pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-01-23 Przyłączam się do pytania, czy spółka zamierza wypłacić dywidendę za rok 2013/2014 ?
(brak odpowiedzi) 

2014-11-12 Czy spolka zamierza placid dywidende za rok obrachunkowy 2014/13?
(brak odpowiedzi) 

2011-12-28 Jakie są obecnie najpilniejsze i największe zadania inwestycyjne Spółki i jakiego rzędu kwoty są potrzebne na ich realizację? Jakie inne czynniki (oprócz inwestycji) wpłynęły na wysokość dywidendy za rok 2010/2011?
Zarząd Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie dla akcjonariuszy z zysku netto za rok obrotowy 2010/2011 oraz z niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowy kwoty 58 491 900,00 tj. 3,06 złotych na akcję. Ostatecznie Walne Zgromadzenie ustaliło dywidendę w wysokości 3,66 zł na akcję. Zarząd przy ustalaniu propozycji wziął pod uwagę potrzeby rozwojowe Spółki, oczekiwania pracowników Spółki oraz podziały zysków dokonane przez Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w latach poprzednich. Zadeklarowana w projekcie planu na rok 2011/2012 wartość nakładów inwestycyjnych produkcyjnych wynosi około 400 mln zł. Planowane inwestycje często mają charakter strategiczny, a ich realizacja zadecyduje o przyszłej pozycji Spółki na jej rynkach zbytu. Największe zadania inwestycyjne realizowane przez Spółkę to: budowa instalacji odsiarczania spalin, budowa stokażu amoniaku,uruchomienie produkcji stałych i płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu. Ponadto Spółka wspólnie z PGE GiEK pracuje nad przygotowaniem projektu budowy elektrowni. W bilansie potrzeb kapitałowych należy uwzględnić ponadto dalszy ewentualny udział Spółki w konsolidacji i prywatyzacji polskiej chemii. Przeprowadzanie procesów akwizycyjnych zwiększa potencjał m.in. produkcyjny i logistyczny Spółki, a przez to stwarza możliwości jej dalszego rozwoju. Przyjęty przez Zarząd szeroki program inwestycyjny wymagać będzie także zewnętrznego finansowania. Przeznaczenie części wypracowanego zysku na powiększenie kapitałów własnych przyczyni się do poprawy wskaźników ekonomicznych będących podstawą oceny Spółki przez instytucje finansowe. W osiągnięciu dobrych wyników przez Spółkę swój udział miała załoga Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. m.in. poprzez skuteczne, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, dotrzymywanie reżimów technologicznych oraz sprawne uruchamianie i wprowadzanie na rynek nowych zdolności produkcyjnych. Stąd też propozycja uznania pracy załogi nagrodą w wysokości 15 390 000,00 zł. Podstawą prawną wypłaty nagrody są Art. 12 ust.2 oraz Art. 21 ust.2 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 22 marca 2006 r. oraz Regulamin Nagradzania z Zysku Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z dnia 09 października 2008 r.  

2010-10-01 Ilu pracowników zatrudnia obecnie spółka?
(brak odpowiedzi) 

2010-05-25 Jestem akcjonariuszem ZA Puławy. Chciałem spytać, czy firma zna cenę minimalną za którą pozwoli się, że tak powiem, sprzedać inwestorowi zagranicznemu. Oczywiście nie chcę uzyskać konkretnej ceny, tylko potwierdzenie, czy taka cena istnieje. Akcje są na pewno więcej warte niż obecna cena giełdowa, co do tego nie ma wątpliwości.
W dniu 14.05.2010 MSP opublikowało zaproszenie do nabycia akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Spółka nie jest stroną, a przedmiotem tej transakcji. Akcje sprzedaje akcjonariusz – Skarb Państwa. Na przykładzie odstąpienia od sprzedaży pierwszej grupy chemicznej widać, że MSP jest dalekie od sprzedaży Spółek chemicznych za wszelką ceną. W tamtym przypadku głównie zbyt niska cena oferowana przez inwestora spowodowała odstąpienie MSP od sprzedaży. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu