Bank Millennium <BIGW.WA> Nabycie obligacji przez Real Estate and Stocks - Rees Trading Sp. z o.o. - jednostkę zależną...

Bank Millennium Nabycie obligacji przez Real Estate and Stocks - Rees Trading Sp. z o.o. - jednostkę zależną... NABYCIE OBLIGACJI PRZEZ REAL ESTATE AND STOCKS - REES TRADING SP. Z O.O. - JEDNOSTKĘ ZALEŻNĄ OD BANKU MILLENNIUM S.A. KOMUNIKAT nr 112/2003 Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 28 listopada 2003 r., Bank i jednostka zależna od Banku nabyły aktywa w postaci obligacji wyemitowanych przez Bank w ramach programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r. Nabyte obligacje nie stanowią znaczących aktywów, jednakże transakcja ich nabycia przez Bank została zawarta z podmiotem powiązanym będącym jednostką zależną od Banku. Obligacje nabyte przez Bank podlegają umorzeniu. 1. W wyniku rozliczenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych transakcji zawartych na rynku regulowanym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A., Real Estate and Stocks Reess Trading Sp. z o.o. ("Reess"), będąca jednostką zależną od Banku nabyła w dniu 28 listopada 2003 r. 84 972 obligacji Banku wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r. (w tym 84 592 obligacji oznaczonych w KDPW kodem PLBIG0000099 oraz 380 obligacji oznaczony w KDPW kodem PLBIG0000180). Wyżej wymienione obligacje zostały nabyte przez REES za łączną cenę 8 475 107,28 zł. Jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 99,74 zł. Powiązania pomiędzy Bankiem a REES wynikają z faktu, że REES jest podmiotem zależnym od Banku w rozumieniu art. 4 pkt 16 lit a) ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, tj. Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników REES. 2. W związku z nabyciem przez REES obligacji, o których mowa w punkcie 1 powyżej, REES i Bank zawarły umowę sprzedaży wyżej wymienionych obligacji, na podstawie której Bank kupił od REES wyżej wymienione obligacje. Łączna cena sprzedaży wynosi 8 483 604,48 zł i jest wymagalna w dniu 28 listopada 2003 r. Jednostkowa cena nabycia obligacji wynosi 99,84 zł. Powiązania pomiędzy Bankiem a REES wynikają z faktu, że REES jest podmiotem zależnym od Banku w rozumieniu art. 4 pkt 16 lit a) ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, tj. Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników REES. Bank sfinansuje nabycie wyżej wymienionych obligacji poprzez potrącenie wierzytelności REES względem Banku z tytułu ceny sprzedaży z wierzytelnością Banku względem REES wynikającą z kredytu udzielonego przez Bank spółce REES. Sprzedaż wyżej wymienionych obligacji następuje poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie wyżej wymienionych obligacji na rachunek Banku nastąpi w dniu 1 grudnia 2003 r. 3. Nabycie wyżej wymienionych obligacji przez spółkę REES nastąpiło na podstawie postanowień punktu 4.2 rozdziału III prospektu emisyjnego programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r., a także na podstawie umowy odkupu obligacji zawartej w dniu 28 listopada 2002 r. pomiędzy Bankiem a Real Estate and Stocks Reess Trading Sp. z o.o. ("Reess") oraz na podstawie umowy o wykonanie zobowiązań z tytułu zobowiązania do nabycia obligacji zawartej w dniu 14 listopada 2003 r. pomiędzy Reess a REES. Nabycie wyżej wymienionych obligacji nastąpiło ze względu na konieczność wykonania postanowień punktu 4.2 rozdziału III prospektu emisyjnego programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r. 4. Nabycie wyżej wymienionych obligacji przez Bank nastąpiło na podstawie postanowień art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach, punktu 10 rozdziału III prospektu emisyjnego programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r., a także na podstawie ramowej umowy sprzedaży obligacji zawartej w dniu 14 listopada 2003 r. pomiędzy Bankiem a REES. Nabycie wyżej wymienionych obligacji nastąpiło w celu ich umorzenia. 5. W związku z tym, iż wyżej wymienione obligacje nabyte przez Bank podlegają umorzeniu z mocy art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach, Bank zgłosi do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wniosek dotyczący rejestracji umorzenia wyżej wymienionych obligacji. Data sporządzenia raportu: 28-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ