AQUA SA Informacja o treści uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S A w dniu 10.12.2003r.

AQUA SA Informacja o treści uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S A w dniu 10.12.2003r. INFORMACJA O TREŚCI UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "AQUA" S A W DNIU 10.12.2003R. Raport bieżący nr 32/2003 Zarząd "AQUA" S A w Bielsku-Białej informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S A w Bielsku-Białej w dniu 10.12.2003r. powzięło uchwały o zmianach Statutu "AQUA" S A ( uchwały o numerach od 1 do 7 ) oraz o zmianach Regulaminu Rady Nadzorczej "AQUA" S A ( uchwała o numerze 8) o treści nie różniącej się od przekazanych wcześniej projektów uchwał ( raport bieżący nr 30/2003 z dnia 24.11.2003r. - projekty uchwał). Równocześnie Zarząd przekazuje treść powziętej przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 9 - o treści różniącej się od przekazanego wcześniej projektu . Uchwała Nr 9 powzięta na Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "AQUA" w Bielsku-Białej w dniu 10 grudnia 2003r. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej: "Ustala, iż wynagrodzenie Przewodniczącego (Prezesa) Zarządu "AQUA" S A poczynając od dnia 10 lipca 2003r. będzie składało się z następujących elementów: 1. wynagrodzenia miesięcznego w wysokości sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS (ustalone uchwałą nr 29 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 maja 2001r.) 2. odprawy w razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej będącej podstawą zatrudnienia przez podmiot zatrudniający, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia w wysokości maksymalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. następujących świadczeń dodatkowych: a) nagroda jubileuszowa, b) odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, c) świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego w wysokości maksymalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 4.nagrody rocznej, która może być przyznana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tym samym Walne Zgromadzenia przyznaje Przewodniczącemu (Prezesowi) Zarządu "AQUA" S A poczynając od dnia 10 lipca 2003r. świadczenia dodatkowe wymienione w pkt 3 b) oraz 3 c) - w obu przypadkach w wysokości maksymalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawo do odprawy wskazanej w pkt 2 w wysokości maksymalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami." Data sporządzenia raportu: 10-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ