pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-01-18 Czy Vindexus brał pod uwagę przeprowadzenie transakcji pozyskania wierzytelności do windykacji na zasadzie subpartycypacji, jak niedawno dokonał tego Kredyt Inkaso?
W najbliższym okresie GPM Vindexus nie będzie pozyskiwał wierzytelności na zasadzie subpartycypacji. Niw wykluczamy takich przedsięwzięć w terminach dalszych.  

2013-11-24 Czy emisja obligacji z aż tak wysokim oprocentowaniem (10%) jest uzasadniona? Emisje obligacji konkurencyjnych spółek na Catalyst rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Co więcej, nawet śmieciowe obligacje mają tam niższą rentowność. Z czego wynika ta niechęć do Catalyst? Przecież to jest budowanie dobrej historii kredytowej i darmowa reklama.
(brak odpowiedzi) 

2011-04-09 Czemu spółka ma tak niskie przepływy z działalności operacyjnej za 2010 rok? Czy jest to w jakiś sposób związane z 'dojrzałością' portfela wierzytelności?
Zysk przed opodatkowaniem w 2010 roku wynosił 5,0 mln zł, zysk operacyjny 5,4 mln zł, gotówka z działalności operacyjnej - przed zapłatą podatku - wynosiła 1,3 mln zł. Stosunek stanu gotówki z działalności operacyjnej do zysku operacyjnego wyniósł 25 % wobec 19 % w roku 2009. Zmniejszenie się przychodów Spółki wynika ze zmiany w ostatnich latach strategii działalności. Spółka koncentruje się na zwiększeniu portfela funduszu sekurytyzacyjnego GPM VINDEXUS NSFIZ (posiada w nim 100 % certyfikatów inwestycyjnych). W 2010 roku wpływy funduszu wyniosły 6,7 mln zł, wobec 2,0 mln zł w roku 2009. Jednym z głównych czynników które powodowały taki stan gotówki z działalności operacyjnej był wzrost należności o 6,2 mln zł, a wynikał on z nowych zakupów wierzytelności oraz wydatków na dochodzenie roszczeń. Nakłady na nabycie pakietów wierzytelności wyniosły 6,4 mln zł, a na koszty wpisów sądowych i opłat komorniczych 3,4 mln zł. 

2011-03-06 Witam, dlaczego firma utrzymuje aż tak dużą nadpłynność? Czym konkretnie jest to motywowane?
Ze specyfiki działalności sektora wierzytelności wynika wysokie zaangażowanie kapitałów stałych w finansowanie aktywów obrotowych. Wysoki stan aktywów obrotowych jest skutkiem przejścia na MSSF/MRR i wyceny posiadanych przez Spółkę portfeli wierzytelności do wartości godziwej jako wartości bieżącej zysków z portfeli w okresie 10 lat. Po skorygowaniu stanu aktywów obrotowych o kapitał z aktualizacji wyceny portfeli wierzytelności (stan na dzień 31.12.2010) wskaźnik płynności bieżącej wynosi około 250%.  

2010-09-24 Co konkretnie spowodowało tak skokowy przyrost kapitału własnego spółki? Wiem, że chodzi o zmianę sposobu raportowania, ale chciałbym wiedzieć co konkretnie zostało zmienione, tak że wielkość ta tak mocno wzrosła w sprawozdaniach.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPM Vindexus S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku podjęło uchwałę nr 21 w której postanowiono, że od roku obrotowego 2010 spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSSF/MSR. W Sprawozdaniu Zarządu GPM Vindexus S.A. z działalności Spółki za okres od 1.01.2010 do 30.06.2010 (rozdział IV - Wyniki finansowe Spółki, w szczególności tabele 6,8 i 9) opisany jest kapitał własny. Reasumując, według Ustawy o Rachunkowości pakiety wierzytelności były wyceniane według ceny nabycia, według standardów MSSF/MSR wyceniane są według wartości godziwej.  

2010-09-14 W raportach nie mogę doszukać się danych na temat aktualnej wielkości zatrudnienia.
W imieniu GPM Vindexus uprzejmie informuję, że dane o zatrudnieniu w spółce były podawane w raporcie IQ 2010 w nocie 24. W dniu 31 marca 2010 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 39,3 etatu. Obecnie w spółce pracuje 40 osób zatrudnionych na czas nieokreślony (39,75 etatu). 

2010-08-18 Dlaczego zarząd spółki nie reaguje w żaden sposób na to, że kurs spółki spada od ostatnich 4 miesięcy? Nie było żadnych komunikatów ze strony kierownictwa odnoszących się do tego co dzieje się na giełdzie. o budzi we mnie obawę, iż interes drobnych akcjonariuszy nie jest należycie chroniony. Proszę więc o komentarz.
(brak odpowiedzi) 

2009-12-31 Czy zarząd GPM Vindexus zamierza korzystać z usług e-sądu w windykacji należności jeśli tak to jaki, wg zarządu, będzie mieć to wpływ na wyniki finansowe w roku 2010? w jakich przetargach i na jaką kwotę GPM Vindexus bierze udział?
Zarząd GPM Vindexus uprzejmie informuje, że Spółka korzysta z możliwości kierowania pozwów do e-sądu. Pierwszy pozew został skierowany do e-sądu już 19 lutego 2010 roku, od kwietnia - po dostosowaniu programu obsługującego wierzytelności- pozwy do e-sądu wysyłamy w tzw. paczkach - przykładowo w sierpniu wysłaliśmy ponad 850 pozwów. Spółka będzie mogła zweryfikować wpływ e-sądu na wyniki finansowe Spółki po dłuższym okresie korzystania z elektronicznego postępowania upominawczego. Istotną zaletą kierowania spraw na drogę elektronicznego postępowania upominawczego są niższe opłaty sądowe. Z drugiej strony nie wszystkie sprawy mogą być kierowane do e-sądu – tylko takie, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym. Obecnie spółka bierze udział w kilkunastu przetargach na zakup wierzytelności organizowanych przez instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne oraz przedsiębiorstwa dostarczające usługi masowe. W większości przypadków Spółka podpisała umowy o zachowaniu poufności. O wyniku przetargów będziemy informować zgodnie z RMF z dnia 19 lutego 2009 roku. Warszawa, 18 sierpnia 2010 roku. Zarząd GPM Vindexus S.A.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu