Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „ARCHITEKCI INNOWACJI 2018”


I.    Postanowienia ogólne


1.    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie „Architekci Innowacji 2018” („Konkurs”), zasady jego przebiegu a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2.    Organizatorem Konkursu jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847, REGON: 011823316, NIP 113-01-55-210, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł („Organizator”).

3.    Partnerem merytorycznym Konkursu jest Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polska sp. k. z siedzibą przy Rondo ONZ 1,00-124 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000272210, NIP 526-02-07-930 („Partner Merytoryczny”).

4.    Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.ai.pb.pl

5.    Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

6.    Każdy podmiot zgłaszający swój udział w Konkursie za pomocą wypełnionego oraz przesłanego Formularza („Kandydat”), jak również Kandydat, który pomyślnie przeszedł ocenę formalną oraz preselekcję  określoną w pkt III ust. 2 pkt 1) Regulaminu („Uczestnik”) zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie przez przedstawiciela/osobę upoważnioną do reprezentacji Kandydata/Uczestnika zgody na przestrzeganie Regulaminu równoznaczne jest z pełną i świadomą akceptacją Regulaminu. Brak wyrażenia zgody równoznaczny jest z rezygnacją z udziału w Konkursie.

7.    Regulamin udostępniony został w sposób umożliwiający nieodpłatne zapoznanie się z nim przed podjęciem decyzji o udziale w Konkursie. Kandydaci oraz Uczestnicy Konkursu mają możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują. Regulamin można pobrać w formie pliku PDF.

8.    Pod pojęciem spółek z grupy Partnera Merytorycznego rozumie się podmioty uprawnione do oznaczania świadczonych usług logo „EY” lub „Ernst & Young”, lub posiadające w nazwie „Ernst & Young” – w Polsce i na świecie, a w szczególności jednostki powiązane z EY w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt.43) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości bez względu na formę prawną ich funkcjonowania oraz kraj pochodzenia (statut personalny), a także następców prawnych tych podmiotów. 

9.    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie podmiot, który spełnia wymagania zgodne z punktem II Regulaminu.

10.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 165, z późn. zm.).

11.    Konkurs ma na celu wyłonienie i promowanie innowacyjnych projektów technologicznych; wyróżnienie i promowanie dobrych praktyk w zakresie stosowania nowych technologii lub innowacyjnych rozwiązań oraz docenienie przedsiębiorstw konsekwentnie inwestujących w innowacyjną działalność.

12.    Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:

1)    Kategoria I: „Wschodzące technologie” – dla przedsiębiorstw i instytucji, które opracowują nowe, przyszłościowe rozwiązania technologiczne; 
2)    Kategoria II: „Wdrożenia innowacji” – dla przedsiębiorstw, które z sukcesem wdrożyły innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem nowych technologii opracowanych wewnętrznie lub we współpracy z partnerami, przy czym przez nowe technologie rozumie się wdrożenia w zakresie m.in. sztucznej inteligencji, rzeczywistości rozszerzonej, wirtualnej rzeczywistości, interfejsu użytkownika, analityki, robotyki, Internetu Rzeczy, inteligentnych aplikacji, cyfrowych bliźniaków, inteligentnych urządzeń, blockchain;
3)    Kategoria III: „Budowanie kultury innowacji” – dla przedsiębiorstw, w których inwestowanie w innowacje – na poziomie produktów, procesów, usług czy zarządzania, międzysektorowe partnerstwa w tym zakresie oraz budowanie środowiska pracy sprzyjającego kreatywności, stanowi element kultury organizacyjnej.


 

II.    Zasady uczestnictwa w Konkursie


1.    Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2.    W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie niżej wymienione podmioty, zarejestrowane w Polsce:
1)    spółki kapitałowe, tj. spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
2)    spółki osobowe, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe i spółki komandytowo- akcyjne.
3)    uczelnie publiczne lub uczelnie niepubliczne w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym,
4)    fundacje w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
5)    stowarzyszenia rejestrowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach,
6)    instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

3.    Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie kompletnego oraz prawidłowo wypełnionego formularza aplikacyjnego za pośrednictwem strony internetowej konkursu.

4.    Zgłoszenia do udziału w Konkursie można nadsyłać od 12 czerwca do 14 września, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu. 

5.    Kandydat/Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość lub niekompletność danych nadesłanych przez Kandydatów/Uczestników Konkursu. 

6.    Kandydat/Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Formularzy żadnych bezprawnych treści.

7.    Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia zgłoszenia Kandydata, późniejszego wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy realizacji przyznanej nagrody w przypadku:
1)    uzyskania informacji o istniejących wobec Kandydata/Uczestnika podejrzeniach dotyczących niezgodności jakichkolwiek aspektów jego działalności z prawem, dobrymi obyczajami lub wpływających na renomę Konkursu,
2)    podania przez Kandydata/Uczestnika błędnych lub niepełnych informacji i danych, z zastrzeżeniem, iż Organizator, Partner Merytoryczny oraz spółki z grupy Partnera Merytorycznego upoważnieni są do uzupełnienia lub weryfikacji informacji zamieszczonych w Formularzu poprzez przeglądanie publicznie dostępnych źródeł, co nie oznacza, iż są do tego zobowiązani,
3)    gdy Kandydat/Uczestnik jest, lub podczas trwania Konkursu stanie się partnerem, patronem lub sponsorem Konkursu lub podmiotem, z którym Partner Merytoryczny lub jakakolwiek spółka z grupy Partnera Merytorycznego pozostaje w relacjach audytorskich,
4)    osoba upoważniona do reprezentacji Kandydata/Uczestnika:
a)    jest pracownikiem, przedstawicielem Organizatora, Partnera Merytorycznego lub innego podmiotu biorącego bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, 
b)    pozostaje istotnym udziałowcem któregokolwiek podmiotu, będącego klientem audytowym podmiotu należącego do Grupy Ernst & Young lub Grupy EY Global (w Polsce i na świecie),
c)    pełni funkcję zarządczą lub nadzorczą w podmiocie, który jest klientem audytowym podmiotu należącego do Grupy Ernst & Young lub Grupy EY Global (w Polsce i na świecie),
d)    jest członkiem rodziny osoby, o której mowa w lit. a)-c) powyżej, tj. małżonkiem, krewnym w linii prostej, krewnym w linii bocznej lub powinowatym do czwartego stopnia.

8.    Dla celów Regulaminu osoba upoważniona do reprezentacji Kandydata/Uczestnika uznawana będzie za „istotnego udziałowca” danego podmiotu jeśli i) jest komplementariuszem takiego podmiotu, jeśli podmiot ten jest spółką komandytową; (ii) posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział wynoszący 5% lub więcej w takim podmiocie, lub uprawnienie, przyznane na podstawie umowy lub innego stosunku, do kierowania sprawami lub zarządzania tym podmiotem, jeżeli podmiot ten jest spółka notowaną na giełdzie; (iii) posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział wynoszący 20% lub więcej w takim podmiocie, lub uprawnienie, przyznane na podstawie umowy lub innego stosunku, do kierowania sprawami lub zarządzania tego podmiotu, jeżeli podmiot ten nie jest spółką notowaną na giełdzie; lub (iv) jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność (w tym komplementariuszem) w jakimkolwiek podmiocie opisanym w pkt (i), (ii) lub (iii) powyżej.

9.    Kandydat/Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora oraz Partnera Merytorycznego o jakiejkolwiej zmianie dotyczącej okoliczności faktycznych, o których mowa w ust. 9  pkt 3)-4) powyżej, jeśli zmiana ta nastąpi w okresie trwania Konkursu.

 


III.    Procedura weryfikacji zgłoszeń


1.    Organizator asygnuje Jury Konkursu („Jury”), w skład którego wejdą eksperci powołani przez Organizatora i Partnera Merytorycznego. Aktualny skład Jury znajduje się na stronie internetowej ai.pb.pl.

2.    Proces oceny kandydatów składa się z następujących etapów:
 
1)    oceny formalnej zgłoszeń oraz ich preselekcji, mającej na celu wyłonienie Uczestników Konkursu,

2)    oceny merytorycznej, mającej na celu wybór najlepszych zgłoszeń w poszczególnych kategoriach przez Jury Konkursu.

3.    Formalna ocena zgłoszeń oraz ich preselekcja, o której mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej polega na weryfikacji danych i informacji przekazanych zgodnie z wymogami Formularza zgłoszeniowego przez Kandydata i jest dokonywana przez przedstawicieli Partnera Merytorycznego, a następnie przedkładana członkom Jury. Ocena merytoryczna, o której mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej dokonywana jest przez Jury. Każdy z członków Jury ma dostęp do pełnej dokumentacji zawartej w Formularzach przesłanych przez wszystkich Uczestników. 

4.    Po zakończeniu oceny formalnej oraz wstępnej preselekcji zgłoszeń, Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Konkursie jako jego Uczestnicy, otrzymają informację zwrotną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu.

5.    Organizator i Partner Merytoryczny zastrzegają sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami lub Uczestnikami Konkursu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny informacji zawartych w Formularzu.  

6.    Jury podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje głos Przewodniczącego Jury. Jury przyznaje tytuły oraz nagrody laureatom wybranym w poszczególnych kategoriach na podstawie dokonanej oceny merytorycznej nadesłanych Formularzy („Laureaci”).

7.    Dokonując oceny merytorycznej Jury bierze pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

1)    W kategorii „Wschodzące technologie”:
a)    innowacyjność zgłaszanego projektu,
b)    potencjalne korzyści z implementacji projektu,
c)    potencjał skalowalności projektu.

2)    W kategorii „Wdrożenia innowacji”:
a)    innowacyjność wdrożonego rozwiązania,
b)    mierzalne rezultaty wynikające z wdrożenia rozwiązania,
c)    ewentualne partnerstwa, w ramach których realizowane było wdrożenie.

3)    W kategorii „Budowanie kultury innowacji”:
a)    nakłady finansowe przeznaczane na działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową,
b)    liczba pracowników firmy zaangażowanych w działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową,
c)    ilość pomysłów i wdrożeń wygenerowanych w ramach inicjatywy zgłaszanej do Konkursu.

8.    Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas dedykowanego wydarzenia, które odbędzie się w Warszawie w terminie, o którym Organizator poinformuje Uczestników Konkursu.

9.    Kandydat/Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie informacji i materiałów przekazanych w ramach zgłoszenia:

1)    przez Organizatora, Partnera Merytorycznego, spółki z grupy Partnera Merytorycznego mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  oraz przedstawicieli Jury dla celów formalnej oceny zgłoszenia do udziału w Konkursie, jak również merytorycznej oceny nadesłanych zgłoszeń/Formularzy,

2)    przez Organizatora i Partnera Merytorycznego oraz spółki z grupy Partnera Merytorycznego mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach przygotowania informacji prasowej oraz wykorzystania logotypu Kandydata/Uczestnika, nazwy przedsiębiorstwa w materiałach marketingowych lub informacyjnych dotyczących Konkursu w Internecie i prasie,

3)    do badań naukowych oraz edukacyjnych tak długo, jak takie użycie nie zostaną ujawnione informacje o przedsiębiorstwie Kandydata/Uczestnika lub tożsamości osób go reprezentujących innej osobie niż związanej z Organizatorem lub Partnerem Merytotycznym lub spółkami należącymi do grupy Partnera Merytorycznego mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


IV.    Nagrody w Konkursie


1.    O przyznaniu nagród w Konkursie decyduje Jury. 

2.    W każdej kategorii, o której mowa w pkt I.12 Regulaminu przyznana zostanie jedna nagroda główna w postaci: 
•    statuetki,
•    dyplomu,
•    możliwości opisania zwycięskiego rozwiązania w dodatku podsumowującym Konkurs, który ukaże się z dziennikiem „Puls Biznesu” w terminie ustalonym przez Organizatora,
•    prawa do posługiwania się tytułem „Architekt Innowacji 2018” w celach promocyjnych,
•    prawa do wystąpienia z prezentacją zwycięskiego rozwiązania podczas wydarzenia organizowanego przez Partnera Merytorycznego,
•    sesji kreatywnej z zakresu design thinking przeprowadzonej w laboratorium Wavespace EY. 

3.    Jury może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia. 

4.    Decyzja Jury w sprawie przyznania bądź nieprzyznania nagród w Konkursie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.    Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania poufności w sprawie wyników Konkursu, aż do oficjalnego ich ogłoszenia, zgodnie z pkt III ust. 8 Regulaminu.

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Laureatowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata. 

7.    Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości nazw Laureatów Konkursu, a także imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentacji/przedstawicieli Laureatów.

 


V.    Reklamacje


1.    Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane do Organizatora pisemnie na adres j.czyczuk@pb.pl w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje doręczone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Kandydatom lub Uczestnikom Konkursu. 

2.    Pisemna reklamacja powinna zawierać dane Kandydata/Uczestnika oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji. 

3.    O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Kandydat/Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

4.    Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca. VI.    Prawa autorskie/Ochrona wizerunku1.    Przesyłając Formularz do Konkursu Kandydat oświadcza, że:

1)    posiada autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zgłoszenia („Projektu”) jako całości oraz do wszelkich utworów wchodzących w skład Projektu, a tym samym jest uprawniony do zgłoszenia Projektu bez naruszania praw (majątkowych i osobistych) osób trzecich oraz dóbr osobistych, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych prawnie chronionych tajemnic, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych i innych praw chronionych,

2)    przysługujące Kandydatowi autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do Projektu jak również do wszelkich utworów wchodzących w skład Projektu nie zostały w żaden sposób ograniczone, w szczególności na rzecz osoby trzeciej, jak również nie występuje przymusowe pośrednictwo osób trzecich w zarządzaniu prawami autorskimi,

3)    Projekt ani żaden z utworów wchodzących w skład Projektu nie został stworzony przez podmioty/osoby, których mowa w pkt II ust. 8 pkt 3)-4) Regulaminu, lub przy ich udziale lub wsparciu.

2.    W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Organizatora, Partnera Merytorycznego lub spółek z grupy Partnera Merytorycznego z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności ich dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw własności intelektualnej, w związku z Projektem, Uczestnik zobowiązuje się, jako podmiot wyłącznie odpowiedzialny do wypłaty ewentualnych odszkodowań oraz zadośćuczynień na rzecz osób trzecich i pokrycia wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym kosztów poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich oraz celową obroną Organizatora, Partnera Merytorycznego lub spółek z grupy Partnera Merytorycznego przed tymi roszczeniami, zwalniając Organizatora, Partnera Merytorycznego lub spółki z grupy Partnera Merytorycznego z wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału. 

3.    W związku z udziałem w Konkursie Kandydat/Uczestnik oświadcza, iż przedstawiciele/ osoby upoważnione do reprezentowania Kandydata/Uczestnika zostały poinformowane, że uroczystość  wręczenia  nagród w Konkursie będzie rejestrowana za pomocą dźwięku lub obrazu i tak utrwalone nagranie może być rozpowszechniane przez Organizatora, Partnera Merytorycznego lub spółki z grupy Partnera Merytorycznego  mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na następujących polach eksploatacji: 
a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c)    w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 


VII.    Dane Osobowe


1.    W przypadku pozyskiwania danych osobowych z wykorzystaniem Formularza, administratorem danych osobowych jest Organizator. Pełne dane administratora danych osobowych: Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bonnier.pl oraz adresem korespondencyjnym: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa. 

2.    Organizator jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa polskiego w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3.    Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z Konkursem, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy w związku z zasadami określonymi w Regulaminie będą powierzone do przetwarzania Partnerowi Merytorycznemu Konkursu w celach związanych z Konkursem. Powierzenie odbędzie się  na zasadach i w sposób określony w umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Organizatorem a Partnerem Merytorycznym.

4.    Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej). 

5.    Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez osobę której dane dotyczą w każdym czasie. Zakończenie Konkursu nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód. 

6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zgłoszenia do Konkursu. Podjęte przez zgłaszającego (w przypadku posiadania upoważnienia do zgłoszenia) lub przez osobę której dane dotyczą czynności które skutkować będą pozbawieniem Organizatora prawa do przetwarzania danych osobowych mogą wpływać na brak możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

7.    W przypadku konieczności dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zobowiązań Organizatora wynikających z Konkursu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania. 

8.    Osoba której dane zostały wskazane w Formularzu i której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. 

9.    W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


VIII.    Odpowiedzialność Organizatora/Partnera Merytorycznego1.    Kandydat/Uczestnik, nie może żądać od Organizatora, Partnera Merytorycznego oraz spółek z grupy Partnera Merytotycznego na podstawie Regulaminu, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania, w tym również z tytułu utraconych korzyści lub szkód następczych, ubocznych lub pośrednich związanych z roszczeniami wynikającymi z udziału w Konkursie, niezależnie od tego, czy prawdopodobieństwo poniesienia takiej straty lub szkody było przewidywane, czy też nie. 

2.    Zastrzeżenia zawarte w ustępie 1 powyżej nie będą dotyczyć strat ani szkód wynikających z winy umyślnej Organizatora, Partnera Merytorycznego lub spółek z grupy Partnera Merytorycznego ani nie będą obowiązywać w zakresie, w jakim są niedozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawnych.IX.    Postanowienia końcowe1.    Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie w  okresie trwania Konkursu. O zmianach w Regulaminie Organizator niezwłocznie poinformuje Kandydatów oraz Uczestników Konkursu. 

2.    Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3.    W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu pojawi się sytuacja nieprzewidziana przez postanowienia Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do jej rozstrzygnięcia odwołując się do zasad słuszności. 

4.    Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z/lub związane z przesłanym zgłoszeniem do Konkursu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5.    Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 

6.    Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 12 czerwca 2018 r.