Amerbank <BAWP.WA> projekty uchwał na ZWZ - część 1

Firma Handlowa &amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;KrakChemia&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; S.A.
opublikowano: 04-06-2003, 18:30

Amerbank <BAWP.WA> projekty uchwał na ZWZ - część 1 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ
Raport bieżący nr 10/2003
Zarząd Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 13 czerwca 2003r.:
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2002
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku.
w sprawie rozpatrzenia
sprawozdania finansowego za rok 2002 wraz z opinią biegłego rewidenta
oraz jego zatwierdzenia
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2002 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2002, zawierające:
a) wstęp,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.206.533 tys. PLN (słownie: jeden miliard dwieście sześć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych)
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto 3.311. tys. PLN (słownie: trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy złotych),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 237.441 tys. PLN (dwieście trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych),
f) zestawienie zobowiązań pozabilansowych wykazujące sumę 1.567.281 tys. PLN (słownie: jeden miliard pięćset sześćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
g) noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku.
w sprawie rozpatrzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002
wraz z opinią biegłego rewidenta
oraz jego zatwierdzenia
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2002, zawierające:
a) wstęp,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 201 318 tys. PLN ( słownie: jeden miliard dwieście jeden milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych),
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto 3 341 tys. PLN ( słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 237 676 tys. PLN ( słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
f) zestawienie zobowiązań pozabilansowych wykazujące sumę 1 725 304 tys. PLN (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia pięć milionów trzysta cztery tysiące złotych),
g) noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku.
w sprawie rozpatrzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 10) Statutu Banku w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Sikorze absolutorium
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Banku w roku 2002
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Sławomirowi Sikorze
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Banku w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Dobrzyńskiej - Stefaniak absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Banku w roku 2002
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się:
Pani Małgorzacie Dobrzyńskiej - Stefaniak
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Banku w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Banku w roku 2002
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Waldemarowi Majowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Banku w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Drożdżykowi absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w roku 2002
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Piotrowi Drożdżykowi
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Panu Peterowi Dieckmann absolutorium
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w roku 2002
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się:
- Panu Peterowi Dieckmann;
absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2002.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Panu Karl Heinz von Oppenkowski absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w roku 2002
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się:
- Panu Karl Heinz von Oppenkowski;
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Panu Manfredowi Falkenmeier absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w roku 2002
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się:
- Panu Manfredowi Falkenmeier;
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2002.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Pani Katherinie von Fraunhofer - Kosinski absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku roku 2002
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się:
- Pani Katherinie von Fraunhofer - Kosinski;
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Panu Manfredowi Kunert absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczacego Rady Nadzorczej Banku w roku 2002
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się:
- Panu Manfredowi Kunert;
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Grelikowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w roku 2002
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Udziela się:
- Panu Mirosławowi Grelikowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2002
Na podstawie §8 ust. 1 pkt. 2) oraz § 40 ust. 1 pkt. 3 i 6 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Uzyskany w 2002 roku zysk netto Banku w wysokości 3.311.077,41 PLN ( słownie: trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści jeden groszy) złotych dzieli się w następujący sposób:
1) kwotę w wysokości 504.460,96 PLN (słownie: pięćset cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy ) przekazuje się na fundusz ogólnego ryzyka;
2) kwotę w wysokości 2.806.616,45 PLN (słownie dwa miliony osiemset sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych czterdzieści pięć groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej z tytułu zmiany zasad rachunkowości w 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 5) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:
§ 1
Powołuje się na członków Rady Nadzorczej Banku, na okres kadencji trwający 3 lata, następujące osoby:
1) ..................................................
2) ..................................................
3) ..................................................
4) .................................................
5) .................................................
6) ..................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 1) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że:
1. § 5 ust. 1 pkt. 12) Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:
"12) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,"
2. Do § 5 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt. 18) o następującym brzmieniu:
"18) pośrednictwo w wykonywaniu przekazów pieniężnych lub gotówkowych w obrocie dewizowym z zagranicą oraz dokonywaniu rozliczeń w kraju, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo dewizowe,"
3. Do § 5 ust. 2 Statutu Banku dodaje się pkt. 12) o następującym brzmieniu:
"12) świadczenie usług finansowych polegających na pośredniczeniu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych."
4. W § 24 ust. 1 Statutu Banku dodaje się zdanie o następującym brzmieniu:
"Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udzielania pełnomocnictw procesowych w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego."
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez Sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku objętych niniejszą Uchwałą.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku po wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian dokonanych w Statucie Banku na podstawie Uchwały nr ...... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 13 czerwca 2003r poprzez:
a) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 5 ust. 1 pkt. 12) Statutu zapisem "prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,";
b) dodanie do § 5 ust. 1 Statutu pkt. 18) "pośrednictwo w wykonywaniu przekazów pieniężnych lub gotówkowych w obrocie dewizowym z zagranicą oraz dokonywaniu rozliczeń w kraju, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo dewizowe,";
c) dodanie do § 5 ust. 1 Statutu pkt. 12) "świadczenie usług finansowych polegających na pośredniczeniu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych.";
d) dodanie do § 24 ust. 1 Statutu zdania: "Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udzielania pełnomocnictw procesowych w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego."
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 13 czerwca 2003 roku.
w sprawie przyjęcia treści oświadczenia o zakresie stosowania dokumentu "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002 r."
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 10) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje oświadczenie o zakresie stosowania dokumentu "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002 r." stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
Oświadczenie
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
o zakresie stosowania dokumentu
"Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002 r."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (dalej: ZWZ) przyjmuje - a w odniesieniu do spraw podlegających kompetencjom Zarządu oraz Rady Nadzorczej zaleca przyjęcie - dokumentu "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002 r." (dalej: DPSP) z zastrzeżeniami i w sposób omówiony poniżej.
Własne regulacje
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Banku w lutym 2002 r. przyjęły dokument pod nazwą "Zasady Zarządzania Firmą w AmerBank" (dalej: ZZFA) stanowiący, dostosowaną do potrzeb Banku, wewnętrzną regulację zasad ładu korporacyjnego.
Implementacja DPSP w Banku Poniżej przedstawia się treść poszczególnych zasad DPSP w brzmieniu przyjętym przez Uchwałę Rady Giełdy nr 48/942/2002 i Uchwałę Zarządu Giełdy nr 209/2002, obie z dnia 4 września 2002 r., wraz ze stosownym komentarzem.
Zasady ogólne
I. Cel spółki
Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.
Komentarz:
ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie zapisów ZZFA.
II. Rządy większości i ochrona mniejszości
Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.
Komentarz:
ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień
Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. Komentarz:
ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
IV. Kontrola sądowa
Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.
Komentarz:
ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady, obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązującego w RP prawa.
V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę
Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.
Komentarz:
ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady.
Przy ocenie niezależności danego podmiotu świadczącego usługi eksperckie Bank będzie stosował przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694), a także przepisy dotyczące radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych. Ponadto pomocniczo przy ocenie niezależności ekspertów mogą znaleźć zastosowanie Zasady etyki radcy prawnego (uchwalone przez VI Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 6 listopada 1999 r. oraz Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r.).
Dobre praktyki walnych zgromadzeń
1. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.
Komentarz:
ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady w zakresie wskazanym w art. 403 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).
2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
Komentarz:
ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady w oparciu o uregulowania zawarte w aktualnym Statucie Banku.
Zgodnie z obowiązującym Statutem Banku, co do zasady, sprawy wnoszone pod obrady walnego zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Opinia Rady Nadzorczej dołączana jest do wniosków przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd.
3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
Komentarz:
ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
4. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
Komentarz:
ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.
Komentarz:
ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.
Komentarz:
ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie zasady określonej w zdaniu pierwszym powyższego punktu na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.
W kwestii głosowania grupami wystarczającym zabezpieczeniem praw akcjonariuszy są przepisy §§ 3-9 art. 385 Ksh.
ZWZ Banku zaleca przestrzeganie zasady, iż zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku wchodzą w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.
7. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Komentarz:
ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych . Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
Komentarz:
ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.
Komentarz:
ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady z tym ograniczeniem, iż obecność wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu jest konieczna jedynie w razie rozpatrywania istotnych dla działalności Banku spraw a w przypadku biegłego rewidenta istotnych dla działalności Banku spraw finansowych.
10. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.
Komentarz:
ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
11. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
Komentarz:
ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady. Zdaniem Banku obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązującego w RP prawa a w szczególności z ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
Komentarz:
ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
13. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
Komentarz:
ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
14. Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
Komentarz:

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Firma Handlowa &amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;KrakChemia&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu