Bank Millennium <BIGW.WA> Nabycie obligacji przez Forinwest Sp. z o.o. - jednostkę zależną od Banku Millennium S.A.

Bank Millennium Nabycie obligacji przez Forinwest Sp. z o.o. - jednostkę zależną od Banku Millennium S.A. NABYCIE OBLIGACJI PRZEZ FORINWEST SP. Z O.O. - JEDNOSTKĘ ZALEŻNĄ OD BANKU MILLENNIUM S.A. KOMUNIKAT nr 105/2003 Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 20 listopada 2003 r., Bank i jednostka zależna od Banku nabyły aktywa w postaci obligacji wyemitowanych przez Bank w ramach programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r. Nabyte obligacje nie stanowią znaczących aktywów, jednakże transakcja ich nabycia przez Bank została zawarta z podmiotem powiązanym będącym jednostką zależną od Banku. Obligacje nabyte przez Bank podlegają umorzeniu. 1. W wyniku rozliczenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych transakcji zawartych na rynku regulowanym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A., Forinwest Sp. z o.o. ("Forinwest"), będąca jednostką zależną od Banku nabyła w dniu 20 listopada 2003 r. 1.306.533 obligacji Banku wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r. (w tym 1.223858 obligacji oznaczonych w KDPW kodem PLBIG0000099 oraz 82.675 obligacji oznaczony w KDPW kodem PLBIG0000180). Wyżej wymienione obligacje zostały nabyte przez Forinwest za łączną cenę 130.182.948,12 zł. Jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 99,64 zł. Powiązania pomiędzy Bankiem a Forinwest wynikają z faktu, że Forinwest jest podmiotem zależnym od Banku w rozumieniu art. 4 pkt 16 lit a) ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, tj. Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Forinwest. 2. W związku z nabyciem przez Forinwest obligacji, o których mowa w punkcie 1 powyżej, Forinwest i Bank zawarły umowę sprzedaży wyżej wymienionych obligacji, na podstawie której Bank kupił od Forinwest wyżej wymienione obligacje. Łączna cena sprzedaży wynosi 130.313.601,42 zł i jest wymagalna w dniu 20 listopada 2003 r. Jednostkowa cena nabycia obligacji wynosi 99,74 zł. Powiązania pomiędzy Bankiem a Forinwest wynikają z faktu, że Forinwest jest podmiotem zależnym od Banku w rozumieniu art. 4 pkt 16 lit a) ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, tj. Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Forinwest. Bank sfinansuje nabycie wyżej wymienionych obligacji poprzez potrącenie wierzytelności Forinwest względem Banku z tytułu ceny sprzedaży z wierzytelnością Banku względem Forinwest wynikającą z kredytu udzielonego przez Bank spółce Forinwest. Sprzedaż wyżej wymienionych obligacji następuje poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie wyżej wymienionych obligacji na rachunek Banku nastąpi w dniu 21 listopada 2003 r. 3. Nabycie wyżej wymienionych obligacji przez spółkę Forinwest nastąpiło na podstawie postanowień punktu 4.2 rozdziału III prospektu emisyjnego programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r., a także na podstawie umowy odkupu obligacji zawartej w dniu 28 listopada 2002 r. pomiędzy Bankiem a Real Estate & Stocks Reess Trading Sp. z o.o. ("Reess") oraz na podstawie umowy o wykonanie zobowiązań z tytułu zobowiązania do nabycia obligacji zawartej w dniu 14 listopada 2003 r. pomiędzy Reess a Forinwest. Nabycie wyżej wymienionych obligacji nastąpiło ze względu na konieczność wykonania postanowień punktu 4.2 rozdziału III prospektu emisyjnego programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r. 4. Nabycie wyżej wymienionych obligacji przez Bank nastąpiło na podstawie postanowień art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach, punktu 10 rozdziału III prospektu emisyjnego programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r., a także na podstawie ramowej umowy sprzedaży obligacji zawartej w dniu 14 listopada 2003 r. pomiędzy Bankiem a Forinwest. Nabycie wyżej wymienionych obligacji nastąpiło w celu ich umorzenia. 5. W związku z tym, iż wyżej wymienione obligacje nabyte przez Bank podlegają umorzeniu z mocy art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach, Bank zgłosi do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wniosek dotyczący rejestracji umorzenia wyżej wymienionych obligacji. Data sporządzenia raportu: 21-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ