pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-01-18 Czy Vindexus brał pod uwagę przeprowadzenie transakcji pozyskania wierzytelności do windykacji na zasadzie subpartycypacji, jak niedawno dokonał tego Kredyt Inkaso?
W najbliższym okresie GPM Vindexus nie będzie pozyskiwał wierzytelności na zasadzie subpartycypacji. Niw wykluczamy takich przedsięwzięć w terminach dalszych.  

2013-11-24 Czy emisja obligacji z aż tak wysokim oprocentowaniem (10%) jest uzasadniona? Emisje obligacji konkurencyjnych spółek na Catalyst rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Co więcej, nawet śmieciowe obligacje mają tam niższą rentowność. Z czego wynika ta niechęć do Catalyst? Przecież to jest budowanie dobrej historii kredytowej i darmowa reklama.
(brak odpowiedzi) 

2011-04-09 Czemu spółka ma tak niskie przepływy z działalności operacyjnej za 2010 rok? Czy jest to w jakiś sposób związane z 'dojrzałością' portfela wierzytelności?
Zysk przed opodatkowaniem w 2010 roku wynosił 5,0 mln zł, zysk operacyjny 5,4 mln zł, gotówka z działalności operacyjnej - przed zapłatą podatku - wynosiła 1,3 mln zł. Stosunek stanu gotówki z działalności operacyjnej do zysku operacyjnego wyniósł 25 % wobec 19 % w roku 2009. Zmniejszenie się przychodów Spółki wynika ze zmiany w ostatnich latach strategii działalności. Spółka koncentruje się na zwiększeniu portfela funduszu sekurytyzacyjnego GPM VINDEXUS NSFIZ (posiada w nim 100 % certyfikatów inwestycyjnych). W 2010 roku wpływy funduszu wyniosły 6,7 mln zł, wobec 2,0 mln zł w roku 2009. Jednym z głównych czynników które powodowały taki stan gotówki z działalności operacyjnej był wzrost należności o 6,2 mln zł, a wynikał on z nowych zakupów wierzytelności oraz wydatków na dochodzenie roszczeń. Nakłady na nabycie pakietów wierzytelności wyniosły 6,4 mln zł, a na koszty wpisów sądowych i opłat komorniczych 3,4 mln zł. 

2011-03-06 Witam, dlaczego firma utrzymuje aż tak dużą nadpłynność? Czym konkretnie jest to motywowane?
Ze specyfiki działalności sektora wierzytelności wynika wysokie zaangażowanie kapitałów stałych w finansowanie aktywów obrotowych. Wysoki stan aktywów obrotowych jest skutkiem przejścia na MSSF/MRR i wyceny posiadanych przez Spółkę portfeli wierzytelności do wartości godziwej jako wartości bieżącej zysków z portfeli w okresie 10 lat. Po skorygowaniu stanu aktywów obrotowych o kapitał z aktualizacji wyceny portfeli wierzytelności (stan na dzień 31.12.2010) wskaźnik płynności bieżącej wynosi około 250%.  

2010-09-24 Co konkretnie spowodowało tak skokowy przyrost kapitału własnego spółki? Wiem, że chodzi o zmianę sposobu raportowania, ale chciałbym wiedzieć co konkretnie zostało zmienione, tak że wielkość ta tak mocno wzrosła w sprawozdaniach.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPM Vindexus S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku podjęło uchwałę nr 21 w której postanowiono, że od roku obrotowego 2010 spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSSF/MSR. W Sprawozdaniu Zarządu GPM Vindexus S.A. z działalności Spółki za okres od 1.01.2010 do 30.06.2010 (rozdział IV - Wyniki finansowe Spółki, w szczególności tabele 6,8 i 9) opisany jest kapitał własny. Reasumując, według Ustawy o Rachunkowości pakiety wierzytelności były wyceniane według ceny nabycia, według standardów MSSF/MSR wyceniane są według wartości godziwej.  

2010-09-14 W raportach nie mogę doszukać się danych na temat aktualnej wielkości zatrudnienia.
W imieniu GPM Vindexus uprzejmie informuję, że dane o zatrudnieniu w spółce były podawane w raporcie IQ 2010 w nocie 24. W dniu 31 marca 2010 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 39,3 etatu. Obecnie w spółce pracuje 40 osób zatrudnionych na czas nieokreślony (39,75 etatu). 

2010-08-18 Dlaczego zarząd spółki nie reaguje w żaden sposób na to, że kurs spółki spada od ostatnich 4 miesięcy? Nie było żadnych komunikatów ze strony kierownictwa odnoszących się do tego co dzieje się na giełdzie. o budzi we mnie obawę, iż interes drobnych akcjonariuszy nie jest należycie chroniony. Proszę więc o komentarz.
(brak odpowiedzi) 

2009-12-31 Czy zarząd GPM Vindexus zamierza korzystać z usług e-sądu w windykacji należności jeśli tak to jaki, wg zarządu, będzie mieć to wpływ na wyniki finansowe w roku 2010? w jakich przetargach i na jaką kwotę GPM Vindexus bierze udział?
Zarząd GPM Vindexus uprzejmie informuje, że Spółka korzysta z możliwości kierowania pozwów do e-sądu. Pierwszy pozew został skierowany do e-sądu już 19 lutego 2010 roku, od kwietnia - po dostosowaniu programu obsługującego wierzytelności- pozwy do e-sądu wysyłamy w tzw. paczkach - przykładowo w sierpniu wysłaliśmy ponad 850 pozwów. Spółka będzie mogła zweryfikować wpływ e-sądu na wyniki finansowe Spółki po dłuższym okresie korzystania z elektronicznego postępowania upominawczego. Istotną zaletą kierowania spraw na drogę elektronicznego postępowania upominawczego są niższe opłaty sądowe. Z drugiej strony nie wszystkie sprawy mogą być kierowane do e-sądu – tylko takie, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym. Obecnie spółka bierze udział w kilkunastu przetargach na zakup wierzytelności organizowanych przez instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne oraz przedsiębiorstwa dostarczające usługi masowe. W większości przypadków Spółka podpisała umowy o zachowaniu poufności. O wyniku przetargów będziemy informować zgodnie z RMF z dnia 19 lutego 2009 roku. Warszawa, 18 sierpnia 2010 roku. Zarząd GPM Vindexus S.A.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu