pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-03-07 6. Czy wyprodukowane piece do grafenu (prototypy) dla AGP(powiązane z Politechniką Łódzką) i ITME mogą służyć do masowej (komercyjnej) produkcji przez owe podmioty, czy prawnie mogą służą tylko do rozwoju/wspierania badań lub opracowywania nowszych/lepszych modeli pieców? 7. Jakie metodyki zarządzania projektami (jeśli w ogóle) są stosowane w Państwa grupie kapitałowej? Czy w całej Grupie jest przyjęta jedna spójna metodyka, czy każdy podmiot ma swoją?
Ad 6. Prototypy te wyprodukowane zostały na potrzeby tych konkretnych projektów badawczych. Docelowo, na bazie tych technologii – jeśli okażą się one biznesowo opłacalne - możliwa będzie budowa pieców służących do masowej produkcji grafenu. Ad 7. Dla wszystkich spółek z Grupy stosowana jest spójna metodyka zarządzania projektami, dopuszczająca modyfikacje dostosowane do specyfiki danego rynku lub technologii.  

2016-03-07 1. Jakie planują Państwo podjąć kroki, aby poprawić rentowność spółki w 2016 i kolejnych latach (zgodnie z raportem, od Q4 2014 m.in. ROE, ROA są ujemne)? 2. Które podmioty z Państwa grupy kapitałowej generowały zyski, a które straty w 2014 i 2015? 3. W 2012 r. w jednym z komunikatów pojawiła się informacja, że od '13 planują Państwo przeznaczać ponad 50% zysku na dywidendę, rok 2013 był ostatnim, kiedy pojawił się zysk. Pytanie kiedy i w jaki sposób planują Państwo wrócić do generowania zysku i tym samym do obiecanej dywidendy? 4. Czy w najbliższej przyszłości (1-2 lata) planują Państwo sprzedaż/likwidację nierentownych zakładów? 5. Z czego wynika tak duży wzrost zadłużenia finansowego netto w 2015 (~66 mln zł, Q1:~36.1mln, Q2:~3.5mln, Q3:~9.3mln i Q4:~17.7mln)?
Ad 1. Priorytetem jest dla nas realizacja kontraktów zgodnie z ich budżetami tak, aby wyeliminować sytuacje, gdy w toku prac rentowność tych kontraktów obniża się. Dodatkowo w wybranych spółkach przeprowadziliśmy restrukturyzację zatrudnienia. Kontynuujemy też optymalizację kosztową w grupie oraz koncentrujemy działalność na tych rynkach, na których obecne warunki oraz perspektywy są najkorzystniejsze. W szczególności jesteśmy bardzo zadowoleni wyników biznesowych naszej spółki SECO/WARWICK Europe, które potwierdzone zostały niedawno tytułem Gazeli Biznesu. Ponadto, w odpowiedzi na potrzeby rynku założyliśmy dwie spółki - o profilu posprzedażowym, obsługującą klientów w Europie i sprzedażowo-serwisowym, dedykowaną rynkowi francuskiemu. Ad 2. Z powodów konkurencyjnych nie publikujemy wyników finansowych w szczegółowym podziale na poszczególne spółki z Grupy. Możemy natomiast wskazać, że w ostatnich dwóch latach z najlepszą sytuacją rynkową mieliśmy do czynienia w Europie Zachodniej. Ad 3. Spółka podtrzymuje zamiar redystrybucji wartości do Akcjonariuszy. W ubiegłym roku przeprowadzony został skup akcji własnych – na ten cel przeznaczono kwotę 26,8 mln zł i skupiono blisko 10% akcji. Ad 4. Trwa analiza scenariuszy dla tych spółek z Grupy, których wyniki nie są satysfakcjonujące. Na tym etapie możliwe jest każde rozwiązanie, ze sprzedażą aktywów włącznie. Ad 5. Zadłużenie, w porównaniu z generowaną gotówką operacyjną, pozostaje na bardzo niskim, bezpiecznym poziomie. W 2015 r. przeprowadziliśmy skup akcji, który został sfinansowany kredytem. 

2015-11-13 5. Czy mogą Państwo dodać na swojej stronie aktualny wykaz i status swoich projektów (wystarczy w kilku zdaniach) w zakładce Informacje? Niestety nie chwalą się Państwo swoim drobnym akcjonariuszom zbyt często o tego typu projektach, w raportach znajdują się jedynie wzmianki o tym, że coś się dzieje, ale bez szczegółów, a są one zapewne bardzo interesujące, jak chociażby Wasz udział w ITER.
Informacje o wdrożeniach i nowych klientach staramy się umieszczać na naszej stronie internetowej w zakładce NEWS, przy czym nie o wszystkich kontraktach możemy informować szczegółowo z uwagi na tajemnicę handlową. Często są to dane wrażliwe z punktu widzenia naszych klientów i dochowanie tajemnicy w tym zakresie jest jednym z warunków zawarcia kontraktu. 

2015-11-13 3. Czy Państwa rozwiązania do produkcji grafenu (piece), opierają się na produkcji płatów grafenu (czyli surowego materiału), czy będą również związane z produkcją określonych materiałów np. stal/aluminium itp., które zawierać będą domieszki grafenu (dla potrzeb np. wzmocnienia danego materiału) - np. na potrzeby lotnictwa? 4. Czy Wasze urządzenie/a do produkcji grafenu, znajdą sie w nowo otwartym instytucie: "Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii"? Czy planują Państwo dalszą współpracę z Centrum Grafenu, aby udoskonalać swoje piece i dostosowywać je do wymogów rynkowych, czy stawiają Państwo bardziej na swoje R&D?
Nasze urządzenia produkują czysty grafen na różnych podłożach stałych i ciekłych , takich jak szkło, miedź, platyna, PMMA itd. Następnie grafen jest odtrawiany i może być transferowany na wiele innych materiałów, do zastosowania w wielu dziedzinach i branżach. Nie. Obecnie nasze urządzenia znajdują się w „starych” laboratoriach ITME ora laboratoriach Politechniki Łódzkiej. Niezależnie od rodzaju produktu/technologii zawsze wyznajemy taką zasadę, że najlepsze R&D to połączenie zewnętrznych i wewnętrznych sił i kompetencji. Czyli odpowiedź brzmi TAK, jeśli tylko będzie taka okazja. 

2015-11-13 1. Jak wygląda aktualny status Państwa pieca w projekcie ITER? Kiedy planowany jest montaż i zakończenie testów z uruchomienia tego pieca z Państwa strony? Czy w innych krajach również widzą Państwo zapytania na tego typu rozwiązania? 2. W temacie pieców do produkcji grafenu, w 2013 pisali Państwo, że: "nie spodziewamy się istotnych efektów biznesowych przed rokiem 2016", czy obserwują już Państwo pierwsze zainteresowanie z rynku swoimi produktami do produkcji grafenu lub zapytania rokujące pierwszą komercyjną produkcją w 2016/17?
Piec jest już oddany (protokół odbioru został podpisany) i pracuje na potrzeby Klienta. Obecnie dostrzegamy wstępne zainteresowanie tego typu rozwiązaniami zgłaszane przez inne podmioty z rynku europejskiego. Tak, obserwujemy już zainteresowanie Klientów, lecz pierwszych wyraźniejszych efektów sprzedaży tego typu urządzeń spodziewamy się kolejnych latach. Są to urządzenia nowatorskie i wysoko zaawansowane techniczne, skierowane na bardzo nowy rynek, jakim jest rynek grafenu, a w związku z tym - proces rozmów z potencjalnymi Klientami - zarówno jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne, jak i inne warunki kontraktu - jest wydłużony. 

2015-07-07 Kiedy w oficjalnej ofercie sprzedaży Seco/Warwick pojawi się piec, jaki jest zaprojektowany i używany do obecnej produkcji grafenu dla spółki AGP? Obecnie jest tylko jeden, zaprojektowany przy współudziale z ITME.
Pracujące urządzenia są konstrukcjami prototypowymi, przeznaczonymi do badań nad rozwojem technologii przemysłowej produkcji grafenu. Reaktory do produkcji grafenu już znajdują się w ofercie Seco/Warwick. Są to urządzenia projektowane na specjalne zamówienia, odpowiadające szczególnym wymaganiom klientów, i z pewnością będą się różnić od dostarczonych prototypów. 

2015-07-03 1.Czy zamierzają Państwo dokończyć skup akcji własnych w tym roku, czy poprzestaniecie na tym, co zostało już skupione? 2.Nad czym obecnie trwają prace (jeśli w ogóle) udoskonalające proces produkcji grafenu odnośnie pieca jaki znajduje się w ITME i pieca z Politechniki Łódzkiej?
1. Zgodnie z uchwałami NWZ upoważnienie do skupu akcji własnych obowiązuje do końca 2015 roku. Dotychczas skupionych zostało 1073783 akcji, stanowiących blisko 10% w kapitale Spółki. Dalsze decyzje w tym zakresie uzależnione będą m.in. od poziomu kursu akcji Spółki i ogólnej sytuacji rynkowej. 2. Nasi partnerzy naukowi ciągle doskonalą technologie produkcji grafenu. Równolegle prowadzone są prace nad aplikacjami z wykorzystaniem tego materiału oraz nad metodami jego transferu na różne podłoża.  

2015-04-23 1.Jakie są zyski/prowizje dla Seco/Warwick z komercyjnej sprzedaży grafenu wyprodukowanego w piecu produkującym dla ITME i w piecu produkującym dla ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS (AGP)? 2.Czy zyski/prowizje ze sprzedaży grafenu wyprodukowanego w piecach pracujących dla ITME i AGP będą znajdować się w raportach spółki za 2015 r?
Przedmiotem działalności Seco/Warwick jest produkcja i komercjalizacja urządzeń do przemysłowej obróbki cieplnej. Przyjęta w 2012 roku strategia na lata 2012-2019 przewiduje rozwój Grupy – zarówno w ujęciu geograficznym, jak i produktowym – w oparciu właśnie o podstawową działalność. Seco/Warwick nigdy nie podejmowało prób rozpoczęcia działalności w produkcji metali czy innych materiałów podlegających obróbce cieplnej w oferowanych przez Spółkę urządzeniach. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki są zgodne co do tego, że specyfika rynków materiałowych jest zupełnie odmienna od głównych, kształtowanych przez wiele lat kompetencji Spółki w zakresie produkcji urządzeń do obróbki cieplnej, dzięki którym Seco/Warwick z sukcesem zajęło istotną pozycję na światowych rynkach. W długim okresie Seco/Warwick zakłada stopniowy wzrost zainteresowania urządzeniami do wytwarzania grafenu w różnych technologiach. Jesteśmy przekonani, że Spółka będzie kontynuować rozwój w segmencie związanym z tym materiałem. Chcemy, by docelowo w dłuższym okresie jedną z technologii, w jakich specjalizuje się Seco/Warwick, było również wytwarzanie urządzeń do produkcji i obróbki grafenu, niemniej jednak produkcja i komercjalizacja samego grafenu nie jest elementem strategii rozwoju Spółki. 

2015-03-13 Co nowego z grafenem??
W ramach programu Graftech w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) w Warszawie uruchomione zostało pierwsze w Polsce urządzenie do epitaksjalnego wzrostu grafenu na metalicznych podłożach. Po wstępnej fazie rozruchu ITME wyprodukowało w nim pierwsze arkusze grafenu o powierzchni 500x500mm. Ponadto Spółka wyprodukowała też urządzenie dla Politechniki Łódzkiej. Proces komercjalizacji urządzeń na szerszą skalę przemysłową jest na razie na wstępnym etapie i w związku z tym trudno jest obecnie jeszcze określić potencjał biznesowy tych projektów. 

2014-05-22 1.Czy podtrzymują Państwo termin gotowości prototypowego urządzenia do produkcji grafenu o wymiarach 500x500 mm na koniec drugiego kwartału 2014 roku? 2.Czy w sytuacji sukcesu pkt.1,zostanie wydana przez Państwa oficjalna informacja w tym temacie? 3. Jak wygląda status drugiego projektu prowadzonego z Politechniką Łódzką?
Ad1 Piec został dostarczony do ITME i jest w końcowej fazie uruchomienia w Instytucie. Ad3 Piec dostarczony do Politechniki Łódzkiej przeszedł już pierwsze próby technologiczne. Ad2 Po potwierdzeniu wyników prób technologicznych poinformujemy o dalszym przebiegu projektów.  

2014-04-06 1. Czy została już uruchomiona produkcja grafenu na prototypowym urządzeniu zaprojektowanym przez Seco/Warwick? 2. Jeśli nie, to w którym miesiącu (lub kwartale) mozna się spodziewać pierwszej produkcji na prototypowym piecu? 3. Jakie wymiary ma mieć produkowany grafen - czy 500mmx500mm jak to było mówione w jednym z wywiadów, czy też wiecej/mniej?
Ad1 Produkcja nie została jeszcze uruchomiona. Ad2 Liczymy na to, że nastąpi to pod koniec drugiego kwartału br. Ad3 Tak, 500mmx500mm  

2014-03-06 W połowie 2013 r. planowane było otwarcie przez Państwa w Rosji sieci hartowni. 1. Czy zostało to zrealizowane? 2. W jakiej ilości? 3. Czy obecna sytuacja polityczna w Rosji ma jakiś wpływ na aktualny portfel zamówień z tego regionu?
Ad1 i Ad2 Zgodnie z zapowiedziami pilotażowo uruchomiliśmy pierwszą hartownię usługową w Rosji, która jest jednocześnie miejscem, gdzie klienci mogą zapoznać się z naszą ofertą urządzeń do obróbki cieplnej. Decyzje dotyczące kolejnych tego typu placówek będziemy podejmować w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek i priorytetów inwestycyjnych SECO. Ad3 Monitorujemy rynek pod tym kątem na bieżąco. Obecnie wpływ sytuacji politycznej w Rosji na nasz portfel zamówień nie jest odczuwalny.  

2013-12-18 Jaki jest udział Seco/Warwick w grafenie oferowanym przez Nano Carbon?
Spółka nie jest zaangażowana w konsorcjum Nano Carbon. Pracujemy nad rozwojem urządzeń do produkcji grafenu równolegle w ramach dwóch konsorcjów z dwoma ośrodkami naukowymi: Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Politechniką Łódzką.  

2013-12-01 Jak należy rozumieć poniższą wypowiedź? "Pragniemy podkreślić, iż zaangażowanie w rozwój urządzeń do produkcji grafenu jest dla Zarządu projektem długofalowym i nie spodziewamy się istotnych efektów biznesowych przed 2016." vs wypowiedź z kwietnia "http://www.parkiet.com/artykul/25,1314832-SECO-WARWICK-S-A--polski-producent-grafenu.html" "– Produkcję przemysłową grafenu uruchomimy do końca I kwartału 2014 roku – powiedział „Parkietowi" Wojciech Modrzyk, wiceprezes Seco/Warwick ds. rozwoju biznesu. Dodał, że Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME), z którym spółka tworzy konsorcjum Grafmet, już teraz wytwarza grafen na skalę laboratoryjną. Zadaniem Grafmetu będzie rozpoczęcie masowej produkcji tego materiału."
Podtrzymujemy stwierdzenie, iż zaangażowanie w rozwój urządzeń do produkcji grafenu jest dla Zarządu projektem długofalowym i nie spodziewamy się istotnych efektów biznesowych przed rokiem 2016. Uruchomienie produkcji grafenu na prototypowym urządzeniu opracowanym w konsorcjum z ITME jest kolejnym etapem tego projektu badawczego, ale nie jest to jeszcze etap komercyjny, więc nie będzie miał on wpływu na wyniki finansowe Spółki. Przypominamy, iż docelowo SECO nie będzie komercjalizować grafenu, lecz z urządzenia do jego produkcji. 

2013-11-22 1. Jak długo potrwają testy nowego pieca do produkcji grafenu? (zgodnie z informacjami, testy miały rozpocząć się w grudniu). 2.Kiedy dokładnie startują testy takiego pieca? 3.Czy zostanie przekazany raport z gotowości do produkcji takowego pieca? 4.Czy jest widoczne zainteresowanie takim piecem ze strony potencjalnych kupców, czy bardziej zainteresowani są zakupem gotowych wytworzonych płyt z grafenu?
Czas trwania testów prototypowego urządzenia uzależniony jest od wielu czynników, dlatego na tym etapie trudno jest go oszacować. Pracujemy nad rozwojem urządzeń do produkcji grafenu z dwoma ośrodkami naukowymi równolegle. Są to Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Politechnika Łódzka. Zakładamy, że naturalnymi odbiorcami technologii produkcji grafenu będą obecni klienci SECO/WARWICK, szczególnie z branży samochodowej, lotniczej, energetycznej i obronnej. W opinii Zarządu na tym etapie prac jest jeszcze zbyt wcześnie, aby udzielać szczegółowych informacji dotyczących projektu, ponieważ mogłyby one wprowadzić inwestorów w błąd. Spółka przekazuje raporty bieżące zgodnie z obowiązującymi przepisami, więc jeśli w tym przypadku będziemy mieć do czynienia z odpowiednią podstawą prawną taki raport również zostanie przekazany. Pragniemy podkreślić, iż zaangażowanie w rozwój urządzeń do produkcji grafenu jest dla Zarządu projektem długofalowym i nie spodziewamy się istotnych efektów biznesowych przed 2016. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu