ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 6 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Przydział certyfikatów inwestycyjnych serii A

ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 6 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Przydział certyfikatów inwestycyjnych serii A RAPORT BIEŻĄCY NR 6 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 PRZYDZIAŁ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ (Fundusz) na podstawie § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 ze zm.- Rozporządzenie) informuje co następuje: 1. Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu rozpoczęła się w dniu 10 listopada 2003 roku i zakończyła się w dniu 26 listopada 2003 roku. 2. W dniu 27 listopada 2003 roku dokonany został przydział certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu. 3. Przedmiotem subskrypcji - zgodnie z art. 9 Statutu Funduszu - było nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii A i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) certyfikatów inwestycyjnych serii A. 4. Oferta nie była dzielona na transze. Stopa redukcji wyniosła 0% (zero procent). 5. W trakcie subskrypcji złożono zapisy na 278.488 (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu. 6. W ramach prowadzonej subskrypcji przydzielono łącznie 278.488 (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu. 7. Certyfikaty inwestycyjne serii A były nabywane po ich wartości nominalnej równej 98 zł (dziewięćdziesiąt osiem złotych) powiększonej o opłatę za wydanie certyfikatów, której wysokość zależna była od dnia dokonania zapisu i wynosiła od 1,80 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt groszy) za certyfikat do 2,00 zł (dwa złote) za certyfikat. 8. Oferta nie była dzielona na transze. Łącznie przyjęto zapisy od 754 osób (siedmiuset pięćdziesięciu czterech). 9. Oferta nie była dzielona na transze. Łącznie przydzielono certyfikaty inwestycyjne serii A Funduszu 754 osobom (siedmiuset pięćdziesięciu czterem). 10. Przeprowadzenie subskrypcji certyfikatów serii A Funduszu nie następowało w trybie subemisji. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 27 291 824 zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote). O łącznej wysokości kosztów emisji oraz o średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jeden certyfikat inwestycyjny serii A Towarzystwo poinformuje w drodze raportu bieżącego po podliczeniu tych kosztów, nie później jednak niż do dnia 03 grudnia 2003 roku Data sporządzenia raportu: 27-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ