pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/4   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2020-11-18 Byłam pracownicą Tauronu i posiadam akcje. Nie rozumię tego" wezwania akcjonariuszy TAURONU do złożenia acji" Czy mnie te zto dotyczy. Jestem na emeryturze i nie mam możliwości śledzenia zmian jakie są w prowadzane.
Dzień dobry, Ogłoszenia dotyczące wezwania do złożenia dokumentów akcji nie dotyczą akcjonariuszy - osób fizycznych, w tym Pani. Są one kierowane jedynie do Skarbu Państwa, który jako jedyny akcjonariusz TAURON posiada część akcji w formie dokumentu. Pani akcje mają formę zdematerializowaną i są zarejestrowane w biurze maklerskim. W związku z tym nie musi Pani podejmować żadnych działań a Pani akcje nie utracą ważności. 

2020-06-04 Zgodnie z polityką wypłaty dywidendy ten rok od lat oczekiwan powinien byc pierwszym co do jej wypłaty I CO dalej?.
W 2019 roku TAURON Polska Energia odnotowała stratę netto w wysokości 462 830 170,74 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON w dniu 15 lipca 2020 r. podjęło uchwałę o pokryciu straty z kapitału zapasowego. Polityka dywidendowa ogłoszona w raporcie bieżącym nr 35/2016 z 2 września 2016 r. w zakresie wysokości dywidendy oraz warunków, jakie muszą zostać spełnione do jej wypłaty pozostaje bez zmian. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową Spółka w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Intencją Spółki jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym. Na ostateczną rekomendację wpływ będą miały dodatkowe czynniki, w szczególności: - sytuacja płynnościowa Grupy, - sytuacja rynkowa, - realizacja polityki inwestycyjnej, - koszt oraz możliwości pozyskania finansowania, - wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia, - zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom Zarządu, a ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy, jej wysokości oraz szczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty zostanie każdorazowo podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy.  

2018-02-21 Czy bedzie dywidenda za 2017 rok. Ile kosztowalo na sponsorowanie sport w 2017r.
Aktualnie obowiązująca polityka dywidendy zakłada, że pierwszym rokiem, w którym będzie możliwa wypłata dywidendy, będzie rok 2020. Natomiast w dłuższej perspektywie na dywidendę powinno być przeznaczane co najmniej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Należy pamiętać, że decyzja dotycząca wypłaty dywidendy jest podejmowana przez walne zgromadzenie Spółki, na podstawie rekomendacji Zarządu Spółki. W przypadku pytania dotyczącego sponsorowania sportu potwierdzam, że TAURON aktywnie uczestniczy w projektach w obszarze sportu profesjonalnego. Jednak zgodnie z naszą polityką komunikacyjną nie udzielamy informacji o wysokości środków przeznaczanych na sponsorowanie sportu.  

2017-01-07 kiedy wypłata dywidendy za rok 2015
Aktualnie obowiązująca polityka dywidendy zakłada, że pierwszym rokiem, w którym będzie możliwa wypłata dywidendy, będzie rok 2020. Natomiast w dłuższej perspektywie na dywidendę powinno być przeznaczane co najmniej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Należy pamiętać, że decyzja dotycząca wypłaty dywidendy jest podejmowana przez walne zgromadzenie Spółki, na podstawie rekomendacji Zarządu Spółki.  

2015-12-09 1. Czy firma monitoruje zgodność raportów finansowych z posiadanymi w bazie danych realnymi rozliczeniami? W internecie można się spotkać z częstymi uwagami i artykułami oraz komentarzami, także w bezpośrednich opiniach o sytuacjach nadpłat, źle wystawionych faktur. Czy aby nie jest to efekt zabiegów kreatywnej księgowości, który przyczynia się do zakrzywiania rzeczywistości na temat wpływów finansowych, przychodów firm? Tego typu praktyki nie są rzadkie. Jak firma zapobiega takim sytuacjom i czy uwzględnia możliwość istnienia nierzetelnych danych. 2. W ostatnim czasie firma została obciążona karami przez URE, w związku z zaniedbaniami ciążącymi na tego typu działalności, co skutkowało zimą odcięciem od energii elektrycznej wielu odbiorców. Jakie kroki zapobiegawcze lub inną strategię wdrożyła firma aby zapobiec sytuacji w kolejną zimę? 3. W okresie ostatnich lat media donosiły o rożnych oszustwach przy zawieraniu umów na dostawy energii, np. podszywanie się pod przedsiębiorców. Jak Tauron poradził sobie w tych realiach? Wg monitoringu URE prawie 528tyś odbiorców zmieniło sprzedawcę energii. W jakiej skali to zjawisko dotknęło spółkę? 4. Zmiany w zarządzie często są źle odbieranie na rynku. Jaką strategię będzie realizowała spółka w najbliższym czasie oraz jaka jest wiarygodność jej założeń w obecnej sytuacji zmian i niestabilności zarządu? 5. W sytuacji gdy spółka jest zależna od władzy politycznej, a ta jest niestabilna i niewiarygodna trudno jest mówić o skutecznym zarządzaniu i efektywnym zarządzie. Ostatnie zmiany na stanowiskach zarządczych chcą potwierdzić ten aspekt. Jak spółka chce uwiarygodnić się przed inwestorami i innymi interesariuszami? 6. Nie jest tajemnicą, że na różnych stanowiskach w firmie Tauron począwszy od punkty obsługi klienta, managerów, dyrektorów regionalnych to osoby z koneksjami politycznymi bezpośrednio ze strony Platformy Obywatelskiej. Czy zarząd zdaję sobie sprawę z sytuacji? Czy kiedykolwiek w firmie przeprowadzono w tym zakresie analizy? Wskazuje się na rozrost biurokracji w firmie efektem zmian w kadrach, co ma mieć związek z upolitycznieniem firmy, a tym samym możliwość istnienia wielu nieprawidłowości. Czy firma jest w stanie zweryfikować tego typu problem? 7. W nawiązaniu do silnych zależności politycznych oraz nowej sytuacji politycznej, gdzie już obserwuje się te zmiany w spółce Tauron w postaci zmian w zarządzie, powstaje pytanie o atrakcyjność inwestycyjną firmy na rynku GPW przy obecnych cenach akcji, które stale spadają. Jakie jest oficjalne wyjaśnienie firmy na ten stan rzeczy? Wejście na rynek energetyczny jest utrudniony, jednocześnie popyt na energię elektryczną rośnie, co powinno sprzyjać wzrostom. 8. Ile skarg przeciw Tauron prowadzi URE, czy też inne organy państwowe lub ile spraw toczy się przeciwko Tauron? 9. Czy medialne doniesienia o różnych nieprawidłowościach w firmie Tauron mogą mieć swoją podstawę i uzasadnienia jako prawdziwe? Dot. zjawisk korupcji (Tauron Arema - sprawa nagrań, Finansowanie prywatnych przedsięwzięć kosztem firmowego kapitału - film). 10. Krótkie pytania: a) Jaki procent linii energetycznych i instalacji można uznać w spółce za nielegalne? - Czy spółka monitoruje ten zakres problemu? Czy można uzyskać stosowne statystyki i raporty? b) Jaki procent linii energetycznych i instalacji można uznać w spółce za uregulowany? - Czy spółka monitoruje ten zakres problemu? Czy można uzyskać stosowne statystyki i raporty? c) Istnieją opinie, że spółka nadużywa prawo budowlane, dokonują remontów przy faktycznych przebudowach instalacji, co jest niezgodne z prawem budowlanym (samowole budowlane). - Czy spółka monitoruje ten zakres problemu? Czy można uzyskać stosowne statystyki i raporty? d) Czu spółka opłaciła należne podatki do US za nieodpłatne świadczenia? - Czy można uzyskać prezentację kwot w poszczególnych latach? e) Jaki koszty ponosi spółka z tytułu dzierżaw gruntów na których znajdują się linie energetyczne i instalacje? - Czy można uzyskać prezentację kwot w poszczególnych latach? f) Czy spółka informuje w swoich raportach o kwestiach w wymienionych podpunktach? - Gdzie i w jakim zakresie dla poszczególnych podpunktów? 11. W 2013 roku jeden ze sprzedawców energii elektrycznej stracił możliwość jej dalszego dostarczania w skutek postępowania URE. Uruchomiono wówczas tzw. sprzedaż rezerwową realizowaną przez podmioty z grupy Tauron. Czy można uzyskać komentarz do tej sytuacji? Jak to wpłynęło na spółkę? 12. Jakie nadzieje Tauron wiąże z unią energetyczną? 13. Jak obecnie wygląda obecnie sytuacja i plany Tauron wobec farm wiatrowych? 14. Polskie inwestycje z Chinami w ostatnim czasie nie należały raczej do sukcesów, a wręcz porażek na linii dyplomatycznej, politycznej i biznesowej. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) oraz sześć innych chińskich banków podpisały porozumienie z polską Grupą Tauron na pożyczkę w wysokości 1,6 mld dolarów. Jakie ryzyka spółka wkalkulowała w otoczeniu tego projektu? Co zadecydowało o tych porozumieniach? 15. Kiedy spółka liczy na sprzyjający czas firmie, co miałoby zachęcić w inwestowanie w jej akcje? Obecnie daleko jest od optymizmu, a dopełniając sytuacja wydaje się mocno niesprzyjająca.
(brak odpowiedzi) 

2014-05-13 Proszę o podanie wysokości dywidendy jednej akcji Energiapro (nie zamienionej na aukcje Tauron).
Akcjonariuszom mniejszościowym TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (następca prawny EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu) za rok 2013 przysługiwała dywidenda w wysokości (w przybliżeniu) 0,016 zł na jedną akcję, z tym, że wysokość dywidendy była obliczana proporcjonalnie do liczby akcji w odcinku zbiorowym 

2014-05-07 Pomyłka, nie 128 mln zł, lecz ok. 30 mln zł rocznie. Jaka jest stopa zwrotu z tak zainwestowanych środków w sport? Sama reklama w środkach przekazu czy w postaci bilbordów jest zapewne dużo niższa.
Budżet sponsoringowy Grupy TAURON jest znacząco niższy od kwoty podanej w pytaniu. Działania sponsoringowe prowadzone przez Tauron są dokładnie monitorowane. Ekwiwalent reklamowy wypracowywany przez wspierane przez Tauron projekty przekracza 10, czyli każda zainwestowana w sponsoring złotówka przynosi ponad 10 zł (zlecając publikację reklam w mediach firma wydałaby na to dziesięć razy więcej). Projekty sponsoringowe Taurona prowadzone są zgodnie z zatwierdzanym - pod koniec roku poprzedzającego - przez zarząd i opiniowanym przez radę nadzorczą rocznym planem sponsoringu.  

2014-04-24 Czy w tym roku 2014 będzie przewidziana wypłata dywidenty za akcję Tauronu? Jeśli tak, to kiedy i ile będzie płacone za jedną akcję?
W dniu 15 kwietnia 2014 r. Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 262 882 409,10 zł (0,15 zł na akcję) oraz ustalenie dnia dywidendy na 14 sierpnia a dnia wypłaty dywidendy na 4 września 2014 r. 18 kwietnia Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała tę rekomendację. Ostateczna decyzja w sprawie wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 15 maja 2014 r. 

2014-04-16 Czy w wynikach za I kwartał będą ujęte środki blokowane pod przydział, jak się dziś okazuje bezpłatnych uprawnień emisji CO2? (ok. 220 mln zł)? Czy wolne środki zostaną przeznaczone np. na dywidendę?
W związku z obowiązkiem umorzenia uprawnień wynikającym z emisji CO2 za 2013 rok Grupa TAURON planuje wykorzystać rezerwę utworzoną w ubiegłym roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa posiadała na rejestrach wymaganą do umorzenia ilość uprawnień za 2013 rok. Z uwagi na przyznane w 2014 roku bezpłatne uprawnienia Grupa TAURON w I kwartale 2014 r. nie będzie tworzyć rezerwy związanej z umorzeniem uprawnień do emisji CO2 z tytułu emisji za 2014 rok. Ponieważ tworzenie rezerwy (względnie jej wykorzystanie) nie wiąże się z przepływem gotówki, nie będziemy mieli do czynienia z wpływem dodatkowych środków pieniężnych. O wysokości dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2013 r. zdecydują akcjonariusze podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 15 maja 2014 r. Zarząd będzie rekomendował ZWZ wypłatę dywidendy w wysokości 262 882 409,10 zł (0,15 zł na akcję).  

2014-03-14 Jaki jest koszt roczny brutto utrzymania za lata 2010, 2011, 2012 oraz jaka jest struktura (liczba,) związków zawodowych w firmie?
(brak odpowiedzi) 

2014-02-11 Jaki jest koszt brutto roczny środków pieniężnych jakie Tauron przeznacza za zgoda RN i Zarządu na sport na przestrzeni ostatnich 3 lat (2011, 2012, 2013 rok)?
Spółka nie udziela takich informacji, jest to tajemnica marketingowa. Informacje te chronione są zapisami w indywidualnych umowach sponsorskich.  

2013-12-27 To łącznie ile akcji EneriaPro mam liczyć po 2 grosze? Proszę podać jaka jest właściwa wartość nominalna 19 akcji pracowniczych EnergiaPro, bo dla mnie laika mało zrozumiałe są Państwa wyjaśnienia na wcześniejsze pytania, które zadawałem.
Zgodnie z uprzednio przekazaną informacją 19 akcji pracowniczych EnergiaPro zamienionych zostało na 150.119 akcji EnergiaPro (obecnie spółki TAURON Dystrybucja S.A.)Ich wartość nominalna wynosi obecnie 150.119 akcji x 2 grosze = 3.002,38 zł. 

2013-12-21 Jeżeli posiadam 19 akcji pracowniczych EnergiaPro, to znaczy, że ich wartość wynosi 38 groszy? Czy może w/w akcje też zostały zamienione?
Pierwotne 19 akcji pracowniczych zostało w wyniku rozdrobnienia koniecznego dla zmian związanych z uniezależnieniem operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jakim jest EnergiaPro S.A. (obecnie spółki pod nazwą TAURON Dystrybucja S.A.) zamienione na 150.119 akcji EnergiaPro S.A. (obecnie akcje TAURON Dystrybucja S.A.) różnych serii i 39.881 akcji serii P wydzielonych do spółki Energomix Serwis sp. z o.o. jako udziały. Pierwotna wartość nominalna jednej akcji pracowniczej wynosiła 100 zł. Obecnie wartość nominalna jednej akcji TAURON Dystrybucja wynosi 2 grosze.  

2013-12-11 Jaka jest wartość niezamienionych akcji EnergiaPro? Czy to są nadal akcje EnergiaPro, czy Energomixu?
Wartość nominalna nie zamienionych (na akcje TAURON Polska Energia S.A.) akcji EnergiaPro S.A. wynosi 0,02 zł (2 grosze). Są to akcje następcy prawnego EnergiaPro S.A. czyli TAURON Dystrybucja S.A. Jednocześnie informujemy, że Energomix Servis Sp. z o.o. już nie istnieje, gdyż został połączony przez przejęcie przez TAURON Polska Energia S.A.  

2013-10-03 Czy Tauron Polska Energia SA skupuje akcje pracownicze Tauron Ciepło?
TAURON Polska Energia nie prowadzi skupu akcji pracowniczych TAURON Ciepło. 

2013-09-23 JAKI JEST KOSZT FAKTYCZNY UTRZYMANIA ZWIAZKOW NP W ROKU 2012 JUZ ZAKOŃCZONYM CZY WZRASTA ON ZGODNIE ZE WZROSTEM PALCY MINIMALNEJ ROK DO ROKU?? ILE JEST ZWIĄZKOW W FIRMIE,I DLACZEGO TAK DUZO,KTO POZWALA NA DZIALANIE TAK DUZEJ LICZBY ZWIZKOW ,KTORA KOSZTUJE KROCIE OCZYWIŚCIE KLIENTOW FIRMY?
(brak odpowiedzi) 

2013-09-19 Czy akcje Tauron Ciepło są tożsame i tyle samo warte co Tauron Energia?
Akcje Tauron Ciepło nie są tożsame z akcjami Tauron Polska Energia, ich wartość również nie jest identyczna. Akcje Tauron Polska Energia są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i ich wycena zmienia się w ciągu sesji w zależności od sytuacji na rynku. Akcje Tauron Ciepło nie są notowane na Giełdzie, w przypadku transakcji kupna-sprzedaży ich cena zależy wyłącznie od woli stron transakcji.  

2013-05-29 Do którego dnia br. należy/należało kupić akcje spółki, aby móc otrzymać dywidendę w czerwcu?
Inwestor, który nabył akcje do dnia 28 maja otrzyma dywidendę z zysku TAURON Polska Energia S.A. za rok 2012.Wynika to ze specyfiki rozliczeń giełdowych (tzw. zasada D+3) 

2013-05-22 Gdzie znajdę historyczne dane EBITDA dotyczące Państwa spółki?
Dane historyczne dotyczące EBITDA znajdują się między innymi w zakładce relacje inwestorskie/prezentacje. Poniżej link: http://www.tauron-pe.pl/tauron/relacje-inwestorskie/prezentacje/Strony/prezentacje.aspx Dane dotyczące EBITDA można również znaleźć w zakładce relacje inwestorskie/raporty okresowe pod następującym linkiem: http://www.tauron-pe.pl/tauron/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/Strony/raporty-okresowe.aspx 

2013-03-26 Kiedy spółka poda pierwsze informacje dotyczące ewentualnego dofinansowania programu inwestycyjnego przez Polskie Inwestycje Rozwojowe?
Na obecnym etapie jest za wcześnie na podanie informacji dotyczących dofinansowania programu inwestycyjnego Grupy TAURON z ewentualnym wsparciem PIR. 

2013-02-13 Jaka jest aktualnie wartość "akcji zwykłych imiennych serii C"? Otrzymałem je jako pracownik P.E.C D.Górnicza. Jak można je sprzedać?
Akcje można sprzedać przez podpisanie umowy z potencjalnym nabywcą. Cenę akcji spółka będzie mogła podać po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, będzie ona jednakowa dla wszystkich akcji, niezależnie od serii.  

2013-02-12 Dom Maklerski Trigon popełnił błąd przy wyliczeniu prowizji od wyniku ponad benchmark za luty 2012 r. Znalazłem błąd sam przeliczając raporty miesięczne. Kwota ponad 2700zł. Upomniałem się o zwrot. Firma nawet nie przeprosiła. Gdybym tego nie znalazł, to pieniądze by przepadły. Czy mogę starać się o rekompensatę poniesionej straty? Jestem ciekaw czy takich osób jak ja jest więcej i nie zwrócili na to uwagi.
Ponieważ wszelkimi rozliczeniami związanymi z posiadaniem akcji zajmują się Domy Maklerskie, uprzejmie prosimy o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z domem maklerskim, w którym ma Pan otwarty rachunek, w tym przypadku – z DM Trigon. 

2013-01-23 Jaką kwotę wydała spółka Tauron PE w 2012r na sponsoring polskiego sportu (Tauron Bascet itd.)?
Spółka nie udziela tak szczegółowych informacji ze względu na tajemnicę handlową wynikającą z zawartych umów sponsoringowych. 

2012-08-16 Czy spółka Tauron Ciepło będzie wypłacała dywidendę za 2011 rok?
Spółka TAURON Ciepło S.A. nie wypłacała dywidendy akcjonariuszom TAURON Ciepło. Dywidenda była wypłacana przez spółkę EC Nowa, która w momencie wypłaty nie znajdowała się w strukturach TAURON Ciepło. 

2012-08-06 Posiadam akcje Tauron Dystrybucja S.A. Czy można je teraz sprzedać i jakie są ceny? Słyszałam, że te akcje nie są uwolnione. Kiedy to nastąpi?
Akcje spółki TAURON Dystrybucja S.A. będące własnością akcjonariuszy są „uwolnione” w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji i mogą być obecnie przedmiotem sprzedaży. Cena sprzedaży akcji jest zależna wyłącznie od woli stron transakcji. Akcje spółki TAURON Dystrybucja należące do mniejszościowych akcjonariuszy mogą być również objęte wnioskiem akcjonariusza wynikającym z art. 418(1) Kodeksu spółek handlowych. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu