Bank Pekao SA <BAPE.WA> Prospekt Emisyjny Obligacji na Okaziciela Serii C Banku Polska Kasa Opieki Spółka... - część 1

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
opublikowano: 21-11-2002, 18:53

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C BANKU POLSKA KASA OPIEKI

SPÓŁKA AKCYJNA

Raport 56/2002: Prospekt Emisyjny Obligacji na Okaziciela Serii C Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Na mocy niniejszego Prospektu Serii oferuje się 5.000.000 (pięć milionów) sztuk Obligacji na okaziciela Serii C od numeru 1 (jeden) do numeru 5.000.000 (pięć milionów), o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 (pięćset milionów) złotych o oprocentowaniu stałym 5,50% w skali roku.

1 Emitent Nazwa: Bank Pekao Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa Internet: www.pekao.com.pl e-mail: info@pekao.com.pl 2 Podmiot Dominujący w stosunku do Emitenta Podmiotem Dominującym w stosunku do Banku Pekao SA jest UniCredito Italiano S.p.A z siedzibą w Genui we Włoszech. 3 Rating 3.1 Ocena ratingowa Emitenta 3.1.1 Ocena ratingowa przeprowadzona przez agencję Moody's Investors Service Ltd. W dniu 15 maja 2002 r. Agencja ratingowa dokonała podwyższenia oceny siły finansowej Banku Pekao SA z C- do C, jednocześnie utrzymując pozostałe oceny ratingowe, tzn. długookresową na poziomie Baa1 i krótkookresową na poziomie Prime 2. Długookresowa ocena depozytów: Baa1 Krótkookresowa ocena depozytów: Prime-2 Siła finansowa: C Perspektywa utrzymania oceny: Stabilna 3.1.2 Ocena ratingowa przeprowadzona przez agencję Standard & Poor's W dniu 7 sierpnia 2002 r. agencja ratingowa Standard & Poor's utrzymała oceny ratingowe Banku Pekao SA na dotychczasowym poziomie: Ocena długookresowa: BBB Perspektywa utrzymania ocen: Pozytywna Ocena krótkookresowa: A-2 3.1.3 Ocena ratingowa przeprowadzona przez agencję Fitch Ratings Ltd. W dniu 19 listopada 2002 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła utrzymanie ocen ratingowych Banku Pekao SA na dotychczasowym poziomie: Ocena długookresowa: BBB+ Ocena krótkookresowa: F2 Ocena indywidualna: C/D Ocena wsparcia: 2 Perspektywę utrzymania oceny długookresowej określono jako stabilną.

3.2 Ocena ratingowa Obligacji Serii C Zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia Prospektu Serii Emitent nie wystąpił o przyznanie ratingu dla Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji. 4 Rodzaj, liczba i łączna wartość Obligacji Serii C oferowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Na mocy niniejszego Prospektu Serii oferuje się 5.000.000 (pięć milionów) sztuk Obligacji na okaziciela Serii C od numeru 1 (jeden) do numeru 5.000.000 (pięć milionów), o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 (pięćset milionów) złotych. Emisja Obligacji Serii C odbywa się na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 113/XI/02 z dnia 21 listopada 2002 roku w sprawie emisji Obligacji Serii C w ramach Programu Emisji Obligacji. Program Emisji Obligacji przeprowadzany jest na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 104/X/02 z dnia 2 października 2002 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji i wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach tego Programu. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji wprowadzono do publicznego obrotu decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DSP1-412-10/02-7/2002 z dnia 29 października 2002 roku. W ramach Programu Emisji Obligacji wprowadzono do publicznego obrotu do 20.000.000 (dwadzieścia milionów) Obligacji. Wartość nominalna wprowadzonego do publicznego obrotu Programu Emisji Obligacji wynosi 2.000.000.000 (dwa miliardy) zł. Obligacje Serii C są emitowane w ramach trzeciej serii Programu Emisji Obligacji. W ramach pierwszej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 4.000.000 (cztery miliony) sztuk Obligacji Serii A o łącznej wartości nominalnej 400.000.000 (czterysta milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A został przekazany do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego w dniu 6 listopada 2002 r. W ramach drugiej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 5.000.000 (pięć milionów) sztuk Obligacji Serii B o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 (pięćset milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii B został przekazany do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego w dniu 13 listopada 2002 r. Prospekt Emisyjny Programu Emisji Obligacji będący podstawą wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji został opublikowany w dniu 30 października 2002 roku. Skrót Prospektu Emisyjnego Programu Emisji Obligacji został opublikowany w dzienniku ,,Gazeta Giełdy Parkiet". Prospekt Emisyjny Programu Emisji Obligacji udostępniony jest: w siedzibie Banku, jego oddziałach, oraz w siedzibie Oferującego i w jego POK, w Centrum Informacyjnym KPWiG przy ulicy Mazowieckiej 13, oraz siedzibie CeTO przy ul. Leszno 14 w Warszawie. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Programu Emisji Obligacji została opublikowana na stronie internetowej Banku Pekao SA (www.pekao.com.pl) oraz Oferującego (www.cdmpekao.com.pl) i jest podawana do wiadomości jedynie w celach informacyjnych. 5 Cele Emisji Obligacji Serii C Jedynym celem Emisji Obligacji Serii C jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej Banku. Pozyskane środki posłużą sfinansowaniu rozwoju akcji kredytowej oraz zakupowi aktywów finansowych. Wykorzystanie środków zgodnie z celami emisji rozpocznie się niezwłocznie po postawieniu środków do dyspozycji Emitenta. Przedstawiony cel Emisji Obligacji Serii C może ulec zmianie. Organem, który może podjąć decyzję w sprawie zmiany celu Emisji Obligacji Serii C jest Zarząd Banku. Decyzja o zmianie celu Emisji może zostać podjęta wyłącznie w formie uchwały Zarządu. Informację o ewentualnej zmianie celu Emisji Spółka przekaże w formie komunikatu bieżącego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6 Informacja o zabezpieczeniu Obligacji Serii C Obligacje Serii C emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji są niezabezpieczone. Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z Obligacji Serii C. Zobowiązania wynikające z Obligacji Serii C nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

7 Cena Emisyjna 7.1 Cena Emisyjna Obligacji Serii C Na mocy uchwały Zarządu Banku nr 113/XI/02 z dnia 21 listopada 2002 roku oprocentowanie Obligacji Serii C jest stałe i zostało określone na 5,50 % w skali roku, w związku z tym Cena Emisyjna Obligacji Serii C wynosi: 100 + 100*5,50% * (q-1)/365; gdzie, q oznacza kolejny dzień okresu odsetkowego q = 1, 2, 3, ..., n

Tabela 1: Cena Emisyjna Obligacji Serii C na każdy dzień przyjmowania zapisów a)Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta b)Prowizja subemitentów i inne koszty c)Rzeczywiste wpływy Emitenta

Na jednostkę a) (zl) b)(zl) c)(zl) 26 listopad 2002 100,00 - - 27 listopad 2002 100,02 - - 28 listopad 2002 100,03 - - 29 listopad 2002 100,05 - - 30 listopad 2002 100,06 - - 2 grudzień 2002 100,09 - - 3 grudzień 2002 100,11 - - 4 grudzień 2002 100,12 - - 5 grudzień 2002 100,14 - - 6 grudzień 2002 100,15 - - 7 grudzień 2002 100,17 - - 9 grudzień 2002 100,20 - - 10 grudzień 2002 100,21 - - 11 grudzień 2002 100,23 - - 12 grudzień 2002 100,24 - - 13 grudzień 2002 100,26 - - 14 grudzień 2002 100,27 - - Razem 1) 1) 1) 1) dane zostaną określone po zakończeniu subskrypcji Obligacji Serii C Cena Emisyjna podana w powyższej tabeli została wyliczona na podstawie wzoru podanego w pkt 11 Prospektu Emisyjnego Programu Emisji Obligacji. Przy wyliczaniu ceny wartości równe i większe niż pięć tysięcznych złotego zostały zaokrąglone do pełnych groszy, natomiast wartości mniejsze od pięciu tysięcznych złotego zostały pominięte. 7.2 Opłata subskrypcyjna CDM Pekao pobierze od subskrybentów opłatę subskrypcyjną liczoną od łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji Serii C. Wysokość opłaty subskrypcyjnej została ustalona na poziomie 1 (jeden) zł od każdej prawidłowo subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii C. Opłata subskrypcyjna pobrana zostanie tylko od prawidłowo złożonych i należycie opłaconych zapisów na Obligacje Serii C. W przypadku nie dojścia do skutku emisji Obligacji Serii C lub złożenia nieważnego zapisu, czy też nieprawidłowego opłacenia Obligacji Serii C, pobrana od subskrybenta opłata subskrypcyjna zostanie zwrócona subskrybentowi bez żadnych odsetek. 8 Prawa i obowiązki wynikające z Obligacji Serii C Z Obligacjami Serii C nie jest związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne uprzywilejowanie. Prawa z Obligacji Serii C przysługują od daty zapisania ich na rachunku. Z tytułu posiadania Obligacji Serii C Obligatariuszom przysługują następujące świadczenia pieniężne: 1. Wypłata wartości nominalnej Obligacji Serii C, 2. Wypłata odsetek. Z Obligacjami Serii C emitowanymi w ramach Programu Emisji Obligacji nie są związane żadne świadczenia niepieniężne. 8.1 Wypłata wartości nominalnej Obligacji Serii C 8.1.1 Termin wykupu Obligacji Serii C Wartość nominalna jednej Obligacji Serii C wynosi 100,00 zł. W przypadku wykupu Obligacji Serii C przez Emitenta Obligatariuszom zostanie wypłacona wartość nominalna Obligacji Serii C. Wykup Obligacji Serii C nastąpi w Dniu Wykupu tj. 3 listopada 2003 r. Z chwilą wykupu Obligacje Serii C podlegają umorzeniu. 8.1.2 Osoby uprawnione do otrzymania wartości nominalnej Obligacji Serii C Osobami uprawnionymi do otrzymania wartości nominalnej Obligacji Serii C są Osoby będące właścicielami Obligacji Serii C w Dniu Ustalenia Prawa tj. 20 października 2003 r. 8.1.3 Miejsce wykupu W stosunku do Obligatariuszy, którzy w Dniu Ustalenia Prawa będą mieli zapisane Obligacje Serii C na rachunkach papierów wartościowych wypłata wartości nominalnej Obligacji Serii C zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW. Kwota odpowiadająca iloczynowi wartości nominalnej Obligacji Serii C oraz liczby zapisanych na rachunku Obligacji Serii C zostanie przekazana na rachunek papierów wartościowych Obligatariusza. W przypadku, gdy Obligatariusz nie zdeponuje Obligacji Serii C na rachunku papierów wartościowych, kwota wynikająca z iloczynu wartości nominalnej Obligacji Serii C oraz liczby posiadanych Obligacji Serii C zostanie przekazana Obligatariuszowi za pośrednictwem KDPW i podmiotu prowadzącego rejestr Sponsora Emisji na rachunek bankowy wskazany przez niego w formularzu zapisu na Obligacje Serii C. 8.2 Wypłata odsetek od Obligacji Serii C 8.2.1 Wysokość odsetek Na mocy uchwały Zarządu Banku nr 113/XI/02 z dnia 21 listopada 2002 roku oprocentowanie Obligacji Serii C jest stałe i zostało określone na 5,50% w skali roku. Oprocentowanie Obligacji Serii C liczone będzie od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii C do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu. 8.2.2 Warunki oraz termin wypłaty odsetek Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji Serii C są osoby będące właścicielami Obligacji Serii C w Dniu Ustalenia Prawa. 8.2.3 Miejsce płatności odsetek W stosunku do Obligatariuszy, którzy w Dniu Ustalenia Prawa będą mieli zapisane Obligacje Serii C na rachunkach papierów wartościowych wypłata odsetek od Obligacji Serii C zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW. Odsetki od Obligacji Serii C zostaną przekazane na rachunek papierów wartościowych Obligatariusza. W przypadku, gdy Obligatariusz nie zdeponuje Obligacji Serii C na rachunku papierów wartościowych, odsetki zostaną przekazane Obligatariuszowi za pośrednictwem KDPW i podmiotu prowadzącego rejestr Sponsora Emisji na rachunek bankowy wskazany przez niego w formularzu zapisu na Obligacje Serii C. 8.2.4 Sposób ustalania odsetek Odsetki od Obligacji Serii C zostaną wypłacone Obligatariuszom pod warunkiem dojścia do skutku emisji tej Serii. Wysokość odsetek przypadających na jedną Obligację Serii C emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji jest obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Odsetki = (N x i)/365 x L = 5,15 zł; gdzie: N - oznacza wartość nominalną Obligacji Serii C, tj. 100 zł każda, i - oznacza oprocentowanie Obligacji Serii C w skali roku, tj. 5,50%, L - oznacza długość okresu odsetkowego dla Obligacji Serii C, wyrażoną w dniach, równą liczbie kolejnych dni okresu odsetkowego; do okresu odsetkowego nie jest wliczany Dzień Wykupu; tj. 342 dni.

Osoby zamierzające podpisać ze Sponsorem Emisji (CDM Pekao) umowę zlecenia zbycia Obligacji Serii C powinny zapoznać się punktem 12.2 Prospektu Serii. Osoby te powinny mieć na uwadze, iż ze względu na to, że transakcja sprzedaży Obligacji Serii C w obrocie wtórnym będzie przeprowadzona przed Dniem Wykupu, długość okresu odsetkowego do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży będzie krótsza niż wskazana powyżej długość okresu odsetkowego do wykupu Obligacji Serii C. W załączniki nr 3 zamieszczono wartości skumulowanych odsetek na każdy dzień do Dnia Wykupu Obligacji Serii C. 9 Terminy subskrypcji, podstawowe zasady dystrybucji i przydziału Obligacji Serii C Emisja Obligacji Serii C dochodzi do skutku, gdy zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy, na co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii C. 9.1 Osoby uprawnione do nabywania Obligacji Serii C Uprawnionymi do dokonywania zapisów na Obligacje Serii C są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno Rezydenci jak i Nierezydenci. 9.2 Terminy 26 listopada 2002 r. Otwarcie subskrypcji Obligacji Serii C i rozpoczęcie przyjmowania zapisów 14 grudnia 2002 r. Zamknięcie subskrypcji Obligacji Serii C i zakończenie przyjmowania zapisów

Emitent może postanowić o zmianie terminu otwarcia lub zamknięcia subskrypcji oraz rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów. Jednak Emitent nie może postanowić o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii C do czasu, gdy nie będzie prawidłowo złożonych i należycie opłaconych zapisów, na co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii C. Informacja o zmianie terminu otwarcia subskrypcji lub rozpoczęcia przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze komunikatu przesłanego do KPWiG i agencji informacyjnej, przed dniem otwarcia subskrypcji lub rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminu zamknięcia subskrypcji lub zakończenia przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze komunikatu przesłanego KPWiG i agencji informacyjnej, nie później niż w pierwotnym dniu zamknięcia subskrypcji lub zakończenia przyjmowania zapisów. W związku z zasadami przydziału Obligacji Serii C - zgodnie z kolejnością składania zapisów - zakończenie przyjmowania zapisów na Obligacje Serii C może nastąpić w ciągu dnia, tj. gdy zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy na wszystkie oferowane Obligacje Serii C. W przypadku, gdy w danym dniu przyjmowania zapisów Emitent podejmie decyzję o zakończeniu subskrypcji i nie przyjmowaniu dalszych zapisów, informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w tym dniu. Sytuacja taka może wystąpić w przypadku, gdy w tym dniu zostaną sprzedane wszystkie oferowane Obligacje Serii C. 9.3 Zasady składania zapisów na Obligacje Serii C 9.3.1 Szczegółowe zasady składania zapisów na Obligacje Serii C Osoba uprawniona do złożenia zapisu może zapisać się na minimum 50 (pięćdziesiąt) Obligacji Serii C, a maksymalnie na 5.000.000 (pięć milionów) Obligacji Serii C. Osoba uprawniona ma prawo wielokrotnego zapisu na Obligacje Serii C, ale łącznie nie może zapisać się na więcej niż na 5.000.000 (pięć milionów) Obligacji Serii C. Formularz zapisu zawiera m.in. następujące informacje: - imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę albo nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej; - adres zamieszkania osoby fizycznej albo siedzibę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej; - adres do korespondencji; - w przypadku Rezydentów: numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego albo paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer REGON w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; - w przypadku Nierezydentów: numer paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; - liczbę Obligacji Serii C objętych zapisem; - cenę zapłaty za Obligację Serii C; - opłatę subskrypcyjną; - kwotę wpłaty na Obligacje Serii C (zawierającą opłatę subskrypcyjną); - rachunek bankowy do przelewów; - nazwę domu maklerskiego i numer rachunku papierów wartościowych osoby zapisującej się na Obligacje Serii C, w przypadku składania dyspozycji deponowania Obligacji Serii C.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu oraz opóźnienia wpływu środków pieniężnych na rachunek, ponosi osoba składająca zapis na Obligacje Serii C. Powyższy formularz zapisu uzupełniony o oświadczenie, w którym osoba składająca zapis na Obligacje Serii C stwierdza, że: - zapoznała się z treścią Prospektu oraz wyraża zgodę na warunki emisji zamieszczone w Prospekcie Serii; - w przypadku złożenia dyspozycji deponowania Obligacji Serii C potwierdza poprawność danych w niej zawartych, zobowiązuje się do poinformowania POK o wszelkich zmianach dotyczących dyspozycji deponowania, w szczególności rachunku papierów wartościowych oraz stwierdza nieodwołalność dyspozycji.

Ponadto formularz zapisu zawierać będzie oświadczenie osoby składającej zapis na Obligacje Serii C o dobrowolnym przekazaniu swoich danych osobowych, wyrażeniu zgodny na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru nabywców Obligacji Serii C, realizacji świadczeń z Obligacji Serii C oraz wykonywania przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa i statutu. Administratorami danych osobowych subskrybentów Obligacji Serii C, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, będzie CDM Pekao z siedzibą w Warszawie i Bank Pekao SA z siedzibą w Warszawie. Osoba zapisująca się posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Na dowód przyjęcia zapisu osoba składająca zapis na Obligacje Serii C otrzyma jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu. Do formularza zapisu osoba składająca zapis na Obligacje Serii C zobowiązana jest dołączyć dowód wpłaty kwoty wynikającej z formularza zapisu. Zwraca się uwagę subskrybentom, iż zapis na Obligacje Serii C dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu będzie nieważny, ponadto zapis na Obligacje Serii C jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. Osoba składająca zapis powinna okazać w POK przyjmującym zapisy na Obligacje Serii C: - dokument tożsamości - osoba fizyczna; - aktualny wypis z właściwego rejestru lub jego odpowiednika - osoba prawna; - akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli - jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej obowiązane są przedstawić w miejscu przyjmowania zapisów właściwe dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów oraz winny okazać dowód osobisty lub paszport. Dla ważności zapisu na Obligacje Serii C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Rozdziale. Niezwłocznie po zarejestrowaniu Obligacji Serii C w KDPW, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia tej rejestracji, osoby, które nie złożyły dyspozycji deponowania Obligacji Serii C, będą mogły otrzymać potwierdzenia nabycia Obligacji Serii C zawierające w szczególności oznaczenie kodu nabytych papierów wartościowych. Osoba, która nie złożyła dyspozycji deponowania może odebrać potwierdzenie nabycia w miejscu, w którym złożyła zapis na Obligacje Serii C. Zwraca się uwagę osób, które złożyły zapisy w tymczasowych Punktach Obsługi Klientów, że obsługa posprzedażowa (wydawanie potwierdzeń nabycia, wszelkie dyspozycje i zlecenia dotyczące Obligacji Serii C, zmiana danych osobowych) będą wykonywane w tymczasowych Punktach Obsługi Klientów przez ściśle określony okres. Po tym okresie obsługa posprzedażowa będzie prowadzona w stałych Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao. Termin, prowadzenia obsługi posprzedażowej w stałych POK CDM Pekao zostanie podany do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego. Ponadto osoba, która nie złożyła dyspozycji deponowania może podpisać ze Sponsorem Emisji umowę, na podstawie której Sponsor Emisji będzie mógł dokonać sprzedaży Obligacji Serii C. Osoba, która w momencie składania zapisu na Obligacje Serii C złoży dyspozycję deponowania Obligacji Serii C otrzyma informację o zaksięgowaniu Obligacji Serii C na swoim rachunku papierów wartościowych, przesłaną przez dom maklerski prowadzący jej rachunek papierów wartościowych w terminie przewidzianym w regulaminie tego podmiotu. Zwraca się uwagę subskrybentów, że zapis musi być w pełni opłacony w monecie jego składania. 9.3.2 Odkup Obligacji na rynku wtórnym Osoba zapisująca się na Obligacje Serii C, nie składająca dyspozycji deponowania Obligacji Serii C, będzie mogła podczas składania zapisu podpisać ze Sponsorem Emisji umowę, na podstawie której Sponsor Emisji będzie mógł dokonać sprzedaży Obligacji Serii C. Warunki umowy będą jednakowe dla wszystkich osób. W przypadku, gdy osoba, która podpisze ww. umowę będzie chciała we wcześniejszym terminie samodzielnie dokonać sprzedaży Obligacji Serii C będzie mogła umowę rozwiązać w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Szczegółowe informacje dotyczące odkupu Obligacji Serii C na rynku wtórnym zostały przedstawione w pkt 12.2 Prospektu Serii. 9.3.3 Terminy związania zapisem na Obligacje Serii C Osoba składająca zapis na Obligacje Serii C jest nim związana do dnia zapisania Obligacji Serii C na rachunku papierów wartościowych tej osoby lub na jej rzecz na rachunku Sponsora Emisji w przypadku, gdy osoba nie złożyła dyspozycji deponowania Obligacji Serii C, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji Obligacji Serii C do skutku. 9.3.4 Działanie przez pełnomocnika Subskrybent może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo wystawione przez subskrybenta, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim przyjmującym zapis. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym bądź złożonym w obecności pracownika POK. Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi być uwierzytelnione przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny, chyba że inaczej stanowią przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Ponadto pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i subskrybenta: - dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL, bądź numer paszportu; - Rezydenci będący osobami prawnymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym osoba prawna jest zarejestrowana, numer REGON; - Nierezydenci będący osobami prawnymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub jego odpowiednika. Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty: - dowód osobisty lub paszport; - wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika; - wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna - Nierezydent). Jeżeli nie stanowią inaczej przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski; - wyciąg z właściwego rejestru subskrybenta (osoba prawna - Rezydent w rozumieniu Ustawy Prawo Dewizowe); - wyciąg z właściwego dla siedziby subskrybenta rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o subskrybencie, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna - Nierezydent). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Liczba pełnomocnictw posiadanych przez jedną osobę nie jest ograniczona. Zwraca się uwagę na właściwe sporządzenie pełnomocnictwa i uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 15 zł (Ustawa o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 86, poz. 960 z dnia 17 października 2000 r.) w przypadku dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego w Polsce. 9.3.5 Miejsce przyjmowania zapisów na Obligacje Serii C Zapisy na Obligacje Serii C będą przyjmowane w stałych Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao oraz tymczasowych, niepełnozakresowych Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao, zgodnie z załącznikiem nr 2. 9.4 Zasady płatności za Obligacje Serii C 9.4.1 Regulacje prawne dotyczące wpłat Zgodnie z Uchwałą nr 4/98 z dnia 30 czerwca 1998 r. Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie trybu postępowania banków w przypadkach "prania pieniędzy" oraz ustalenia wysokości kwoty i warunków prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na rzecz których wpłata została dokonana (Dziennik Urzędowy NBP nr 18/98) banki zobowiązane do prowadzenia w oddziałach oddzielnych rejestrów wpłat gotówkowych, których wartość przekracza równowartość 10.000 EURO. Obowiązek opisany powyżej dotyczy także zamiany papierów wartościowych lub zagranicznych środków płatniczych na złote polskie, zamiany złotych polskich na papiery wartościowe lub zagraniczne środki płatnicze, w tym pośrednictwa w wymienionych transakcjach, a także każdego przypadku, gdy okoliczności transakcji wskazują, iż środki mogą pochodzić lub mają związek z praniem pieniędzy bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Banki są zobowiązane do przechowywania ww. rejestru transakcji wraz z dokumentami źródłowymi dotyczącymi zarejestrowanych transakcji przez okres co najmniej 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Bank Pekao SA &lt;BAPE.WA> Prospekt Emisyjny Obligacji na Okaziciela Serii C Banku Polska Kasa Opieki Spółka... - część 1