pb.pl

Pytania dotyczące spółki

poprzednie   1/5   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-04-02 12 grudnia spółka informowała o 45 proc. wypełnieniu portfela, a tu nagle okazuje się że już w III kwartale było 100 proc. Skąd taka różnica? Która wiadomość jest prawdziwa? Załączam treść odpowiedzi z 12.12.2012 r.: "Spółka zawarła w ostatnim czasie kilkanaście mniejszych i większych kontraktów. W jakich walutach podpisano umowy oraz jaki jest obecnie procent wypełnienia portfela zamówień na 2013 rok? RAFAMET S.A. posiada kontrakty, których rozliczenie następuje w takich walutach jak EUR, USD, CZK, RUB oraz PLN. Emitent posiada w około 45% zakontraktowany plan produkcji i sprzedaży na rok 2013 (przyjmując bazę roku 2012 za 100%). Informacja ta została przekazana do publicznej wiadomości raportem za III kwartał 2012 r. w dniu 14.11.2012 r."
W dniu 14.11.2012 r. została przekazana informacja, że stan posiadanej kontraktacji na rok 2013 wynosi na ten dzień około 45% wykonania roku 2012, nie podając jednak jaka to wielkość. Informację tę powtórzyliśmy w odpowiedzi na pytanie w Akcji Inwestor z dnia 22.11.2012 r. (w pytaniu obecnym pojawia się błędna data 12.12.2012 r.). Sprzedaż wyrobów, usług i towarów za rok 2012 wyniosła w RAFAMET S.A. ok. 82 mln zł. W związku z tym, że nie podaliśmy prognozy sprzedaży na rok 2013, nie informowaliśmy również o zmianach tego parametru. Wzrósł on jednak w wymiarze % w odniesieniu do wykonania roku ubiegłego.  

2013-03-26 Brak nowych kontraktów stał się faktem (w 2013 r. zaledwie jeden mały). Czy w związku z tym, plan oszczędnościowo-ratunkowy ("pakiet działań wyprzedzających") został wprowadzony w życie?
Spółka koncentruje się na ofertacji i kontraktacji wyrobów na rok 2014. Zamówienia wypełniające plan produkcji i sprzedaży na rok bieżący zostaną podpisane w II i III kwartale br. 

2013-03-17 Czy Zarząd współpracuje z ARP w sprawie poszukiwania inwestora dla Rafametu? Czy w firmie pojawiają się delegacje inwestorów podobnych do tych z RPA?
ARP S.A. o swoich zamierzeniach inwestycyjnych w stosunku do RAFAMET S.A. poinformowała m.in. publikując informację na swojej stronie internetowej http://dlainwestorow.arp.com.pl/ Spółka jest stale odwiedzana przez firmy zainteresowane współpracą z nią tak w zakresie dostaw jej wyrobów jak i np. rozpoczęcia współpracy kooperacyjnej, logistycznej, finansowej, etc.  

2013-03-17 Jaka dywidenda jest proponowana przez Zarząd za rok 2012? Czy sytuacja w odlewni ulega poprawie?
Zarząd nie ogłosił polityki dywidendowej za rok 2012. Skonsolidowany wynik netto za ubiegły rok wyniósł 3.999 tys. zł. RAFAMET S.A. do końca 2 kwartału ma wybrać wykonawcę budowy hali montażu finalnego. Wartość inwestycji ma wynieść około 15-16 milionów złotych. Decyzja ta może mieć wpływ na podział zysku netto za rok 2012. Wyniki Zespołu Odlewni „RAFAMET” Sp. z o.o. w tys. zł za lata 2012/2011: Przychody: 34.964 / 28.003, Wynik na sprzedaży: 491 / -2.885, Wynik operacyjny: 611 / -2.465, Zysk netto: -654 / -2.816, Amortyzacja: 2.432 / 2.137, Wynagrodzenia: 9.148 / 7.735, Koszty finansowe: 1.698 / 1.186. Rok 2013 będzie bardzo trudnym okresem pozyskiwania zamówień dla sferoidalnego i stopowego asortymentu odlewni stopniowo wprowadzanego do oferty firmy. Wynik finansowy netto za „cały 2013 r.” planowany jest na poziomie lepszym niż w 2012 r., a koszty amortyzacji, wynagrodzeń i koszty finansowe zaplanowano na rok 2013 na poziomach niższych niż w roku ubiegłym.  

2013-02-19 Jak wygląda stan projektu NOWA HALA MONTAŻOWA? Czyli koszty i terminy oraz potencjalne wypełnienie tejże hali? No i koszt oczywiście?
Trwa procedura wyboru wykonawcy inwestycji pod nazwą „Hala Montażu II”. Wybór oferenta oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano na I półrocze 2013 r. Realizacja inwestycji potrwa około 10-12 miesięcy. Kosztorys inwestycji (wstępnie wyceniony na 12-13 mln zł – bez urządzeń dźwigowych) jest obecnie konfrontowany ze złożonymi ofertami. Na obecnym etapie rozpatrywanych jest 6 ofert. Nastąpiło przesunięcie fazy rozpoczęcia tej inwestycji o 6 miesięcy w stosunku do założeń podanych do wiadomości publicznej w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2012 r. (przekazany w dniu 14.11.2012 r.), z uwagi na sprawy formalno – proceduralne jak i konieczność objęcia tą inwestycją wszystkich towarzyszących inwestycji i przedsięwzięć przygotowawczych.  

2013-01-12 Czy w związku z niestabilną sytuacją na rynku walutowym i spadkiem popytu (45% wypełnienia, jak sama firma donosi z 12 grudnia 2012) zostały wstrzymane jakiekolwiek podwyżki płac dla pracowników, zarówno fizycznych jak i umysłowych (jak to się dzieje w większości firm)? Kiedy firma okroi administrację i zatrudni firmy zewnętrzne do sprzątania i ochrony?
Działania Spółki w zakresie corocznego kształtowania funduszu płac są racjonalne. Podwyżki płac nie są możliwe w sytuacji niepełnej kontraktacji wyprzedzającej oraz w kryzysowym otoczeniu gospodarczym. Płace pracowników służb pomocniczych oscylują w granicach płacy minimalnej. Spółka posiada pakiet działań wyprzedzających na wypadek konieczności dostosowania stanu zatrudnienia do zmniejszającej się skali zamówień na wyroby firmy.  

2012-12-11 Czy spółka ma jasny i długofalowy program wzrostu rentowności w sytuacji umacniającego się złotego? Jeśli tak, to jakie są jego główne punkty?
Scenariusz zdarzeń, że nowy kolejny rok kryzysu gospodarki światowej oraz zapewne rok walki z recesją w skali krajowej należy konfrontować z „oczekiwaniami” umacniania się waluty krajowej w stosunku do EUR i USD, jest trudny do racjonalnej akceptacji jako założenie planistyczne. Jest to jednak zagadnienie stale przez nas analizowane i konfrontowane z realnym rynkiem każdego dnia. Zapraszamy do pogłębionej dyskusji na ten temat nie na forum publicystycznym Pulsu Biznesu, ale do siedziby firmy. Jesteśmy do dyspozycji dla naszych Akcjonariuszy.  

2012-11-22 Spółka zawarła w ostatnim czasie kilkanaście mniejszych i większych kontraktów. W jakich walutach podpisano umowy oraz jaki jest obecnie procent wypełnienia portfela zamówień na 2013 rok?
RAFAMET S.A. posiada kontrakty, których rozliczenie następuje w takich walutach jak EUR, USD, CZK, RUB oraz PLN. Zgodnie z przekazaną do publicznej wiadomości w raporcie za III kwartał 2012 r. w dniu 14.11.2012 r. informacją, Spółka posiadała na ten moment w około 45% zakontraktowany plan produkcji i sprzedaży na rok 2013 (przyjmując bazę roku 2012 za 100%).  

2012-11-08 Spółka często przedstawia się jako bardzo innowacyjna, tymczasem z tego co się orientuje nie pozyskała jak dotąd znaczących dotacji unijnych. Czy nowa hala montażu, której przeznaczeniem ma być montaż w niej super dokładnych maszyn o specjalnych parametrach chłodzenia będzie budowana z dofinansowaniem unijnym? Np. z tego: Badania i rozwój oraz innowacje będą współfinansowane w latach 2014-2020 z nowego unijnego programu Inteligentny rozwój - poinformowała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel. Zastąpi on realizowany obecnie program Innowacyjna Gospodarka.
Z programów Badania i Rozwój czy Innowacyjna Gospodarka nie można obecnie uzyskać dofinansowania na budowę infrastrukturalną typu budowa nowych obiektów przemysłowych (np. hal produkcyjnych). RAFAMET S.A. jest „dużym przedsiębiorcą” w rozumieniu przepisów unijnych, co utrudnia staranie się o środki pomocowe kierowane w dużej mierze do mikro przedsiębiorstw oraz MSP.  

2012-05-13 Czy maszyny używane, które są wystawione do sprzedaży na stronie spółki bez zdjęć, ceny i opisu nie warto wystawić na portalach internetowych z pełnym opisem i cenami? Chyba reklama jest dźwignią handlu?
Zainteresowane firmy i osoby fizyczne odkupiły wszystkie wystawione na sprzedaż używane maszyny i urządzenia przejęte przez Spółkę od Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek „PONAR-DEFUM” w likwidacji. Informacja o ww. sprzedaży dla potencjalnych kupujących była wystarczająca i nie pochodziła jedynie ze wzmianki zamieszczonej na naszych stronach internetowych. 

2012-04-11 Od połowy grudnia 2011 r. spółka podpisała tylko jeden mały kontrakcik. Czy sytuacja jest już dramatyczna? Jakie środki zaradcze podjęto w celu obniżenia kosztów w związku z tym? A co z tym słynnym kontraktem na Białorusi?
… a od początku grudnia 2011 pięć kontraktów. Nie rozumiemy w jakim celu formułowane są takie pytania. Podobnie jak na pytanie z dnia 08.02.2012 r. odpowiadamy, że w połowie kwietnia ubiegłego roku Spółka posiadała mniejszy niż obecnie portfel kontraktacji wyprzedzającej. Oceniamy, że obecny stan kontraktacji na rok 2012 jest dobry. Zamówienie publiczne ogłoszone przez potencjalnego klienta z Białorusi zostało rozstrzygnięte na niekorzyść Spółki. Naszym zdaniem zamawiający dokonał dużych starań proceduralnych, aby nie wybrać dostawcy z Polski (…).  

2012-03-29 Dlaczego zysk za IV kw., zarówno jednostkowy jak i skonsolidowany, uległ obniżeniu, pomimo rekordowych wycen euro i wzrostu przychodów? Dlaczego słaby wynik przedstawia się w mediach jako sukces?
W skonsolidowanym raporcie kwartalnym za IV kwartał 2011 r. podaliśmy, że zysk netto RAFAMET S.A. wyniósł za cały rok 2011 kwotę 5.955 tys. zł , a wynik netto Grupy Kapitałowej RAFAMET to kwota 3.120 tys. zł (strata netto Zespołu Odlewni RAFAMET sp. z o.o. wyniosła za ten okres 2.817 tys. zł). W latach 2008/2011 zysk netto RAFAMET S.A. / Grupy Kapitałowej RAFAMET wyniósł odpowiednio: 2008 rok 2.203 tys. zł / 4.133 tys. zł, 2009 rok 1.884 tys. zł / 2.482 tys. zł, 2010 rok 3.514 tys. zł / 1.878 tys. zł, 2011 rok 5.993 tys. zł / 3.400 tys. zł. Informacja o odpisach aktualizujących znalazła się w pkt. VII skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. z dnia 29.02.2012 r. RAFAMET S.A. realizuje przedsięwzięcia produkcyjne wymagające od 7 do 18/22 miesięcznych okresów realizacji. Zasadą jest angażowanie w te kontrakty naszych klientów również finansowo (zaliczki handlowe, finansowanie „progress payment”, etc.). Na 31.12.2011 r. przy kursie 3,4174 USD/PLN czy 4,4168 EUR/PLN nastąpiła wycena kontraktów, których realizację rozpoczęto na bazie przedpłat handlowych przy wycenach przykładowo: 3,89 EUR/PLN czy 2,78 USD/PLN. Uznaliśmy za zasadne sugestie biegłych rewidentów, aby dokonać rozpoznania ryzyka kursowego z tego tytułu.  

2012-02-13 Od 3-4 lat słyszymy o jakichś tam planach (bliżej nie określonych) naprawy sytuacji w odlewni, a efekty jakie są - każdy widzi. Czy zarząd wierzy, że przy tak rozbudowanej administracji można osiągać zysk netto? Jeśli nie koszty pracy są kotwicą finansową, to jakie obszary kosztów należy zredukować w celu osiągnięcia zysku netto? A co z uelastycznieniem zatrudnienia (praca tymczasowa)w tak nieprzewidywalnej sytuacji, czy całe ryzyko biznesu ma ponosić firma a pracownicy zero?
1)Zespół Odlewni RAFAMET sp. z o.o. (podmiot 100% zależny od RAFAMET S.A.) w roku 2011 odnotował wzrost kosztów amortyzacji oraz kosztów finansowych o 2 mln zł w porównaniu do dobrego dla tej spółki roku 2008, który charakteryzowały takie parametry jak: przychody ogółem 34.563 tys. zł, zysk ze sprzedaży 2.374 tys. zł, zysk netto 1.911 tys. zł, amortyzacja 1.093 tys. zł, koszty finansowe 355 tys. zł. W roku 2012 spółka ma za zadanie odzyskać poziom sprzedaży oraz zysku ze sprzedaży w wielkościach porównywalnych do roku 2008, co pomimo wzrostu kosztów amortyzacji (zakończenie inwestycji majątkowych) oraz finansowych (obsługa kredytów inwestycyjnych w okresie spłaty i obrotowych) pozwala budować prognozy dodatniego wyniku również na poziomie zysku netto na rok 2012. 2)Struktura zatrudnienia w spółce zależnej w podziale na stanowiska pracowników fizycznych i umysłowych jest jak 75% na 25%. 3)Problemem odlewni lat 2010 – 2011 była m.in. zmiana technologii wytwarzania (piec elektryczny), większe koszty wymuszające nakłady na opanowywanie nowej technologii (m.in. przejściowy wzrost braków odlewniczych) oraz konieczność adaptacji oprzyrządowań i umodelowań odlewniczych dla nowych klientów, których pozyskanie wiązało się również z koniecznością podjęcia konkurencyjnej walki cenowej z innymi odlewniami krajowymi i zagranicznymi. 

2012-02-08 Od prawie dwóch miesięcy firma nie podpisała nowych kontraktów, czyżby kryzys w branży? Czy odlewnia wychodzi na prostą i czy będzie opublikowany w końcu plan naprawczy Zespołu Odlewni?
W połowie lutego ubiegłego roku Spółka posiadała mniejszy niż obecnie portfel kontraktacji wyprzedzającej. Oceniamy, że obecny stan kontraktacji na rok 2012 jest dobry. Niepewność co do kierunku i skali zjawisk kryzysowych jest w gospodarce europejskiej oraz światowej ogromna, co utrudnia prowadzenie stabilnego biznesu. Podmiot zależny Zespół Odlewni RAFAMET sp. z o.o. (zatrudnia około 230 pracowników przy sprzedaży ogółem około 28 mln zł za rok 2011) realizuje proces restrukturyzacji, którego celem jest osiągnięcie w roku 2012 widocznej poprawy wyników sprzedaży, a w konsekwencji wyników na poziomie zysku netto.  

2012-01-11 A od kiedy wielkość wynagrodzenia podaje się bez obciążeń ZUS i innych? Zapytam inaczej, ile kosztuje Średnio rocznie utrzymanie jednego pracownika firmę RAFAMET. Odpowiedź na poprzednie pytanie nie uwzględnia ZUS-ów i innych obciążeń i jest TRADYCYJNIE WYMIJAJĄCA
Fundusz wynagrodzeń ogółem w roku 2010 stanowił kwotę 18.712 tys. zł. Fundusz wynagrodzeń osobowych wyniósł 18.420 tys. zł. Różnica to wynagrodzenia pracowników młodocianych (uczniów), członków Rady Nadzorczej oraz wartość umów zlecenia Jeżeli interesowało Pana w poprzednim pytaniu również średnioroczne zatrudnienie to podanie informacji o funduszu osobowym było najwłaściwsze, gdyż odniesienie właśnie tych wielkości np. do wartości sprzedaży wyrobów czy przychodów ogółem pokazuje pewne wskaźniki efektywności. Przy okazji może Pan łatwo obliczyć ile wynosi np. średnia płaca brutto i netto („na rękę”) pracownika. Wynagrodzenie brutto w wysokości np. 3.500 zł to płaca netto dla pracownika w wysokości około 2.500 zł. Wynagrodzenia brutto (Fundusz wynagrodzeń ogółem) są oddzielnym elementem każdego sprawozdania finansowego. Osobną pozycją kosztów są „świadczenia społeczne” (ZUS) i inne świadczenia pracownicze. Ta pozycja w roku 2010 wynosiła 4.411 tys. zł. Uprzedzając Pana pytanie o outsourcing podtrzymujemy odpowiedź z 31.08.2010 r.  

2011-12-16 Ile wynosi średnioroczne wynagrodzenie brutto pracownika Rafametu (pensja + premie + nagrody + inne dodatki liczone brutto w ciągu roku dzielone przez 12 miesięcy)? Dlaczego w roku 2010, pomimo słabych wyników, wynagrodzenia wzrosły w przeliczeniu na pracownika średnio o 8,5% brutto, a nie jak podawała firma w akcji inwestor 5%? Skąd ta rozbieżność i jaki był powód tak gigantycznej podwyżki w tak niepewnych czasach?
Fundusz wynagrodzeń osobowych oraz średnioroczne zatrudnienie kształtowały się w latach 2008 – 2011 na następujących poziomach: 2008 r. - 18.956 tys. zł (457 etatów), 2009 r. - 19.074 tys. zł (471 etatów), 2010 r. - 18.420 tys. zł (440 etatów), 2011 r. - 19.012 tys. zł (433 etaty). Zysk netto w ww. latach wyniósł: w 2008 r. kwotę 2.201 tys. zł, w 2009 r. kwotę 1.884 tys. zł, w 2010 r. kwotę 3.514 tys. zł, w 2011 r. (prognoza z dnia 29.08.2011 r.) kwotę 4.500 tys. zł.  

2011-12-02 Dlaczego w pozycji bilansowej -amortyzacja od 2 kwartałów jest o złotych. Czy to ma być ten cudowny sposób na ograniczenie kosztów ogólnozakładowych w celu pokazania zysku netto?. Drugie pytanie dlaczego EBITDA pomimo tak wysokiego kursu Euro nie rośnie tak jak to miało miejsce w 2009? Trzecie pytanie kiedy spółka przedstawi transparentny plan naprawy finansów Odlewni? Dlaczego są planowane jakiekolwiek podwyzki płac na odlewni w sytuacj kompletnej zapaści finansowej tej spółki?
1) Wysokość amortyzacji w ujęciu r/r zarówno w określeniu do nakładów RAFAMET S.A. jak i Grupy Kapitałowej pozostaje na niemal identycznym poziomie. Amortyzacja w kosztach ogólnozakładowych to około 25% nakładów amortyzacji ogółem. 2) W roku 2011 w odróżnieniu od lat 2008-2009 wartość sprzedaży wyrobów i usług jest na znacząco niższym poziomie. 3) Proces restrukturyzacji majątkowej, organizacyjnej i finansowej Zespołu Odlewni „RAFAMET” sp. z o.o. został na nowo zdefiniowany. Oczekujemy do końca br. ustabilizowania sytuacji w sferze finansowej. Obecnie spółka zależna skoncentrowana jest na kontraktacji sprzedaży na I półrocze 2012 r., tak aby przy pełnej gwarancji zdolności finansowych uzyskać widoczną poprawę wyników na sprzedaży, a w konsekwencji wyników na poziomie zysków netto.  

2011-11-14 Czy dzisiejsza decyzja personalna w odlewni jest zwiastunem prawdziwych zmian zmierzających do redukcji kosztów poprzez scalenie Rafametu z Odlewnia.Zyski oczywiste, połączenie to redukcja administracji i działów pomocniczych o minimum 40 etatów. Po co tęgie głowy się zatrudnia do redukcji kosztów jak się broni sztucznych miejsc pracy czy rozdentych kosztów.
Na dzień dzisiejszy nie jest analizowany projekt połączenia Zespołu Odlewni „RAFAMET” sp. z o.o. z RAFAMET S.A. Zadanie odzyskania rentowności ze sprzedaży oraz uzyskanie rentowności netto z całokształtu działalności to wymagania, które zostaną postawione przed nowym Zarządem spółki zależnej. 

2011-10-08 Czyli kiedy 10% rentowności netto( rafametu lub grupy kapiałowej)? Kurs euro sprzyja tylko trzeba chcieć wykazać zyski i zmniejszyć koszty!
Informacje o wskaźnikach mające charakter prognoz nie będą przekazywane przez Spółkę w innym trybie niż oficjalny komunikat Spółki. Oficjalna prognoza na rok 2011 zakłada realizację marży zysku netto przez RAFAMET S.A. na poziomie 5,17%. Wielkość kosztów ogólnozakładowych w ujęciu I – VI 2011 do I – VI 2010 roku pozostaje na niemal niezmienionym poziomie, a w ujęciu rok 2011/rok 2010 nadal podtrzymujemy deklarację znaczącej obniżki tej kategorii kosztów.  

2011-08-29 Kiedy Firma Rafamet osiągnie 10% rentowność netto którą wielokrotnie obiecywała? Kiedy upubliczniony zostanie plan redukcji kosztów który jest aktualnie w fazie mitologicznej?
Oficjalna prognoza na rok 2011 zakłada realizację marży zysku netto przez RAFAMET S.A. na poziomie 5,17%. Wielkość kosztów ogólnozakładowych w ujęciu I – VI 2011 do I – VI 2010 roku pozostaje na niemal niezmienionym poziomie, a w ujęciu rok 2011/rok 2010 nadal podtrzymujemy deklarację znaczącej obniżki tej kategorii kosztów.  

2011-08-08 Panie Prezesie mamy na 100% drugą fale światowego kryzysu i rządamy reformy finansów i zatrudnienia w Rafamecie!! My akcjonariusze już nie chcemy obietnic bez pokrycia! Kontrakty które zostały zawarte gwarantują prace na niecały rok a potem powtórzy sie sytuacja z 2010 roku.
Rok 2010 Spółka zamknęła wynikiem netto w wysokości 3.514 tys. zł, z czego na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 1.641 tys. zł. Wynik netto RAFAMET S.A. za 2009 r. wyniósł 1.884 tys. zł, a za 2008 r. wyniósł 2.203 tys. zł. W roku 2010 faktycznie nastąpił spadek sprzedaży ogółem do wysokości 73.173 tys. zł z poziomu 98.580 tys. zł w roku 2009, czy z poziomu 98.012 tys. zł w roku 2008. Odchylenie wartości sprzedaży Spółki zależy, poza ilością sprzedanych wyrobów, również od stopnia materiałochłonności realizowanych w danym roku przedsięwzięć produkcyjno – handlowych i tak w roku 2011, w związku z realizacją większej ilości kontraktów materiałochłonnych, należy oczekiwać większej wartości sprzedaży w porównaniu z rokiem 2010. Program produkcyjny na okres do VI-VII 2012 r. jest bardzo napięty. W tym okresie nie planujemy zwolnień w grupie pracowników bezpośrednio produkcyjnych. W okresie 31.12.2010 r. – 30.06.2011 r. zatrudnienie w Spółce zmniejszyło się o 7 etatów. 

2011-08-04 Czy nadal eksperci z Rafametu uważają że nie i nie będzie spowolnienia gospodarczego a nawet recesji globalnej i twierdzą że nie należy oszczędzać?
W odpowiedzi na pytanie z dnia 23.06.2011 r. stwierdziliśmy, że w ocenie sytuacji gospodarczej Spółka opiera się na analizach zewnętrznych oraz ocenie własnej. Nie należy jednak przyjmować, że został przyjęty optymistyczny wariant rozwoju gospodarki światowej na okres do 2013 r. 

2011-07-23 W jaki sposób spółka ma zamiar ograniczyć koszty ogólnozakładowe, skoro koszty pracy wzrosną, ceny prądu i surowców również? Czy spółka w 2011 podpisał kontrakty na dostawę maszyn do takich krajów jak Czechy,Litwa i Białoruś i czy będzie na ten temat info choćby na stronie spółki?
Pomimo czynników wskazanych w pytaniu wielkość kosztów ogólnozakładowych w ujęciu I – VI 2011 do I – VI 2010 roku pozostaje na niemal niezmienionym poziomie, a w ujęciu rok 2011/rok 2010 nadal podtrzymujemy deklarację znaczącej obniżki tej kategorii kosztów. Na wymienionych w dalszej części pytania rynkach trwa faza rozstrzygania przetargów handlowych ogłoszonych w trybie zamówień publicznych. O każdym pozytywnym ostatecznym rozstrzygnięciu będziemy informowali w serwisie inwestorskim na naszej stronie internetowej www.rafamet.com.  

2011-06-23 Gołym okiem widać że nadciąga druga wielka fala kryzysu i wielki czas aby obciąć koszty i przygotować się na najgorsze!! Czekamy na scenariusz dopasowania zatrudnienia do obecnej cytuacji makroekonomicznej!!! Panie Prezesie oczekuję konkretnych propozycj cięc kosztów a nie komunałów jakimi nas Pan raczy w Akcji Inwestor dotychczas!!
W ocenie sytuacji rynkowej opieramy się na analizach zewnętrznych ekspertów gospodarczych oraz własnych wynikających z oceny sytuacji w branży, stanu zapytań ofertowych, skali pozyskiwanych nowych zamówień etc. Wysiłki firmy koncentrują się obecnie na pozyskaniu kilku znaczących kontraktów produkcyjno – handlowych, które będą kręgosłupem planu ekonomiczno – technicznego na rok 2012. Informujemy, że również w 2011 r. nastąpi znaczący spadek kosztów ogólnych (ogólnozakładowych). 

2011-05-26 Kiedy firma zredukuje zatrudnienie które jest o 1/3 zbędne? Odpowiedz na moje poprzednie pytanie jest wymijające i nie mówi dlaczego pracownicy otrzmali 8,5% podwyżki w 2010 czyli w tym samym roku kiedy to firma zanotowała spadek przychodów i zysków? Dlaczego firma pomimo spadku zamówień i zysków podnosi płace?Dlaczego płace nie są uzależnione od przychodów i zysków?
Fundusz wynagrodzeń za rok 2009 wyniósł 19.171 tys. zł, a za rok 2010 kwotę 18.476 tys. zł. Firma nie planuje redukcji zatrudnienia o 30% – nie ma takiego uzasadnienia produkcyjno – handlowego. Zatrudnienie w Spółce jest corocznie dostosowywane do poziomu posiadanej kontraktacji produkcyjno – handlowej. W roku 2010 pracownicy firmy nie otrzymali podwyżki wynagrodzeń, od 01.01.2011 r. podwyżka wynagrodzeń objęła wszystkich pracowników firmy i wyniosła minimum 5% płacy zasadniczej. Skala tych regulacji płacowych jest w pełni uzasadniona i celowa, co nie oznacza, że nie istnieją dalej idące oczekiwania płacowe zgłaszane przez poszczególne grupy zawodowe, czy reprezentujące je organizacje związkowe.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu