Amica Wronki <AMIW.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 9.217 tys. zł

Amica Wronki <AMIW.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 9.217 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 297.814 252.836 963.952 923.835 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 133.618 107.282 417.386 350.781 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 270.882 226.886 870.363 835.887 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26.932 25.950 93.589 87.948 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 231.382 209.227 765.786 726.654 w tym: - od jednostek powiązanych 103.605 90.650 333.543 292.101 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 206.507 185.506 681.597 651.056 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24.875 23.721 84.189 75.598 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 66.432 43.609 198.166 197.181 IV. Koszty sprzedaży 5.969 4.048 18.600 19.125 V. Koszty ogólnego zarządu 31.079 30.353 103.250 113.763 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 29.384 9.208 76.316 64.293 VII. Pozostałe przychody operacyjne 893 16.648 7.576 24.206 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 104 17 205 158 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 789 16.631 7.371 24.048 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 18.347 19.274 60.106 44.128 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 588 3.295 -151 3.295 3. Inne koszty operacyjne 17.759 15.979 60.257 40.833 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11.930 6.582 23.786 44.371 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 34 247 3.683 534 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - 3.580 - - od jednostek powiązanych - - 3.580 - 2. Odsetki, w tym: 2 89 11 228 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 32 158 92 306 XI. Koszty finansowe 2.522 10.173 25.198 42.082 1. Odsetki, w tym: 1.701 9.466 23.779 39.148 - dla jednostek powiązanych 11 - 89 - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 821 - 1.419 - XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 9.442 -3.344 2.271 2.823 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - -5 - - 1. Zyski nadzwyczajne - -14 - - 2. Straty nadzwyczajne - 9 - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 9.442 -3.349 2.271 2.823 XV. Podatek dochodowy 225 -1.189 -566 - a) część bieżąca - -2.933 - - b) część odroczona 225 1.744 -566 1.806 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 9.217 -2.160 2.837 4.629 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2.837 4.629 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 8.737.500 8.737.500 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,32 0,53 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Amica Wronki S. A. Data sporządzenia raportu: 30-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ