Bank Handlowy <BAHA.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 242.689 tys. zł

Bank Handlowy <BAHA.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 242.689 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAB-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 I. Przychody z tytułu odsetek 1.780.798 2.701.174 II. Koszty odsetek -1.095.028 -1.961.540 III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) 685.770 739.634 IV. Przychody z tytułu prowizji 530.357 529.689 V. Koszty prowizji -26.550 -45.043 VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) 503.807 484.646 VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych 7.933 50.436 papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 7.933 15.916 2. Od jednostek współzależnych - 140 3. Od jednostek stowarzyszonych - 34.380 4. Od innych jednostek - - VIII. Wynik operacji finansowych 388.899 16.322 IX. Wynik z pozycji wymiany 512.981 783.468 X. Wynik działalności bankowej 2.099.390 2.074.506 XI. Pozostałe przychody operacyjne 68.043 80.192 XII. Pozostałe koszty operacyjne -111.493 -90.692 XIII. Koszty działania banku -1.088.173 -1.051.475 XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -162.770 -160.903 niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości -1.054.734 -1.064.043 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe -963.426 -962.237 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -91.308 -101.806 XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 610.713 560.232 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko 603.723 548.778 bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 6.990 11.454 XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) -444.021 -503.811 XVIII. Wynik działalności operacyjnej 360.976 347.817 XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 1 13 1. Zyski nadzwyczajne 1 13 2. Straty nadzwyczajne - - XX. Zysk (strata) brutto 360.977 347.830 XXI. Podatek dochodowy -125.580 -184.194 1. Część bieżąca -179.823 -189.089 2. Część odroczona 54.243 4.895 XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 7.292 - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXIV. Zysk (strata) netto 242.689 163.636 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 242.689 163.636 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 125.225.600 107.577.100 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,94 1,52 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 130.659.600 130.659.600 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,86 1,25 UWAGA. Pełna nazwa spółki: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA Data sporządzenia raportu: 31-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ