Bank Czestochowa <BCZW.WA> Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA...

ENERGOAPARATURA SA
17-01-2003, 16:13

TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU "CZĘSTOCHOWA"

SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 STYCZNIA 2003 R.

Raport bieżący nr 2/2003

Zarząd Banku "Częstochowa" SA przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA zwołanego na dzień 27 stycznia 2003 r.:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA z dnia 23 stycznia 2003 r.

W sprawie: Uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 56.349.996,78 zł do 70.000.001,82 zł przez emisję akcji zwykłych, na okaziciela serii F.

Działając na podstawie przepisów art. 393 Kodeksu spółek handlowych, w związku z §10 pkt. 19 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia: Uchylić uchwałę nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 56.349.996,78 zł do 70.000.001,82 zł przez emisję akcji zwykłych, na okaziciela serii F.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA z dnia 27 stycznia 2003 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany siedziby Spółki.

Działając na podstawie przepisów art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 pkt 19 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku "Częstochowa" SA w Częstochowie postanawia: Uchylić uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz wykreślić z treści uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Banku, zmianę § 2, co powoduje zachowanie dotychczasowego § 2 ust. 2 w brzmieniu: "Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa".

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA z dnia 27 stycznia 2003 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy firmy Spółki.

Działając na podstawie przepisów art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 pkt 19 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku "Częstochowa" SA w Częstochowie postanawia: Uchylić uchwałę nr 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy firmy Spółki.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA z dnia 23 stycznia 2003 r.

W sprawie: połączenia Banku "Częstochowa" SA z BRE Bankiem SA

1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 14 Statutu Banku "Częstochowa" SA uchwala się połączenie Banku "Częstochowa" SA z BRE Bankiem SA przez przeniesienie całego majątku Banku "Częstochowa" SA na BRE Bank SA w zamian za akcje, które BRE Bank SA przyzna akcjonariuszom Banku "Częstochowa" SA. 2. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia BRE Banku SA z Bankiem "Częstochowa" SA ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 196 z dnia 9 października 2002 r. 3. Upoważnia się Zarząd BRE Banku SA, w uzgodnieniu z Zarządem Banku "Częstochowa" SA, do wskazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych SA ("KDPW") dnia, który zgodnie z regulacjami KDPW stanowić będzie dzień referencyjny ("Dzień Referencyjny"), z zastrzeżeniem, że nie może on przypadać później niż siódmego dnia roboczego po zarejestrowaniu połączenia, chyba że ustalenia innego terminu wymagać będą przepisy prawa lub regulacje KDPW. 4. Upoważnia się Zarząd BRE Banku SA do określenia, w uzgodnieniu z Zarządem Banku "Częstochowa" SA, szczegółowego trybu przyznania akcji BRE Banku SA akcjonariuszom Banku "Częstochowa" SA, szczegółowych zasad i trybu wypłaty dopłat gotówkowych oraz podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały. 5. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych. 6. Zobowiązuje się Zarząd Banku "Częstochowa" SA do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały. 7. Połączenie banków zostanie zgłoszone przez Zarząd Banku "Częstochowa" SA do sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od daty uzyskania ostatecznej ze zgód, zezwoleń lub orzeczeń sądowych niezbędnych do dokonania połączenia.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA z dnia 23 stycznia 2003 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Bank prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynku położonego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 41.

Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt.4 kodeksu spółek handlowych oraz §9 Statutu Banku - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku "Częstochowa" SA wyraża zgodę na zbycie przez Bank prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynku położonego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 41, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW71663.

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA z dnia 23 stycznia 2003 r.

w sprawie: Odwołania członka Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" SA.

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ksh oraz na podstawie § 10 pkt. 7 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia: Odwołać .................................. ze składu Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" SA.

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku "Częstochowa" SA z dnia 23 stycznia 2003 r.

w sprawie: Powołania członka Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" SA.

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ksh oraz na podstawie § 10 pkt. 7 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku "Częstochowa" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia: Powołać ................................... w skład Rady Nadzorczej Banku "Częstochowa" SA.

Data sporządzenia raportu: 17-01-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ENERGOAPARATURA SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Prawo / Bank Czestochowa &lt;BCZW.WA> Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku &#34;Częstochowa&#34; SA...