pb.pl

Pytania dotyczące spółki TUP

poprzednie   1/5   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-02-14 Jaki jest realny harmonogram rozbudowy City Point Tychy?
Spółka otrzymała nowe Warunku Zabudowy dla realizacji inwestycji rozbudowy.(uprawomocnienie) Kolejny etap obejmuje przygotowanie projektu budowlanego i otrzymanie pozwolenia na budowę. Szacowany czas realizacji przygotowania projektu i otrzymania pozwolenia na budowę wynosi od 8 do 14 miesięcy. 

2013-02-14 Ile jednostek z kwartału pokazowego w Siewierzu zostało już zarezerwowanych?
Z uwagi na skale projektu i jego wyjątkowość, zamierzeniem spółki jest zbudowanie kwartału pokazowego w celu sprzedażny kolejnych mieszkań i domów. Prowadząc rozmowy z potencjalnymi mieszkańcami osiedla, nie przyjmujemy jeszcze ostatecznych rezerwacji. Będzie to możliwe po podziale geodezyjnym kwartału 6UM, który nastąpi w najbliższych miesiącach.  

2013-02-14 Dlaczego spółka w dalszym ciągu nie rozpoczęła skupu akcji? Wiele spółek o znacznie niższej płynności realizuje skup akcji własnych. Dlaczego nie TUP?
Spółka w zarządzaniu nie kieruje się racjami innych podmiotów notowanych na giełdzie. Uprawnienie Zarządu do rozpoczęcia skupu akcji jest aktualne.  

2013-02-01 Czym można wytłumaczyć stratę na sprzedaży nieruchomości w Zakroczymiu? Wycena nieruchomości została zweryfikowana w górę o ok 1,8 mln zł w III kw., by zapewne w sprawozdaniu za IV kw. wygenerować stratę na poziomie ok. 1 mln zł.
Wartość nieruchomości w Zakroczymiu po włączeniu do portfela nieruchomości w 2006r. wynosiła 2,1 mln zł. Ostatnia wycena nieruchomości rzeczoznawcy majątkowego to 5,5, mln zł. Planowana cena sprzedaży wynosi 4,5 mln zł i wpłynie pozytywnie na cash flow spółki. Zarząd w sprawozdaniu podkreśla ryzyko wycen, zwracając uwagę na trudność określenia ceny rynkowej aktywów nieruchomościowych z uwagi na małą płynność.  

2013-01-29 W nawiązaniu do wcześniejszych pytań zadanych w ramach „Akcji Inwestor” 1. Czy wniosek dotyczący Warunków Zabudowy dla nieruchomości City Point Tychy został już rozpatrzony? Dlaczego wciąż nie ma decyzji i „zielonego światła”? 2. Czy projekt budowy Ekomiasteczka przebiega zgodnie z planem i na początku tegorocznego sezonu budowlanego rozpocznie się stawianie fundamentów budynków w kwartale pokazowym?
1.) Zgodnie z wiedzą Spółki, nie ma przeszkód do wydania nowej decyzji o Warunkach Zabudowy dla nieruchomości City Point. Niezbędna do wydania decyzji opinia Zarządu Dróg Miejskich w zakresie obsługi komunikacyjnej obiektu po planowanej rozbudowie została wydana. 2.)Prace w Siewierzu zostały rozpoczęte, przygotowano plac budowy. Inwestor nie przewiduje opóźnień i chce zainaugurować zarówno stawianie fundamentów jak i dalsze prace ziemne na początku sezonu budowlanego. 

2012-11-06 "Zarząd Spółki zatrudnił profesjonalną firmę doradczą w celu wybrania najkorzystniejszej oferty spośród wielu instrumentów finansowania nieruchomości komercyjnych dostępnych na rynku. Celem Zarządu jest refinansowanie przedmiotowego kredytu do końca 3 kwartału 2012." Czy znane są już szczegóły refinansowania kredytu wygasającego z końcem br?
Informacje dotyczące refinansowania kredytu zostaną podane do publicznej wiadomości, zgodnie z Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie.  

2012-11-06 Jakie kroki milowe i terminy realizacji zakłada projekt rewitalizacji fabryki w Środzie Wielkopolskiej? Czy spółka oszacowała rentowność projektu (w tym poziom przychodów i kosztów)? Jeśli tak, prośba o wskazanie oczekiwanych parametrów finansowych. Jeśli nie, kiedy zakończy się etap analizy finansowej projektu?
Projekt rewitalizacji nieruchomości w Środzie Wielkopolskiej przewiduje termin realizacji w 2014 r 

2012-11-02 1. Budowa Ekomiasteczka Siewierz jest gigantycznym i innowacyjnym projektem wymagającym w realizacji dużego doświadczenia i inwestycji finansowych. Spółka do tej pory nie realizowała podobnych projektów, nie posiada również adekwatnych zasobów finansowych. Jakie kroki Zarząd zaplanował, aby podołać temu wyzwaniu? 2. Obecny harmonogram projektu zakłada oddanie do użytku kwartału pokazowego w połowie przyszłego roku. Kiedy harmonogram przewiduje rozpoczęcie stawiania fundamentów budynków w kwartale pokazowym?
Korzystamy z doświadczenia i wiedzy zespołów realizujących podobne projekty w Europie i USA. Kapitały pozyskane z emisji są wystarczjące do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z zakładanym modelem. Fundamenty będą stawiane na początku sezonu budowlanego 2013. 

2012-10-23 1. W nawiązaniu do raportu nr 35/2012 o odstąpieniu od umowy realizacji inwestycji „Popularna 38” i informacji, że także generalny wykonawca przesłał wypowiedzenie: jakie uzasadnienie odstąpienia podała spółka Omex Construction? Czy w związku z opóźnieniem oddania inwestycji spółce grożą odszkodowania (lub odstąpienia od umów) dla osób, które podpisały wcześniej umowy zakupu mieszkań? 2. Jakie działania spółka planuje podjąć, aby usprawnić relacje inwestorskie, w szczególności komunikację z inwestorami indywidualnymi? Czy możliwe są na przykład w przyszłości spotkania z zarządem dedykowane inwestorom indywidualnym po publikacji wyników finansowych?
1.)Wykonawca powołał się na art. 649_4 par1 KC, który dopuszcza odstąpienie od umowy przez generalnego wykonawcę w przypadku, gdy nie uzyska on gwarancji zapłaty wynagrodzenia. TUP Property SA zgodnie z zapisami umowy o generalne wykonawstwo jako gwarancję zapłaty dostarczyła wymagane przez wykonawcę notarialne poręczenie zapłaty przez spółkę TUP SA oraz otworzyła i prowadziła rachunek powierniczy, na który przelewała środki pochodzące ze sprzedaży mieszkań i miejsc postojowych w garażu. W przypadku umów przedwstępnych sprzedaży, klientom przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub żądania kary umownej w wysokości nie większej niż 2% wartości wpłaconych kwot, z tytułu opóźnienia w terminie wydania lokalu. Klienci podpisując umowę przedwstępną są zobligowani do zapłaty części ceny sprzedaży w wysokości 15% wartości umowy. 2.) Zarząd Spółki zaprasza Inwestorów na wideoczat w dniu 12 listopada o godzinie 14:30. Aby uczestniczyć w wideoczacie należy zalogować się na stronie http://tup.the-movie.pl/ lub http://www.inwestortv.pl/kanal/tup/transmisja/wideoczat-inwestorski-z-prezesem-zarzadu-tup-sa,48.html  

2012-10-18 1. W nawiązaniu do raportu nr 22/2012 dotyczącego sprzedaży nieruchomości w Katowicach na rzecz Murapol S.A., czy spółka nie obawia się niedojścia do podpisania umowy z powodu problemu nabywcy z uplasowaniem nowej emisji akcji? Czy umowa przedwstępna przewiduje kary w przypadku odstąpienia? 2. W nawiązaniu do raportu nr 17/2012, na jakim etapie jest proces przeciwko Zarządowi spółki Modena Park? Jak spółka obecnie ocenia szanse na wygraną i możliwość podniesienie kwoty roszczenia?
1.) Spółka nie dostrzega negatywnych przesłanek finalizacji transakcji. Spółka pozostaje w kontakcie z firmą Murapol. Zabezpieczeniem transakcji jest poddanie się egzekucji w trybie art. 777 p. 1 KPC. 2.)Spółka złożyła pozew przeciwko Zarządowi Modena Park 30 maja 2012 roku, spółka nie otrzymała jeszcze zawiadomienia o terminie pierwszej rozprawy. Sprawa będzie prowadzona przed sądem Okręgowym w Poznaniu, Zarząd TUP S.A. będzie dążył do odzyskania/wyegzekwowania kwoty wierzytelności w maksymalnej wysokości.  

2012-10-10 1. Jakie cele strategiczne spółka planuje osiągnąć w perspektywie: a) do końca roku 2012? b) do końca roku 2013? 2. Na czym polegały uwagi zgłoszone do warunków zabudowy dla projektu rozbudowy Galerii City Point Tychy? Jak długo może trwać ponowne rozpatrzenie zmienionego wniosku? 3. Czy spółka poszukuje partnera finansowego lub branżowego do realizacji projektu Ekomiasteczka Siewierz? 4. Czy w najbliższym czasie możliwe są nowe zdarzenia mające wpływ na wycenę i postrzeganie spółki przez inwestorów?
1. Jakie cele strategiczne spółka planuje osiągnąć w perspektywie: a) do końca roku 2012? b) do końca roku 2013? Zgodnie z Listem do Akcjonariuszy opublikowanym w raporcie za 2011r. cele i perspektywy dotyczą prac związanych z Eko-Miasteczkiem Siewierz, kontynuacji współpracy z lokalnymi samorządami terenów inwestycyjnych. Projekt prowadzony w ramach spółki Chmielowskie, jest największym kapitałowo i istotnym projektem Grupy Kapitałowej. Spółka dąży do upłynnienia gotowych projektów i nieruchomości komercyjnych i nie wyklucza sprzedaży innych projektów. Rozważane są także możliwości realizacji przedsięwzięć w zakresie partnerstwa inwestycyjnego. Poszczególne projekty realizowane w ramach Grupy Kapitałowej mają swoje determinanty ich realizacji. Informacje o czynnikach które będą miały wpływ na działalność Spółka publikuje w raportach okresowych.2. Na czym polegały uwagi zgłoszone do warunków zabudowy dla projektu rozbudowy Galerii City Point Tychy? Jak długo może trwać ponowne rozpatrzenie zmienionego wniosku? Decyzja dotycząca Warunków Zabudowy dla nieruchomości City Point Tychy została uchylona z powodu nieścisłości dotyczących rozbudowy parkingu. Ponowne rozpatrzenie wniosku może potrwać do dwóch miesięcy.3. Czy spółka poszukuje partnera finansowego lub branżowego do realizacji projektu Ekomiasteczka Siewierz? Spółka nie poszukuje partnera finansowego lub branżowego do realizacji projektu Ekomiasteczka Siewierz.4. Czy w najbliższym czasie możliwe są nowe zdarzenia mające wpływ na wycenę i postrzeganie spółki przez inwestorów? Zarząd Spółki nie zajmuje się przewidywaniem przyszłości. 

2012-09-17 Czy spółka podtrzymuje terminy realizacji poniższych punktów inwestycyjnych? 1) 09.2012 – Uzyskanie refinansowania dla kredytu inwestycyjnego w banku BZ WBK 2) 12.2012 – Oddanie do użytku budynku mieszkalnego „Popularna 38” 3) 06.2013 – Oddanie do użytku kwartału pokazowego Ekomiasteczka Siewierz 4) 12.2013 – Zakończenie pierwszego etapu rozbudowy galerii handlowej City Point Tychy Jeśli nie, prośba o podanie aktualnych terminów i przyczyn zmian.
Wszystkie terminy podawane przez Zarząd w informacjach mają charakter orientacyjny i wyrażają najlepszy stan wiedzy. 1)Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, spółka zleciła przygotowanie propozycji refinansowania profesjonalnej firmie doradczej. Zgodnie ze zleceniem, trwa wybór najlepszej oferty. 2) Generalny wykonawca budynku "Populrna 38" potwierdził termin zakończenia budowy. Spółka monitoruje progres robót. 3) Prace przy I kwartale pokazowym Ekomiasteczka Siewierz posuwają się zgodnie z planem. 4) Decyzja co do rozpoczęcia rozbudowy CityPoint Tychy nie została podjęta. Termin odnosi się do możliwego zakończenia rozbudowy, o ile spółka rozbudowa zostanie rozpoczęta. Taka decyzja, wraz z wartością inwestycji i jej możliwym wpływem na wynik firmy, zostanie opublikowana w formie raportu bieżącego.  

2012-08-30 Jakie są postępy w egzekucji należności za Modenę? Jakie spółka podjęła w ostatnim półroczu kroki?
W dniu 8 marca 2012r. Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą podjęcia czynności egzekucji należności od Spółki Dłużniczki Modena Park. Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki w zakresie należności wątpliwych w okresie przeterminowania powyżej 6 miesięcy, po analizie sytuacji finansowej, Zarząd podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego należność.Odpis aktualizujący został uwzględniony w IV kwartale 2011r. i miał wpływ na wynik Spółki za 2011r. W dniu 30 maja 2012r. TUP S.A. złożyła w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy, pozew przeciwko Panu Yanivowi Meydan - Prezesowi Zarządu Modena Park Sp. z o.o. (Dłużniczka, podmiot zależny od Opal Property Developments, należący do Grupy Kapitałowej Meydan Group) na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Pozew obejmuje kwotę 100 tys. zł a w późniejszym terminie może zostać rozszerzony. Zgodnie z ww. artykułem jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Wierzytelność, którą stanowi druga część ceny za nieruchomość objętą projektem Modena Park powiększona o odsetki, na dzień złożenia pozwu tj. 30 maja 2012r. wyniosła 31 899 tys. zł i jest w całości objęta odpisem aktualizującym. Trwa postępowanie komornicze, obejmujące egzekucję 1 mln zł kwoty zadłużenia. Spółka otrzymuje niewielkie wpływy, tytułem zajęcia wpływających należności z umów najmu, jakie Spółka Dłużniczka Modena Park zawarła z najemcami naniesień znajdujących się na terenie nieruchomości objętej projektem Modena Park. 

2012-08-21 Czy spółka mogłaby podzielić się transakcjami na papierach TUP dokonanymi przez animatora w okresie ostatnich 6 miesięcy?
Animator Emitenta działa na zasadach określonych umową zawartą ze Spółką i w granicach prawa. Spółka nie otrzymuje od Animatora zestawienia transakcji, które zostały dokonane na akcjach Spółki. Animator dokonuje transakcji na własny rachunek i we własnym imieniu.  

2012-08-20 Czy spółka rozważa złożenie wniosku do KNF o sprawdzenie zasadności podejrzenia o manipulację kursem spółki, czy też obecny kurs odzwierciedla rzeczywiste problemy finansowe jakie stanęły przed spółką i grupa lepiej "poinformowanych" akcjonariuszy wykorzystuje tę informację od kilku miesięcy spychając kurs spółki do wyceny bankruta?
Spółka nie odnosi się do kursu akcji na giełdzie, który kształtowany jest przez rynek. Informacje dotyczące Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w tym wyniki finansowe i prowadzone działania, dostępne są wszystkim zainteresowanym w raportach bieżących i okresowych. Spółka nie rozważa opcji złożenia stosownego wniosku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jednakże Spółka ma na uwadze sugestie, które przekazują jej Interesariusze. W razie pytań Spółka uprzejmie prosi o kontakt. 

2012-08-20 Odnoszę wrażenie, że rozpoczęcie skupu akcji uwarunkowane jest zrealizowaniem transakcji w ramach rodziny Moritz. Pieniądze na skup są w kasie, odpowiednie uchwały też. Co stoi na przeszkodzie, żeby skup rozpocząć?
Rozpoczęcie skupu uwarunkowane jest podjęciem przez Zarząd stosownych uchwał dotyczących uruchomienia programu, w tym przyjęcia Programu skupu akcji, a także zawarcia stosownych umów z Domem Maklerskim obsługującym Program skupu akcji. Spółka pracuje nad ww. kwestiami. 

2012-08-10 Co oznacza "po z góry ustalonej cenie" dla planowanych zmian w akcjonariacie i o jakiej cenie jest mowa? Dodam, że jest to o tyle istotne, gdyż transakcja dotyczy osób posiadających dostęp do informacji poufnych i ustalona cena obrazuje realną wartość spółki w ocenie głównych właścicieli, co ma istotny wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez pozostałych akcjonariuszy i inwestorów.
Spółka nie została poinformowana o parametrach, które dotyczą umowy opcji kupna akcji Spółki przez Prezesa Zarządu. Strony umowy łączy porozumienie, w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 w zw. z ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

2012-08-08 Dlaczego Spółka do tej pory nie uruchomiła skupu akcji własnych? Żaden projekt inwestycyjny z portfela firmy nie da takiej stopy zwrotu, jak inwestycja w akcje Spółki na obecnym poziomie cenowym.
Spółka otrzymała od Walnego Zgromadzenia możliwość uruchomienia skupu akcji własnych, z terminem realizacji do 31.12.2014 r. 

2012-07-31 Jaka jest zależność pomiędzy obecną bardzo niską wyceną spółki i planowanymi zmianami w akcjonariacie? Czy obecna niska wycena to efekt optymalizacji podatkowej dla zaplanowanej transakcji objęcia pakietu kontrolnego przez obecnego prezesa?
Zarząd nie komentuje i nie odnosi się do giełdowego kursu akcji Spółki. Strony umowy dotyczącej prawa kupna akcji Spółki przez Prezesa Zarządu łączy porozumienie, w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 w zw. z ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

2012-07-31 Jaki jest poziom zaawansowania rozmów z BZ WBK w temacie wydłużenia terminu spłaty kredytu (ok. 31,5 mln PLN) zapadającego z końcem roku? Jakie jest stanowisko banku w tym zagadnieniu?
Zarząd Spółki zatrudnił profesjonalną firmę doradczą w celu wybrania najkorzystniejszej oferty spośród wielu instrumentów finansowania nieruchomości komercyjnych dostępnych na rynku. Celem Zarządu jest refinansowanie przedmiotowego kredytu do końca 3 kwartału 2012. Nie prowadzimy rozmów z BZ WBK w przedmiocie wydłużenia terminu spłaty kredytu.  

2012-07-16 Kiedy Spółka rozpocznie projekty City Point - budowę w Bydgoszczy i rozbudowę w Tychach?
Rozbudowa City Point Tychy rozpocznie się po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Spółka spodziewa się, otrzyma pozwolenie na budowę w II kwartale 2013r. Obecnie trwają prace projektowe a także związane z komercjalizacją nowej, dodatkowej powierzchni centrum. Rozpoczęcie prac projektowych a następnie budowy obiektu w Bydgoszczy będzie możliwe po uzyskaniu nowego MPZP dla nieruchomości, który proceduje obecnie Miasto Bydgoszcz. Kolejnym czynnikiem jest pozyskanie finansowania na realizację inwestycji a także pozyskanie wiążących umów z potencjalnymi najemcami powierzchni obiektu. W przypadku każdej inwestycji nieruchomościowej decydujące znaczenie ma jej korzystny rachunek ekonomiczny. 

2012-07-06 Czy nowi inwestorzy w X-Press Couriers są powiązani z rodziną Mortiz?
Według najlepszej wiedzy zarządu są to osoby niepowiązane z rodzina Moritz ani z osobami zarządzajacymi X-Press Couriers.  

2012-06-14 Proszę wymienić z imienia i nazwiska osoby uprawnione do objęcia warrantów w ramach trzeciej transzy Programu Motywacyjnego.
Programem Motywacyjnym, oprócz Prezesa Zarządu objęte są osoby zarządzające poszczególnymi projektami i obszarami spółki i grupy kapitałowej. Program motywacyjny, zgodnie z którym natępuje emisja warrantów jest częścią wynagrodzeń, które są objętę tajemnicą służbową (co nie dotyczy członków zarządu emitenta). 

2012-06-12 Proszę wytłumaczyć akcjonariuszom, dlaczego spółka zwleka ze skupem akcji własnych? Czy któryś z projektów w portfelu spółki może przynieść równie wysoką stopę zwrotu, co zakup akcji własnych?
Walne Zgromadzenie, dało Zarządowi możliwość skupu akcji do dnia 31 grudnia 2014r. Informacje związane ze skupem akcji, będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. 

2012-06-06 Kiedy spółka rozpocznie skup akcji własnych (czy podpisana została umowa z biurem maklerskim) i skąd będą pochodziły środki na jego sfinansowanie?
Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie od dnia 01 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Spółka nie zawarła jeszcze umowy z domem maklerskim, proces nabywania akcji własnych nie został rozpoczęty.Uchwała ZWZ z dnia 31.05.2012r. daje Zarządowi uprawnienia w ww. terminie do nabywania akcji własnych Spółki.Decyzja o rozpoczęciu nabywania akcji, nie została jeszcze podjęta przez Zarząd. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu