pb.pl

Pytania dotyczące spółki STALPROD

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-11-18 Z czego wynikają takie dobre wyniki za III kwartał? Po co robi się skup akcji własnych po cenie niższej niż rynkowa? Czy ktoś za taką cenę odda w ogóle akcje?
Poprawa wyników osiągniętych przez Grupę w 3. kw. br. w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. nastąpiła głównie dzięki wzrostowi wolumenów oraz cen w Segmencie Blach Elektrotechnicznych. Szczegółowe omówienie wyników poszczególnych segmentów operacyjnych znalazło się w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 3. kwartał 2015 r. Ogłoszony przez Spółkę skup obejmuje wyłącznie akcje imienne uprzywilejowane, które nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (GPW). Obrót akcjami imiennymi odbywa się wyłącznie na podstawie umów cywilno-prawnych, stąd ich płynność jest ograniczona. Ponadto, zgodnie z zapisami statutu, zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. To wszystko sprawia, że trudno odnosić wartość akcji imiennych uprzywilejowanych do cen akcji będących w obrocie giełdowym. Potwierdzeniem tego faktu jest także cena akcji imiennych; zawsze były one zbywane z dyskontem w stosunku do akcji giełdowych.  

2015-04-27 Czy Huta Pokój należy do spółki Stalprodukt SA
Huta Pokój nie jest podmiotem zależnym Stalproduktu. Wykaz wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Stalprodukt znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w publikowanych raportach okresowych. 

2014-02-21 Ukraina jest teraz w tarapatach. Kurs hrywny nurkuje. Na Ukrainie pełno jest przemysłu metalurgicznego. Czy nie byłoby sensownym teraz tam zainwestować?
Z uwagi na niesprzyjające otoczenie gospodarcze, Spółka nasza nie planowała realizacji inwestycji na Ukrainie, ani tym bardziej w ukraińskie zakłady hutnicze. Obecnie doszło jeszcze zagrożenie potencjalnym konfliktem militarnym, co – w oczywisty sposób – uniemożliwia jakiekolwiek inwestycje. 

2013-05-03 Czy zapowiadany polski boom inwestycyjny w nowe bloki energetyczne będzie miał istotne przełożenie na wyniki STP? Czy jest to raczej inny segment, nieistotny dla spółki?
Takie inwestycje nie mają bezpośredniego przełożenia na wyniki Grupy Stalproduktu, jednak pośrednio taki efekt może wystąpić. Za budową bloków energetycznych idzie bowiem zwykle budowa sieci przesyłowych, dla obsługi których niezbędne sa transformatory mocy, do których dostarczamy nasze blachy. Należy jednak zaznaczyć, że firmy z branży elektrotechnicznej produkujące transformatory, są często koncernami o charakterze ponadnarodowym, co oznacza, że o dostawach materiałów na dany rynek decyduje centrala firmy, a nie jej oddział. Warto także dodać, iż w przypadku inwestycji w sieci przesyłowe, mogłyby skorzystać na tym również takie spółki z Grupy Stalproduktu, jak STP-Elbud, która produkuje i cynkuje w sowich ocynkowanich elementy konstrukcyjne słupów energetycznych. Dzięki przeniesieniu produkcji konstrukcji stalowych do nowej hali produkcyjnej, nasze zdolności w tym zakresie znacząco się zwiększyły.  

2012-08-11 Czy przy ofercie prywatyzacyjnej ZGH Bolesław, Zarząd STP bierze pod uwagę ceny energii jakie są olbrzymim obciążeniem dla rentowności spółki? Niedawno w obronie swoich miejsc pracy protestowali z tego powodu tamtejsi związkowcy.
(brak odpowiedzi) 

2011-03-08 Czy jest szansa że pierwszy kwartał 2011 będzie lepszy finansowo niż IV kwartał 2010r?
Tak, pod względem wyników I kw. 2011 r. powinien być lepszy niż IV kw. 2010 r. Ze względu jednak na przyjętą przez spółkę politykę niepublikowania prognoz, nie możemy podać bardziej przybliżonych szacunków.  

2011-03-02 Jako akcjonariusz proszę o komentarz do wyników za 4 kwartał 2010.
Krótki komentarz Zarządu do uzyskanych w tym okresie wyników znalazł się w „Informacji dodatkowej do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za IV kw. 2010”. Co do przewidywań w zakresie rozwoju sytuacji w najbliższym okresie w obu segmentach, odsyłamy do naszej wcześniejszej odpowiedzi na inne pytanie zadane przez uczestnika „Akcji Inwestor”.  

2011-03-01 Spółka od dwóch kwartałów komunikuje że uzyskane średnie ceny zbytu blach transformatorowych są o ponad 30 % niższe niż w roku 2009 a znaczący wzrost cen materiałów wsadowych nie był możliwy do przeniesienia na cenę wyrobu gotowego w przypadku profili .Czy jest jakakolwiek szansa na to,że te tendencje odwrócą się w najbliższym czasie
Są pewne sygnały wskazujące na to, że I półrocze 2011 r. będzie ostatnim okresem spadku cen blach transformatorowych i że trend ten może wkrótce ulec odwróceniu. Ok. 2 tygodni temu ukazała się informacja (serwis: www.steelguru.com) mówiąca o tym, że dwaj chińscy producenci blach wprowadzili na początku br. podwyżki cen blach transformatorowych, zapowiedziano również dalsze podwyżki na marzec. Zakłada się, że łączny wzrost cen w okresie styczeń-marzec br. wyniesie w przypadku jednego z tych producentów 134 USD. Sytuacja w Chinach, który jest największym rynkiem blach transformatorowych, wpływa na poziom cen na innych rynkach, stąd można ostrożnie oczekiwać podobnych zachowań w odniesieniu do innych producentów blach. W segmencie profili I kw. tego roku powinien przynieść wyraźną poprawę m.in. z powodu wzrostu cen blach gorącowalcowanych, które – z uwagi na ich wysoką dynamikę - są przenoszone na bieżąco na ceny wyrobów gotowych oraz generalnie większy popyt na wyroby tego segmentu (zakładamy zwłaszcza duży wzrost wolumenów w barierach, których sprzedaż jest bardziej rentowna niż w przypadku profili).  

2011-02-28 Jakiego zintegrowanego systemu zarządzania używa Stalprodukt?
Stalprodukt używa zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP pod nazwą IFS Applications firmy IFS. 

2010-12-15 Patrząc na indeksy cen stali, który z nich odgrywa istotny wpływ na wyniki spółki?
Pośrednio największy wpływ na wyniki spółki mają ceny blach gorącowalcowanych w kręgach. A to dlatego, że stanowią one podstawowy materiał wykorzystywany zarówno w produkcji profili zimnogiętych, jak i blach transformatorowych. Szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku kształtowników, ponieważ koszty zakupu wsadu mają dominujący udział w kosztach produkcji ogółem tych wyrobów. Tym samym, aby utrzymać marże na zbliżonym poziomie, wzrost cen kręgów gorącowalcowanych musi być przenoszony na ceny wyrobów gotowych.  

2010-11-20 Witam, czy mógłbym prosić o wymienienie nazw głównych konkurentów Stalproduktu w Polsce? I drugie pytanie - jakie przewagi ma Stalprodukt nad spółkami ukraińskimi i rosyjskimi, jeśli chcieliby oni wkroczyć na rynek polski?
Oto główni konkurenci spółki w poszczególnych grupach asortymentowych: blachy transformatorowe – produkt globalny, więc konkurujemy z różnymi producentami na różnych rynkach (na całym świecie jest ich ok. 13). W Polsce Stalprodukt jest jedynym producentem tych wyrobów. Profile – w kraju: Pietrzak Holding, Huta Pokój, Severstallat Silesia, Marcegaglia. W Europie bardzo wielu producentów. Bariery drogowe – Polimex Mostostal, Outimex, Prowerk. Drugie pytanie (o konkurentów ukraińskich i rosyjskich) jest zbyt ogólne, więc trudno się do niego szczegółowo odnieść. W zasadzie, jeśli chodzi o ten kierunek, to mamy jedynie do czynienia z konkurencją producentów profili z Ukrainy.  

2010-11-11 Jakie są przewidywania zarządu w zakresie cen blach transformatorowych w ostatnim kwartale 2010 i w całym 2011 roku
Niestety, nadal utrzymuje się spadkowy trend cen blach transformatorowych. Brak jednocześnie sygnałów, które wskazywałyby na odwrócenie tej tendencji w I półroczu przyszłego roku.  

2010-11-11 Kiedy spółka ogłosi strategię na okres 2011-2015? Miała być publikowana jesienią 2010.
Zarząd Stalproduktu zamierza przedstawić założenia nowej strategii najpóźniej na przełomie 2010/1011.  

2010-08-01 Czy spółka korzysta z usług agencji pracowników tymczasowych? Jeśli tak to w jakim zakresie. Chodzi mi o procentowy udział takiej formy zatrudnienia.
Stalprodukt nie korzysta z usług tego typu agencji. 

2010-07-04 Czy "panika CO2" i jej prawno-finansowe konsekwencje odbijają się znacząco na wynikach spółki?
Limity emisji CO2 uzyskane przez Stalprodukt na lata 2008-2012 zapewniają nam możliwość funkcjonowania przy obecnym poziomie produkcji, bez konieczności zakupu na wolnym rynku dodatkowych uprawnień. Tym samym sytuacja ta nie będzie miała negatywnego wpływu na uzyskiwane w tym okresie przez spółkę wyniki. W chwili obecnej trudno natomiast przewidzieć poziom limitów, jakie uzyskamy po roku 2012, a w konsekwencji ewentualne koszty z tego tytułu. Robert Kożuch Kierownik Biura Zarządu Stalprodukt S.A. 

2010-05-18 Witam, czy w z powodu powodzi jaka dotknęła Małopolskę jest w jakikolwiek sposób zagrożony zakład główny w Bochni? czy związane z powodzią uszkodzenie ujęcia wody dla Bochni stanowi jakieś zagrożenie dla produkcji? Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź.
Pragniemy podkreślić, iż aktualnie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla funkcjonowania naszego zakładu w Bochni. Tym niemniej, z uwagi na przekroczenie stanu alarmowego na rzece Rabie, musieliśmy zastosować wewnętrzne procedury przewidziane w takiej sytuacji, tj. uruchomiliśmy zakładowy komitet przeciwpowodziowy oraz wdrożyliśmy odpowiedni plan operacyjny. Oczywiście, prowadzimy także stały monitoring poziomu wody na rzece Rabie. Jedyne odczuwalne skutki powodzi dla naszej spółki, to zwiększona absencja wczoraj i dzisiaj, z powodu problemów z dotarciem pracowników do pracy oraz brak wody pitnej. Z tym ostatnim problemem radzimy sobie we własnym zakresie. Natomiast zamknięcie ujęcia wody pitnej nie ma żadnego wpływu na pracę linii produkcyjnych, ponieważ w zakładzie funkcjonuje zamknięty obieg wody przemysłowej, wykorzystywanej do celów technologicznych. Robert Kożuch Kierownik Biura Zarządu Stalprodukt S.A.  

2009-09-19 kiedy spólka pojnformuje GPW o uruchomieniu kolejnej linii produkcyjnej w segmencie blach elektrotechnicznych
Witam, Tak naprawdę w ramach projektu zwiększenia zdolności produkcyjnych w segmencie blach transformatorowych instalowanych jest kilka nowych linii. Chciałbym podkreślić, iż inwestycja ta jako całość jest obecnie w końcowej fazie realizacji, a kluczowa linia technologiczna zostanie uruchomiona w 4. kwartale br. W stosownym czasie poinformujemy o tym fakcie inwestorów i rynek giełdowy. Robert Kożuch Kierownik Biura Zarządu Stalprodukt S.A. 

2009-05-20 Jakie inwestycje spółka zamierza realizować w latach 2009-2011?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu