pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-05-31 Jaki jest stosunek Spółki do ogłoszonego w dniu 31 maja 2010 przez holenderską spółkę UNIT4 wezwania do sprzedaży akcji Spółki ?
STANOWISKO ZARZĄDU TETA SA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZEZ UNIT4 N.V. WEZWANIA DO SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Zarząd TETA SA na podstawie Art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) (Ustawa) podaje do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż 11.826.831 akcji Spółki TETA SA z siedzibą we Wrocławiu stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (Akcje). Wezwanie zostało ogłoszone w dniu 31 maja 2010 roku przez UNIT4 N.V. (do 20 maja 2010 działający pod firmą Unit 4 Agresso N.V.) z siedzibą w Sliedrecht, Królestwo Niderlandów (Wzywający lub Unit4). Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania 11.826.831 Akcji, upoważniających do 11.826.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po ich nabyciu Wzywający będzie uprawniony łącznie do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje tylko w sytuacji, gdy na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą co najmniej 7.805.710 Akcji Spółki co stanowi 66 % plus jedna akcja ogólnej liczby Akcji Spółki, uprawniających do 7.805.710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 66 % plus jeden głos ogólnej liczby głosów. Wzywający może odstąpić od wyżej wymienionego wymogu osiągnięcia minimalnej liczby Akcji objętej zapisami i może nabyć Akcje nawet, jeśli na koniec zakończenia terminu przyjmowania zapisów liczba Akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 7.805.710. Jeśli po przeprowadzeniu niniejszego Wezwania i nabyciu Akcji Wzywający osiągnie co najmniej 80% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, Wzywający rozważy wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego w celu uzyskania zgody na zniesienie dematerializacji Akcji oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z wnioskiem o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym. W celu rozpoczęcia procedury zniesienia dematerializacji Akcji, Wzywający między innymi ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych Akcjonariuszy. Jeśli po przeprowadzeniu niniejszego Wezwania i nabyciu Akcji, Wzywający osiągnie 90% lub więcej całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, to Wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu Akcjonariuszy mniejszościowych. Zarząd TETA SA wyraża pozytywną opinię na temat Wezwania. Wzywający traktuje nabycie Akcji Spółki, jako inwestycję długoterminową zmierzającą do integracji biznesowej Spółki i Wzywającego. Zdaniem Zarządu cel inwestycji i strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki są zbieżne z interesem Spółki, Pracowników i Kontrahentów Spółki. TETA SA jest wiodącym polskim producentem oprogramowania klasy ERP, wspomagającego zarządzanie zasobami przedsiębiorstw oraz oprogramowania wspomagającego zarządzenie zasobami ludzkimi (HR). Spółka zdobyła także silną pozycję na węgierskim rynku oprogramowania HR. Wejście w skład grupy kapitałowej Wzywającego o marce cieszącej się uznaniem na całym świecie oraz poprawa pozycji rynkowej umożliwią skuteczniejszą walkę o duże zamówienia, inwestycje w rozwój nowych produktów i głębsze zaangażowanie w oczekiwaną konsolidację rynku. Zainteresowanie inwestycją wyrażone przez ogłoszenie Wezwania świadczy o dokonaniu pozytywnej oceny perspektyw rozwoju Spółki, dlatego w ocenie Zarządu inwestycja umożliwi Wzywającemu uzyskanie pozycji lidera na polskim rynku oprogramowania ERP i HR oraz na węgierskim rynku oprogramowania HR a także stworzenie podstawy dla ekspansji na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie rynek oprogramowania ERP rośnie w tempie szybszym niż w Europie Zachodniej. Wzywający jest zdecydowany zapewnić wsparcie także dla klientów i produktów TETY oraz zamierza współpracować z jej załogą i kadrą menedżerską w celu zapewnienia jej dalszego wzrostu i rozwoju. W ocenie Zarządu, ogłoszenie Wezwania jest zgodne z interesami Spółki, gdyż Wzywający zamierza kontynuować dotychczasową strategię Spółki oraz wspierać Spółkę w realizacji jej planów rozwojowych. W świetle informacji zawartych w Wezwaniu, nie istnieją podstawy, aby sądzić, że ogłoszone Wezwanie wpłynie w znaczny sposób na poziom zatrudnienia lub lokalizację prowadzenia działalności Spółki w porównaniu z aktualnymi planami Spółki. W ocenie Zarządu cena ogłoszona w Wezwaniu w wysokości 11,75 zł za jedną Akcję została ustalona zgodnie z przepisami Ustawy oraz przekracza średnią cenę rynkową równą średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenu obrotu z okresu trzech i sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (średnia cena rynkowa akcji Spółki w tym okresie wyniosła odpowiednio 3M - 11,38 zł, 6M - 10,60 zł). Jednakże, zdaniem Zarządu zaproponowana cena nie uwzględnia w sposób pełny potencjału wzrostu wartości Spółki w przyszłości, uwzględniając więc długoterminowy okres inwestycyjny nie w pełni odpowiada wartości godziwej. Według wiedzy Zarządu w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający oraz podmioty od niego zależne, a także będące z nimi w porozumieniu, nie nabywały jakichkolwiek Akcji, co oznacza, że nie nabywały ich także (za zapłatą ceny za akcje Spółki lub za wydaniem rzeczy lub praw w zamian za akcje Spółki) po cenie wyższej od ceny Wezwania. Wzywający nie posiada podmiotów dominujących. Zarząd TETA SA informuje, że nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań ani wycen wartości Spółki w związku z Wezwaniem, a przy formułowaniu stanowiska dotyczącego Wezwania opierał się na analizie informacji podanych w treści Wezwania oraz na informacjach pochodzących ze Spółki. Stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w świetle Art. 42 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania nie są w posiadaniu żadnych informacji poufnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, które powinny być ujawnione i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą nie znają faktów dotyczących Spółki lub jej akcji, które są lub mogłyby być uznane za informacje poufne, istotne dla oceny Wezwania, oraz które nie zostały wcześniej podane przez Spółkę do publicznej wiadomości. Zarząd uważa, że każdy Akcjonariusz podejmując decyzję inwestycyjną w sprawie odpowiedzi na Wezwanie powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji Spółki na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym zwłaszcza dokonać oceny atrakcyjności ceny po jakiej Wezwanie zostało ogłoszone. Zarząd TETA SA zgodnie z art. 80 ust. 1 Ustawy przekazał swoje stanowisko odnośnie Wezwania również pracownikom Spółki. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Jerzy Krawczyk – Prezes Zarządu Robert Gołuński – Wiceprezes Zarządu Sławomir Piwko – Wiceprezes Zarządu  

2010-03-10 Dzień Dobry 1. Czy to prawda, że z końcem lutego Spółka utraciła 12 kluczowych menedzerów ds. usług i to z powodów dyscyplinarnych? 2. Czy ma to związek z niepokojącycm poziomem należności po 4q? 3. Jak Spółka widzi możliwość realizowania przychodów z usług w 2010 po tym zdarzeniu
Pod koniec lutego TETA SA rozstała się w trybie dyscyplinarnym z 6 osobami, z tego tylko 2 osoby były menedżerami z tzw. pierwszej linii raportowania. Zwolnienie dyscyplinarne miało związek z nieetycznymi działaniami– próbą podjęcia działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy. Nie ma to istotnego wpływu na dalsze działania firmy i obsługę naszych klientów. Wykorzystaliśmy istniejący w firmie plan następstw. Już w tej chwili grupa osób została awansowana na odpowiednie stanowiska. Należy zwrócić również uwagę na to, że TETA SA zatrudnia ponad 300 osób, więc zwolnienie 6 osób nie osłabia w sposób istotny naszej możliwości wykonywania i dostarczania usług dla klientów. Oczywiście jest nam przykro, że po kilkunastoletnim okresie współpracy musieliśmy pożegnać się z osobami, które okazały się niegodne naszego zaufania.  

2009-07-24 1.)Mimo wzrostow przychodow na koniec I kw. br. Teta miała 58 mln zł zobowiązań, czyli dwa razy więcej niz w analogicznym okresie roku poprzedniego. Koszty obsługi tego zadłużenia to 8mln rocznie. Jak spolka zamierza wywiazywac sie ze swoich zobowiazan ktorych sama obsluga zajmuje znaczna czesc dochodow? 2.) Czy TETA bedzie zwiekszala zaangazowanie na rynku instytucji publicznych? 3.) Jak Pyton wplywa na dochody i czy sa juz potrzebne "plany naprawcze"? 4.) Czy TETA jest zabepieczona przed spadkiem kursu EUR/PLN (VT-Soft)? 5.) Jak bardzo wplynie kosolidacja pelna z Insertem na wyniki grupy? 6.) Dlaczego wg panstwa/zarzadu - TETA jest jedna z gorzej wycenianych spolek w sektorze? (wskaznikowo C/Z C/WK)? Pozdrawiam.
(brak odpowiedzi) 

2009-06-06 Dlaczego w projektach na ZWZA nie ma uchwały o udzielenie absolutorium Wojciechowi Dobrowolskiemu?
Witam, Dziękuję za zwrócenie na to uwagi. Oczywiście jest to omyłka pisarska. Raport bieżący nr 41/2009 został już skorygowany. Pozdrawiam, Tomasz A. Bukowski 

2009-05-19 Kiedy TETA będzie publikowała prognozę na 2009 rok?
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prasowymi, publikacja szacunków wyników na rok 2009 planowana jest po zakończeniu II kwartału 2009 roku. Pozdrawiam, Tomasz A. Bukowski Asystent Prezesa Zarządu 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu