pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-04-22 Jakie są źródła pozyskiwania surowców i materiałów? Jakie są rodzaje i ilości surowców zużywanych w t/rok? Jakie są rodzaje i ilości wykorzystywanych surowców wtórnych? Jakie jest zużyci energii i wody? Jakie są rodzaje nośników energii?
Wszelkie informacje dotyczące surowców, ich rodzajów, a także źródeł pozyskiwania dostępne są w publikowanych przez Spółkę raportach okresowych oraz raportach środowiskowych. Najbardziej aktualne dane można znaleźć w opublikowanym 21 marca 2014 roku raporcie rocznym za 2013 rok. Informacje te zawarte są w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Azoty (w szczególności sekcja „Zaopatrzenie w surowce strategiczne”, str. 32) oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za rok 2013 (w szczególności sekcja „Zaopatrzenie w surowce i materiały” str. 22 ). Zachęcamy również do zapoznania się z Raportem środowiskowym Grupy Azoty za 2012 rok oraz do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie niebawem udostępniony zostanie również raport uwzględniający kwestie środowiskowe za rok 2013. Skrót informacji dotyczących surowców znajduje się także w przygotowywanych cyklicznie i zamieszczanych na stronie internetowej prezentacjach. 

2014-02-10 Jaka będzie dywidenda grupy azoty za 2013 rok?
Decyzja o wypłacie dywidendy za 2013 rok i jej wysokości podjęta zostanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, o którego zwołaniu Spółka informować będzie publikując stosowny raport bieżący. Wszelkie informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń dostępne są pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne Zarząd jeszcze nie podjął uchwały w sprawie dywidendy. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane zgodnie ze strategią oraz z uwzględnieniem czynników dotyczących Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. Tekst Strategii dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/informacje/a  

2013-08-09 Dlaczego spółka bardzo często w ostatnich minutach handlu traci? Przez cały dzień jest na +, a w ostatnich minutach wielki minus. Przykładem jest 09-08-2013 Tabela ofert oferty kupna z godz. 17:00 to 73,75; oferty sprzedaży z godz.17:00 to 73,40, a spółka kończy notowania z ceną 71,12.
Cenę akcji spółki publicznej reguluje rynek kapitałowy. Wiele różnych czynników ma wpływ na decyzje inwestycyjne, a więc zmiany cen akcji. Wpływają na nią również czynniki, na które spółka nie ma wpływu 

2012-01-12 Proszę o informację na temat najpilniejszych wydatków inwestycyjnych Spółki w roku 2012 (w grupie i jednostkowo).
W 2012 roku do najważniejszych zadań inwestycyjnych w Azotach Tarnów należy zaliczyć finalizację prac i uruchomienie nowej instalacji wodoru. Celem tej inwestycji jest zabezpieczenie wodoru do produkcji kaprolaktamu oraz umożliwienie dodatkowej produkcji gazu syntezowego dla zwiększenia produkcji amoniaku. Instalacja zastąpi dotychczasową wytwórnię wodoru i pozwoli na zwiększenie przez Azoty Tarnów poboru gazu ze źródeł lokalnych do poziomu ok. 60% całkowitego zużycia. Drugim ważnym tegorocznym zadaniem inwestycyjnym w Tarnowie jest modernizacja wytwórni kwasu siarkowego. Jej zakończenie planowane jest na rok 2013. Projekt zapewni ciągłość pracy ważnej instalacji w ciągu produkcji kaprolaktamu i poprawi wskaźniki ekologiczne. W ZAK S.A. szczególnie ważnym zadaniem będzie rozpoczęta modernizacja kilkudziesięciu stanowisk załadowczych i rozładowczych szeregu wyrobów chemicznych w postaci ciekłej i gazowej. W obszarze nowych produktów planowane jest dostosowanie jednej z posiadanych instalacji do produkcji tereftalanu w celu stopniowego przyrostu zdolności produkcyjnych tego wyrobu. Ponadto ZAK realizować będzie projekty optymalizujące efektywność energetyczną. Do grupy najważniejszych zadań inwestycyjnych, które będą realizowane przez Z.Ch. Police S.A. w 2012 roku należy m.in. zadanie polegające na modernizacji sposobu separacji pigmentu ze strumienia procesowego z węzła mikronizacji na młynach strumieniowych. Obecnie stosowana jest separacja mokra, a po modernizacji będzie to proces suchy. Kolejne planowane przedsięwzięcia związane są z budową instalacji neutralizacji siarczanu żelaza II ("monohydratu”) oraz instalacji do produkcji nanofotokatalizatora TiO2. Spółki Grupy Azoty Tarnów planują szereg mniejszych projektów o charakterze modernizacyjnym, których celem jest między innymi zapewnienie ciągłości ruchu instalacji produkcyjnych, dostosowanie ich do wymagań prawnych oraz ograniczenie kosztów operacyjnych.  

2011-05-31 Spółka planuje emisję akcji serii C z pp (za 1 starą akcję 1 pp) max 29337315 akcji, starych akcji jest 39116421,czyli nie wystarczy pp, czy z góry wiadomo, że ktoś nie obejmie akcji nowej emisji
Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym 35/2011 z dnia 27 maja 2011, Zarząd Azotów Tarnów ustali w późniejszym terminie w formie odrębnej uchwały cenę emisyjną Akcji Serii C oraz ostateczną liczbę oferowanych akcji. Uchwała przedstawiać będzie również liczbę jednostkowych praw poboru upoważniających do objęcia z prawem pierwszeństwa jednej akcji, jak też pozostałe szczegóły oferty i przydziału akcji. O podjętych uchwałach w tej sprawie będziemy informować raportami bieżącymi, dostępnymi w systemie ESPI oraz na stronie www.azoty.tarnow.pl 

2011-04-27 Czy w I i II kwartale 2011 zauważalny był wzrost lub spadek wolumenów i cen sprzedaży alkoholu oxo na rynkach światowych i w samej Spółce?
Na rynku europejskim zarówno w pierwszym, jak też na początku II kwartału bieżącego roku utrzymuje się bardzo dobra koniunktura na alkohole oxo i plastyfikatory. Sytuacja na europejskim rynku w/w produktów przekłada się na odpowiednie i adekwatne do sytuacji popytowej notowania cenowe poszczególnych wyrobów. Analizując światowy rynek alkoholi oxo można jednak zauważyć pewne zmiany i tendencje, które od kilku miesięcy obserwujemy na największym ze światowych rynków przetwórstwa tych wyrobów, a więc w Chinach. Tutaj odnotowujemy od pewnego czasu spadek popytu na alkohole oxo i spadek ich notowań cenowych. Sytuacja w Chinach przenosi się automatycznie na pozostałe rynki regionu, powodując, że przy jednoczesnej coraz bardziej niekorzystnej relacji kursów EUR/USD eksport alkoholi oxo jak też plastyfikatorów z Europy jest ekonomicznie nieatrakcyjny. Na chwilę obecną jednak, powyższe negatywne zmiany zauważalne na rynkach Dalekiego Wschodu, nie mają swojego przełożenia na sprzedaż w/w produktów, jako że dobra koniunktura na rynku europejskim pozwala na maksymalna alokację całej produkcji ZAK S.A. na naszym kontynencie.  

2011-04-01 W prasie (Parkiet 28.03.2011) został poruszony wątek dotyczący budowy gazowej elektrowni przez ZAK. Jakie są potencjalne plusy i minusy tego przedsięwzięcia dla Azotów Tarnów? Czy jeśli Spółka sama wytwarza energię to nie musi kupować kolorowych certyfikatów, a jeśli wydzieli (w celach rozliczeniowych) zakład energetyczny jako spółkę zewnętrzną to zakup energii od tej spółki będzie się wiązał z koniecznością nabycia przez Azoty Tarnów i ZAK kolorowych certyfikatów? Jak wygląda sytuacja, w kontekście tych certyfikatów, obecnie a jak ma wyglądać docelowo?
Poszukujemy alternatyw dla energetyki opartej na węglu ze względu na zaostrzenie przepisów dotyczących emisji CO2 oraz w celu sukcesywnego ograniczania energochłonności. Jednym z wariantów odtworzenia mocy elektrociepłowni dla ZAK S.A. oraz miasta Kędzierzyn jest budowa bloku gazowego. Wybór wariantu rozwoju energetyki w Kędzierzynie powinien być gotowy w IV kwartale b.r. . W przypadku, gdy Azoty Tarnów wytworzoną we własnej elektrowni energię elektryczną zużywają na własne potrzeby, nie mają obowiązku zakupu kolorowych certyfikatów do tak przekazanej ilości energii, gdyż nie zachodzi tu transakcja sprzedaży. W przypadku wydzielenia elektrociepłowni, podmiot wydzielony zaopatrując w energię elektryczną Azoty Tarnów zobowiązany byłby do zakupu kolorowych certyfikatów w odpowiedniej strukturze, w stosunku do wolumenu sprzedanej energii. Dopóki więc elektrownie pozostają w strukturze organizacyjnej zakładów chemicznych, dopóty nie mają obowiązku zakupu kolorowych certyfikatów od ilości wytworzonej energii zużytej na potrzeby instalacji chemicznych.  

2011-03-25 W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2010r. pod hasłem rezerwa prawa do emisji CO2 widnieje kwota 72 829 tys. zł., czy ta rezerwa dotyczy 2010 r., tzn. w takiej kwocie był deficyt w stosunku do przyznanych praw do emisji w 2010 roku (tyle zabrakło), czy też dot. 2011 r. i jest to różnica pomiędzy zkładanym zapotrzebowaniem a ilością faktycznie przyznaną? Czy w chwili obecnej firmy, które przekroczą limit przyznanych im praw do emisji CO2 muszą dokupić brakujące prawa na rynku i czy ta sytuacja ma związek z rezerwą w kwocie 72829 tys. zł., czy w związku z tym Spółka Azoty Tarnów dokupiła w 2010 r. lub ma dokupić w 2011 prawa do emisji na kwotę ww. rezerwy?
W momencie nabycia ZAK S.A., w sprawozdaniu skonsolidowanym Azoty Tarnów uwzględniały uprawnienia do emisji dwutlenku węgla będące w posiadaniu ZAK S.A. jako składnik aktywów (wartości niematerialne) oraz oddzielną rezerwę z tytułu rzeczywistych emisji produkowanych na ten dzień (czyli od 2008 roku do dnia bilansowego). Zarówno składnik aktywów, jak i rezerwa zostały ujęte w wartości godziwej zgodnie z założeniami interpretacji MSSF 3. Dlatego też utworzona rezerwa nie jest tożsama z deficytem przyznanych praw do emisji i związaną z tym koniecznością dokupienia w 2011 roku praw do emisji.  

2011-03-24 W jaki sposób wpłynie na Spółkę wprowadzenie przez Chiny ceł importowych na kaprolaktam?
Azoty Tarnów są producentem kaprolaktamu w dwóch postaciach – ciekłej oraz krystalicznej. Kaprolaktam w zdecydowanej większości przeznaczany jest do przerobu w ramach Grupy Kapitałowej na poliamid, lokowany głównie na rynku europejskim, natomiast nadwyżka w wysokości około 10% jest sprzedawana poza Grupę Kapitałową, w tym m.in. na rynek chiński i dotyczy kaprolaktamu krystalicznego. Pomimo znacznie ograniczonej sprzedaży zewnętrznej kaprolaktamu, Azoty Tarnów zainteresowane są lokowaniem nadwyżek kaprolaktamu krystalicznego również na rynkach dalekowschodnich. Z racji wprowadzenia ceł antydumpingowych na kaprolaktam krystaliczny do Chin, Spółka będzie zmuszona zmodyfikować strukturę sprzedaży na rynkach Dalekiego Wschodu, przeznaczając produkt na rynki inne niż chiński (Tajwan, Malezja – gdzie nasz produkt jest znany, oraz wejście na nowe rynki zbytu). Wprowadzenie ceł na rynku chińskim niesie ze sobą pewne ryzyko i dalsze konsekwencje w perspektywie średniookresowej, nie oznacza jednak całkowitego braku sprzedaży na rynku chińskim, gdyż istnieje możliwość odzyskiwania przez niektórych odbiorców zapłaconych ceł. Z handlowego punktu widzenia może wymusić jedynie zmianę struktury sprzedaży na rynkach Dalekiego Wschodu - zmniejszone ilości sprzedawane w Chinach na rzecz innych rynków Dalekiego Wschodu, obecnie równie atrakcyjnych. Ryzyko zmiany struktury sprzedaży na rynki dalekowschodnie przedstawione zostało szerzej w raporcie za rok 2010.  

2011-03-24 Dlaczego Spółka nie ubezpiecza się od szkód postojowych w wyniku awarii?
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. posiadają polisy ubezpieczenia: mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, maszyn od uszkodzeń, odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego oraz należności od ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Natomiast zgodnie z prowadzonymi corocznie analizami warunków cenowych, ubezpieczenie utraty zysku Spółka szacowała jako rozwiązanie relatywnie nieefektywne kosztowo, zwłaszcza że zgodnie ze stosowaną w tego typu ubezpieczeniach franszyzą redukcyjną, to ubezpieczający - przez okres prawie całego miesiąca - pokrywa straty powstające z zatrzymania produkcji. Decyzja o nieobejmowaniu ubezpieczeniem szkód postojowych podyktowana więc została analizą opłacalności składki ubezpieczeniowej, w relacji do potencjalnych kosztów utraconych korzyści. 

2010-10-29 Jestem akcjonariuszem ZAK S.A., w chwili obecnej Azoty Tarnów S.A. stają się większościowym akcjonariuszem ZAK S.A. czy dojdzie do całkowitego połączenia, konsolidacji gdzie przejmującym będą Azoty Tarnów S.A.? Czy w zamian za swoje akcje ZAK S.A. otrzymam akcje Azotów Tarnów S.A. w odpowiednim parytecie wymiany?
ZAK S.A. wchodzi do Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów jako spółka-córka. Po podwyższeniu kapitału Azoty Tarnów staną się posiadaczem 52,62% akcji ZAK S.A. W związku z powyższym w kwestii akcjonariatu pracowniczego ZAK nie będzie żadnych zmian.  

2010-10-01 Ilu pracowników zatrudnia obecnie spółka?
W spółce Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. wg stanu na koniec I półrocza 2010 zatrudnionych było 2095 pracowników. 

2010-06-03 Jakim cudem ATT w IQ miały stratę w sektorze nawozowym majac dostęp do tańszego gazu niż Puławy, które to pokazały w tym czasie całkiem niezły zysk??
Rzeczywiście, w segmencie nawozowym odnotowano spadek wartości sprzedaży rynkowej w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. Powodem była niższa ilość i cena sprzedaży nawozów saletrzanych, a zwłaszcza siarczanu amonu. Ponadto drastyczne ograniczenie eksportu przez wszystkich krajowych producentów nawozów azotowych w 2009 roku oraz wzrost importu nawozów na polski obszar celny powodowały, iż dystrybucja oraz sprzedaż w I kwartale 2010 roku realizowana była w sposób ściśle dostosowany do potrzeb odbiorców, którzy w większości posiadali znaczne zapasy produktu z poprzedniego roku. Proszę zauważyć, że wprawdzie ZA Puławy, podobnie jak Azoty Tarnów, są producentem nawozów, jednak ich profil produkcyjny nie jest tożsamy. Ponadto ZA Puławy posiadają inną strukturę sprzedaży jeżeli chodzi o rynki docelowe, co z całą pewnością miało wpływ na wyniki w I kwartale. Struktura sprzedaży nawozowej Azotów Tarnów będzie się stopniowo zmieniać na korzyść eksportu dzięki uruchomieniu granulacji mechanicznej nawozów. Aktualnie na zagraniczne rynki kierowany jest głównie siarczan amonu. Azoty Tarnów zużywają do 40% tańszego gazu ze źródeł lokalnych, który jednak nie jest całości zużywany do procesu produkcji mieszanki systemowej do produkcji amoniaku, ale także na cele opałowe.  

2010-05-31 Czy spółka sprzedaje chloramine bądź wapno chlorowane bądź inne środki które mają być stosowane do odkażania terenów popowodziowych i jaki jest ich ewentualny udział w produkcji?
Aktualnie Azoty Tarnów nie sprzedają ani nie wytwarzają produktów chloropochodnych o takim zastosowaniu.  

2009-07-24 W jednej z wycen spółki Azoty opublikowanych ostatnio w analizie porównawczej ze spółką ZA Puławy podano, że różnica (negatywna) w wycenie rynkowej akcji ZA Tarnów wobec ZA Puławy jeśli chodzi o wskaźnik C/WK może wynikać z zastosowania odmiennych standartów rachukowości. Mianowicie Puławy mają stosować standardy polskie zaś Azoty Tarnów standardy międzynarodowe. Bardzo proszę o wyjaśnienie czy istotnie zastowanie międzynarodowych standartów rachunkowości przez spółkę Azoty Tarnów ma wpływ na księgową wycenę majątku a jeśli tak, to na czym ten wpływ konretnie polega.
Tak jest to prawda.W momencie przejścia na MSR AZOTY TARNÓW dokonały wyceny godziwej rzeczowego majątku trwałego, co w głównej mierze wpłynęło na zwiększenia kapitałów własnych. Wszelkie informacje w tym zakresie są przedstawione w sprawozdaniach za rok 2007 z uwzględnieniem korekt w 2008 (sprawozdanie za rok 2008)  

2009-07-09 Jak chęć sprzedaży większościowego pakietu akcji przez Naftę Polską może wpłynąć na sytuację firmy ?
Głównym celem sprzedaży pakietu akcji AZOTÓW TARNÓW, a także CIECH-u i ZAK jest rozwój tych spółek oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych. Sprzedaż większościowego pakietu akcji AZOTÓW TARNÓW ma doprowadzić do ugruntowania pozycji spółki jako liczącego się w Europie producenta tworzyw konstrukcyjnych, a także do wzmocnienia pozycji spółki w sektorze nawozów mineralnych, biorąc zwłaszcza pod uwagę możliwe korzystne synergie z CIECH-em i ZAK.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu