pb.pl

Pytania dotyczące spółek

poprzednie   1/332   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-11-21 PEMANAGER Czy spółka obawia się wprowadzenia podatku od zysków z funduszy inwestycyjnych? Czy spółka planuje wypłatę dywidendy za 2016 r., jeśli tak, to w jakiej wysokości?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-16 I3D Po raporcie za 3 kwartał nadal nie widać poprawy w działalności Spółki. Czy można spodziewać się lepszej końcówki roku? Jak Spółka zapatruje się na 2018 rok? Jakie widzi dla siebie perspektywy? Ciekawi mnie jakimi kanałami Spółka poszukuje nowych zleceń? Jasne jest, że technologia VR/AR będzie się rozwijać i w obecnej postaci szybko może ewoluować w nowe jeszcze lepsze rozwiązania. Czy zespół i3d monitoruje lub pracuje nad nowymi rozwiązaniami w technologii VR/AR? Czy Zarząd zamierza zrobić coś w kierunku wizerunku Spółki na Giełdzie? Spółka wydaje się być zapomniana, do tego niska kapitalizacja wcale nie musi być wizytówką firmy. Czy Spółka monitoruje działania Animatora Rynku?
Dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością i listę pytań. Wyczerpującej odpowiedzi na tak rozbudowane pytania nie sposób udzielić w formule przyjętej w ramach Akcji Inwestor. W związku z czym oprócz poniższych silą rzeczy skrótowych odpowiedzi postaramy się szerzej omówić poruszane sprawy w kolejnym raporcie okresowym. Oczekujemy poprawy wyników w czwartym kwartale w porównaniu z poprzednimi kwartałami tego roku. Tym niemniej planów spółki w zakresie przychodów na ten rok nie uda się zrealizować. Powodem są m.in. przedłużające się procedury zakończenia poszczególnych etapów w obecnie realizowanych projektach oraz przesunięcia w czasie decyzji inwestycyjnych naszych klientów. Na podstawie budowanego obecnie portfolio zamówień, prowadzonych negocjacji sprzedażowych oraz obserwowanych trendów na rynku przewidujemy, że przyszły rok będzie dla nas znacząco lepszy. Wobec obserwowanego przez nas pewnego spowolnienia w inwestycjach na rynku krajowym w minionych miesiącach podejmowaliśmy intensywne rozmowy w celu pozyskania klientów zagranicznych. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli się pochwalić pozytywnymi efektami tych działań. Przez cały okres swej działalności podejmowaliśmy liczne inicjatywy w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów i unikalnych na skalę światową rozwiązań. Dzięki temu możemy się pochwalić nie tylko wiedzą w zakresie wykorzystywania dostępnych w technologiach VR/AR najnowszych na świecie narzędzi ale również gotowymi własnymi rozwiązaniami i produktami. Ich komercjalizacja i globalizacja jet w tej chwili naszym najwyższym priorytetem w zakresie sprzedaży. W ostatnim czasie podejmowaliśmy liczne dzialania pokazujące nasze dokonania, promujące spółkę i budujące jej wizerunek. W tym roku opublikowaliśmy nową stronę internetową, nowy profil na FB i Twiterze, aktywnie wykorzystujemy kanał YT. Uczestniczyliśmy w licznych konferencjach i targach. Więcej na ten temat pisaliśmy w dwóch ostatnich raportach okresowych.  

2016-11-15 JSW W jakiej wysokości będzie wypłacona barbórka za 2016 r.?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-06 MCI Zostało trochę więcej niż 2 lata do końca 2018 r. Czy MCI, jako akcjonariusz wiodący w ABC Data, jest usatysfakcjonowany ze zmian zachodzących w tej spółce i czy dalej optymistycznie zakłada, że działania zarządu ABC Daty doprowadzą do uzyskania kapitalizacji w okolicach 1 mld zł w 2018 r?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-03 STALEXP Kiedy spółka wreszcie wypłaci dywidendę? Ma dużo gotówki i nie chce się podzielić z inwestorami.
O podziale zysku wypracowanego przez Spółkę każdorazowo decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. Środki te, po spełnieniu wymogów kodeksu spółek handlowych, mogą być przeznaczone w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub mogą zostać przeznaczone na realizację przyszłych projektów. 

2016-11-02 MCI Czy od daty ukazania się raportu za 2Q MCI zwiększyła/zwiększa swój udział w Windeln.de i tureckim Indeksie?
Fundusz przekroczył próg 10% akcji Windeln.de 

2016-10-26 COALENERG Kiedy można się spodziewać wzrostu ceny akcji tej spółki?
(brak odpowiedzi) 

2016-10-21 GCINVEST 1. Kiedy spółka przedstawi propozycje układowe? Z różnych pism wynika, że takowe mają zostać wkrótce zaprezentowane i jakieś są w sądzie prowadzącym sprawę upadłości GCI - nie wszyscy jednak wierzyciele znają oe z akt sądowych, a tym bardziej mogą nic nie wiedzieć o innych propozycjach, które być może będą im złożone. Na czym mają polegać te nowe propozycje układowe? 2. Na czym polega konflikt między GCI a firmą Copernicus? 3. Czy możliwe są zmiany w akcjonariacie spółki i czy spółką w jej obecnej sytuacji interesują się jacyś inwestorzy? 4. Czy realne jest zawarcie przez GCI układu i czy coś może stanąć temu na drodze? 5. Czemu nie odbyło się jeszcze ZWZA zatwierdzające wyniki za 2015 rok? 6. Czy warto obecnie kupować akcje GCI?
Ad. 1. Propozycje układowe jakie spółka złożyła w ślad za wnioskiem o otwarcie postępowania upadłościowego układowego zakładają konwersję istniejącego długu układowego na akcje spółki nowej emisji. Do układu na podobnych warunkach co wierzyciele układowi mogą przystąpić wierzyciele pozaukładowi. Spółka odbyła szereg spotkań z wierzycielami, którym prezentowała te propozycje, jak również uwierzytelnienie ich planem naprawczym. Wierzyciele niemal od początku trwania postępowania upadłościowego mieli możliwość zapoznania się z tymi propozycjami będącymi w sądowych aktach sprawy upadłościowej spółki. Spółka nie przewidziała jednak, że postępowanie upadłościowe będzie trwało aż tak długo, stąd koniecznym stała się korekta planu naprawczego, w którym pierwotny okres jaki on obejmował, nie przystaje już do aktualnych dat. Korygując plan naprawczy zrodziła się nowa i prawdopodobnie lepsza koncepcja w ramach której utrzymana zostanie konwersja długu na akcje spółki, ale spółka ma zobowiązać się do ich odkupu w przyszłości w konkretnych datach i wolumenach. Co więcej, odkup ma odbywać się po wyższej cenie aniżeli cena konwersji i ma obejmować także akcje będące aktualnie w obrocie giełdowym. Odkup ma odbywać się ze środków ze zbycia części majątku nieruchomego w cenach rynkowych i wg jego rzeczywistej wartości oraz przede wszystkim ze środków uzyskanych z realizacji kilku wybranych projektów inwestycyjnych. Ad. 2. Nie jest to konflikt a bardziej relacja biznesowa - pierwotnie konstruktywna i generująca benefity dla obu jej stron, która na skutek defaultu GC Investment S.A. uległa zerwaniu. Copernicus – będąc wierzycielem GCI – dąży do zaspokojenia swego roszczenia i wykorzystuje do tego posiadane środki. GCI z kolei stoi na stanowisku, iż Copernicus, którego wierzytelność w większej części objęta jest układem, winien być zaspokojony w taki sam sposób jak kilkuset innych podobnych mu wierzycieli. Taka propozycja zaspokojenia Copernicusa nie znajduje jego akceptacji, stąd podejmowane przez niego inicjatywy, w szczególności wnioski o upadłość likwidacyjną spółek zależnych od GCI oraz jak ostatnio także samego GCI. Copernicus dysponuje bardzo dobrym zabezpieczeniem swojej należności od GCI i uznaje że poprzez ustanowioną na niej na jego rzecz hipotekę, ma do niej wyłączne prawo, podczas gdy zabezpieczenie to (nieruchomość) stanowi majątek układowy z którego zaspokojenie mogą uzyskać wszyscy wierzyciele objęci układem. Ad. 3. Tak, spółką, jej sprawą, jej nieruchomościami i zobowiązaniami interesują się zewnętrzne podmioty. Prócz propozycji układowych nad którymi spółka cały czas pracuje, a zakładają one zawarcie układu i jego wypełnienie wyłącznie przy wykorzystaniu jej zasobów (majątku), spółka stara się także pozyskać inwestora, który mógłby wesprzeć finansowo propozycje układowe spółki lub alternatywnie przejąć ją i wziąć na siebie ciężar rozliczenia z wierzycielami na jego (inwestora) warunkach. Na ten moment uważam, że prawdopodobieństwo realizacji obu scenariuszy jest podobne, oczywiście przy założeniu że postępowanie upadłościowe będzie kontynuowane w aktualnym trybie. Ad. 4. Dwa lata temu ogłoszone zostało otwarcie postępowania upadłościowego układowego GCI. Pół roku wcześniej GCI złożyła o to wniosek do sądu. Działania GCI skupiają się wyłącznie na tym aby w nieodległej już przyszłości odbyło sę zgromadzenie wierzycieli, na którym ci ostatni zdecydują czy za korzystniejsze dla nich uznają zawarcie ze spółką układu czy raczej jej likwidację. W ocenie spółki jest to najuczciwsze rozwiązanie, bo dające możliwość wypowiedzenia się wszystkich wierzycielom. Działania o charakterze obstrukcji prawnej, podejmowane przez paru wierzycieli, a mające na celu przedłużenie postępowania sądowego, oceniane są jako te które mogą utrudnić zarówno zawarcie układu z wierzycielami jak i samo doprowadzenie do wspomnianego zgromadzenia. Trudno w tej chwili jednoznacznie ocenić jakie są szanse na zwarcie układu między spółką a jej wierzycielami - na pewno zależeć to będzie od oceny jej ostatecznych propozycji układowych i ich atrakcyjności dla wierzycieli. Ad. 5. Termin ZWZA zostanie wkrótce ogłoszony i za pośrednictwem raportu bieżącego podany do publicznej wiadomości. Ad. 6. Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie każdy inwestor indywidualnie analizując aktualną sytuację GCI jak i ewentualne jej perspektywy. GCI nadal znajduje się w upadłości - na ten moment układowej. W takim postępowaniu zawsze istnieje ryzyko przekształcenia formy postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjne i inwestorzy muszą mieć to na względzie, bo oznaczać to będzie wówczas faktyczną likwidację GCI, a w konsekwencji w przyszłości wykluczenie akcji GCI z obrotu publicznego. Jedyny realizowany przez spółkę kierunek to na ten moment konstruktywny i poparty analizami finansowymi układ z wierzycielami. Jego zawarcie z pewnością spowodowałoby zmianę postrzegania spółki przez inwestorów oraz obecnych i przyszłych akcjonariuszy. 

2016-10-06 MBFGROUP Czemu cena akcji tak mocno spadła w ostatnim okresie? Czy coś stało się nieoczekiwanego o czym jeszcze akcjonariusze nie wiedzą?
(brak odpowiedzi) 

2016-10-06 MCI Co z mikro-wezwaniem? Czy niedotrzymywanie słów wypowiadanych publicznie przez osoby ze ścisłego kierownictwa MCI to jest ta poprawa relacji inwestorskich, o których tyle razy wspominano na webcastach?
Spółka może prowadzić program skupu celem umorzenia na tyle na ile pozwalają jej zgody korporacyjne i przepisy prawa. Spółka analizowała przepisy prawa (MAR), które zmieniły się w lipcu 2016 i ich wpływ na planowany skup. W międzyczasie temat skupu był konsultowany z zewnętrznymi doradcami prawnymi. W kontekście zmian w przepisach oraz rozszerzenia programu skupu dostosowana została umowa z Noble Securities. Spółka będzie skupowała akcje z rynku już po zakończeniu okresu zamkniętego. Skup w formule „mikro wezwania” rozpocznie się po zaraz po uzyskaniu zgody akcjonariuszy (WZA odbędzie się 14.11.2016).  

2016-10-05 SMT Czy w kontekście podpisanych umów i wielu negocjacji, Zarząd ochroni nas przed możliwym przymusowym wezwaniem jeśli by tylko ono nastąpiło w przyszłości? Ja osobiście jestem zachwycony tym co tutaj się dzieje, pragnę pozostać z państwem jak najdłużej i samemu podjąć decyzje o ewentualnej sprzedaży, myśląc tutaj o iAlbatrosie jako zabezpieczeniu swojej przyszłości. Moim zdaniem wartość spółki jest nieporównywalnie większa z tym co teraz widzimy i jest tylko kwestią czasu aż ktoś nas zauważy. Agresywny kapitał, nie bierze pod uwagę nas drobnych akcjonariuszy.
(brak odpowiedzi) 

2016-09-29 I3D Jakie Spółka ma plany odnośnie VR/AR w najbliższym czasie? Kiedy inwestorzy będą mogli poznać jakieś nowe umowy albo projekty Spółki zapowiadane w raportach kwartalnych? Spółka od wielu lat pracuje w tej branży, czy jest to przewaga i czy można ją wykorzystać względem szybkiego rozwoju rynku, który ostatnio następuje?
Plany spółki i3D odnośnie najbliższych realizacji staramy się na bieżąco publikować w specjalistycznych raportach i prasie branżowej. Formuła Akcji Inwestor nie pozwala nam bowiem zwykle na publikację tego typu komunikatów. Z pewnością najbardziej aktualnym źródłem informacji o naszych bieżących działaniach jest nasza strona internetowa www.i3d.pl oraz fan page na Facebooku https://www.facebook.com/i3DVRhouse - serdecznie zachęcamy do pozostania na bieżąco z tymi serwisami. Jeśli chodzi o nowe umowy oraz projekty Spółki to zgodnie z przyjętą polityką komunikacyjną, w oficjalnych raportach giełdowych informujemy o wszystkich kontraktach powyżej 100.000 EUR, gdy takie kontrakty się pojawiają, niezwłocznie przekazujemy o nich komunikat w systemie EBI. Odpowiadając natomiast na ostatnie z pytań, formuła Akcji Inwestor nie pozwala na szersze omówienie tematu, pragniemy jednak podkreślić, że zebrane przez 10 lat doświadczenie, referencje oraz stale rozwijane produkty i technologie z pewnością wyróżniają nas na tle konkurencji, dają bowiem podstawy do rozmów z dużymi podmiotami oraz umożliwiają realizację skomplikowanych i innowacyjnych projektów. Nad takimi obecnie też pracujemy. Serdecznie pozdrawiamy - Zespół i3D  

2016-09-25 ENERGA Dlaczego nie szanujecie inwestorów indywidualnych straszycie podniesieniem wartości nominalnej akcji i wyciągnięciem pieniędzy do skarbu państwa - takie ruchy można robić jak się ma 100 % ? Dlaczego od przejęcia władzy przez PIS spółki energetyczne sponsorują nierentowne kopalnie a kapitalizacja Energi spadła o kilka miliardów ? Dlaczego minister szkodzi tej spółce i zachowuje się jakby miał 100% udziałów ?
ENERGA SA jako spółka giełdowa nie ma bezpośredniego przełożenia ma kurs swoich walorów. Proszę zwrócić uwagę, że giełda to gra popytu i podaży, cenę walorów wyznaczają inwestorzy. Na giełdową wycenę spółek wpływ ma bardzo wiele czynników, np. sytuacja fundamentalna, aktualne warunki rynkowe, czy informacje na temat zmian regulacyjnych. Obecnie obserwujemy pogorszenie sentymentu dla spółek sektora energetycznego nie tylko notowanych na GPW ale także na parkietach europejskich, dotyczy to takich spółek jak: RWE, EDF itd. Jeżeli chodzi o pytania dotyczące podniesienia wartości nominalnej akcji, to nie leżą one w gestii Spółki. Tego typu decyzje podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy i tam należy kierować tego typu wnioski. Sprawa zaangażowania w sektor górniczy – PGG odbyło się na warunkach rynkowych. Zwracamy uwagę, że spółki sektora energetycznego oceniane są przez inwestorów z perspektywy ich związków biznesowych z sektorem górnictwa. Dlatego w naturalnej konsekwencji takiego postrzegania, dokąd górnictwo nie osiągnie docelowego modelu funkcjonowania, będzie to czynnik wpływający na decyzje inwestorów, tym samym przekładający się na kurs spółek energetycznych. W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem relacji inwestorskich http://www.ir.energa.pl/pl/contacts.  

2016-09-22 MCI Czy coraz większe dyskonto do NAV-u, które powoduje wg zarządu komfort i spokój w pracy to jest przemyślana strategia MCI?
(brak odpowiedzi) 

2016-09-17 SMT Czy w kontekście pojawienia się nowego, jeszcze bardziej kompletnego i uniwersalnego produktu jakim jest Maya, spółka planuje zaktualizować swoje plany ekspansji na kolejne rynki? Jaki jest horyzont czasowy wyjścia z ofertą poza Francję, Włochy i Polskę? Wiadomo, że niewielki udział w przychodach ma już Belgia - czy jednym z planowanych kierunków ekspansji jest właśnie ten kraj? Czy kontrakt z Havas Voyages wejdzie w życie jeszcze w tym roku? Jak będzie rozliczany - czy całość przychodów będzie przechodziła przez Spółkę, czy może iAlbatros będzie wykazywał jedynie przychody z marży i opłat za utrzymania systemu? Spółka sygnalizowała, że rynek rezerwacji hotelowych dla klientów biznesowych we Francji to kilkanaście mld dolarów rocznie - jaka jest wartość usług dla biznesu w tej branży po dodaniu rezerwacji i opłat za środki transportu (samolot, kolej, samochód, taxi)?
(brak odpowiedzi) 

2016-09-16 MCI Czy w umowach inwestycyjnych dotyczących innych spółek portfelowych znajdują się podobne opcje jak te WPH? Jęśli tak to jakich?
Szeroki komentarz dotyczący opcji związanej z WPH znajduje się w prezentacji Q3’16. Inne umowy inwestycyjne nie przewidują tego rodzaju opcji.  

2016-09-13 MCI Czy MCI może twardo obiecać inwestorom że nie będzie w przyszłości emitować akcji z ceną znacznie niższą od NAV na akcję? Nie pytam o darmowe emisje na premie dla Zarządu ani o uchwaloną już emisję Z w zamian za obligacje G1. Ale o to czy będą kolejne konwerty z bardzo niską ceną zamiany lub czy dojdzie do wykorzystania kapitału docelowego na dodruk akcji o cenie niższej od NAV?
Zarząd nie rozważa emisji nowych akcji po cenach dużo niższych niż NAV z wyłączeniem programów premii. W ostatnich 3 latach Spółka nie emitowała akcji po cenach niższych niż NAV w innych celach niż programy motywacyjne oraz wynagrodzenia wydawane w akcjach. 

2016-09-08 SKYLINE Jakie są dalsze plany rozwoju? Czemu Skyline przestał kontaktować się ze swoimi akcjonariuszami i odpowiadać na zadawane pytania?
Plany na najbliższe kwartały prezentujemy w naszych sprawozdaniach okresowych – plany te nie uległy zmianie od ostatniej publikacji sprawozdań. Natomiast faktycznie w ostatnim czasie nie odpowiadaliśmy na bieżąco na pytania zadawane na tym serwisie – pozostaje nam tylko obiecać poprawę w przyszłości.  

2016-09-05 MONNARI Czy są jakieś powody wstrzymania skupu akcji?
(brak odpowiedzi) 

2016-08-25 ESOTIQ Czy mogą Państwo podać jakąś informację wyjaśniającą lawinowy spadek notowań akcji? Jaka jest reakcja KNF na zgłoszenie manipulacji kursem akcji? Czy spółka zamierza jakieś działania, które zahamują dalsze spadki?
(brak odpowiedzi) 

2016-08-25 MCI Co takiego się stało, że opcje na WP w prezentacji za 1H 2016 są wycenione na -41466 tys. zł i o taką kwotę obniżają wycenę tej części portfela? Skąd taka zmiana od momentu poprzedniej prezentacji wyników za 2015 r.?
Opcja przypisana do inwestycji w Wirtualną Polskę S.A. („Spółka”) jest premią jaka będzie przysługiwać założycielom Spółki z tytułu wzrostu wartości Spółki w wyniku transakcji sprzedaży akcji posiadanych przez fundusz EV („Fundusz”). Innymi słowy strata na wycenie opcji związana jest z częścią zysku wygenerowanego przez fundusz na inwestycji w Spółkę od momentu inwestycji, jaką fundusz – zgodnie z zawartą umową inwestycyjną – podzieli się z założycielami Spółki. Jeżeli w przyszłości dojdzie do wzrostu kursu akcji WP to wzrośnie strata z tytułu opcji przy jednoczesnym wzroście wartości pakietu akcji WP. Z drugiej strony, jeżeli dojdzie do spadku kursu akcji WP to strata z tytułu opcji zmniejszy się. 

2016-08-23 PKPCARGO Jaki jest związek między cenami węgla a cenami usług i wynikami PKP Cargo?
Nie ma bezpośredniego związku między cenami węgla, a cenami świadczonych przez PKP Cargo usług transportowych. Jeśli zaś chodzi o wyniki finansowe to należy pamiętać, że w strukturze przewozów Grupy PKP CARGO węgiel kamienny stanowi dominującą grupę towarową – 42 % (dane za 2015 r.) przewiezionego wolumenu to właśnie węgiel kamienny, tak więc przychody z tego tytułu mają znaczący wpływ na wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej. PKP CARGO zazwyczaj zawiera kontrakty 2-3 letnie, prowadzi aktywną działalność akwizycyjną w celu poszerzenia bazy kontrahentów, dla których świadczy oferowane usługi, bierze udział w postepowaniach przetargowych, i co ważne, dywersyfikuje swoją działalność. Przewozy Spółki realizowane są nie tylko w segmencie paliw stałych, w szczególności węgla kamiennego, ale także metali i rud, kruszyw i materiałów budowlanych, artykułów chemicznych czy usług intermodalnych. 

2016-08-12 PYLON Czy spółka ma aspiracje wejść na główny parkiet?
(brak odpowiedzi) 

2016-08-09 SMT W Planie finansowym jest napisane, że inwestycje pochłoną 6,5 mln zł rocznie. Rozumiem, że jeśli zysk przekroczy tę kwotę, to możemy spodziewać się dywidendy?
O wypłacie dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. Alternatywą dla zagospodarowania występujących w grupie kapitałowej w sposób trwały nadwyżek finansowych jest skup akcji własnych, spłata zadłużenia, zwiększenie wartości planu inwestycyjnego lub pozostawienie środków finansowych w grupie kapitałowej do późniejszego wykorzystania 

2016-08-02 MCI Czy MCI rozważa zwiększenie pakietu akcji Windeln.de?
Ostatnie spadki kursu giełdowego to oczywiście niekorzystne wydarzenie dla naszego portfela, jednak mocno wierzymy w spółkę, zespół i strategię. Przecena była okazją dla zwiększenia naszego zaangażowania poprzez dokupienie akcji na wolnym rynku (Fundusz planuje zwiększanie zaangażowania w Spółce do poziomu 10%+).  

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Obligacji na minusie mniej o 2 bln USD
1700 USD w zasięgu złota
Wyceny na rynkach wschodzących najwyższe od 2007 r.
Akcje tak drogie, że lepsza skarpeta
Dane z gospodarki wskazują na zwyżki złotego. Jest jednak jedno "ale"

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu