka jest przyczyna powyższego zwrotu z inwestycji? Alchemia za rok 2011 wykazała zysk 118,5 mln zł.
(brak odpowiedzi) 

2012-04-14 Skotan posiada 9 500 000 szt akcji Alchemii, tak wynika z przedstawionego raportu za rok 2011. Czy sprzedawane pakiety akcji Alchemii są odkupywane przez głównego udziałowca Skotanu i Alchemii? Jeśli tak, to po jakiej cenie?
(brak odpowiedzi) 

2012-01-10 Czy równolegle z pracami związanymi z uzyskaniem pełnej wydajności drożdżowni prowadzone są badania na stadach z uzyskanym dotychczas produktem?
(brak odpowiedzi) 

2012-01-05 Nowa technologia opracowywana przez polskich naukowców ma pozwolić na produkcję nowego paliwa na bazie gliceryny - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Jak donosi gazeta, Polska Akademia Nauk pracuje na zlecenie rządu nad zagospodarowaniem gliceryny. W Polsce mamy jej duże nadwyżki, bo to produkt uboczny produkcji bioestrów dodawanych do paliw. Na każde 10 kg biodiesla powstaje aż kilogram gliceryny. Powyższy art. z dn. 05.01.2012. Czy Spółka nadal jest zainteresowana produkcją biopaliwa i czy posiada powyższą technologie?
(brak odpowiedzi) 

2011-10-13 Czy nieterminowe wykonanie linii do produkcji drożdży ma wpływ na otrzymanie dotacji PARP? Przypominam , iż Spolka związana jest umowa z PARP, terminy wykonania. Czy Spółka zamierza naliczyć kary umowne dla Wykonawcy za nieterminowe wykonanie instalacji.
(brak odpowiedzi) 

2011-10-07 To Pana wypowiedz z dn 13.07.2011 r. Kiedy spodziewacie się zamknięcia odbioru technicznego drożdżowni i kiedy może zapaść decyzja o rozbudowie instalacji do docelowych mocy produkcyjnych? Prace rozruchowe rozpoczęły się w kwietniu tego roku i zakończą się prawdopodobnie w najbliższych tygodniach ostatecznymi testami funkcjonalności. Czekamy też na spełnienie wymogów wydajności, pracujemy nad tym tematem wspólnie z generalnym wykonawcą. Jesteśmy wymagającym zamawiającym, ponieważ realizacja II etapu projektu uzależniona jest od funkcjonowania pilotażowej drożdżowni zgodnie z określonymi parametrami. Co mial Pan na mysli mowiac o najblizszych tygodniach?
W dalszym ciągu trwają prace związane z oddaniem w pełni funkcjonalnej i osiągającej oczekiwane parametry ilościowe i jakościowe instalacji. Zarówno Skotan jak i generalny wykonawca zdaje sobie sprawę z opóźnienia.Dokładamy jednak najwyższych starań aby jak najszybciej rozpocząć dalszy etap działalności. 

2011-09-25 Jakiego roztrzygniecia wyroku w dn. 13 pazdziernika 2011 r. spodziewają się Państwo? Jakie argumenty ma Spolka ma swoja obrone? Jak prawnicy Spolki oceniaja zakoniczenie sporu?
(brak odpowiedzi) 

2011-08-24 Czyżby wyniki są tak zniechęcające, że nie wybrano wykonawcy na drugi etap budowy drożdżowni,bo słuch o wynikach przetargu zaginął oraz co się dzieje w temacie projektu wodorowego?Mija już prawie pół roku od przyznania dofinansowania przez PARP a nie wiadomo, czy jakikolwiek krok w tym kierunku został poczyniony.
(brak odpowiedzi) 

2011-07-06 Czy problemy z zakończeniem budowy drożdżowni są przyczyną przedłużania przez PARP sprawy wezwania do podpisania umowy na dofinansowanie projektu wodorowego?
(brak odpowiedzi) 

2011-06-28 Drożdżownia umarła śmiercią naturalną, czy może jeszcze gdzieś tli się nadzieja na jej uruchomienie w tym roku?
Oficjalnie I etap drożdżowni nadal znajduje się w fazie rozruchu operacyjnego – umowa z Generalnym Wykonawcą zobowiązuje Wykonawcę do przekazania SKOTAN SA obiektu o narzuconej przez Spółkę, zaplanowanej, określonej i ostatecznie przetestowanej wydajności w wielogodzinnym ciągłym procesie technologicznym. Ponieważ w interesie spółki jest to, aby przekazany i odebrany obiekt był sprawny w 100% i pracował na 100% wydajności (planowany II etap drożdżowni opiera się funkcjonalnie o sprawność i wydajność I etapu), oficjalnie obiekt nie został jeszcze przekazany do eksploatacji przez Wykonawcę ani przez Spółkę odebrany. Nie zmienia to faktu, iż moment ostatecznego przekazania SKOTAN obiektu jest coraz bliżej, a wspólne bieżące prace optymalizacyjne i wdrażane usprawnienia mają na celu zapewnienie długoletniej i komfortowej eksploatacji instalacji przez SKOTAN SA.  

2011-06-17 Co się dzieje, że jeszcze nie jest uruchomiona drożdżownia na terenie rafinerii w Czechowicach Dziedzicach?
(brak odpowiedzi) 

2011-05-08 Co spółka robi w temacie magazynowania co2, który jest wpisany w strategię spółki?
(brak odpowiedzi) 

2011-04-15 1. DLACZEGO NIE POINFORMOWALIŚCIE AKCJONARIUSZY ŻE PRACE BUDOWLANE DROŻDŻOWNI SIĘ ZAKOŃCZYŁY, A TERAZ JEST PROWADZONY ROZRUCH ZAKŁADU? - chyba trochę dziwne że akcjonariusze sami muszą jeździć na plac budowy i się dowiadywać różnymi sposobami, ponieważ spółka nie widzi potrzeby komunikacji z akcjonariuszami.... 2. CZY JUZ DOSZŁO DO PODPISANIA UMOWY Z FIRMĄ PCC ROKITA SA. DOTYCZĄCEJ ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ, TECHNICZNEJ I KOOPERACYJNEJ W SPRAWIE BUDOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO? 3. CZY JUŻ DOSZŁO DO PODPISANIA UMOWY Z PARP W SPRAWIE DOFINANSOWANIA budowy instalacji wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych? CZEKAM NA ODPOWIEDŹ Z SZACUNKIEM NIEZADOWOLONY AKCJONARIUSZ
1. Prace budowlane drożdżowni nie zakończyły się jeszcze, więc Spółka nie miała o czym informować Akcjonariuszy. Przykro mi, ze powołuje się Pan na informacje, które nie są prawdziwe i nie korespondują ze stanem faktycznym, wpisanym w dziennik budowy. Dostęp do placu budowy osób postronnych jest silnie ograniczony z uwagi na położenie na terenie Rafinerii Lotosu i „różne sposoby”, o których Pan pisze, pozyskiwania informacji na temat stanu zaawansowania prac budowlanych, mogą okazać się co najmniej błędne. To samo dotyczy informacji o rozruchu zakładu, który to proces będzie procesem ciągłym i rozpocznie się jeszcze przed zamknięciem dziennika budowy. O wynikach rozruchu, a w zasadzie całego ciągu rozruchów, bo to jest z naszej perspektywy najistotniejsza informacja, spółka niewątpliwie poinformuje Akcjonariuszy. 2. Do podpisania umowy z PCC Rokita SA do chwili obecnej nie doszło. Trwa natomiast ustalenie parametrów umowy o współpracy, trwają analizy techniczne i budowlane w kontekście zaproponowanych przez PCC działek do dzierżawy oraz koniecznych do wybudowania estakad przesyłowych. 3. Spółka złożyła wymagane procedurą POIG dokumenty do PARP i nadal czeka na wezwanie do podpisania umowy. O podpisaniu umowy z PARP, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Spółka poinformuje osobnym komunikatem bieżącym. Z poważaniem, Marek Pawełczak SKOTAN SA 

2011-02-19 Co ze sprzedażą praw do emisji CO2
(brak odpowiedzi) 

2011-02-18 Jakiś czas temu było głośno na temat sprzedaży przez spółke praw do emisji CO2. Od tej pory nie ma żadnych informacji na ten temat. Czy zarząd robi cos w tym kierunku i jakie sa rokowania na jakiś zysk w tej branży ???
Rozwijając projekt budowy estrowi Skotan SA opracował w konsultacji z agendą MIZUHO BANK dokumentację „Project Information Note”, poświadczającą fakt powstawania w planowanej działalności SKOTAN unikniętych emisji CO2 a następnie wystąpił do Ministerstwa Środowiska o dokument ”Listu Popierającego”. Dokument ten dał prawo Skotanowi do wykonania pełnego audytu dotyczącego unikniętych emisji CO2 związanych z planowaną produkcją i sprzedażą estrów, a także ubiegania się przez SKOTAN SA o możliwość ich sprzedaży w procedurze Protokołu z Kioto. Otrzymany po kilkunastu miesiącach starań, dokument był o tyle istotny, że z perspektywy ówczesnych działań SKOTAN SA o finansowanie bankowe projektu budowy estrowni, potwierdzał zdolność instalacji do generowania ERU. Procedura przeprowadzona przez SKOTAN SA na ówczesnym etapie udowadniała, że przyszła produkcja estrów metylowych, ich sprzedaż i wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem jako paliwa, generuje automatycznie proporcjonalną ilość unikniętych jednostek emisji CO2, co stwarza możliwość ich sprzedaży na rynku. Co więcej, SKOTAN byłby w stanie zakontraktować z góry ich sprzedaż (z odpowiednim dyskontem) w zasadzie już w momencie rozruchu fabryki estrów. Niestety, w prezentowanych w instytucjach bankowych biznes planach projektu, banki przedmiotowych wpływów nie uznały za wpływy pewne, a projekt budowy estrowni na mocy postanowień Walnego Zgromadzenia z lipca 2009 r. został ostatecznie zaniechany. Pytanie dotyczy praw, które Spółka nabyłaby dopiero w momencie produkcji i sprzedaży na rynku krajowym estrów metylowych z fabryki, która była w planach inwestycyjnych SKOTAN SA. Spółka prowadziła wprawdzie wówczas handel estrami metylowymi, produkowała także i wprowadzała na rynek produkowane z nabywanych estrów paliwo, jednakże prawa do emisji, o które zabiegała, związane były wyłącznie z instalacją, która ostatecznie nie powstała. Jednostki unikniętych emisji nie były przedmiotem handlu w Skotan, z uwagi na fakt, ze jednostki te związane były z produkcją estrów, a SKOTAN, pomimo iż skutecznie rozpoczął przeprowadzenie procedur wpisanych w Protokół Ustaleń z KIOTO, estrów własnych ostatecznie nie produkował. Nie zmienia to faktu, iż emisje CO2, a w szczególności uniknięte emisje CO2, nadal znajdują się w ścisłym centrum zainteresowań spółki i analizowanych przez nią projektów.  

2011-01-27 Witam, dlaczego Państwo sprzedali Eurochem? Czy to było mądre posunięcie? kurs się osunął nie bez powodu.
To była dobra decyzja biznesowa. W wyniku transakcji Spółka pozyskała łącznie – odpowiednio z tytułu zbycia udziałów oraz przelewu wierzytelności – ok. 1 mln zł, dokonując świadomej restrukturyzacji aktywów nieprodukcyjnych i nie związanych z podstawową działalnością Grupy Kapitałowej. Po wygaśnięciu kontraktu paliwowego realizowanego przez Eurochem do grudnia 2008 r. i odstąpieniu od koncesji na handel paliwami, Eurochem nie był w stanie osiągnąć rentowności. Po ostatecznym odstąpieniu przez Grupę Kapitałową od planów związanych z biopaliwami spółka utraciła też strategiczne znaczenie dla SKOTAN SA. Z uwagi na to w księgach Spółki na koniec 2008 r. dokonany został 100% odpis aktualizacyjny wartości Eurochem (Nota 30 do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008), co zgodne było ze stanowiskiem wyrażanym przez audytora sprawozdania finansowego. W obliczu przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki w lipcu 2009 r. nowej strategii, SKOTAN SA stanął przed trudnym wyborem pomiędzy likwidacją spółki, jej sprzedażą lub kontynuowaniem jej dalszego dofinansowywania, w nadziei na poprawę rentowności. Likwidacja spółki byłaby najgorszym wariantem, bo najbardziej kosztownym dla Grupy Kapitałowej z uwagi na realizowany przez Eurochem długoterminowy kontrakt dzierżawy terminala przeładunkowego. Dalsze funkcjonowanie spółki w formule usługodawcy przeładunkowego na dzierżawionym terminalu wiązało się z koniecznością poniesienia jeszcze w 2011 r. znacznych wydatków na rewitalizację torowisk (łącznie dzierżawa terminala od PKP PLK SA obejmuje ponad 7,5 km torów i układów torowych) i infrastruktury przeładunkowej. Z uwagi na pozostały okres obowiązywania dzierżawy i koszty takiej rewitalizacji idące w miliony złotych, dalsze angażowanie środków finansowych w długoterminowy rozwój terminala byłoby uzasadnione wyłącznie pewnością co do możliwości kontynuowania jego wieloletniej dzierżawy. Uzyskanie takiej pewności okazało się jednak niemożliwe: zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury w sprawie umów dzierżawy terminali przeładunkowych od PKP PLK, po wygaśnięciu obecnie obowiązujących tego typu umów, na dalszą dzierżawę terminali ogłaszane będą przetargi. Sam fakt możliwego przystąpienia przez SKOTAN S.A. do takiego przetargu w dalekiej przyszłości nie gwarantował pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy w stopniu, który uzasadniałby racjonalność dalszych nakładów inwestycyjnych na rozwój terminala. Dla dzisiejszego SKOTAN SA, funkcjonującego w formule spółki badawczo-rozwojowej, niepewne przedsięwzięcie, nie związane zresztą z podstawowym profilem działalności Grupy, nie wydało się uzasadnione. Nie wypada mi komentować spadków kursu. Pozwolę sobie jednak zauważyć, iż trend spadkowy wyceny akcji SKOTAN SA rozpoczął się – niestety – już w trzeciej dekadzie grudnia zeszłego roku i nie licząc dwóch wyraźnych odbić obserwowanych w drugiej połowie stycznia br. obecna wycena mieści się w linii trendu. Patrząc z perspektywy wewnętrznej Spółki nie jestem w stanie wskazać żadnych obiektywnych czynników, które uzasadniałyby ani wejście, ani pozostawanie akcji Spółki w tym trendzie, realizuje ona bowiem bez opóźnień przyjętą strategię, wartość jej aktywów rośnie, nie odnotowano także żadnych zdarzeń nadzwyczajnych, które mogłyby zakłócić jej funkcjonowanie lub spowodować opóźnienia w realizacji planów biznesowych.. W ocenie Zarządu w zestawieniu porównawczym „sprzed transakcji” i „po transakcji” sytuacja SKOTAN SA jest „po transakcji” lepsza. Dodatkowo mam nadzieję, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem już w najbliższych miesiącach Spółka poda do wiadomości publicznej informację o rozruchu pierwszego etapu instalacji do produkcji drożdży paszowych, co będzie niewątpliwie milowym krokiem w procesie realizacji nowej strategii SKOTAN S.A. i co, mam nadzieję, spotka się z przychylną reakcją akcjonariuszy.  

2010-11-22 Czego dotyczą (jakich projektów) dwa wnioski o dotacje unijne, złożone przez spółkę pod koniec października? Wspomniano o tym w raporcie finansowym za III kw.
(brak odpowiedzi) 

2010-11-21 Czy spółka ma plany inwestycyjne związane z zagospodarowaniem odpadów, np. budową spalarni śmieci?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-26 Kiedy jest planowany odbiór fabryki i start produkcji drożdży paszowych ?
(brak odpowiedzi) 

2010-07-05 Kiedy dojdzie do podpisania umowy z AWBUD-em?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-26 Wiele plotek krąży ostatnio wokół spółki. Zapytam wprost - czy spółka SKOTAN przewiduje w najbliższej przyszłości jakieś przejęcia?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-10 Proszę o wytłumaczenie sprzedaży akcji Alchemi przez Skotan
(brak odpowiedzi) 

2010-06-09 Kiedy spółka wybierze firmę, która wybuduje fabrykę drożdży współfinansowaną ze środków unijnych? Czy jest szansa na rozpoczęcie w tym roku innego, kolejnego projektu inwestycyjnego?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu