Analitycy: bezinflacyjne ożywienie postępuje

ISBnews
opublikowano: 19-03-2014, 15:37

Choć produkcja przemysłowa wzrosła w lutym nieco wolniej niż oczekiwano, to jej dynamika (i tak wyższa niż w styczniu) potwierdza postępowanie ożywienia gospodarczego, a głębsza niż oczekiwana deflacja cen producentów dowodzi, że wzrost PKB pozostaje wciąż bezinflacyjny, uważają analitycy. Według nich, wzrost PKB wciąż przyspiesza i może sięgnąć 3,0% r/r w I kw. tego roku wobec 2,7% r/r w IV kw. ub.r.

Analitycy zwracają uwagę, że bardzo pozytywnym zjawiskiem jest struktura wzrostu produkcji - największy wzrost odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 7,3% r/r), zaś spadki w górnictwie i wydobywaniu (o 3,2% r/r) i w dziale " wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę" (o 5,9% r/r) związane są z wyraźnie łagodniejszą pogodą w lutym br. niż 12 miesięcy temu.

Ekonomiści zwracają też uwagę na wyraźne ożywienie w budownictwie - objęło ono wszystkie segmenty rynku, ale wpływ na nie miały także warunki pogodowe.

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w lutym br. o 5,3% r/r. Konsensus 17 analityków ankietowanych przez agencję ISBnews wynosił 6,3% r/r.

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych zwiększyła się w lutym br. o 14,4% r/r wobec konsensusu na poziomie 3,7% r/r.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) spadły w lutym br. o 1,4% w ujęciu rocznym. Konsensus wynosił -1,1% r/r.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów:

"Pomimo korzystniejszego niż w styczniu układu dni roboczych odczyt produkcji w lutym okazał się nieco gorszy od styczniowego. Warto przy tym odnotować dalszą poprawę sytuacji w przetwórstwie (wzrost o 7,3% r/r po wzroście o 5,9% r/r w styczniu), co jest spójne z ostatnim odczytem indeksu PMI" - analityk Banku Pekao Adam Antoniak

"W naszej ocenie roczną dynamikę produkcji obniżyła dość łagodna zima, która mogła przyczynić się do spadku produkcji w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 5,9%. W samym przetwórstwie odnotowano wzrost produkcji o 7,3% r/r" - ekonomiści Banku Millennium

"Luty był więc, jak wynika z opublikowanych dziś danych, kolejnym miesiącem poprawy sytuacji zarówno w przemyśle, jak i budownictwie. Również w marcu wyniki w tych dwóch sektorach powinny być przyzwoite, co summa summarum skutkować powinno dalszym przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale br." - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Spodziewamy się, że ożywienie gospodarcze zacznie przekładać się na wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu w perspektywie kilku kwartałów, ale w tym roku wciąż powinien on pozostać niski" - ekonomiści Banku Zachodniego WBK

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w lutym okazało się niższe od średnich oczekiwań rynkowych, ale wyższe od zanotowanego w styczniu. Bardzo dobrą wiadomością jest natomiast dwucyfrowy wzrost produkcji budowlano-montażowej, która jeszcze w styczniu zanotowała spadek. Luty był więc, jak wynika z opublikowanych dziś danych, kolejnym miesiącem poprawy sytuacji zarówno w przemyśle, jak i budownictwie. Również w marcu wyniki w tych dwóch sektorach powinny być przyzwoite, co summa summarum skutkować powinno dalszym przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale br. Spodziewam się wzrostu PKB w tym okresie o co najmniej 3.0%r/r. Dane dotyczące produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej są ważne dla RPP, gdyż pokazują tendencje w gospodarce, ale nie będą one miały w najbliższym czasie wpływu na decyzje dotyczące poziomu stóp procentowych. Do końca września RPP nie dokona zmian kosztu pieniądza i jest bardzo prawdopodobne że okres stabilizacji stóp zostanie wydłużony do końca roku. Pierwszych podwyżek stóp spodziewam się obecnie na początku 2015 r." - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Pomimo korzystniejszego niż w styczniu układu dni roboczych odczyt produkcji w lutym okazał się nieco gorszy od styczniowego. Warto przy tym odnotować dalszą poprawę sytuacji w przetwórstwie (wzrost o 7,3% r/r po wzroście o 5,9% r/r w styczniu), co jest spójne z ostatnim odczytem indeksu PMI. Pozytywnym zaskoczeniem jest bardzo dobry wyniki produkcji budowlano-montażowej, co napawa optymizmem co do perspektyw dla wzrostu inwestycji. Cały czas poprawa koniunktury w przemyśle odbywa się w warunkach braku presji inflacyjnej (spadek PPI o 1,4% r/r). Z punktu widzenia RPP dzisiejsze dane dają powodów do niepokoju. Z jednej strony mamy do czynienia ze wzrostem aktywności, a z drugiej presja na wzrost cen nie występuje. Podtrzymujemy nasze utrzymywane od dłuższego czasu stanowisko, że w 2014 r. stopy procentowe pozostaną bez zmian, a początek cyku podwyżek stóp procentowych nastąpi w 2015 r." - analityk Banku Pekao Adam Antoniak

"Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w lutym o 5,3% r/r, co było wynikiem nieco gorszym od oczekiwań. Przyspieszenie rocznej dynamiki w porównaniu z poprzednim miesiącem kiedy wyniosła ona 4,1% r/r wynikało z ustąpienia negatywnego efektu dni roboczych. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja wzrosła o 5,3% r/r oraz spała o 0,9% m/m, co jest jedynym niepokojącym elementem dzisiejszej publikacji. Spadek ten może wynikać jednak z procedury od sezonowania. W naszej ocenie roczna dynamikę produkcji obniżyła dość łagodna zima, która mogła przyczynić się do spadku produkcji w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 5,9%.  W samym przetwórstwie odnotowano wzrost produkcji o 7,3% r/r. W ujęciu rok do roku produkcja wzrosła w 29 z 34 działów przemysłu. Widać, że najsilniejsze wzrosty dotyczyły działów z dużym udziałem eksportu, do którego w ostatnich miesiącach dołącza popyt krajowy.  Jest to spójne z wynikami badań koniunktury, w tym w szczególności z wynikiem PMI, który był w lutym bliski historycznemu maksimum. Łagodna zima miała tez prawdopodobnie pozytywny wpływ na produkcję budowlano montażową, która wzrosła o 14,4% r/r, znacznie silniej od oczekiwań. Wzrosty rok do roku odnotowano we wszystkich typach jednostek,  w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty specjalistyczne produkcja wzrosła o 25,4%, w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków o 16,8%, a we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,1%. Dane potwierdzają ożywienie inwestycji prywatnych oraz odzwierciedlają przesunięcia robót planowanych na dalszą część roku. Roczny spadek cen produkcji pogłębił się jeszcze w lutym i wyniósł 1,4% r/r, wobec zrewidowanego 1,0% r/r w styczniu. Utrzymywanie się deflacji cen produkcji wynika z sytuacji na rynkach surowcowych oraz dużej konkurencyjności na ryku wyrobów gotowych. Dane potwierdzają, że w Polsce postępuje bezinflacyjne ożywienie gospodarcze. Wpierają scenariusz utrzymania stop procentowych na niezmienionym poziomie do końca roku" - ekonomiści Banku Millennium

"Chociaż odczyt jest nieznacznie gorszy niż konsensus prognoz rynkowych to jednak uważamy, że potwierdza on coraz lepszą kondycję polskiej gospodarki. O optymistycznym odbiorze danych przesądza struktura wzrostu. Jest ona bowiem oparta przede wszystkim na sektorze przetwórstwa przemysłowego, którego produkcja wzrosła w ujęciu rocznym o 7,3 proc. rdr. Natomiast dynamice produkcji ciążą wyniki działów związanych z górnictwem i wydobywaniem (spadek o 3,2 proc. rdr) oraz produkcją energii (spadek o 5,9 proc. rdr). Te gorsze wyniki łączymy z o warunkami atmosferycznymi związanymi z o wiele wyższymi temperaturami w lutym bieżącego, niż ubiegłego roku. Cieplejsza zima miała przy tym pozytywny wpływ na wyniki sektora budowlano-montażowego. Tu produkcja jest aż o 14,4 proc. większa w porównaniu z lutym ubiegłego roku (14,2 proc. rdr po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym). Ponadto poprawie dynamik przysłużyły się również bardzo niskie bazy odniesienia sprzed roku (pierwsze miesiące ubiegłego roku były wyjątkowo trudne dla przedsiębiorstw z branży budowlano-montażowej). Niemiej jednak odnotowana dynamika jest na tyle wysoka, że nawet po uwzględnieniu tych korzystnych atmosferyczno-statystycznych uwarunkowań wyraźnie widać, że sektor budowlany wychodzi na prostą. Jednocześnie pogłębił się spadek roczny cen producentów. Indeks PPI zmniejszył się do poziomu minus 1,4 proc. z minus 0,9 proc. rdr. Należy podkreślić, że ujemne dynamiki cen dotyczą większości wyodrębnionych sektorów. Jest to sygnał, że pomimo wyraźnego ożywienia zagrożenie szybkim wzrostem presji inflacyjnej jest niewielkie" - analityk Banku BGK Piotr Dmitrowski

"W lutym produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 5,3% r/r, a po wyłączeniu czynników o charakterze sezonowym o 5,6% r/r. Wzrost produkcji okazał się niższy od naszych i rynkowych oczekiwań (6,1% r/r), co można wiązać z głębszym spadkiem produkcji w wywarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (-5,9% r/r) w wyniku poprawy warunków pogodowych (podobnie jak w grudniu nie doszacowaliśmy wpływu pogody na dane). W przetwórstwie przemysłowym dynamika przyspieszyła do 7,3% r/r z 5,9% r/r miesiąc wcześniej, przy czym największe wzrosty w tej kategorii dotyczyły – podobnie jak w poprzednich miesiącach – działów w dużym stopniu nastawionych na eksport, m.in. produkcji mebli (o 18%). Spodziewamy się utrzymania szybkiego wzrostu produkcji w kolejnych miesiącach (średnio ok. 6% w całym roku). Pozytywnie zaskoczyły dane o produkcji budowlano-montażowej, której dynamika na poziomie 14,4% r/r znacząco przewyższała nasze (4,1%) i rynkowe (0,7%) oczekiwania. Był to największy wzrost w tym sektorze od 2 lat, choć w tym przypadku również trzeba pamiętać o wpływie wyjątkowo dobrej pogody (który, w odróżnieniu od danych o produkcji przemysłowej, wpłynął na poprawę wyników). Dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej wskazują na kontynuację pozytywnych trendów w gospodarce. Nadchodzące miesiące powinny przynieść ich utrzymanie, co w konsekwencji powinno się przekładać na dalsze stopniowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego w I kw. br do nieco powyżej 3%. Podtrzymujemy, że w całym roku dynamika PKB przyspieszy do 3,5% r/r. PPI dalej pokazuje brak presji na wzrost cen Inflacja PPI wyniosła w lutym -1,4% r/r, nieco poniżej naszej prognozy (-1,3%) i oczekiwań rynku (-1,1%). Zmiana cen w skali miesięcznej wyniosła -0,1% m/m, dokładnie zgodnie z naszą prognozą, jednak roczna dynamika była nieco niższa ze względu na rewizję danych ze stycznia (-1,0% r/r). Dane nie pokazały nic nowego – w dalszym ciągu mamy do czynienia z brakiem presji inflacyjnej, a zmiany PPI są podyktowane głównie zmianami kursu złotego oraz cen surowców na rynkach globalnych. Spodziewamy się, że ożywienie gospodarcze zacznie przekładać się na wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu w perspektywie kilku kwartałów, ale w tym roku wciąż powinien on pozostać niski" - ekonomiści Banku Zachodniego WBK

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Polecane