pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-02-21 1. Czy w ocenie zarządu Spółka będzie zdolna do spłaty kredytu w rachunku bieżącym z górnym limitem 2.000.000,00 do dnia 19.04.2012 roku? Umowa była dotychczas już raz aneksowana i znacznie zwiększono liczbę zabezpieczeń. 2. Czy w związku ze sporą ilością kontraktów rozliczanych w walutach obcych Spółka zabezpiecza należności? 3. Czy wysoki kurs euro/zł w ostatnich miesiącach 2011 roku, pomimo niekorzystnych zabezpieczeń należności wpłynął pozytywnie na przychody Spółki? 4. Jakie są plany zarządu Spółki wobec Spółki zależnej Navimor Invest? Czy zarządu nie niepokoi brak realizacji prognoz finansowych oraz widoczne straty netto Spółki Navimor Invest?
Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem okresowo odnawialnym. Jego spłata nadwyrężyłaby przepływy pieniężne w Spółce, ale też zarząd nie obiera żadnych sygnałów świadczących o braku woli ze strony banku do jego przedłużenia. Spółka na dzień dzisiejszy nie zabezpieczała należności (zawsze informacja o zabezpieczeniu jest ujawniana w formie RB). Część należności jest rozliczana w PLN. Spółka nie ma niekorzystnie zabezpieczonych należności. Kurs walut nie ma tak bezpośredniego przełożenia jak by się mogło wydawać. Zamawiający doskonale zna sytuację na rynku walut. Poza tym Spółka część materiałów kupuje w walutach. Zarząd wystąpił z żądaniem zwołania NWZA Navimor (odbędzie się 2 marca 2012) w sprawie stworzenia w Czechach spółki na prawie czeskim i doprowadzenie tego upublicznienia. Jest to w gestii Zarządu Navimor.  

2012-02-21 Czy zarząd spółki może udzielić informacji o planach wobec Spółki Stocznia Tczew? Czy dotychczas przekazane środki pieniężne na zakup stoczni będą możliwe do odzyskania?
Spółka Tczew SA w likwidacji została powołana jako podmiot celowy pod zakup ZCP od Syndyka Masy Upadłościowej Stocznia Tczew Sp. Z o.o. Wobec nie sfinalizowania transakcji podmiot Stocznia Tczew jest przeznaczony do likwidacji. Likwidator wystąpił o całość środków jakie były zainwestowane w operację zakupu ZCP. Syndyk pomimo wielokrotnych wezwań nie wypłaciła środków, więc sprawę rozstrzygnie Sąd.  

2012-02-14 Kiedy zarząd Spółki Zremb Chojnice S.A. spodziewa się zakończenia procesu restrukturyzacji Spółki i osiągnięcia pozytywnych wyników finansowych? Czy w związku z brakiem możliwości realizacji przyjętego programu motywacyjnego zarząd Spółki będzie dążył do przyjęcia nowego programu motywacyjnego o innych parametrach? Dlaczego nie możliwa jest odpowiedź Spółki na pytanie dotyczące wyodrębnienia czeskiego oddziału Navimor Invest S.A.? Przecież to Spółka Zremb Chojnice S.A. wystąpiła z żądaniem o zwołanie NWZA i podjęciem stosownych kroków. Zatem chciałbym utrzymać to pytanie i proszę o odpowiedź
W procesie restrukturyzacji, który co do zaawansowania i jego przebiegu przeszedł najważniejszy i najtrudniejszy etap, najwięcej zmian nastąpiło na dziale produkcyjnym, który przeszedł dość istotne przeobrażenie i zmiany łącznie z jego kierownictwem. Spółka zredukowała też pion administracyjny. W tego typu podmiotach konieczne jest (szczególnie po głębszych procesach restrukturyzacji) stosowanie narzędzi kontrolnych i pewnych koniecznych korekt wynikających z bieżących działań. Gdyby ZREMB po takim procesie miał do dyspozycji nowoczesną halę produkcyjną o efekt byłbym w 100% spokojny. Jednak konstrukcja budynków i malarni jest tak mało ergonomiczna i niesamowicie energochłonna że zimą koszty rosną o kilkaset tysięcy złotych. Nie wspomnę o kosztach transportu wewnętrznego. W obecnej sytuacji nie widzę możliwości realizacji planu motywacyjnego. O kolejnym decyduje Walne, ale Zarząd na obecną chwilę koncentruje się na bieżących działaniach. Jeśli będą efekty na będzie taką opcję rozważyć. ZREMB wystąpił o zwołanie Walnego ws stworzenia nowego podmiotu w Czechach bazując na Oddziale Czechy, ale to Zarząd Navimor ma się zająć przygotowaniem koncepcji i mechanizmów. Zarząd ZREMB stoi na stanowisku, że powinny być to odrębne podmioty. 

2012-02-09 Czy spółka może w sposób bardziej szczegółowy wysyłać komunikaty giełdowe? Ocena komunikatu (np: komunikat 10/2012) przez drobnego akcjonariusza w momencie ujawnienia wyłącznie informacji ogólnych np.: „wybudowanie ram zbiornika” przy nie ujawnieniu kontrahenta oraz przeznaczenia zbiornika jest wręcz niemożliwa.
Zawarte umowy zawierają zastrzeżenia dotyczące nieujawniania szczegółów kontraktów, co często wynika ze specyfiki produkowanych wyrobów oraz miejsca przeznaczenia i sposobu wykorzystywania tych wyrobów. 

2012-02-09 Czy przeprowadzona w 2011 r. restrukturyzacja umożliwi spółce jednostkowo osiągnięcie dodatniego poziomu zysku netto w 2012 roku?
Zarząd podejmuje wszelkie możliwe działania, aby wynik jednostkowy za I kwartał był na jak najlepszym poziomie. Jednak w obecnej chwili Zarząd nie jest w stanie oszacować wyniku na I kw. 2012r.  

2012-02-08 Kiedy Zremb Chojnice S.A. spodziewa się pierwszych efektów działalności Spółki zależnej Iraq - Poland Trade & Investment? Czy zainteresowanie polskich firm rynkiem irackim jest duże?
Trudno stwierdzić kiedy będą pierwsze efekty finansowe działalności IPTI. Zainteresowanie polskich firm jest dość duże, ale są też widoczne lęki i obawy co do działalności w Iraku. Poza tym pewne procesy związane z biznesem w krajach arabskich są znacznie wolniejsze niż u nas i to jest jednym z czynników powodującym "ślimaczenie się" wielu działań.  

2012-02-07 Czy spółka ma zamiar wykorzystać możliwość emisji akcji (zgoda NZWA) pod przejęcia które były planowane w 2011 r. Czy Spółka dalej podtrzymuje zapowiedzi akwizycji? Czy założenia progowe programu motywacyjnego na 2012 r. mają szanse być zrealizowane? Czy zapowiadany w 2011 r. handel stalą jest realizowany? W jakim celu Spółka Zremb Chojnice S.A. chce wyodrębnić i wprowadzić na NewConnect czeski oddział Navimoru Invest S.A.?
Zarząd analizuje sytuację odnośnie ewentualnych akwizycji, jednak ze względu na sytuację rynkową w najbliższym czasie raczej nie dojdzie do tego typu działań. Założenia Pr.Motywacyjnego w opinii Zarządu na obecną chwilę są nierealne i mało prawdopodobne do spełnienia. Na handel stalą potrzebne są duże środki w postaci gotówki. W 2011 doszło do transakcji w tym zakresie, ale nie spełniają one minimalnych kryteriów Pr. Motywacyjnego. Ostatnie pytanie proszę kierować do Zarządu Navimor-InvestSA 

2011-10-19 Co dalej z firmą Hemex Budownictwo z Płocka, która teoretycznie istnieje a byli pracownicy walczą w Sądzie o zaległe wynagrodzenie? Czy Hemex Północ spółka powołująca się na swojej stronie internetowej, iż powstała w konsekwencji przekształceń własnościowych firmy Hemex Budownictwo ma rzeczywiście prawo do umieszczania na swojej stronie referencji Henczke Budownictwo i Hemex Budownictwo?
Sprawę Hemex Zarząd powierzył do wyjaśnienia profesjonalnej firmie. Zarząd po analizie raportu ustosunkuje się do tej sprawy i podejmie odpowiednie kroki. 

2011-06-30 Ponawiam pytanie poprzedniego inwestroa... Dlaczego spółka sprzedała udziały w spółce Hemex - Budownictwo Sp. z o.o. o wartości 248 tys. zł. za 5 tys. zł ? Proszę o rzetelną odpowiedź Zarządu Spółki, a nie lakoniczne tłumaczenia...
Spółka Hemex Budownictwo Sp.z o.o. w 3 i 4 kwartale 2010 generowała straty w związku z upadłością drugiego jej wspólnika - WPRI Sp. z o.o. Miało to wpływ na wyniki skonsolidowane Grupy. W związku z niepewną sytuacją co do strat w dalszych okresach oraz roszczeniami podmiotów (wierzycieli WPRI Sp. z o.o.) istniało ryzyko kolejnych strat, co miałoby kolejny negatywny wpływ na wyniki skonsolidowane. W związku z tym Zarząd uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie proces restrukturyzacji podmiotu i podjął odpowiednie kroki. 

2011-03-26 Spółka poinformowała w raporcie 66/2011 http://gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=248108&_DocID=463327&_Site=ESPI&_CheckSum=-1073303931 o sprzedaży udziałów "w firmie Hemex - Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset zł)każdy, wartości łącznej 248.000 zł (dwieście czterdzieści osiem tyś zł) za cenę łączną sprzedaży 5.000 zł (słownie: pięć tyś zł) na rzecz firmy Halsner Sp. z o.o. z siedzibą w Lewinku ul. Spacerowa 25." O jaką wielkość spółce chodzi ? Co to jest za wartość (jednostka) tyś ? Czy chodzi tu o tysiące skrót tys. ?
Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Spółka ) informuje, że zgodnie z treścią opublikowanego raportu bieżącego nr 66/2011, w dniu 25 marca 2011r. Spółka zawarła umowę sprzedaży 496 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć) udziałów posiadanych w firmie Hemex - Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset ) każdy, wartości łącznej 248.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy ) za cenę łączną sprzedaży 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy ) na rzecz firmy Halsner Sp. z o.o. z siedzibą w Lewinku ul. Spacerowa 25.  

2011-03-22 Co z emisją akcji serii F 1,7 mln ?. W uchwale ustalono cenę emisyjną na min. 50 gr, a obecny kurs to 51 gr. Czy emisja dojdzie do skutku ?
Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. uprzejmie wyjaśnia, że cena emisyjna akcji serii F nie może być niższa niż średnia ważona obrotem z ostatnich trzech miesięcy. Zarząd ma czas do października 2011 na zakończenie tej emisji.  

2011-03-22 Czy kontrakty terminowe PLN/EUR o których spółka informowała w komunikacie 64/2011 są zabezpieczeniem zleceń z kontrahentem zagranicznym ?
Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. uprzejmie wyjaśnia, że Spółka zabezpiecza tylko zakontraktowane należności, które są należnościami od kontrahentów zagranicznych.  

2011-03-16 Czy poza rekordem słabości kursu, spółka stawia sobie jakieś wyzwania ?
Zarząd Spółki nie komentuje kursu akcji Spółki. Zarząd realizuje swoją strategię odnośnie funkcjonowania Spółki mając na uwadze aktualną sytuację na rynku.  

2011-01-26 Spółka w komunikacie 133/2010 podała informacje o zawarciu kontraktu sprzedaży kontaktów GBP/PLN po kursie 4,7870 (196.000 GBP)oraz 4,7900 (72.000 GBP), obecny kurs to ok. 4,5. Czy spółka zamierza zatem kontynuować tak udane inwestycje ?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-23 Czy poza zadatkiem 475 tys. zł Zremb może ponieść inne straty z inwestycji w stocznie Trzew ?
Spółka w raporcie bieżącym nr 41/2010 informowała o parametrach transakcji. Szersze informacje na ten temat możemy jedynie przekazywać w formie oficjalnych raportów. Aktualnie toczy się postępowanie sądowe, w którym Likwidator spółki Stocznia Tczew SA w likwidacji, przy pełnej aprobacie organów spółki oraz zarządu spółki właścicielskiej, dochodzi od masy upadłości Stoczni Tczew Sp. z o. o. w upadłości, zwrotu wszelkich nakładów poniesionych w związku z umową przedwstępną w sprawie nabycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Rozstrzygającym w sprawie będzie zatem wyrok sądu. W chwili obecnej oczekuje się na wyznaczenie terminu rozprawy. 

2011-01-18 Co z nieudaną inwestycją w stocznie Trzew? Czy zaważy to znacząco na wynikach Zrembu ?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-17 Jak spółka skalkulowała cenę emisyjną nowych akcji (50 gr)?.
Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. zgodnie z projektem Uchwały nr 10b na NWZA - cytując jej pkt d. i e. - d) cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Rada Nadzorcza w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu, e) cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,5 (pięćdziesiąt groszy) złotego, informuje, że 0,5 ( pięćdziesiąt groszy ) złotego, nie jest ceną emisyjną. 

2011-01-11 Czy możliwe jest zamknięcie roku 2010 zyskiem netto ?
Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. uprzejmie informuje, że dołoży wszelkich starań, aby wypracować zysk netto.  

2011-01-11 Do kogo ma być skierowana prywatna emisja akcji serii F ?
Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. uprzejmie informuje, że zdecyduje do kogo zostanie skierowana emisja serii F. Będzie to decyzja mająca na celu uzyskanie jak najwyższej ceny i zgodna z jak najlepszym interesem Spółki. 

2011-01-09 Czy wzajemna wyprzedaż akcji spółek JAGO i ZREMB to nie jest element wojny między zwaśnionymi jej akcjonariuszami ?
Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. uprzejmie wyjaśnia, iż nie ma wpływu na zmiany w akcjonariacie Spółki i ciężko mu komentować tego typu zapytanie.  

2011-01-09 Czy w obecnej sytuacji (wyprzedaży akcji Zrembu przez Jago i Jago przez pana prezesa Kosiorka) spółka będzie jeszcze współpracować z Jago ?
Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. uprzejmie wyjaśnia, iż Spółka nie prowadzi i nie prowadziła współpracy gospodarczej z Jago. Jago jest jedynie znaczącym akcjonariuszem ZREMB-u. Zarząd nie ma żadnego wpływu na zmiany w obecnym akcjonariacie Spółki.  

2011-01-09 Dlaczego spółka nie aktualizuje na stronie danych o strukturze akcjonariatu?
Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. uprzejmie wyjaśnia, iż na bieżąco aktualizuje dane zawarte na swojeje stronie internetowej. Struktura Akcjonariatu Spółki aktualizowana jest w oparciu o otrzymane od Akcjonariuszy zawiadomienia, o zmianie stanu posiadanych akcji.  

2010-12-22 Wyprzedaż akcji spółki przybrała rozmiar paniki w dodatku jeden z akcjonariuszy Jago sprzedaje akcje od 3 miesięcy. Czy zarząd planuje uspokoić inwestorów ?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-27 Czy poza kontraktem terminowym na GBP/PLN (raport 133/2010) spółka ma jeszcze inne kontrakty ?
Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) uprzejmie informuje, że poza zabezpieczeniem należności walutowych w formie FORWARD, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 133/2010, Spółka na dzień dzisiejszy nie zawarła żadnych innych kontraktów zabezpieczających kurs walut.  

2010-10-18 Co spółka zamierza zrobić a właściwie jej prezes z faktem codziennej sprzedaży akcji przez FH Jago i codziennymi zakupami prezesa czy naprawdę nie można się dogadać i zrobić tego w jednej transakcji czy jest to specjalne działanie w celu zaniżania kursu ?
Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Spółka ) uprzejmie informuje, że nie ma wpływu na fakt sprzedaży akcji naszej Spółki przez FH JAGO S.A. Zarząd Spółki sugeruje, aby pytanie to skierować do Zarządu FH JAGO S.A.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu