pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-03-21 W raporcie finansowym za 2015 r. Spółka poinformowała o odpisie z tytułu utraty wartości gruntu na kwotę ok. 6 mln zł. Czy ta kwota została uwzględniona w rachunku wyników? Jeśli tak, to w jakiej pozycji? Czy to może zostało zapisane w pozycji "Saldo w Pozostałej Działalności Operacyjnej"?
Zgodnie z tym co zostało zawarte w treści raportu rocznego za rok 2015 operat szacunkowy wykonany na zlecenie Emitenta wskazuje na utratę bilansową wartości środka trwałego dotyczącego gruntu w kwocie brutto 5.997.512,87 PLN. Odpis ten został ujęty w księgach w pozostałych kosztach operacyjnych w wysokości 3.210.510,00 PLN (nota nr 2 sprawozdania jednostkowego), natomiast pozostała wartość 2.787.002,87 została ujęta w bilansie jako obciążenie kapitału z aktualizacji wyceny, który został utworzony na tą nieruchomość w latach wcześniejszych. Dokonany odpis ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuacje operacyjną TelForceOne S.A. oraz spełnienie kowenantu finansowego w umowach kredytowych. Z poważaniem, -- Dział IR TelForceOne S.A. +48 603 548 896 +48 71 782 11 69 [email protected]  

2014-04-22 czy spółka planuje wprowadzić na rynek urządzenia typu smartwatch, bądź np. drukarki 3D?
Dzień dobry, spółka bardzo uważnie śledzi najnowsze rynkowe trendy, szczególnie jeśli chodzi o elektronikę mobilną. Nie wykluczamy wprowadzenia do oferty wymienionych przez Pana urządzeń, nie ma ich jednak na liście przygotowywanych premier w najbliższym czasie. Pozdrawiam, w imieniu TelForceOne S.A. Paweł Płócienniczak [email protected] 

2014-01-23 Czy spółka zamierza w ogóle jeszcze publikować raporty sprzedażowe, jeżeli tak to za jaki okres i kiedy? Dlaczego w ubiegłym roku były publikowane raporty sprzedażowe skoro można było je uwzględnić w kwartalnych raportach okresowych?
(brak odpowiedzi) 

2014-01-15 Czy planują Państwo nadal publikować raporty na temat przychodów ze sprzedaży za ostatni pełny kwartał?
Dzień dobry, z racji wcześniejszej publikacji raportu rocznego za 2013 rok, Zarząd spółki nie planuje podawać do publicznej wiadomości żadnych dodatkowych informacji na temat sprzedaży w IV kwartale 2013 roku niż te, zawarte w przygotowywanym właśnie raporcie rocznym. Pozdrawiam, w imieniu TelForceOne S.A. Paweł Płócienniczak [email protected]  

2013-12-03 Czy ewentualne przyjęcie przez UE niekorzystnych regulacji dotyczących e-papierosów może mieć wpływ na przyszłe wyniki TFO(np. odpisy na zapasy tj. e-papierosy, na obniżenie przychodów itd.)?
E-papierosy są tylko jedną z wielu grup towarowych sprzedawanych i dystrybuowanych przez Grupę Kapitałową TelForceOne. Dodatkowo charakteryzuje się ona niezwykle szybką rotacją towaru. Między innymi w związku z tymi faktami zarząd TelForceOne S.A. nie widzi żadnych niebezpieczeństw związanych z ew. szybkim wycofaniem się z produkcji i dystrybucji tej grupy towarowej, a co za tym idzie jakichkolwiek przesłanek do dokonywania odpisów na poczet zapasów lub obniżenia przychodów. Pozdrawiam, w imieniu TelForceOne S.A. Paweł Płócienniczak [email protected]  

2013-11-21 Chciałem zapytać dlaczego spółka nie odniosła się do dwóch bardzo istotnych pozycji rachunku wyników za III kw. 2013 r. dotyczących pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych? Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie do obu ww. pozycji rachunku wyników za III kw.?
Dzień dobry, wzrost pozycji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych dotyczący rozwiązania i ponownego utworzenia rezerw na należności wynoszą odpowiednio 5 955 tys.zł oraz 5 936 tys. zł , przedstawione"per saldo" wyniosłyby 19 tys. zł. W raporcie kwartalnym zostały przestawione saldami rozbieżnymi w ślad za zagranicznymi spółkami zależnymi, które dokonywały tych księgowań. Być może w raporcie rocznym audytor krajowy oraz zagraniczny rozstrzygną o zaprezentowaniu tych pozycji w sprawozdaniu finansowym, obecnie jednak Zarząd nie widzi podstaw do ingerowania w sposób prezentacji Spółek zależnych, których dane te dotyczą. Pozdrawiam, w imieniu TelForceOne S.A. Paweł Płócienniczak [email protected]  

2013-10-21 Spółka posiada w bilansie aktywa w postaci nieruchomości inwestycyjnej zabudowanej biurowcem - wnioskuję o ujawnienie informacji o przychodach i kosztach uzyskiwanych bezpośrednio w związku z przedmiotową inwestycją np. za I półrocze 2013 r. (lub za inny dowolnie wybrany ale reprezentatywny okres sprawozdawczy).
Dzień dobry, spółka TelForceOne S.A. wypełnia obowiązki informacyjne, m.in. poprzez sporządzenie raportów okresowych uwzględniając informacje we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie Zarząd spółki informuje, iż uzyskiwane przychody i koszty nie odbiegają od poziomów rynkowych. Pozdrawiam, w imieniu TelForceOne S.A. Paweł Płócienniczak [email protected] 

2013-10-17 Czy planują Państwo wprowadzić w IV kwartale nowe produkty (np. nowe tablety)? Kiedy planują Państwo (mam na myśli 2014 r.) wejść na rynek z ofertą kolejnej serii smartfonów? Z czego wynikał tak znaczący wzrost zapasów w II kw. 2013 r? Czy to wynik problemów ze sprzedażą produktów, czy też element przygotowania magazynu na większą sprzedaż?
Dzień dobry, ad.1 - Tak, plany spółki TelForceOne S.A. obejmują wprowadzenie nowych produktów na rynek w IV kwartale br. (w tym nowy model tabletu). ad.2 - Spółka prowadzi prace nad kolejnymi modelami smartfonów myPhone. O wprowadzeniu ich na rynek spółka poinformuje w najbliższym możliwym terminie. ad.3 i 4 - Wzrost zapasów wynikał ze wzrostu ilości zamówień i wiązał się z przygotowaniami do realizacji planowej sprzedaży do kluczowych odbiorców w III kwartale br. Pozdrawiam, w imieniu TelForceOne S.A. Paweł Płócienniczak [email protected]  

2013-10-14 Czy planują Państwo systematycznie publikować przychody kwartalne (tak jak po zakończeniu II kwartału), bądź ewentualnie miesięczne?
Dzień dobry, Zarząd TelForceOne zwraca uwagę, iż również po zakończeniu trzeciego kwartału 2013 roku, opublikował wyniki sprzedaży za kolejny kwartał. Zarząd nie wyklucza publikacji kolejnych wyników sprzedaży. Pozdrawiam, w imieniu TelForceOne S.A. Paweł Płócienniczak [email protected] 

2012-11-12 Mam do Państwa 2 pytania: 1. Co kryje się pod pozycja pozostałe koszty operacyjne w wysokości 3599 tys. zł w danych za 3 kw. 2012 r.? 2. Jaka jest rentowność spółki Teletorium i w oparciu o jaki model biznesowy działa franczyza? Z tego co wiem, umowy z centrami handlowymi zawiera bezpośrednio Teletorium, dlatego zastanawia mnie jaką rolę pełni franczyzobiorca i po czyjej stronie spoczywa tzw. ryzyko biznesowe. Marże na produktach oferowanych w punktach Teletorium są bardzo wysokie, czynsze w centrach handlowych spadają, zatem pytanie o zyski Teletorium, w które wpompowali Państwo kilkadziesiąt milionów złotych nasuwa się samo.
ad.1 Wzrost wartości pozycji "Pozostałe koszty operacyjne" związany jest ze złomowanie towarów w 3Q12 . Jednocześnie jednak nastąpiło analogiczne zwiększenie pozycji "Pozostałe przychody operacyjne" w wyniku rozwiązania wcześniej utworzonego odpisu aktualizującego zapasy; co najważniejsze, w efekcie dokonane złomowanie jest NEUTRALNE WYNIKOWO, ad.2 Rozważany spadek czynszy w centrach handlowych byłby zjawiskiem korzystnym dla biznesu Teletorium, gdyż zmniejszałby obciążenia kosztowe franczyzobiorców. Spólka Teletorium nie zarabia na opłatach administracyjnych na rzecz operatorów powierzchni - centrów handlowych. Teletorium Sp. z o.o. zarządza siecią franczyzową ponad 100 stoisk z telefonami i akcesoriami gsm w centrach handlowych w całej Polsce. Franczyzodawca zapewnia lokalizację, czyli jako ogólnopolska sieć o dużym potencjale skali negocjuje i podpisuje umowy z centrami handlowymi oraz zapewnia stoisko sprzedażowe, które jest dzierżawione franczyzobiorcy. Franczyzobiorca wykorzystuje potencjał coraz bardziej rozpoznawalnej marki "Teletorium" i lokalnie zarządza stoiskiem. TelForceOne S.A. jest hurtowym dostawcą akcesoriów GSM na stoiska, zyskując przy tym rynek zbytu na własne marki produktów. Franczyzobiorca pokrywa koszty stałe miesięczne, tj. oprócz dzierżawy mebli, również opłatę franczyzową i marketingową oraz czynsz do centrum handlowego - refakturowany przez Teletorium jako stronę umowy z operatorem powierzchni, zakupuje również za własne środki towar, w tym akcesoria GSM. W razie nierentowności lokalizacji w większości przypadków umowę z centrum handlowym można rozwiązać z krótkim okresem wypowiedzenia (1-3 miesiące przy stoiskach wyspowych), a meble przenieść w inną lokalizację. Marże detaliczne muszą pozwolić franczyzobiorcy na pokrycie bieżących kosztów działalności. Czynsze w centrach handlowych na stanowiska małopowierzchniowe ("wyspy") NIE SPADAJĄ, gdyż ich otwarcie i prowadzenie wiąże się z dużo mniejszym ryzykiem niż adaptacja kilkudziesięciometrowego lokalu. Dodatkowo popyt na dobre i bardzo dobre powierzchnie handlowe jest coraz większy, ponieważ handel detaliczny coraz bardziej koncentruje się w centrach handlowych. Rośnie zatem rola Teletorium jako operatora ułatwiającego swoim franczyzobiorcom ulokowanie się w atrakcyjnych lokalizacjach.  

2012-05-14 Zwracam się z prośbą o komentarz Zarządu Spółki w zakresie osiągniętego wyniku z podstawowej działalności operacyjnej. Przy wzroście przychodów ze sprzedaży o ok. 16% w stosunku do IQ2011, Spółka odnotowała spadek zysku z działalności operacyjnej o ok. 43%. Jakie czynniki wpłynęły na obniżenie ww. wartości i jakie działania "naprawcze" Zarząd zamierza podjąć w kolejnych okresach? Czy Zarząd Spółki rozważa wzmocnienie wysiłków marketingowych na oferowane przez Spółkę produkty? Uważam, że produkty Spółki nie są wystarczająco reklamowane m.in. w mediach (prasa,tv itp.).
Spółka po 1 kwartale 2012 r. prezentuje wzrost skonsolidowanych przychodów o 15,9% (do 28,9 mln zł)oraz zmniejszyła zadłużenie o 3,8%. Wyniki wskazują stabilną kondycję Spółki. Głównym powodem stosunkowo słabszych niż przed rokiem wyników Grupy Kapitałowej TelForceOne na poziomie zysków,jest spadek średniej ceny myPhona - głównego produktu jednej z naszych spółek zależnych. Mimoutrzymania wolumenu sprzedaży na dotychczasowym poziomie, spadek jednostkowej marży wpłynął na wyniki finansoweGrupy – na zysk brutto ze sprzedaży, a co za tym idzie także na pozostałe kategorie zysku. Jednocześnie cieszy nas fakt, że spółka dominująca TelForceOne S.A. odnotowuje dobre wyniki finansowe. Jest to efekt m.in. realizacji strategii spółki w zakresie współpracy z wielkopowierzchniowymi sieciami sprzedaży. Ustanowione relacje z sieciami wielkopowierzchniowymi pozwolą w przyszłości na wprowadzanie do tego kanału sprzedaży także innych produktów z asortymentu spółki. Dobra kondycja finansowa spółek grupy pozwala na kontynuowanie działań marketingowych, natomiast strategia Spółki nie zakładaintensywnej reklamy w mediach o szerokim zasięgu (ATL). Spółka koncentruje się na komunikacji w gazetach i innych formach reklamowych sieci sprzedażowych, działaniach public relations, a także działaniach reklamowych winternecie i mediach branżowych. Nadal największą aktywność przejawia spółka myPhone prowadząca szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości istnienia marki myPhone wśród potencjalnych użytkowników oraz wzmocnienie jej kojarzenia z serią urządzeń myPhone Simple Life. Pozdrawiam serdecznie, W imieniu TelForceOne Joanna Siedlaczek [email protected] 

2012-03-30 Chciałbym powtórzyć jeszcze jedno z pytań, w przypadku którego nie udzielili Państwo odpowiedzi: Czy Zarząd mógłby powiedzieć, czy obecne warunki rynkowe sprzyjają potencjalnej poprawie wyników, czy też należy się spodziewać, pomimo umocnienia złotego względem USD, dalszych trudnych chwil w biznesie spółki? Oczywiście wiem, że Zarząd nie może zdradzać szczegółów liczbowych dotyczących wyników, ale skoro mamy prawie koniec I kw., to zapewne Zarząd może już obiektywnie przynajmniej powiedzieć, czy wciąż było źle, czy może jednak jest nieźle.
Szanowny Panie, nie mogąc wypowiadać się na temat wyników finansowych I kwartału 2012 roku z przyczyn wynikających z przepisów prawa (jak słusznie Pan wspomniał w pytaniu), Zarząd TelForceOne może wskazać, że w tym okresie obserwowane były podobneuwarunkowania, jak te, które przyczyniły się do wyników za rok 2011, zwłaszcza jego ostatnich miesięcy. Prowadzimy w dalszym ciągu działania, których celem jest zwiększenie poziomu marży brutto na sprzedaży.Nie możemy jednak określić horyzontu czasowego, w którym będą widoczne wyraźne efekty tych działań. Systematycznie staramy się nawiązywać długoterminowe relacje umowne z wielkopowierzchniowymi sieciami sprzedaży. Warto także przypomnieć o widocznej od kilku lat charakterystycznej dla branży i spółki sezonowości wyników, zgodnie z którą najsłabszy na poziomie przychodów i zysków jest kwartał pierwszy i drugi a najmocniejszy kwartał czwarty. Z pewnością obserwowana w ostatnim okresie stabilizacja kursów PLN/USD i PLN/EUR sprzyja przewidywalności realizowanych przez nas przychodów i zysków. Jednakże wspomniane inne czynniki rynkowe powodują, że Zarząd nie ma możliwości szacowania z wysokim prawdopodobieństwem wyników finansowych najbliższych okresów. Pozdrawiam serdecznie, W imieniu TelForceOne Joanna Siedlaczek 

2012-03-27 Chciałbym prosić jeszcze o odniesienie się Zarządu do uwagi audytora w zakresie należności od spółki Red Dog? Dlaczego ani TFO, ani Teletorium nie dokonały aktualizacji należności od spółki Red Dog? Jaki jest łączny rząd wielkości kwot niespłaconych należności?
Witam serdecznie, fakt, iż nie został utworzony odpis aktualizujący dotyczący należności spółki RED DOG wobec TelForceOne i Teletorium nie ma żadnego znaczenia ekonomicznego z punktu widzenia Grupy Kapitałowej jako całości. Wzajemne rozrachunki pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy są eliminowane w procesie konsolidacji. Całość pozycji rozrachunkowych jest objęta wyłączeniem konsolidacyjnym. Pozdrawiam, w imieniu TelForceOne Joanna Siedlaczek 

2012-03-27 Dlaczego w sytuacji, gdy spółki była bardzo dobra Zarząd ochoczo komentował wydarzenia, pojawiał się w TV, w internecie były nawet transmisje z prezentacją wyników, w gazetach pojawiały się teksty, czy też wypowiedzi członków Zarządu, a dziś kiedy w spółce dzieje się źle (najgorsze wyniki od dwunastu kwartałów) nastaje grobowa cisza? Czy dobra komunikacja spółki z inwestorami nie powinna polegać na rzetelnym naświetleniu sytuacji w jakiej znajduje się spółka niezależnie od tego, czy ta sytuacja jest dobra, czy zła (inwestorzy cenią spółki, które potrafią rzetelnie, obiektywnie i uczciwie komunikować się w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach)? Czy inwestorom nie należała się w IV kw. uczciwa informacja, że spółka jest w trudnej sytuacji? Czy inwestorom nie należy się uczciwa informacja o sytuacji bieżącej (mamy prawie końcówkę I kw., a więc Zarząd mógłby powiedzieć chociaż, czy obecne warunki rynkowe sprzyjają potencjalnej poprawie wyników, czy też należy się spodziewać, mimo umocnienia złotego względem USD, dalszych trudnych chwil w biznesie spółki)? W większości swoich wypowiedzi na przestrzeni ostatniego roku Zarząd generalnie twierdził, że nie ma powodów do spadku, że akcje są niedoszacowane, perspektywy spółki dobre. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest aż tak źle (w tym także we wciąż pogarszających się wynikach)? Kolejne moje pytanie dotyczy zabezpieczeń walutowych. Czy w I kw. spółka zawierała jakiekolwiek transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe, a jeśli tak to przy jakim kursie i na jaką wartość? Czy Zarząd mógłby odnieść się i skomentować uwagi audytora dotyczące zapasów? Czy uwaga audytora oznacza, że inwestorzy mogą spodziewać się w przyszłości zaskakujących informacji o odpisach?
Witam serdecznie, wyniki finansowe Spółki TelForceOne za rok 2011 są zdecydowanie słabsze niż oczekiwał Zarząd. Chcę zapewnić, że pozytywne wypowiedzi członków Zarządu dotyczyły sytuacji operacyjnej spółki, która w trakcie roku była dobra. Drastyczne osłabienie wartości złotego w stosunku do walut obcych w drugim półroczu 2011 spowodowało wzrost kosztu własnego sprzedaży oraz kosztów finansowych. Była to główna przyczyna gorszych wyników całej grupy. Spółka organizowała transmisje wynikowe i spotkania z inwestorami indywidualnymi sporadycznie, więc ich obecny brak nie jest bezpośrednio związany z zeszłorocznymi, słabymi wynikami. Jak co kwartał przygotowaliśmy natomiast dla Państwa prezentację wynikową, którą zamieściliśmy w Internecie dzień po publikacji sprawozdania finansowego – serdecznie zapraszam do lektury: http://www.slideshare.net/TFONE/telforceonefinancialresults2011?from=ss_embed Jeśli chodzi o transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe – w I kwartale spółka nie zawierała takich transakcji. Odpowiadając natomiast na ostatnie pytanie – spółka nie przewiduje większych zagrożeń w związku z nieprzeprowadzeniem prawidłowej inwentaryzacji zapasów w raporcie rocznym. Nieprawidłowość ta dotyczyła inwentaryzacji całościowej w jednej ze spółek zależnych. W całej grupie na bieżąco dokonywane są inwentaryzacje cząstkowe, w związku z tym stan zapasów w raportach nie zmienił się. Pozdrawiam serdecznie, W imieniu TelForceOne Joanna Siedlaczek [email protected] 

2012-02-09 Dziękuję za odpowiedź na poprzednie pytanie, choć tym razem w odróżnieniu od poprzednich (dotyczących drugiego półrocza) nie wiedzieć dlaczego była ona wymijająca. Jedno z ostatnich pytań do Zarządu zadane w ramach w „Akcji Inwestor” brzmiało: „Czy Zarząd ma przygotowaną strategię (kryzysową) działań na wypadek dalszego mocnego osłabienia złotówki względem USD, czy też należy przyjąć, że dalsze gwałtowne osłabienie złotówki będzie oznaczać zejście poniżej progu rentowności?” Zarząd odpowiedział m.in., że: „Nie ma jednak zagrożenia zejścia poniżej progu rentowności – spółka w znacznym stopniu przenosi koszty związane ze zmianami kursowymi na odbiorców, zwłaszcza, gdy umocnienie dolara w stosunku do złotego następuje stopniowo” Czy Zarząd może potwierdzić swoje jednoznaczne i stanowcze stanowisko w zakresie zagrożenia słabnącą złotówką (w kontekście sytuacji jaka miała miejsce w 4Q)? Mianowicie, czy złotówka słabnąca względem USD w 4Q 2011 r. pozwoliła firmie utrzymać próg rentowności zgodnie z powyższą deklaracją Zarządu?
Witam serdecznie, informację odnośnie osiągniętej rentowności w 4Q2011 spółka poda przy okazji publikacji sprawozdania finansowego za rok 2011. Zarząd podtrzymuje zdanie, że grupa kapitałowa utrzyma próg rentowności. Grupa prowadzi obecnie rozmowy z jednym z banków finansujących transakcje importowe, w sprawie przeciwdziałania wpływom niekorzystnej sytuacji na rynku walutowym. Pozdrawiam serdecznie, w imieniu TelForceOne Joanna Siedlaczek [email protected] 

2012-02-07 Czy Zarząd podtrzymuje na dzień dzisiejszy swoje wypowiedzi z TVN CNBC, a także z akcji inwestor (PB) z 23.11.2011, zgodnie z którymi drugie półrocze 2011 r. będzie pod względem finansowym lepsze od pierwszego półrocza 2011 r.?
Witam serdecznie, biorąc pod uwagę sezonowość sprzedaży, jaka występuje w branży, w której działa spółka – IV kwartał jest kluczowy, a przychody w tym okresie są zwykle najwyższe. 20 marca 2012 spółka TelForceOne opublikuje sprawozdanie finansowe za rok 2011, wtedy będziemy mogli komentować osiągnięte przez TelForceOne wyniki finansowe. Pozdrawiam serdecznie, W imieniu TelForceOne, Joanna Siedlaczek [email protected] 

2011-12-16 Chciałbym uzyskać odpowiedź w poniższych kwestiach: 1. Co było przyczyną wzrostu o ponad 21% kosztów ogólnego Zarządu w 3Q? 2. Czy Zarząd ma jakiś plan na poprawę rentowności w roku 2012? Zorientowanie na sprzedaż wielkopowierzchniową chyba w tym nie pomoże? 3. Który obszar działalności grupy wykazuje się w tej chwili najwyższą rentownością? 4. Co Zarząd ma do powiedzenia akcjonariuszom, którzy obejmowali akcje w ofercie pierwotnej po cenie 25 zł?
Witam serdecznie, wzrost kosztów ogólnego zarządu wynikał głównie z rozwinięcia wolumenu sprzedaży do sieci wielko powierzchniowych. Jedynym z naszych kluczowych celów jest poprawa wyniku, która będzie osiągana poprzez systematyczny wzrost skali obrotów w obszarze współpracy z sieciami wielkoformatowymi oraz wzrost rentowności poprzez rozszerzanie portofolio o nowe produkty. Najwyższą rentownością w Grupie TelForceOne charakteryzuje się działalność franczyzowa, czyli spółka Teletorium, która bardzo dobrze rozwija się po zmianie modelu biznesowego. W 2011 roku otwartych zostało 25 nowych punktów i w przyszłym roku łączna ilość punktów zbliży się do 105. Przychody Teletorium stanowiły 5-10% przychodów skonsolidowanych Grupy TelForceOne i zbliżają się do 10%. Odnosząc się do ostatniego pytania - cena emisyjna była odzwierciedleniem ówczesnej wyceny spółki i rynku, tak wyceniali je w 2008 roku inwestorzy, natomiast jeśli chodzi o obecną cenę akcji TelForceOne – w naszej opinii spółka jest niedoszacowana. Pozdrawiam, w imieniu TelForceOne, Joanna Siedlaczek e-mail: [email protected] 

2011-11-23 1. W ostatnim wywiadzie w TVN CNBC przedstawiciel Zarządu spółki wyrażał opinie, że drugie półrocze 2011 bdzie dla spółki lepsze od pierwszego półrocza. Czy w kontekście wyników za 3 kw. oraz notowania złotówki względem dolara Zarząd podtrzymuje to założenie? 2. Czy Zarząd ma przygotowaną strategię (kryzysową) działań na wypadek dalszego mocnego osłabienia złotówki wzgledem USD, czy też należy przyjąć, że dalsze gwałtowne osłabienie złotówki będzie oznaczać zejście poniżej progu rentowności?
Witam, Spółka podtrzymuje swoje stanowisko, że drugie półrocze 2011 będzie lepsze od poprzedniego. Ze względu na sezonowość występującą w branży, czwarty kwartał jest zawsze tym najlepszym. Wszystkie długoterminowe działania TelForceOne prowadzone są zgodnie ze strategią na lata 2010-2012 i spółka chce optymalnie wykorzystać zwiększony popyt rynkowy w ostatnim kwartale tego roku. Spółka liczy również na zawarcie w bieżącym kwartale kolejnych umów o współpracy z dużymi odbiorcami rzutujących zarówno na wyniki bieżące jak i kolejnego roku. W raporcie za 3Q2011 Zarząd poinformował, że rozważa selektywne wprowadzanie instrumentów zabezpieczających przed wzrostem kursu dolara w zależności od sytuacji na rynku walutowym i konkretnych kontraktów importowych. Nie ma jednak zagrożenia zejścia poniżej progu rentowności – spółka w znacznym stopniu przenosi koszty związane ze zmianami kursowymi na odbiorców, zwłaszcza, gdy umocnienie dolara w stosunku do złotego następuje stopniowo. Z poważaniem, W imieniu TelForceOne, Joanna Siedlaczek [email protected] 

2011-10-10 1. W dniu dzisiejszym, na jednym z forów internetowych, pojawiła się informacja o tym, że TFO jest "bankrutującą firmą". Kurs reaguje spadkiem o poad 10%. Proszę o komentarz. 2. Czy są jakieś rezultaty zawiadomienia KNF o możliwości manipulowania kursem TFO o którym informowaliście Państwo komunikatem bieżącym w dniu 24 marca 2011r. Jeśli tak to jakie?
Witam, na forach internetowych pojawiają się indywidualne opinie forumowiczów. Wiadomość o tym, że spółka bankrutuje jest nieprawdziwą spekulacyjną informacją. Zachęcamy natomiast do lektury dzisiejszego komunikatu spółki o zawarciu nowej długoterminowej umowy handlowej. Przypominamy również, że wyniki po trzecim kwartale 2011 grupy i spółki TelFoceOne publikowane będą 8.11.2011. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała spółkę, że podjęła działania w celu wyjaśnienia wspomnianej sytuacji. Czekamy obecnie na efekty postępowania KNF, o których będziemy na bieżąco informować. Z poważaniem, W imieniu TelForceOne, Joanna Siedlaczek [email protected] 

2011-10-05 W marcu b.r. Spółka chwaliła się podpisaniem umowy o współpracy z Auchan. Tymczasem w dniu dzisiejszym w C.H. Piaseczno na stoisku z telefonami zamiast aparatów myPhone były w sprzedaży aż 3 modele dla seniorów marki MaxCom. Jak to się ma do w/w umowy? Czy umowa z Auchan nadal obowiązuje, jeśli tak, to dlaczego można tam kupić jedynie modele konkurencji?
Witam serdecznie, umowa TelForceOne z siecią Auchan jak najbardziej jest realizowana i obejmuje sprzedaż całej gamy akcesoriów dystrybuowanych przez TelForceOne oraz telefonów komórkowych, przy czym nie jest to umowa o wyłączności na jakąś grupę produktów. Część hal może posiadać jeszcze starsze modele produktów marki maxcom zakupione jeszcze przed podpisaniem umowy z TelForceOne. Być może kierownik hali czeka z zamówieniem produktów myPhone do czasu wyprzedania stanów magazynowych w tej kategorii produktowej. Pozdrawiam, w imieniu TelForceOne, Joanna Siedlaczek e-mail: [email protected] 

2011-10-04 Czy słaba złotówka (wzgledem usd i eur) jest dobra dla spółki, czy działa na niekorzysc wynikow?
Witam serdecznie, siła złotego nie wpływa korzystnie na wyniki importerów. Jednakże ceny części produktów spółki TelForceOne naliczane są automatycznie. Automat uwzględnia m.in. poziom kursów walut, dlatego jeśli złoty słabnie, bądź umacnia się, cena danego produktu adekwatnie się zmienia. Dla konsumenta oznacza to zmianę ceny produktu o kilka procent, co dla drobnych artykułów jest mało odczuwalne. Mechanizm ten częściowo amortyzuje wynik TelForceOne. Z poważaniem, W imieniu TelForceOne, Joanna Siedlaczek [email protected] 

2011-09-16 jakie przychody w skali ostatniego półrocza osiagnela spolka myphone? Jakie przychody osiagnal segment materialow eksploatacyjnych do drukarek?
Witam serdecznie, TelForceOne nie podaje jednostkowych wyników finansowych spółki myPhone. Wynika to z faktu, że nie obrazują one rzeczywistej wielkości przychodów Grupy Kapitałowej z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych – taką działalnością zajmują się także inne spółki z Grupy. Z tego względu podawany jest jedynie wolumen sprzedaży – w I półroczu 2011 Spółka myPhone sprzedała 84 110 sztuk aparatów telefonicznych. Przychody segmentu materiałów eksploatacyjnych do drukarek w I półroczu 2011 stanowiły ponad 10% skonsolidowanych przychodów. W przypadku dodatkowych pytań – pozostaję do dyspozycji. Z poważaniem, W imieniu TelForceOne, Joanna Siedlaczek [email protected] 

2011-09-15 Kiedy dokładnie doszło do zerwania współpracy między spółką my phone, a operatorem odpowiedzialnym za 20% wolumenu sprzedaży spółki?
Witam serdecznie, zaprzestanie projektu przez tego kontrahenta miało miejsce w pierwszej połowie 2011 roku, co znacząco wpłynęło na wyniki finansowe całej Grupy Kapitałowej. Ze względu na warunki umowy, Zarząd nie może podać szczegółów zdarzenia. W przypadku dodatkowych pytań – pozostaję do dyspozycji. Z poważaniem, W imieniu TelForceOne, Joanna Siedlaczek [email protected] 

2011-09-14 Czy spółka planuje powrócić do podawania informacji o ilości sprzedanych telefonów za np. dany kwartał i podawać informacje SZACUNKOWE o obrotach spółek zależnych, po zakończeniu kwartału - a nie tak jak jest teraz łącznie z wynikami kwartalnymi. Pewnie takie działania ułatwiły by ocenę (i wycenę spółki). Kolejna rzecz to sprawa terminów publikacji raportów kwartalnych - Dlaczego są one publikowane tak późno (prawie 2 miesiące po zakończeniu kwartału) -przy dobrze działającej spółce i takiej wielkości (mimo rozproszenia oddziałów po kilku krajach)takie informacje powinny być dostępne w max ciągu miesiąca - po ocenie audytora
Witam serdecznie, ze względu na specyfikę umów handlowych spółka myPhone podaje wolumeny sprzedaży aparatów w trybie półrocznym i ten schemat planuje podtrzymać. Podawanie informacji o jednostkowych obrotach każdej ze spółek Grupy Kapitałowej TelForceOne nie dawałyby rzetelnego obrazu sytuacji całej Grupy. Wynika to z faktu, że znacząca część obrotów pomiędzy spółkami wyłączanajest w procesie konsolidacji. Odnosząc się do pytania na temat terminów publikacji raportów – posiadanie spółek handlowych za granicą wydłuża proces przygotowania do publikacji wyników finansowych całej Grupy Kapitałowej. Chodzi tu o kwestie technicznie, takie jak różnice w standardach księgowości itp. Zarząd spółki rozważa jednak wcześniejszą publikację raportów kwartalnych. W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji. Z poważaniem, w imieniu TelForceOne, Joanna Siedlaczek [email protected] 

2011-08-31 Dlaczego strategia grupy telforceone nie uwzględnia potencjału internetu, nie mówiąc o tym ze serwisy internetowe grupy wykorzystaną technologią są jakieś 5 lat w tyle za aktualnymi trendami: a) nie wiadomo co konkretnie mozna kupic w teletorium - same ogólniki + promocje sprzed miesiąca, Nokia N8 telefon roku 2010 b) spólka prowadzi swoje fanpage na facebook: - myphone aktualizacja sprzed miesiąca - youtube - myphone aktualizacja 16 XI 2010 c) nie istnieje żadna strona internetowa dotycząca materiałów eksploatacyjnych do drukarek pod marką TF1 d) pisząc o ekspansji na inne rynki nie jest przygotowana spójna strategia obecności w internecie, strona myphone rozsypuje sie po głebszym przeszukaniu w innych językach d) czy zarząd oceniając ryzyka uwzględnia także ryzyko związane z samym zarządem który nie rozumie tego do czego służy internet i nie wie w jaki sposób wykorzystać to medium jako kanał sprzedazy i promocji tylko stara sie przerzucic wszystko na kontrahentów?
Witam serdecznie, Dziękuję za zainteresowanie spółką TelForceOne. Spółka bardzo wyraźnie dostrzega potencjał Internetu i jego dynamicznie rosnącą rolę jako istotnego kanału sprzedaży. Cały czas intensywnie pracuje nad rozwojem serwisów internetowych. W ciągu ostatniego roku uruchomiono serwisy dla marki Forever (www.forever.com.pl) i marki Forever Light (www.forever-light.pl), które cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników. Obecnie spółka pracuje nad wdrożeniem zupełnie nowej odsłony serwisu www.telforceone.pl, na której znajdzie się nowoczesna internetowa platforma sprzedażowa. Do projektu zaangażowane zostały uznane na rynku zewnętrzne firmy będące ekspertami w zakresie usability i projektowania skoncentrowanego na użytkownika. W ramach realizacji projektu spółka przeprowadziła szereg badań o charakterze zarówno ilościowym jak i jakościowym – z obecnymi i potencjalnymi użytkownikami serwisu. Zgromadzone wnioski posłużyły do stworzenia nowej koncepcji, która jest w chwili obecnej realizowana. Będzie to duży skok naprzód, zarówno pod kątem technologicznym jak i jakościowym w stosunku do obecnej wersji serwisu. Mając na uwadze stale rosnący wolumen sprzedaży internetowej duża waga przykładana jest do stworzenia i zaoferowania użytkownikom zawartości jak najwyższej jakości. Strona internetowa dedykowana materiałom eksploatacyjnym jest projektowana równolegle ze stroną główną spółki. Witryna powinna pojawić się do końca roku. Rozpoczęły się także prace koncepcyjne nad nową odsłoną serwisu marki Teletorium. Sieć Teletorium jest w całości franczyzą, dlatego serwis internetowy nie jest nastawiony na sprzedaż bezpośrednią. Głównym jego celem jest prezentacja nowych produktów występujących w ofercie spółki oraz wprowadzenie nowości informacyjnych w stylu obecnego już laboratorium. W związku ze zróżnicowaną polityką cenową i asortymentową w poszczególnych częściach kraju, powstanie sklepu internetowego na witrynie Teletorium na chwilę obecną jest niemożliwe. Chcę podkreślić, że wszystkie nowe serwisy będą działać w oparciu o najnowsze trendy i wspierane będą przez specjalistów od SEO. W przypadku dodatkowych pytań – pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie, w imieniu TelForceOne, Joanna Siedlaczek [email protected] 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu