pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/6   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-10-30 Czy SSI zaproponuje emisję akcji dla wierzycieli?
(brak odpowiedzi) 

2013-09-29 Dlaczego Ssi sprzedała swoją spółkę Ssi Service za 100 000 zł, choć jej kapitał zakładowy wynosił 587 499,96 zł. ?.
(brak odpowiedzi) 

2013-09-26 Kiedy spółka ogłosi nową strategię. Stara kończy się w tym roku ?
(brak odpowiedzi) 

2013-09-20 Agis w komunikacie podał, że przejął ok 30 pracowników SSI. Czy przejął też zobowiązania SSI? Jaką korzyść ma z tego SSI? Czy nie działa czasem na szkodę akcjonariuszy ratując upadający biznes?
(brak odpowiedzi) 

2013-09-19 Dlaczego spółka zlikwidowała dział relacji inwestorskich, a ze swojej strony internetowej usunęła dane kontaktowe dla inwestorów?
Dział Relacji Inwestorskich nie został w Spółce zlikwidowany. Kontakt dla inwestorów znajduje się na stronie Spółki www.ssisa.pl w dziale Relacje Inwestorskie.  

2013-09-17 Jakie środki podjął zarząd w celu uchronienia spółki przed bankructwem?
(brak odpowiedzi) 

2013-09-12 Czy po połączeniu z Agisem, SSI nadal będzie chciał pozostać na giełdzie ?
Odpowiadając na pytanie uprzejmie informujemy, że podczas negocjacji nie została podniesiona kwestia wycofania SSI S.A. z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Dodatkowo informujemy, że niezależnie od finału negocjacji Zarząd nie planuje w przyszłości tego typu działań. 

2013-09-08 Proszę o informacje na temat szczegółów połączenia z Agisem. Odbędzie się to na zasadzie odwrotnego przejęcia? Ile akcji zostanie wyemitowanych? Jakie będą parytety wymiany i po jakich cenach?
Wszelkie istotne informacje dotyczące prowadzonych rozmów pomiędzy SSI S.A. oraz AGIS Fire & Security sp. z o.o. będą przekazywane w formie raportów bieżących. Na moment obecny Spółka nie może przekazać więcej informacji w przedmiotowym zakresie. 

2013-08-26 Czy spółka odzyskała już należności z tytułu udzielonych pożyczek Annie Garwol na łączną kwotę 260 000 zł? Jakie odsetki z tego tytułu naliczyła spółka?
(brak odpowiedzi) 

2013-08-26 Czego dotyczy odpis aktualizujący na kontach 031110, 031115 (inwestycje długoterminowe udziały, akcje) w Expanse Sp. z o.o.?
Odpowiedzi na pytanie uprzejmie informujemy, że Zarząd nie dokonywał odpisu aktualizującego na udziały w spółce Expanse Sp. z o.o. 

2013-08-26 Czy spółka będzie uzupełniała skład rady nadzorczej po rezygnacji Pana Stelmaszczyka?
Zarząd Spółki podejmie niezbędne kroki mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta.  

2013-08-26 Zarząd spółki zapewniał, że spółka jest niedowartościowana. Dodatkowo cena akcji po ostatnich wynikach kwartalnych spadła do 0,06zł. Czy rodzina Garwol zamierza wykorzystać tę sytuację do zakupu akcji?
(brak odpowiedzi) 

2013-08-26 Na jakie kwoty od wystawionych faktur zalegają zleceniodawcy SSI?
(brak odpowiedzi) 

2013-08-24 Dziękuje bardzo za odpowiedź. Chodziło mi o to, co wpłynęło na tak dużą stratę za bieżący kwartał? Kontrakty obecnie realizowane były podpisane w poprzednim roku i wg Zarządu były na satysfakcjonującym poziomie. Zarząd wręcz szczycił się, że nie podpisuje kontraktów z byle kim. Opóźnienia płatnicze nie mają wpływu na wynik finansowy na poziomie straty ze sprzedaży. Proszę o informację jaki generalny wykonawca upadł. Czy był na to zrobiony odpis? Co wpłynęło na pogorszenie wyniku na poziome straty ze sprzedaży? Poprzednia odpowiedź była pisania w tonie "jeżeli nie dojdzie do aliansu z Agisem to grozi to wręcz upadłością" Jeżeli jest tak źle, to jakie Zarząd ma alternatywy, gdyby do połączenia nie doszło? Emisja?
(brak odpowiedzi) 

2013-08-22 Czy SSI będzie dochodził należności z kontraktu: Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne ‘Technopolis’ we Wrocławiu w ramach postępowania upadłościowego ABM Solid, czy bezpośrednio od inwestora - Politechniki Wrocławskiej?
(brak odpowiedzi) 

2013-08-22 Prezes w wywiadach zapowiadał, że SSI selektywnie pozyskuje kontrakty i realizuje tylko te ze sprawdzonymi kontrahentami. Co w obliczu ogromnej kilkumilionowej straty ma do powiedzenia prezes? Spółka została oszukana, czy prezes się mylił w ocenie kontraktów?
(brak odpowiedzi) 

2013-08-22 Proszę o komentarz na temat straty osiągniętej w ostatnim kwartale.
Wyniki trzeciego kwartału roku obrotowego 2012/2013 obrazują trwające obecnie spowolnienie w branży oraz konieczność obniżania marż. SSI S.A. istotnie doświadcza problemów dużych wykonawców polegających na trudnościach z odzyskaniem wynagrodzenia za wykonane usługi. Zatory płatnicze powodowane przez Generalnych Wykonawców opóźniają płatności, co powoduje, że Spółka musi finansować działalność wydłużając terminy płatności swoich dostawców. Sytuacja ta w ostatnich miesiącach nasiliła się co wpłynęło na organicznie tempa wzrostu Spółki i zmniejszenie przyrostu nowych kontraktów. Dodatkowo wydłużenie realizacji kontraktów, ich wstrzymywanie ze względu na brak finansowania i upadki Generalnych Wykonawców spowodowało znaczący spadek na sprzedaży, co z kolei wpłynęło bezpośrednio na wyniki. Duże nadzieje na dalszy rozwój Spółki wiążemy z rozpoczęciem wstępnych negocjacji dotyczących zawiązania strategicznego porozumienia z firmą AGIS Fire & Security sp. z o.o. Powyższe działania podejmowane przez Zarząd Spółki będą miały bardzo istotny wpływ na przyszłą sytuacji finansową i perspektyw rozwoju SSI S.A. Dobra sytuacja finansowa AGIS z pewnością przełoży się na zwiększenie stabilności i realizowanych wspólnie inwestycji. Z uwagi na panującą sytuację na rynku budowlanym jesteśmy zmuszeni do ograniczenia tempa pozyskiwania nowych kontraktów. Przypominamy, że w poprzednim roku obrotowym osiągnęliśmy ponad 66 mln zł przychodów wobec 51 mln zł w roku poprzednim. Rok bieżący niestety nie będzie wykazywał takiej dynamiki, jednakże jesteśmy przekonani, że kooperacja z AGIS umożliwiłaby nam powrót na ścieżkę wzrostu.  

2013-08-21 Spółka zapewnia, że dane finansowe w raportach są prawdziwe. Jak zatem SSI wytłumaczy wyniki za ostatni kwartał? Na stronie 4 raportu spółka podaje, że osiągnęła zysk brutto 3906767,85 zł i jednocześnie stratę netto - 3906767,85 zł. Które dane są zatem prawdziwe?
W związku z omyłką pisarską, która zawierała błędną informację w jednostkowych danych finansowych na temat poziomu wyniku finansowego brutto Spółki Zarząd SSI S.A. opublikował w dniu 22 sierpnia 2013 roku korektę skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2012 – 2013. 

2013-08-15 Jak spółka chce pokryć ogromną stratę? Będzie nowa emisja akcji ?
(brak odpowiedzi) 

2013-08-15 Czy zarząd może wyjaśnić na co składa się tak ogromna strata netto za ostatni kwartał? Jak spółka prezentowała dobre wyniki w raportach, zarząd szeroko opisywał te składowe wyników. W ostatnim raporcie jakoś dziwnie milczy, dlaczego?
Wyniki Spółki za trzeci kwartał obrazują trwające obecnie spowolnienie w branży oraz konieczność obniżania marż. SSI S.A. istotnie doświadcza problemów dużych wykonawców polegających na trudnościach z odzyskaniem wynagrodzenia za wykonane usługi. Zatory płatnicze powodowane przez Generalnych Wykonawców opóźniają płatności, co powoduje, że Spółka musi finansować działalność wydłużając terminy płatności swoich dostawców. Sytuacja ta w ostatnich miesiącach nasiliła się co wpłynęło na organicznie tempa wzrostu Spółki i zmniejszenie przyrostu nowych kontraktów. Dodatkowo wydłużenie realizacji kontraktów, ich wstrzymywanie ze względu na brak finansowania i upadki Generalnych Wykonawców spowodowało znaczący spadek na sprzedaży, co z kolei wpłynęło bezpośrednio na wyniki. 

2013-08-14 Patrząc na zachowanie się kursu akcji SSI SA zasadne i usprawiedliwione jest zadanie następującego pytania: Czy spółka w raportach finansowych podaje prawdziwe dane?
Dane finansowe Spółki są prawdziwe i rzetelne. SSI S.A. posiada rachunkowość zewnętrzną, którą zajmuje się firma Ekkom Sp. z o.o., specjalizująca się w kompleksowej obsłudze księgowej spółek prawa handlowego z udziałem kapitału polskiego oraz zagranicznego. Dodatkowo roczne sprawozdania finansowe Spółki są badane przez Biegłego Rewidenta. Pragniemy zauważyć, że kurs akcji Spółki jest wypadkową bardzo wielu elementów na, które Spółka nie ma wpływu.  

2013-08-05 Jak spółka zamierza zabezpieczyć przychody na przyszły rok? Od dłuższego czasu spółka nie publikuje raportów o nowych kontraktach?
(brak odpowiedzi) 

2013-08-01 Czy firma przeprowadzi rekomendowane przez zarząd GPW scalenie akcji?
(brak odpowiedzi) 

2013-07-19 Co się dzieje z planami przejścia SSI na rynek główny?
(brak odpowiedzi) 

2013-06-11 Co się dzieje z wierzytelnościami od ABM Solid?
26 kwietnia 2013 roku odbyła się rozprawa w sprawie zaległych płatności za wykonanie prac w ramach projektu: „Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne ‘Technopolis’ we Wrocławiu” w budynku przy ul. Janiszewskiego 11-17, na rzecz inwestora Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu. Na chwilę obecną zakończyła się wymiana pism procesowych pomiędzy stronami stanowiących odpowiedź na stanowisko współuczestnika strony pozwanej spółki ABM Solid S.A. z siedzibą w Tarnowie będącej aktualnie w upadłości układowej w stosunku, do której Sąd podjął postępowanie w sprawie. Aktualnie oczekujemy na wyznaczenie przez Sąd kolejnego terminu rozprawy. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu