pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-07-26 Niedowartościowany VIDIS - według państwa jaka powinna być obecna wycena akcji Vidis? Pytam, ponieważ ostatnie wahania kursu nie dają jednoznacznej odpowiedzi czy to jest 1,40 czy też 2,40, a może powinno być np. 4,40? Czy władze spółki widzą jakieś zagrożenie związane z uzyskaniem zysku netto w tym roku?
Szanowny Inwestorze, Zdaniem Zarządu obecna wycena giełdowa wydaje się być rażąco niska ale sytuacja ta w ostatnim czasie ulega poprawie dzięki prowadzonym przez Spółkę działaniom takim jak chociażby m. in. skup akcji własnych Spółki (dotąd przeprowadzono trzy Programy Skupu akcji własnych Spółki). W dniu debiutu Spółki tj. 11.10.2010 r. kurs odniesienia akcji Spółki został ustalony na poziomie 5,70 zł za akcję (była to cena emisyjna po jakiej sprzedane zostały akcje serii C Spółki) i na tamten moment Zarząd Spółki uważał ją także za niewygórowaną, a przecież proszę zauważyć, iż kondycja finansowa Spółki do 2010 roku także ulega systematycznej poprawie z roku na rok. Ponadto, Zarząd ViDiS S.A. nie widzi zagrożenia związanego z uzyskaniem zaprognozowanego zysku netto w zakończonym właśnie roku obrotowym 2013/2014. Świadczy o tym chociażby fakt podniesienia przez Spółkę progu prognozy wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2013/14 z 0,8 mln zł na 1 mln zł w przypadku zysku netto oraz z 34 mln zł na 35 mln zł w przypadku przychodów netto (rap. bieżący nr 12 z dnia 1.07.2014 r.). Z poważaniem, ViDiS S.A.  

2014-06-27 Kiedy spółka rozpoczyna skup akcji własnych i czy tym razem spółka zamierza na dłuższy czas podnieść wartość kursu akcji, czy tylko na parę miesięcy? Skup ma zostać przeprowadzony przez firmę zewnętrzną, czy typowo przez pracowników firmy? Jak będzie kształtowała się polityka dywidendowa w tym roku?
Szanowny Inwestorze, Uprzejmie informuję, iż decyzją Zarządu skup akcji własnych rozpoczął się z dn. 30.06.2014. Szczegółowe informacje na temat Programu skupu akcji własnych Vidis S.A. znajdzie Pan/i w raporcie bieżącym nr 11/2014 http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=67098&ncc_index=VDS&id_tr=1 , W ocenie Zarządu obecny kurs akcji Spółki jest dużo niższy niż obecna wartości Spółki, która ma odzwierciedlenie w jej księgach, szczególnie w świetle opublikowanej wczoraj korekty prognozy zysku netto oraz przychodów ze sprzedaży. Zarząd życzyłby sobie, aby kurs trwale wzrósł powyżej obecnej jego wartości, ale ostatecznie to rynek decyduje o rynkowej wycenie Spółki, która często nie ma odzwierciedlenia w jej kondycji finansowej oraz publikowanych ważnych zdarzeniach dziejących się w Spółce. Wyrażamy nadzieję, że skup akcji własnych pomoże w bardziej trwałym wzroście wartości rynkowej ViDiS S.A. do poziomów zbliżonych do wycen innych spółek z naszego sektora oraz wyceny Spółki wynikającej z jej danych finansowych. Obecny skup akcji własnych zgodnie z przyjętym programem może być prowadzony zarówno przez Dom maklerski jak i samodzielnie przez Spółkę. Nawiązując natomiast do pytania w sprawie dywidendy, uprzejmie informujemy, iż polityka dywidendowa Spółki nie uległa zmianie, tzn. Spółka przewiduje wypłatę do 30% rocznego zysku netto, o ile nie wystąpią żadne nieplanowane wcześniej inwestycje. Taką inwestycją jest między innymi przeprowadzany właśnie skup akcji własnych, ale z uwagi na podwyższoną prognozę zysku nie wykluczamy wypłaty dywidendy za zakończony w czerwcu rok obrotowy 2013/2014. Oczywiście ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013/2014 podjęta zostanie po zatwierdzeniu zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013/2014, a decyzja ta zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się planowo do końca grudnia 2014 roku. Z poważaniem, ViDiS S.A.  

2014-01-08 Dlaczego Vidis jako spółka z NewConnect mydli oczy inwestorom? Najpierw mówi o skupie akcji, który rzekomo ma podnieść wartość akcji, co się nie dzieje, później daje wizualizacje, po której obiecuje wypłaty dywidendy. Następnie mamy komunikat, iż z dywidendy nici. Jak długo potrwa ta farsa i czy spółka poda w końcu jakąś rzetelną informację, która zostanie potwierdzona czynami?
Szanowny Inwestorze, W ramach skupu akcji Spółka nabyła 168.525 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 16.852,50 zł, co stanowi 4,94% wszystkich akcji. Zarząd z rozczarowaniem odnotował fakt, że skup nie wpłynął w żaden sposób na wzrost notowań Spółki. Jednocześnie, pragniemy zauważyć, że ostateczny wynik finansowy za rok obrotowy 2012/2013 (raport EBI nr 18/2013 z dn. 19.11.2013) był o 25% niższy od poziomu zysku netto opublikowanego raportem EBI nr 9/2013 z dnia 14.08.2013 r. Z uwagi na fakt, że Spółka wydała ponad 320 tys. zł na skup akcji własnych i jednocześnie odnotowała gorszy od oczekiwań zysk netto (realizacja prognozy zysku netto wyniosła 82%), Zarząd nie rekomendował wypłaty dywidendy. Jednocześnie podtrzymujemy nasze stanowisko, że w przypadku realizacji prognoz finansowych chcielibyśmy przeznaczać do 30% zysku netto na dywidendę dla akcjonariuszy. Z poważaniem, ViDiS S.A.  

2013-06-01 Ustalony przez spółkę termin "do końca kwietnia" nie został dotrzymany. Dlaczego tak długo trwa ustalenie strategii odnośnie posiadanych akcji własnych? Jakie "niespodziewane okoliczności" spowodowały opóźnienie?
Szanowny Inwestorze, Zarząd prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z kilkoma podmiotami zainteresowanymi nabyciem skupionych akcji. Rozmowy jednak przedłużają się, ze względu na rozbieżność pomiędzy aktualną wyceną rynkową, a postrzeganą przez Zarząd wartością Spółki. Z poważaniem, ViDiS S.A. 

2013-04-07 Czy spółka planuje wypłatę dywidendy w roku 2013 ? Jaka jest strategia zarządu w sprawie wypłat dywidend na ten rok oraz kolejne ? Dlaczego w dalszym ciągu nie ma żadnej informacji na temat skupionych akcji własnych pomimo iż w raporcie z 13.02.2013 akcjonariusze zostali poinformowani, że ta informacja zostanie podana "wkrótce" ?
Szanowny Inwestorze, Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. W związku z tym, iż Emitent aktualnie ma wydłużony rok obrotowy za 2012 rok (od 1.01.2012 do 30.06.2013r.), termin zwołania ZWZ będzie możliwy do końca 2013 roku. Ponadto Zarząd zgodnie z informacją opublikowaną w Dokumencie Informacyjnym z dn. 21.09.2010r. „…planuje w najbliższych dwóch, trzech latach wypłacać dywidendę w przypadku regularnego zysku - każdorazowo raz w roku wysokość dywidendy ma stanowić ok. 30% wypracowanego zysku netto. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe….” Tym samym Zarząd po zamknięciu obecnego roku obrotowego, który jak wyżej wspomniano został wydłużony i będzie trwał do 30 czerwca 2013 r., przystąpi do przeanalizowania wyników osiągniętych za cały 2013 r. i w momencie osiągnięcia zysku netto za 2013 r. podejmie ostateczną decyzję odnośnie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2013 r. Zarząd zanim podejmie ostateczną decyzję w powyższym zakresie przystąpi także do analizy potrzeb inwestycyjnych Spółki na najbliższy czas oraz sposobu ich finansowania. Natomiast odnosząc się do zagadnienia skupionych akcji własnych, uprzejmie informuję, iż Zarząd aktualnie finalizuje działania związane z ustaleniem ostatecznej strategii związanej z nabytymi akcjami własnymi i jeszcze w kwietniu, zakładając, iż nie wystąpią w międzyczasie żadne niespodziewane okoliczności utrudniające zamknięcie tych działań, zostanie opublikowany stosowny raport bieżący opisujący opracowaną strategię w tym zakresie. Z poważaniem, VIDIS S.A.  

2012-02-17 Spółka prowadzi skup akcji. Dlaczego nie ma informacji o ilości akcji kupionych od początku 2012 r.? Skup akcji, a kurs dołuje. Informują państwo w komunikatach, iż skup ma za zadanie podwyższenie wartości kursu akcji, a dzieje się zupełnie odwrotnie. Czy to jest zamierzone działanie i wprowadzanie inwestorów w błąd?
(brak odpowiedzi) 

2011-11-12 Spólka oficjalnie jest w fazie skupu akcji. Czy z jakichś powodów został on zakończony? Brak obrotów i ruchu na walorze VIDIS
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu