pb.pl

Pytania dotyczące spółki

poprzednie   1/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-02-16 Czy termin 28 lutego będzie ostatecznym w zakresie informacji i szczegółowego planu fuzji? Czy najistotniejsze kwestie są już ustalone?
Zarząd Auxilium S.A. raz jeszcze pragnie poinformować, że zgodnie z raportem bieżącym nr 12/2011 z dnia 31 stycznia br. prace związane z doprecyzowaniem planu połączenia zostały wydłużone do dnia 28 lutego 2011 roku. W tym terminie rynek oraz Akcjonariusze Emitenta zostaną poinformowani o szczegółach i efekcie prowadzonych działań. 

2011-02-02 Czy przejęcie / połączenie z ECA nie jest odpowiedzią na wymogi unijne, aby spółki audytorskie były w minimum 50% kontrolowane, zarządzane przez biegłych rewidentów lub ich firmy? Obecnie, jak gdzieś czytałem Auxilium ma jedynie 2% udział biegłych rewidentów pośrednio w Auxilium Spółka Komandytowa, reszta akcjonariuszow - albo nie sa bieglymi albo jest albo nie wiadomo o tym, ze względu na niejawny akcjonariat na NC. Po połączeniu ECA uzyska 48% w połączonym podmiocie czyli tyle ile brakuje do 50%! Jednoczesnie tak wysoki udzial ECA powoduje bardzo zly parytet wymiany akcji zwazywszy ze P/E jest duzo lepszy dla Auxilium niz dla ECA do tego ECA jest nienotowany, co wycenia go tym gorzej.
Witam serdecznie, Dziękujemy za zainteresowanie spółką Auxilium S.A. Decyzja o połączeniu z ECA nie jest związana w wymogami unijnymi, o których wspomniano w nadesłanym zapytaniu. Prowadzona w ramach grupy Spółek Auxilium działalności rewizji finansowej spełnia wszelkie wymogi, dotyczące firm audytorskich, wymagane przepisami polskimi czy unijnymi. Zgadza się, że w przypadku, gdy dojdzie do połączenia, znaczna cześć akcji będzie w rękach audytorów. Jest to przede wszystkim niewątpliwy atut, który wzmocni wizerunek i pozycję ECA Auxilium. Decyzja o połączeniu wynika m.in. z rozwoju rynku, na jakim działamy. Obserwujemy już od pewnego czasu, że nieustannie zmieniający się rynek audytorsko – księgowy oraz regulacje z nim związane stawiają na duże podmioty o szerokim wachlarzu możliwości oraz kompleksowości świadczonych usług. Mając powyższe na uwadze spółka szukała projektów inwestycyjnych mogących uzupełnić istniejący portfel usług. W tym celu konieczne było połączenie się z innym podmiotem. Zarząd wybrał Spółki wchodzące w skład ECA Group, podmiotu z branży, w której działa Auxilium, między innymi z uwagi na uzupełniającą ofertę tych spółek, doskonałe rozeznanie rynku, znajomość zasad jego funkcjonowania oraz wieloletnie doświadczenie i praktykę. Połączenie ofert ECA i Auxilium to nie tylko poszerzenie bazy klientów czy większy obrót z dotychczasowymi partnerami. To również rozszerzenie kompetencji, np. o ofertę doradztwa podatkowego, także dla firm świadczących usługi na terenie Unii Europejskiej. Wszystko to przełoży się na wysokość generowanych przychodów i poziom zysków. Spodziewamy się również efektów synergii na poziomie operacyjnym, zwłaszcza w zakresie działalności audytorskiej i doradczej, chcemy, aby ECA Auxilium S.A. korzystając z doświadczenia i renomy tworzących go spółek, oferował wyjątkową jakość na rynku. Pamiętajmy, że łączą się dwa podobne, branżowe podmioty, co oznacza, że świadomie budujemy mocniejszą firmę. Patrząc na propozycję emisji 2,8 mln akcji pamiętajmy, że w zamian za to dwie firmy oddają swój majątek, co też oznacza, że traktują połączenie jako kluczową i strategiczną decyzję długoterminową, a nie metodę nabycia akcji Auxilium. Wielkość emisji została ustalona na podstawie wyceny rynkowej Auxilium oraz wyceny metodą dochodową ECA przy jednoczesnym uwzględnieniu korekt wynikających m.in. premii za płynność akcji Auxilium. Takie podejście pozwoliło na uwzględnienie struktury wyników finansowych obu firm (np. w Auxilium występują przychody z działalności finansowej, ECA od początku istnienia notuje zysk i stabilnie zwiększa swoje przychody). Prace związane z doprecyzowaniem planu połączenia są w toku, a ostateczną decyzję o połączeniu podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

2011-01-24 Jaki cel i sens dla akcjonariuszy ma mityczne dla Zarządu przeniesienie Spółki na rynek główny? Podkreślam, że Auxilium nie ma potrzeb kapitałowych, realizowanych przez giełdę, opłaty na rynku głównym są wyższe, niż na NC, statystycznie większość przenosin na rynek główny wiąże się ze spadkiem kursu notowanej spółki, etc.
Każde podmiot w pewnym momencie swojego istnienia dochodzi do etapu, kiedy chce się dalej rozwijać. Rynek regulowany GPW stwarza dużo większe możliwości niż rynek alternatywny, jakim jest NewConnect. Bycie Spółką z rynku regulowanego to większy prestiż, wiarygodność świadcząca o dojrzałości Emitenta, oraz kwestia promocji i rozpoznawalności. Rynek GPW to również dużo wyższa płynność notowanych instrumentów, a co za tym idzie możliwość swobodnego realizowania transakcji kupna i sprzedaży. Ponadto Zarząd Spółki począwszy od dnia debiutu na rynku NewConnect nie ukrywał, że docelowo widzi akcje Auxilium na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. Przez trzy i pół roku od debiutu we wrześniu 2007 roku Spółka się do tego wydarzenia przygotowywała. Znajdując partnera z którym jesteśmy w stanie to zrealizować, zostały rozpoczęte prace związane z połączeniem podmiotów, a kolejnym ich etapem będzie zmiana platformy obrotu instrumentów na z rynku NewConnect na regulowany. 

2011-01-19 Bardzo "interesujący" wywód w "odpowiedzi" na pytanie z 17 stycznia, ale czy można prosić o merytoryczne ustosunkowanie się do zadanego pytania? Skąd wynika wycena ECA? Proszę o twarde dane finansowe.
Zarząd Auxilium S.A. pragnie poinformować, że dane finansowe nie zostaną upublicznione do momentu zakończenia sporządzania planu połączenia, który tak jak informowała spółka we wcześniejszych raportach bieżących, powstanie w terminie do 31.01.2011 r. Wówczas to będziemy informować rynek na bieżąco o szczegółach związanych z połączeniem przez przejecie spółek z grupy firm ECA.  

2011-01-17 Szanowni Państwo - co było główną przesłanką do wyceny spółek spod szyldu ECA na poziomie 15mln pln czyli poziomie ceny do zysku akcji na poziomie ok 48 podczas gdy ten sam wskaźnik dla AUXILIUM wynosi ok 12. Dlaczego wycena spółek ECA jest czterokrotnie wyższa?
Z uwagi na fakt, iż Auxilium jest spółką notowaną na rynku NewConnect należy stwierdzić, iż wycenia nas rynek. Na dzień dzisiejszy Spółka jest niedoszacowana. Jako spółka z długoletnia historią nie możemy dokonać wyceny metodą dochodową, tak jak zrobiło to ECA, które jest stosunkowo młodym podmiotem powstałym w 2003 roku. Wycena metodą dochodową jest bowiem dopuszczalna w przypadku spółek o niezbyt długiej historii. Mając na uwadze przyjętą przez Zarząd strategię rozwoju, o której rynek był wielokrotnie informowany w raportach bieżących i okresowych, należy zauważyć , że poszukiwanie odpowiedniego partnera z którym to chcielibyśmy się dalej rozwijać zajęło blisko półtora roku. Fuzja bowiem w branży, w której działamy jest tematem bardzo trudnym, gdyż spółki audytorsko – księgowe nie chcą się łączyć. Patrząc na oblicze rynku na którym działamy stawia on na duże podmioty o szerokim wachlarzu możliwości oraz kompleksowości świadczonych usług. Mając powyższe na uwadze Zarząd Auxilium informował o konieczności akwizycji, celem zwiększenia kapitalizacji umożliwiającej zmianę platformy obrotu z rynku NewConnect na parkiet główny Warszawskiej Giełdy. Zarząd wybrał podmiot z branży w której działa Auxilium między innymi z uwagi na doskonałe rozeznanie rynku, znajomość zasad jego funkcjonowania oraz wieloletnie doświadczenie i praktykę. Po zakończeniu transakcji powstanie grupa kapitałowa, zarządzana przez ECA Auxilium S.A., obejmująca spółki aktualnie należące do portfela ECA i Auxilium. Biorąc pod uwagę dotychczasową pozycję firm na rynku, przewidywane przychody na poziomie 15-16 mln oraz ilość obsługiwanych klientów, ECA Auxilium S.A. będzie największą Polską firmą audytorsko – księgową i znajdzie się w ścisłej czołówce firm z branży zaraz po wielkiej czwórce. Kapitalizacja, wycena, portfel klientów i zleceń, realizowane wyniki oraz przejście z rynku NewConnect na główny parkiet GPW ma przełożyć się na odpowiednio wysoki kurs akcji, a tym samym zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy. 

2010-10-25 Spółka informowała o nowych umowach oraz o portfelu zleceń, jak to możliwe, że prowadząc tak stabilną działalność w raporcie miesięcznym za wrzesień pojawia się zapis: "W miesiącu wrześniu Spółka zanotowała stratę bilansową w wysokości 2.762,85 zł w wyniku utworzenia rezerw na należności z tytułu wykonanych usług."? Skoro prowadzenie działalności operacyjnej przynosi straty to może warto się powstrzymać, wówczas nie będzie strat?
Spółka tak jak to podała w raporcie za III kwartał 2010 roku ma podpisane nowe umowy na usługi autoryzowanego doradcy w zakresie rynku NewConnect, na świadczenie usług księgowych oraz doradztwa podatkowego. Strata dotyczy miesiąca września br. i jest wynikiem utworzenia rezerw na należności. Narastająco zysk netto za 9 miesięcy bieżącego roku wynosi 1.084.965,58zł jest wyższy o 20% od zysku netto za 9 miesięcy 2009 roku, a przychody netto ze sprzedaży za okres styczeń – wrzesień są o 13,5 % wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego i wynoszą 5.795.124,47 zł.  

2010-10-25 Witam 1. Czy Spółka posiada prawa do wykorzystywania znaków towarowych m.in. SONY w swoich materiałch POS, w szczególności raportach, czy jest to naruszeniem praw podmiotów trzecich? 2. Skoro spółka zajmuje się dziłalnością księgowo-rachunkową to proszę o wyjaśnienie jednej z pozycji z ostatniego raportu, w którym w pkt. 4 wybrane dane finansowe mamy taki zapis: 4 Zysk/strata na działalności operacyjnej (98.886,17 -9.119,72 23.399,47 2.287,36) - jakież to magiczne zabiegi księgowe powodują, że strata w złotówkach zamienia się w zysk w euro? 3. Jeśli oddział w Bielsku Białej nie jest synekturą to dlaczego jest traktowany odmiennie - np. nie ma o nim mowy w stopce raportów?
W odpowiedzi na pytanie pragniemy poinformować, że adres email oddziału w Bielsku Białej jest wskazany w raporcie w jego dolnej części wraz z innymi adresami oddziałów w Łodzi i Gdyni. Co do wartości zawartych w punkcie 4 to w złotych jest wskazana strata, która jest również w przeliczeniu na EUR – brak znaku minus jest omyłką pisarską, co zostało skorygowane w uzupełnieniu raportu.  

2010-09-29 Jaki sens ma otwarcie oddziału w Bielsku Białej skoro centrala firmy znajduje się w Krakowie? Czy w Bielsku Białej nie znajduje się firma jednego ze znaczących akcjonariuszy Auxilium? Czy spólka planuje otwierać kolejne oddziały?
Otwierając oddziały Spółki Zarząd miał na względzie pozyskanie nowych klientów w nowych obszarach kraju. Stąd na lokalizacje zostały wybrane miasta takie jak Gdynia (północna część kraju), Łódź (centralna część kraju) oraz Bielsko Biała (obejmująca obszar Śląska). Faktem jest, że firma jednego ze znaczących Akcjonariuszy Auxilium zlokalizowana jest w tym samym mieście. Ma to swoje pozytywne aspekty, biorąc pod uwagę iż prowadzone działalności nie stanowią dla siebie konkurencji. Zarząd Auxilium, co już wielokrotnie podkreślał, nie planuje w najbliższym czasie otwierać nowych oddziałów. Planuje natomiast rozwijać sieć pod kątem nowych punktów partnerskich na terenie całego kraju. Mają one nie tylko świadczyć usługi księgowo-rachunkowe, ale również audytorsko-doradcze. Do lipca 2010 roku spółka podpisała 49 umów partnerskich z firmami audytorskimi z całej Polski. Zarząd spółki poszukuje również ciekawych rozwiązań inwestycyjnych wpisujących się w obszar zainteresowań powstałej Grupy Firm, mogących uzupełnić istniejący portfel usług. Podstawowym założeniem jest również zwiększenie kapitalizacji spółki do poziomu umożliwiającego zmianę platformy obrotu i przejście na rynek regulowany GPW.  

2010-06-16 Od momentu opublikowania projektów ustaw na Walne, toczy sie na forum http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?t=157440&postdays=0&postorder=asc&start=1050&sid=448ffe288bc01a5387fa93bcaaec0ddc dyskusja. Czy wypłacac dywidende, czy nie.Rozwój organiczny czy akwizycje i przejecia ? Czy Zarzad ma strategie na najblizsza przyszłosc ? Prosze uspokoic swoich inwestorow, aby Walne przebiegało w dobrej atmosferze
W nawiązaniu do otrzymanego pytania Zarząd Spółki pragnie przywołać opublikowany w dniu 8 czerwca 2010 roku raport roczny za 2009 rok, w którym jest zawarta strategia rozwoju Auxilium na najbliższe dwa lata. Głównym celem dla Spółki jak i Zarządu jest zmiana platformy obrotu z rynku NewConnect na rynek regulowany. W związku z tym faktem Zarząd w latach 2010-2012 zamierza kontynuować budowę silnej grupy firm, której celem nadrzędnym będzie zwiększenie kapitalizacji, umożliwiające realne przejście spółki na GPW. Nie wykluczone jest również połączenie się Emitenta z inną spółką o silnej pozycji na rynku oraz zbliżonej kapitałowo, której usługi jako kompatybilne uzupełniałyby ofertę usług świadczonych przez Auxilium. W związku z ogólną tendencją na rynku Auxilium nie wyklucza również działań, zmierzających do wykupu udziałów w podmiotach z branży księgowo- audytorskiej lub całkowicie z innego sektora, co dałoby alternatywne źródło przychodów oraz dalszą, głębszą dywersyfikację oferowanych usług. Zaznaczyć należy, iż spółki już nie dotyczą ograniczenia przedmiocie działalności, nałożone ustawą o biegłych rewidentach, więc może nastąpić poszerzenie wachlarza, świadczonych na rzecz klientów usług. Strategia działania związana ze spółką zależną Auxilium Audyt będzie ukierunkowana na zwiększenie ilości klientów i zleceń na usługi audytorskie poprzez pozyskanie do współpracy biegłych rewidentów wraz z ich bazą klientów. Zarząd pragnie również w najbliższych intensywniej rozwijać działalność doradczą, związaną z rynkiem kapitałowym. Jako autoryzowany doradca będzie świadczyć usługi doradcze w pełnym zakresie dla podmiotów zainteresowanych rynkiem kapitałowym. Ponadto zostaną wzmocnione działania mające na celu rozwój Spółki poprzez budowę sieci punktów partnerskich. Spółka ma za sobą dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu oddziałów Spółki. Ze względu na niższą niż zakładana efektywność Oddziałów, działania Zarządu skoncentrowane zostaną na budowie sieci firm i punktów partnerskich, natomiast nie na budowie dalszych oddziałów, choć nie wykluczone, iż przy znalezieniu odpowiedniej kadry zarządzającej możliwym będzie otwarcie kolejnego oddziału. W odniesieniu do kwestii dywidendy to Zarząd nigdy nie stał na stanowisku, żeby nie była ona wypłacana akcjonariuszom. Potwierdzeniem czego jest wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2009 rok, która została zrealizowana końcem ubiegłego roku. Jednakże dbając o interesy spółki oraz śledząc zmieniający się rynek Zarząd podjął decyzję o przyspieszeniu działań mających na celu debiut na GPW. W tym zakresie prowadzi rozmowy z firmami z branży i potencjalnymi partnerami z innych sektorów dotyczące projektów na różnym etapie rozwoju. Spółka szuka nowych ciekawych rozwiązań inwestycyjnych wpisujących się w obszar zainteresowań całej Grupy, mogących uzupełnić istniejący portfel usług i umożliwić zmianę platformy obrotu, zwiększając jednocześnie kapitalizację Spółki. Konsekwentna realizacja przyjętej przez Zarząd strategii spółki znalazła bezpośrednie przełożenie na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe, wysokość wypracowywanego zysku oraz wzrostu kursu akcji. Co do atmosfery Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 29 czerwca, Zarząd spółki pragnie podkreślić, iż z założenia WZA jest to spotkanie poświęcone konstruktywnej dyskusji w oparciu o przygotowane materiały (sprawozdania, raport biegłego rewidenta oraz projekty uchwał) prowadzonej pomiędzy Zarządem spółki, a jej Akcjonariuszami. Dlatego też Zarząd jest przekonany, że mając taki Akcjonariat atmosfera dyskusji i spotkania przybierze formę dialogu, służącego interesom spółki, a przez to zabezpieczając interesy poszczególnych Inwestorów. Meritum spotkania, Zarząd upatruje w dialogu wokół kluczowych dla Spółki tematów związanych z jej dalszym rozwojem, który na dzień dzisiejszy w opinii Zarządu wiąże się z działaniami, niezbędnymi do realizacji zadań związanych z podwyższeniem kapitalizacji spółki i jej przejściem na główny rynek warszawskiego parkietu.  

2010-04-19 Witam, W ostatnich dniach spółka dokonała zbycia aktywów, RBC i Obligacji. Czy są jakies plany odnośnie ulokowania tych środków? Przyznam, że zbycie obligacji po 3 miesiącahc jest zaskoczeniem. Czy można prosic o prezentacje w jaki sposób sprzedaż RBC wpłynia na wynik br i jak została ta sprzedaż rozliczona
Zarząd Auxilium S.A. podjął decyzję o zbyci akcji RBC, gdyż poziom cen w tym czasie przyniósł w ocenie Emitenta oczekiwaną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Co do lokowania posiadanych środków finansowych Zarząd Emitenta powiadomi akcjonariuszy Spółki stosownym komunikatem bieżącym. Rozliczenie transakcji RBC i jego wpływ na wynik zostanie przedstawiony w komunikacie bieżącym za miesiąc kwiecień 2010 roku. 

2010-03-01 Moje pytanie jest związane z karaniem przez KIBR członków Zarządu Auxilium. Rozumiem, że orzeczenia o ukaraniu są - ale nie są prawomocne ?
Auxilium S.A. jest spółką świadczącą usługi audytorskie i działającą w tej branży od 15 lat. W tym czasie Auxilium przeprowadziło blisko trzy tysiące badań audytorskich. KIBR odbył kilkanaście kontroli w Spółce, które są jak najbardziej powszechne w spółkach prowadzących działalność audytorską. Nigdy nie została nałożona kara. Informacja, że żaden z Członków Zarządu nie został ukarany prawomocnym orzeczeniem przez Sąd Dyscyplinarny KIBR, oznacza brak orzeczeń o ukaraniu Członków Zarządu Auxilium S.A.. 

2010-02-26 Czy którykolwiek z Członków Zarządu Auxilium był karany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów?
W odpowiedzi na pytanie informujemy, że do dnia 1 marca 2010 roku żaden z Członków Zarządu Auxilium S.A. nie został ukarany prawomocnym orzeczeniem Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

2010-02-26 Proszę o ustosunkowanie się do zarzutów spółki Mewa S.A. o nieprawidłowościach w raporcie rocznym GPPI badanym przez Auxilium.
W nawiązaniu do otrzymanego pytania pragniemy poinformować, iż Auxilium S.A. nie jest stroną w sporze jaki jest prowadzony od kilkunastu miesięcy pomiędzy Mewą S.A. oraz GPPI S.A. .Tak się składa, że Auxilium S.A. badało sprawozdania finansowe obu skonfliktowanych podmiotów. Źródło sporu nie jest związane z audytem przeprowadzonym przez naszą spółkę. Decyzja inwestycyjna Zarządu Mewy S.A. została podjęta wcześniej przed naszym badaniem audytorskim sprawozdania finansowego GPPI za 2008 r. Kontrola KIBR w naszej spółce na wniosek Zarządu Mewy odbędzie się w zakresie kwestionowanego audytu sprawozdania GPPI SA za 2008 rok i wydanej przez Auxilium S.A. opinii oraz raportu biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania. Zaznaczamy, iż wszczęta kontrola będzie jedną z wielu, które dorocznie przeprowadza KIBR w spółkach prowadzących działalność audytorską, w tym również naszej.  

2009-12-06 witam, w dniu 24 grudnia 2009r.ma zostac wypłacona zaliczka dywidendy, czy dzien 17 grudnia 2009r. uprawnia do całej dywidendy czy tylko do zaliczki ? Kiedy nastapi wypłata pozostałej czesci dywidendy i w jakiej kwocie ?
Tak jak podawaliśmy w raporcie bieżącym nr 52/2009 z 26.11.2009 roku dniem ustalenia prawa do zaliczki na dywidendę jest dzień 17 grudnia 2009 r., a terminem wypłaty zaliczki na dywidendę jest dzień 24 grudnia 2009 r. Zarząd zobowiązał się podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2009 roku do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy jeżeli pozwoli na to sytuacja finansowa Emitenta. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki oraz w oparciu o zgromadzone materiały (opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009r.) Zarząd postanowił dokonać wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2009 r. w kwocie 427 000 zł., tj. nie przekraczającej 50 % zysku wypracowanego od końca poprzedniego roku obrotowego. Co do pozostałej części dywidendy za rok 2009 decyzje zostaną podjęte na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po zakończeniu roku oraz audycie rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Auxilium S.A.  

2009-11-09 Post Wysłany: Sro, 04 Lis 2009, 13:21 Firma w której pracuję korzystała z "usług" księgowych Auxilium, oddział Gdynia (Pan Tomasz K.). Po pół roku księgowość została tak zapuszczona i rozwalona, że trzeba było zabierać papiery i szukać na gwałt normalnego biura który posprząta tą stajnię augiasza po auxilium. Sprawa jest obecnie w sądzie i w prokuraturze i będzie z tego potężne odszkodowanie. Nikomu nie polecam ani nie życzę kontaktów z tą "firmą". To cytaty z forum Parkietu. Proszę je skomentować.
Zarząd Auxilium S.A. kategorycznie stwierdza, iż na dzień 9 listopada 2009 roku przeciwko Emitentowi nie są prowadzone żadne sprawy w Prokuraturze i Sądzie. Faktem jest, iż Auxilium prowadzi przeciwko swoim byłym klientom w Gdyni i Krakowie , sprawy sądowe dotyczące niepłacenie za wykonane przez Auxilium S.A. usługi. Co do treści zawartych na forum Parkiet Emitent nie będzie się wypowiadał, gdyż nie stanowią one rzetelnych informacji potwierdzonych konkretnymi faktami, a jedynie są to subiektywne wypowiedzi anonimowych Forowiczów. 

2009-11-04 Czy zarzad ma w planie poprawienie płynności akcji? Kiedy nastąpi wypłata zapowiadanej dywidendy?
W odpowiedzi na pytanie informujemy, że zgoda na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2009 została wyrażona pod warunkiem uzyskania przez Zarząd opinii z badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2009r. do 31.08.2009r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przyszłej dywidendy w kwocie stanowiącej nie więcej niż 50% zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. wskazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Tak jak w komunikacie nr 40/2009 informujemy, że o wypłacie dywidendy w tym także w zakresie określenia dnia dywidendy (dnia ustalenia praw do dywidendy) oraz dnia wypłaty dywidendy poinformujemy akcjonariuszy oddzielnym komunikatem. Mamy nadzieję, że cała procedura formalna zostanie zrealizowana do końca tego roku. Co do kwestii związanych z płynnością, to faktycznie w bieżącym czasie obserwować można mniejszy obrót na akcjach, ale można domyślać się że ma to związek z informacją o wypłacie dywidendy. Informacja ta w znaczny sposób wyhamowała podaż, natomiast w związku z mniejszym również popytem spowodowanym dość w ostatnim czasie dużym wzrostem kursu akcji obrót na akcjach jest mniejszy. Auxilium S.A.  

2009-09-24 witam. Czy spółka ma jakieś pomysły na zagospodarowanie gotówki zainwestowanej w obligacje? Czy społka poza rozwojem organicznym ma w planach przejęcia?
Auxilium z miesiąca na miesiąc poprawia swoje wyniki osiągając nowe maxima zyskowności realizowanych przychodów. Rok 2009 dla wielu firm przyniósł kłopoty związane z płynnością, narastającymi należnościami często nieściągalnymi oraz mniejszą ilością realizowanych zleceń. Dla Auxilium rok 2009 to dużo wyższe przychody oraz wypracowany zysk. Gotówka zainwestowana w obligacje będzie wykorzystana na rozwój Spółki. Zarząd szuka rozwiązań, zgodnych z założeniami prospektu emisyjnego, gdzie środki te zostaną wykorzystane. Obecna sytuacja gospodarcza może stworzyć ciekawe możliwości inwestycyjne. Należy jednak kierować się daleko posuniętą ostrożnością, dobrze kalkulować ryzyko, aby fundusze te nie okazały się ulokowane nietrafnie i nie tylko nie przyniosły oczekiwanych zysków, ale straty zarówno dla Spółki, a co za tym idzie również dla jej akcjonariuszy. Jednym z założeń w momencie wchodzenia na rynek NewConnect było tworzenie Grupy Kapitałowej. Częściowo zostało to zrealizowane, ale jeżeli pojawią się ciekawe propozycje i okazje strategia ta będzie kontynuowana.  

2009-09-21 Podpisaliście ostatnio kilkadziesiąt umów z partnerami, a w komentarzu do tej informacji piszecie, że „działania powyższe będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.”. W jaki sposób? Ile na nich zarobicie? Tysiące? Dziesiątki tysięcy? Więcej szczegółów!
W odpowiedzi na zadane pytanie pragniemy podkreślić główny sens i założenia podjętych działań. Zarząd zmierzając do zwiększenia udziałów w rynku oraz przewagi konkurencyjnej w branży audytorskiej podpisał umowy partnerskie z firmami audytorskimi z obszaru całej Polski. Działania te prowadzone są w celu stworzenia silnej grupy firm audytorskich sieci partnerskiej Auxilium S.A. na terenie całego kraju. Przyczynią się one przede wszystkim do większej terminowości realizowanych zleceń oraz możliwości zwiększenia tym samym przychodów z prowadzonej działalności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów w związku z przydziałem terytorialnym. Takie działania maja również za zadanie zwiększenie rentowność realizowanych umów, co będzie z pewnością nie bez znaczenia w kontekście przyszłych wyników. Poprzez własną sieć partnerską firm audytorskich Auxilium będzie mogło zwracać się do wyselekcjonowanej grupy partnerów i zlecać im realizacje terminowych zleceń z tych obszarów na których działają.  

2009-09-21 Kiedy zobaczę Was na GPW???
Auxilium S.A. debiutując w roku 2007 na rynku NewConnect deklarowało przejście na rynek główny. Zmieniające się przepisy z początkiem bieżącego roku w znaczny sposób podniosły wymogi kapitalizacji, które na dzień dzisiejszy wynoszą 10 mln Euro. Taki próg w chwili obecnej nie jest do spełnienia przez spółkę naszej wielkości. Tworzymy grupę kapitałową, poszukujemy różnych rozwiązań i partnerów. Mamy nadzieję, że w perspektywie kilku lat osiągniemy wymagane minimum i przejście na rynek regulowany będzie realnym.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu