Bank Pekao SA <BAPE.WA> Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA - część 2

Bank Pekao SA <BAPE.WA> Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA - część 2 "§27 ust. 1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 165.748.203,- (sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzy) złote i jest podzielony na 137.650.000,- (sto trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 7.690.000 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 10.630.632 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja i 9.777.571 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja.", w ten sposób, że §27 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje brzmienie: "§ 27 ust. 1. Kapitał zakładowy Banku wynosi nie więcej niż 166.121.847,- (sto sześćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści siedem) złotych i jest podzielony na 137.650.000,- (sto trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 7.690.000 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 10.630.632 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 9.777.571 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja oraz nie więcej niż 373.644,- (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja". Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wprowadzenia akcji Serii E do publicznego obrotu Działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: §1 Wprowadza się akcje Serii E do publicznego obrotu. Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku w związku ze zmianami w Statucie Banku wynikającymi z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii E Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: §1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku uwzględniającego zmiany w Statucie Banku związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii E. Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002" do stosowania w Banku Pekao SA Biorąc pod uwagę: 1) znaczenie standardów corporate governance w umacnianiu wiarygodności Banku w oczach inwestorów, 2) zamiar Zarządu Banku i pozytywne stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie stosowania w całości zasad ładu korporacyjnego zawartych w przyjętym w dniu 4 września 2002r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002", niniejszym Walne Zgromadzenie popiera przyjęcie do stosowania w Banku Pekao SA wszystkich obowiązujących zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002". Załącznik: W dniu 20 grudnia 2002r. Zarząd Banku złożył oświadczenie, że zamiarem Banku Pekao SA jest przyjęcie w całości zasad ładu korporacyjnego zawartych w przyjętym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002". Zarząd Banku pozytywnie odniósł się do standardów Corporate Governance zawartych w "Dobrych Praktykach". Są one szansą na wzrost wiarygodności krajowego rynku kapitałowego. Dobre Praktyki mają również szansę odegrać rolę edukacyjną, kreśląc wzorzec spółki publicznej. Stosowanie przez spółki Dobrych Praktyk powinno podnosić ich wiarygodność w oczach inwestorów, stworzyć lepsze możliwości pozyskiwania dodatkowego finansowania oraz lepszą wycenę rynkową. Zważywszy na istotne znaczenie dla Banku i jego akcjonariuszy "Dobrych Praktyk..." oraz biorąc pod uwagę, iż część zasad skierowana jest do innych niż zarząd organów spółki, Zarząd Banku przed złożeniem oświadczenia o przestrzeganiu "Dobrych Praktyk...", o którym mowa w § 22a ust. 2 Regulaminu Giełdy, przedstawił "Dobre Praktyki" Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2002r. Rada Nadzorcza poparła zamiar ich przyjęcia przez Bank. Zarząd Banku i Rada Nadzorcza rekomendują Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002" do stosowania w Banku Pekao SA. Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian w Statucie Banku § 1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki SA, Walne Zgromadzenie dokonuje zmian Statutu Banku w ten sposób, że: 1) w § 1 ust. 2 wyrazy "Pekao SA " zastępuje się wyrazami "Polska Kasa Opieki S.A.", 2) w § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: "2. Bank używa skrótu firmy "Bank Polska Kasa Opieki S.A.", 3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Bank może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą.", 4) § 5 skreśla się, 5) w § 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) Prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,", 6) w § 6 dodaje się punkty 33, 34 i 35 w brzmieniu: "33) Pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, 34) Wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego, 35) Prowadzenie działalności windykacyjnej na zlecenie banków.", 7) w § 8 ust. 3 na końcu dodaje się zdanie "Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno być uzasadnione.", 8) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja.", 9) w § 10 ust. 4 wyrazy "przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/4 kapitału zakładowego" zastępuje się wyrazami "jeżeli reprezentowanych jest co najmniej 50% akcji plus jedna akcja", 10) w § 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i na końcu dodaje się zdanie "W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku lub osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.", 11) w § 12 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.", 12) w § 14 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "trwającej trzy lata.", 13) w § 14 ust. 2 skreśla się, 14) w § 14 ust. 3 - 6 oznacza się odpowiednio jako ust. 2 - 5, 15) w § 15 ust. 2 pkt 1 wyraz "kadencji" zastępuje się wyrazami "pełnienia funkcji członka" oraz dodaje na końcu "z zastrzeżeniem ust. 3,", 16) w § 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.", 17) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.", 18) w § 18 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: "9) Zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Banku, 10) Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Banku nie mogących sprawować swoich czynności,", 19) w § 18 dotychczasowe punkty 9-15 oznacza się odpowiednio jako punkty 11-17, 20) § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję, trwającą trzy lata.", 21) w § 21 ust. 2 pkt 1 wyraz "kadencji" zastępuje się wyrazami "pełnienia funkcji członka" oraz dodaje na końcu "z zastrzeżeniem ust. 3,", 22) w § 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Mandat członka Zarządu Banku powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu Banku wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu Banku.", 23) § 23 otrzymuje brzmienie: "1. Zarząd Banku udziela prokury. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Banku. 2. Zarząd Banku może upoważnić: 1) członków Zarządu - w zakresie nadzorowanego przez nich obszaru działalności Banku, 2) dyrektorów oddziałów i innych jednostek/komórek organizacyjnych - w odniesieniu do zadań wykonywanych przez jednostki/komórki organizacyjne Banku, w zakresie przez nich nadzorowanym, do samodzielnego udzielania i odwoływania pełnomocnictw do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku dokonanych niniejszą uchwałą. Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki SA, Walne Zgromadzenie ustala jednolity tekst Statutu Banku w następującym brzmieniu: STATUT BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, założony w 1929 roku, jest Bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszego Statutu. 2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. stanowi część grupy kapitałowej UniCredito Italiano S.p.A.. UniCredito Italiano S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności grupy. § 2 1. Firma Banku brzmi: "Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna". 2. Bank używa skrótu firmy: "Bank Polska Kasa Opieki S.A.". § 3 Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa. § 4 1. Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 2. Bank może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą. § 5 Skreślony II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU § 6 Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności w obrocie krajowym i zagranicznym: 1) Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2) Prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, 4) Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 5) Wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, 6) Przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 7) Udzielanie i potwierdzanie poręczeń i gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw, 8) Prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 9) Prowadzenie obsługi pożyczek państwowych i zarządzanie funduszami na zlecenie, 10) Emitowanie bankowych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 11) Dokonywanie czynności zleconych związanych z emisją oraz obsługą finansową papierów wartościowych, 12) Przechowywanie przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 13) Organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, 14) Dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi, 15) Wykonywanie terminowych operacji finansowych, 16) Wykonywanie czynności powierniczych, 17) Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 18) Prowadzenie kasy mieszkaniowej, 19) Świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, 20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 21) Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, 22) Dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, 23) Dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, 24) Nabywanie i zbywanie nieruchomości, 25) Dokonywanie obrotu instrumentami pochodnymi na rachunek własny i na zlecenie, 26) Prowadzenie działalności akwizycyjnej na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 27) Organizowanie i świadczenie usług finansowych w zakresie leasingu i faktoringu, 28) Pośrednictwo w zbywaniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 29) Wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, 30) Świadczenie usług w zakresie transportu wartości, 31) Prowadzenie rachunków papierów wartościowych, 32) Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych, 33) Pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, 34) Wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego. 35) Prowadzenie działalności windykacyjnej na zlecenie banków. III. ORGANY BANKU § 7 Organami Banku są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd Banku. Walne Zgromadzenie § 8 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno być uzasadnione. 4. 4. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu. § 9 Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. § 10 1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być pod rygorem nieważności wystawione na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku. 4. W sprawach zmiany Statutu Banku, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia lub rozwiązania Banku uchwała zapada większością co najmniej 3/4 głosów, jeżeli reprezentowanych jest co najmniej 50% akcji plus jedna akcja. § 11 Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu. § 12 1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku lub osoba wyznaczona przez Zarząd Banku. ------------------------------------------------------ 2. Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. § 13 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku, należy: 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, 4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku, 6) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, 7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 8) Zmiana Statutu Banku oraz ustalanie jego jednolitego tekstu, 9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku, 10) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, 11) Umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia, 12) Połączenie, podział lub likwidacja Banku, 13) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, 14) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 15) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 16) Inne sprawy należące do zakresu działania Banku, wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza § 14 1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. 2. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie. 3.4. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście. 4.5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 5.6. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. § 15 1. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. 2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3, 2) W razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, 3) W razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie, 4) W przypadku śmierci członka Rady. 3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. § 16 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż co dwa miesiące. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. 3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w z ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. § 17 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać także udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych na posiedzeniu do porządku obrad. 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. 4.4. W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej. 5. Tryb określony w ust. 2 i 4 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym. § 18 Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku, należą w szczególności następujące sprawy: 1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz ocena sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy, 2) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 3) Ocena sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku, 4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-3, 5) Sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, 6) Występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Bankowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym Prezesa Zarządu, 7) Powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Bankowego i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, Prezesa Zarządu Banku, 8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku, w głosowaniu tajnym, Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, w tym powoływanie jednego z członków Zarządu Banku - po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Bankowego, 9) Zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Banku, 10) Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Banku nie mogących sprawować swoich czynności, 11) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem, 12) Opiniowanie wniosków Zarządu Banku w przedmiocie tworzenia i przystępowania Banku w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania udziałów (akcji) w przypadkach, gdy inwestycje te mają charakter długotrwały i strategiczny, 13) Wybór biegłego rewidenta, 14) Opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych Banku, 15) Wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych Banku, 16) Uchwalanie na wniosek Zarządu Banku regulaminów tworzenia i wykorzystania funduszy przewidzianych w Statucie Banku, 17) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli jej wartość przekracza 2.000.000zł. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej. § 19 Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest upoważniony do podpisywania w imieniu Banku umów z członkami Zarządu Banku. Zarząd Banku § 20 1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków. W skład Zarządu Banku wchodzą: 1) Prezes Zarządu Banku, 2) Wiceprezesi Zarządu Banku, 3) Członkowie Zarządu Banku. 2. Zarząd Banku działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd Banku oraz zasady podejmowania uchwał na posiedzeniu i w trybie pisemnym. § 21 1. Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję, trwającą trzy lata. 2. Mandaty członków Zarządu Banku wygasają: 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, 2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, 3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, 4) w przypadku śmierci członka Zarządu. 3. Mandat członka Zarządu Banku powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu Banku wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu Banku. § 22 1. Prezes Zarządu Banku: 1) Kieruje pracami Zarządu Banku, 2) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku, 3) Kieruje całokształtem działalności Banku oraz reprezentuje Bank na zewnątrz, 4) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku. Prezes Zarządu Banku może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Banku. 2. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu Banku zastępuje go członek Zarządu Banku wyznaczony przez Prezesa Zarządu Banku. 3. Wiceprezesi Zarządu Banku i Członkowie Zarządu Banku reprezentują Bank na zewnątrz i zarządzają działalnością Banku zgodnie z ustalonym przez Prezesa Zarządu Banku podziałem zadań. 4. Zarząd Banku, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa polskiego, przekazuje UniCredito Italiano S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane. 5. Zarząd Banku, działając poprzez organy statutowe spółek zależnych od Banku, koordynuje i wpływa na działania spółek zależnych w celu zapewnienia stabilności grupy. § 23 1. Zarząd Banku udziela prokury. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Banku. 2. Zarząd Banku może upoważnić: 1) członków Zarządu - w zakresie nadzorowanego przez nich obszaru działalności Banku, 2) dyrektorów oddziałów i innych jednostek/komórek organizacyjnych - w odniesieniu do zadań wykonywanych przez jednostki/komórki organizacyjne Banku, w zakresie przez nich nadzorowanym, do samodzielnego udzielania i odwoływania pełnomocnictw do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. IV. TRYB SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU § 24 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania w imieniu Banku, są upoważnieni: 1) Samodzielnie - Prezes Zarządu Banku, 2) Dwie osoby działające łącznie spośród pozostałych członków Zarządu Banku, prokurentów lub pełnomocników działających w granicach udzielonych im pełnomocnictw. 2. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach swego umocowania. 3. Osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają podpisy pod firmą Banku. V. KAPITAŁY I FUNDUSZE BANKU § 25 1. Funduszami własnymi Banku, z uwzględnieniem pozycji je pomniejszających, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe, są: 1) Fundusze podstawowe, 2) Fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych Banku. 2. Funduszami podstawowymi Banku są: 1) Kapitał zakładowy, 2) Kapitał zapasowy, 3) Kapitały rezerwowe, 4) Fundusz ogólnego ryzyka,.

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ