pb.pl

Pytania dotyczące spółki STALEXP

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2017-01-20 Kiedy można oczekiwać wypłaty dywidendy? Spółka ma gigantyczne poziomy gotówki, czas się podzielić z inwestorami!
(brak odpowiedzi) 

2016-11-03 Kiedy spółka wreszcie wypłaci dywidendę? Ma dużo gotówki i nie chce się podzielić z inwestorami.
O podziale zysku wypracowanego przez Spółkę każdorazowo decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. Środki te, po spełnieniu wymogów kodeksu spółek handlowych, mogą być przeznaczone w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub mogą zostać przeznaczone na realizację przyszłych projektów. 

2016-06-05 Czy dywidenda z komunikatu poniżej będzie wypłacona wszystkim akcjonariuszom Stalexport Autostrady S.A, a jeśli tak, to w jakim terminie? pozdrawiam akcjonariusz STX "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że Stalexport Autostrady S.A., działając jako jedyny wspólnik Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (w której Stalexport Autostrady S.A. posiada 100 % udziałów oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu), w dniu 23 maja 2016 roku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dywidendy zaliczkowej za rok 2016 w kwocie 86.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów złotych zero groszy) na rzecz jedynego wspólnika Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, tj. Stalexport Autostrady S.A. "
Raport nr 8 z 23 maja 2016 dotyczył wypłaty dywidendy zaliczkowej przez spółkę Stalexport Autoroute spółce Stalexport Autostrady S.A. O podziale zysku Stalexport Autostrady S.A., w tym o ewentualnym przeznaczeniu jego części lub całości na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Stalexport Autostrady S.A. zadecydować może jedynie Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki. 

2013-08-27 Co powoduje ostatnie wzrosty kursu akcji?
Wzrost kursu akcji Stalexport Autostrady spowodowany został zapewne bardzo dobrymi wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2013 r., które opublikowano w sierpniu. Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 20 638 tys. zł. przy przychodach w wysokości 94 075 tys. zł. Na wyniki te wpływ miał m.in. wzrost (7,74 proc.) natężenia ruchu na odcinku A4 Katowice-Kraków, zarządzanym przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Wzrost ten dotyczył zarówno samochodów osobowych (8,6 proc.), jak i ciężarowych (3,7 proc.). Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady wpłynęły również zmiana struktury organizacyjnej przeprowadzona w 2012 roku, która pozwoliła znaczne ograniczyć koszty ogólnego zarządu oraz mniejszy niż w 2012 r. poziom zawiązanej rezerwy dotyczącej przyszłej wymiany nawierzchni. 

2012-07-12 Będę wdzięczny za odpowiedź na poniższe pytania: 1. Jakie wg zarządu spółki jest prawdopodobieństwo wzięcia udziału w budowie infrastruktury autostradowej w formule, która interesuje spółkę (o ile mi wiadomo jest to PPP)? 2. Czy spółka stara się obecnie o jakiś projekt tego typu? 3. Czy jeżeli w ciągu najbliższych miesięcy nie zmaterializują się możliwości inwestycji w infrastrukturę autostradową w Polsce, to zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy? 4. Jakie są plany wykorzystania gotówki, która jest do dyspozycji spółki, jeżeli nie uda się zdobyć kontraktu na budowę wspomnianej infrastruktury?
Dziękujemy za przesłane pytania. Odpowiedzi znajdzie Pan poniżej. 1. Jakie wg zarządu spółki jest prawdopodobieństwo wzięcia udziału w budowie infrastruktury autostradowej w formule, która interesuje spółkę (o ile mi wiadomo jest to PPP)? Nie znając warunków przyszłych przetargów realizowanych w formule PPP trudno jest nam odpowiedzieć na temat prawdopodobieństwa udziału Spółki w przyszłych projektach obejmujących budowę infrastruktury autostradowej w Polsce. Stalexport Autostrady jest cały czas zainteresowany aktywnym uczestniczeniem w projektach związanych z budową infrastruktury autostradowej w formule PPP. Każdy taki projekt analizujemy jednak indywidualnie, a decyzja o złożeniu oferty na budowę i eksploatację konkretnego odcinka drogi uzależniona jest od wniosków z dokonywanej przez nas oceny prawnych, technicznych i ekonomicznych aspektów danego projektu. Jeśli potencjalne ryzyka z nim związane są zbyt duże, lub trudne do zdefiniowana, Spółka nie będzie zainteresowana jego realizacją. Konsekwentne stosowne takiej strategii pozwoliło uniknąć Grupie kłopotów finansowych, w jakich znalazły się firmy budowlane realizujące w ostatnich miesiącach duże projekty infrastrukturalne. 2. Czy spółka stara się obecnie o jakiś projekt tego typu? Obecnie nie ma trwających przetargów na budowę i eksploatację autostrad. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Grupę, Strona Publiczna analizuje uruchomienie tego typu projektów dla odcinków autostrad łączących Katowice (Pyrzowice) z Łodzią oraz Warszawę z granicą wschodnią. W tym temacie, jak na chwilę obecną, nie pojawiły się jednak żadne oficjalne informacje. Jeśli przetargi na budowę i eksploatację tych odcinków autostrad w formule PPP zostaną ogłoszone przez Stronę Publiczną, Stalexport Autostrady z pewnością dokona analizy ich uwarunkowań. 3. Czy jeżeli w ciągu najbliższych miesięcy nie zmaterializują się możliwości inwestycji w infrastrukturę autostradową w Polsce, to zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy? Aktualnie zakłada się, że Stalexport Autostrady rozpocznie wypłatę dywidendę w momencie, kiedy nastąpi dystrybucja środków z realizowanego obecnie projektu koncesyjnego A4 Katowice-Kraków. Jeśli podstawowe parametry tego projektu nie ulegną zmianie, a w międzyczasie Grupa nie zaangażuje się w realizację innych kapitałochłonnych projektów infrastrukturalnych, wypłata dywidendy nastąpi więc w ciągu najbliższych paru lat. Ostatecznie to jednak Walne Zgromadzenie decyduje o terminach i wysokości środków wypłacanych akcjonariuszom w formie dywidendy. Biorąc pod uwagę aktualny poziom wyników finansowych Spółki holdingowej, decyzja o wypłacie dywidendy w bieżącej chwili nie przełożyłaby się na istotny przychód dla jednostkowego akcjonariusza. 4. Jakie są plany wykorzystania gotówki, która jest do dyspozycji spółki, jeżeli nie uda się zdobyć kontraktu na budowę wspomnianej infrastruktury? Aktualnie zakłada się, że Stalexport Autostrady wykorzysta zgromadzone środki finansowe na realizację projektów infrastrukturalnych w przyszłości.  

2012-02-27 Autostrade per l'Italia S.p.A zwiększyło w ostatnim czasie zaangażowanie w spółkę, zbliżając się tym samym do poziomu 61% ogólnej liczby akcji. Jaki był cel tych "zakupów"? Czy Zarząd posiada informacje na temat dalszych ruchów głównego akcjonariusza? Czy drugi z akcjonariuszy posiadających ponad 5% akcji tj. Kairos Investment Management SpA wg wiedzy Zarządu ma coś wspólnego z Autostrade per l'Italia S.p.A, czy też nie należy zestawiać tych podmiotów w żaden sposób razem?
W odpowiedzi na otrzymane pytania Zarząd Stalexport Autostrady informuje, iż nie posiada informacji na temat celu nabycia przez głównego akcjonariusza dodatkowego pakietu akcji Spółki, a także na temat jego planów dotyczących poziomu zaangażowania kapitałowego w akcje Spółki. Odpowiadając na pytanie o relacje łączące Kairos Investment Management SpA oraz głównego akcjonariusza Spółki, Zarząd Stalexport Autostrady pragnie zwrócić uwagę na treść oświadczenia złożonego przez Autostrade per l’Italia po nabyciu ostatniego pakietu akcji (oświadczenie dostępne jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.stalexport-autostrady.pl/pub/File/PDF/2012/Rb%20nr%202%20za%C5%82_%20STALEXPORT_notification_Autostrade%20pol%20wersja%E2%80%A6.pdf ). W ramach otrzymanej wówczas informacji przedstawiciel Autostrade per l’Italia oświadczył, że: (i) spółki zależne tej firmy ani żaden inny podmiot powiązany z Autostrade per l’Italia nie posiada żadnych akcji Spółki; (ii) ani Autostrade per l’Italia ani jej spółki zależne nie zawarły umów ze stronami trzecimi, których przedmiotem byłoby przeniesienie prawa do wykonywania głosu z pozostałych akcji Stalexport Autostrady.  

2010-11-25 Spółka nie wypłaca dywidendy, nie podaje żadnych perspektyw rozwoju, kurs systematycznie spada, wypadła z mWigu, kompletny brak informacji ze spółki poza raportami finansowymi, wymieniać można długo. Jaki interes ma przeciętny inwestor indywidualny w posiadaniu akcji spółki? Co zarząd robi aby podnieść atrakcyjność spółki w oczach inwestorów?
Szanowna Pani/ Szanowny Panie Dziękujemy za zapytanie skierowane do naszej spółki. Jeżeli chodzi o wypłatę dywidendy to niestety jest ona niemozliwa z uwagi na fakt, że Stalexport Autostrady S.A. wykazuje stratę z lat ubiegłych i dopóki nie zostanie ona pokryta, zgodnie z art.348 Ksh, Zarząd Spółki nie może wnioskować do WZA o wypłatę dywidendy. Informacje na temat perspektyw rozwoju, planów Spółki i działań Zarządu znajdzie Pan w sprawozdaniach z działalności Zarządu za poszczególne okresy sprawozdawcze. W tym celu zachęcam do analizy zawartości strony internetowej spółki Stalexport Autostrady S.A. ( www.stalexport-autostrady.pl ), jak również bardzo obszernego pakietu informacji w portalach www.onet.pl ( giełda ) oraz www.wp.pl ( serwis ekonomiczny ) oraz na stronach internetowych innych portali o tematyce gospodarczo-ekonomicznej. Jak każda spółka publiczna notowana na GPW, Stalexport Autostrady S.A. realizuje określone przepisami obowiązki informacyjne względem parkietu, a informacje te mają charakter publiczny. W sprawach mogących mieć wpływ na wartość wyceny walorów, Stalexport Autostrady S.A. przestrzega dyscypliny zapewnienia równego dostępu do informacji, co w indywidualnych kontaktach z inwestorami oznacza posługiwanie się zakresem informacji analogicznym do powszechnie dostępnego. Kwestia posiadania przez inwestora indywidualnego akcji tego czy innego podmiotu notowanego na GPW pozostaje jego niezależną i indywidualną decyzją. Ewentualne korzyści wynikające z tego faktu dla inwestora powinny być przedmiotem samodzielnej analizy, której nie powinny zakłócać sugestie ze strony emitenta. Spadek wyceny walorów Spółki, których cena w ostatnich dwóch latach wahała się w sposób zmienny w przedziale 1.28 – 2.00 złote, a o którym Pan wspomina, ma wiele przyczyn. Zdaniem władz Spółki podstawową przyczyną takiej reakcji rynku była wprowadzona przez Grupę Stalexport Autostrady SA od 1 stycznia 2010 roku zmiana polegająca na dostosowaniu polityki rachunkowości do wytycznych opublikowanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). Zmiana zasad rachunkowości ma istotny wpływ zarówno na sprawozdanie z całkowitych dochodów, jak również na sprawozdanie z sytuacji finansowej. Nowe wytyczne KIMSF spowodowały przede wszystkim zmianę dwóch pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Po stronie aktywów Grupa zaczęła pokazywać nie tylko wszystkie już poniesione, ale dodatkowo również przewidywane na przyszłość wydatki związane z realizowaną przez Spółkę zależną Stalexport Autostrada Małopolska S.A. umową koncesyjną. Spowodowało to istotny wzrost aktywów trwałych, gdyż do tej pory bilans nie uwzględniał przyszłych wydatków inwestycyjnych. Z kolei po stronie pasywów Grupa wykazała dodatkową rezerwę w kwocie odpowiadającej wspomnianych przyszłym wydatkom inwestycyjnym. Biorąc pod uwagę skalę planowanych działań inwestycyjnych na zarządzanym przez spółkę Grupy odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków, nowe zasady polityki rachunkowości negatywnie odbiły się na percepcji emitowanych przez Spółkę sprawozdań oraz wszystkich wskaźnikach rentowności kalkulowanych w oparciu o dane księgowe i to pomimo faktu umieszczenia na stronie internetowej Spółki odpowiednich wyjaśnień w tej sprawie. Znaczenie dla poziomu wyceny akcji Spółki mogły mieć również : nie uzyskanie przez spółki zależne emitenta zamówienia w postępowaniach przetargowych autostradowych w latach 2008 – 2009 oraz nie złożenie przez spółkę stowarzyszoną z emitentem - Autostrada Mazowsze S.A. oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę Krajowego Systemu Poboru Opłat ( z elementami elektronicznego system poboru opłat ) w sierpniu br.- ze względu na nierealistyczny zdaniem spółki termin wykonania prac nałożony przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2010-11-19 Jak zarząd tłumaczy tak niskie notowania spółki?
W ostatnich dwóch latach wycena akcji Stalexport Autostrady na GPW wahała się w sposób zmienny w przedziale 1.28 – 2.00 złote. W minionym okresie na wycenę akcji spółki na GPW miały zdaniem zarządu następujące fakty : · nie uzyskanie przez spółki zależne emitenta zamówienia w postępowaniach przetargowych autostradowych w latach 2008 - 2009, w tym przede wszystkim w przetargu na projekt, budowę i eksploatację w formie koncesji autostrady A2 na odcinku Stryków – Konotopa –negocjacje zakończono bez rozstrzygnięcia w lutym 2009 roku. · nie złożenie przez spółkę stowarzyszoną z emitentem - Autostrada Mazowsze S.A. oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę Krajowego Systemu Poboru Opłat ( z elementami elektronicznego system poboru opłat ) w sierpniu br. ze względu na nierealistyczny zdaniem spółki termin wykonania prac nałożony przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. · skomplikowana sytuacja na międzynarodowych rynkach finansowych w minionym okresie · zmiana od 1 stycznia 2010 roku przez Grupę Stalexport Autostrady SA stosowanej polityki rachunkowości, poprzez dostosowanie jej ostatnim wytycznym opublikowanym przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). Zmiana zasad rachunkowości ma istotny wpływ zarówno na sprawozdanie z całkowitych dochodów, jak również na sprawozdanie z sytuacji finansowej. Nowe wytyczne KIMSF spowodowały przede wszystkim zmianę dwóch pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Po stronie aktywów Grupa zaczęła pokazywać nie tylko wszystkie już poniesione, ale dodatkowo również przewidywane na przyszłość wydatki związane z podpisaną umową koncesyjną. Spowodowało to istotny wzrost aktywów trwałych, gdyż do tej pory bilans nie uwzględniał przyszłych wydatków inwestycyjnych. Z kolei po stronie pasywów Grupa wykazała dodatkową rezerwę w kwocie odpowiadającej wspomnianych przyszłym wydatkom inwestycyjnym. Biorąc pod uwagę skalę planowanych działań inwestycyjnych na zarządzanym przez spółkę Grupy odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków, nowe zasady polityki rachunkowości negatywnie odbiły się na percepcji emitowanych przez Spółkę sprawozdań oraz wskaźniku ROA i to pomimo faktu umieszczenia na stronie internetowej Spółki odpowiednich wyjaśnień w tej sprawie.  

2010-10-22 Chodzą pogłoski o możliwości wezwania na pozostałą część akcji przez Autostrade per I'Italia i K.I.M. Czy to prawda?
Zarząd Spółki nie posiada informacji na ten temat. 

2010-10-21 Czy to prawda że w najbliższym czasie możecie wprowadzić projekt na walnym o skupie własnych akcji w celu umorzenia ?
Zarząd Spółki nie posiada informacji na ten temat. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu