Bank Pekao SA <BAPE.WA> Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA - część 3

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
opublikowano: 08-04-2003, 18:52

Bank Pekao SA <BAPE.WA> Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA - część 3 2) Kapitał zapasowy, 3) Kapitały rezerwowe, 4) Fundusz ogólnego ryzyka,. 5) Niepodzielony zysk z lat ubiegłych
§ 26
1. Bank może tworzyć i znosić w trakcie i na koniec roku obrotowego fundusze specjalne na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Bank tworzy fundusze przewidziane w obowiązujących ustawach.
§ 27
1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 165.748.203,- (sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzy) złote i jest podzielony na 137.650.000 (sto trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 7.690.000 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 10.630.632 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja i 9.777.571 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji na okaziciela lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Banku.
3. Akcje mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
4. Akcje mogą być umarzane na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.
§ 28
1. Bank tworzy kapitał zapasowy z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat , jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez ten kapitał wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Banku. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji.
2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
§ 29
1. Fundusz ogólnego ryzyka tworzy się z odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.
2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.
§ 30
1. Bank tworzy kapitały rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały.
2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.
3. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy.
4. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
§ 31
1. Fundusze specjalne tworzone są z odpisów z zysku netto na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która każdorazowo określa wysokość odpisu na poszczególne fundusze chyba że obowiązek tworzenia funduszu wynika z ustawy.
2. Regulaminy tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych uchwala Rada Nadzorcza.
VI. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU,
PODZIAŁ ZYSKU, POKRYWANIE STRAT, RACHUNKOWOŚĆ
§ 32
Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych.
§ 33
1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na: 1) Kapitał zapasowy, 2) Fundusz ogólnego ryzyka, 3) Kapitały rezerwowe, 4) Dywidendę, 5) Fundusze specjalne, 6) Inne cele.
2. Roszczenie o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem trzech lat. Bank nie płaci odsetek od niepobranej dywidendy.
§ 34
Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej.
§ 35
Straty bilansowe pokrywane są z kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 36
Bank prowadzi rachunkowość według planu kont i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku.
§ 37
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
VII. KONTROLA WEWNĘTRZNA
§ 38
1. Kontrola wewnętrzna dokonywana jest z uwzględnieniem kryteriów: legalności, prawidłowości, rzetelności, sprawności organizacyjnej działalności prowadzonej przez Bank oraz prawidłowości i rzetelności składanych informacji i sprawozdań.
2. Kontrola wewnętrzna jest realizowana poprzez:
1) kontrolę instytucjonalną - wykonywaną przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Centrali Banku,
2) kontrolę funkcjonalną - wykonywaną przez osoby sprawujące funkcje kierownicze w jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39
W razie likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób przeprowadzenia likwidacji.
§ 40
Obowiązkowe ogłoszenia, w tym również dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, dokonywane są przez Zarząd Banku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Sprawozdanie finansowe jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, dokonanych uchwałą nr 17 Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2003r. Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
§ 1. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w następującym brzmieniu:
Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
§ 1
Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwanego dalej "Bankiem").
§ 2
Obrady Walnych Zgromadzeń, (zwanych dalej "WZ"), odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku Polska Kasa Opieki SA (zwanego dalej "Statutem Banku"), Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.
§3
1. W WZ mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
1) akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZ złożą w Banku, w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu WZ, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą ich do zakończenia WZ, oraz
2) przedstawiciele akcjonariuszy, o których mowa w pkt 1, którzy udokumentują prawo do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty. 2. W WZ powinni również uczestniczyć członkowie Zarządu Banku (zwanego dalej "Zarządem")i Rady Nadzorczej Banku(zwanej dalej "Radą")
3. Na WZ, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Banku, w szczególności na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
4. W WZ mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący WZ.
5. Za zgodą Przewodniczącego WZ na WZ mogą być obecni przedstawiciele mediów.
6. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu WZ.
7. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
8. Członek Zarządu i pracownik Banku nie mogą być pełnomocnikami na WZ.
9. Przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do złożenia aktualnych wypisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wypisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
§4
Do kompetencji WZ należą wszystkie sprawy związane z działalnością Banku, zastrzeżone do jego właściwości zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Banku.
§5
1. Obrady WZ otwiera Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady. W razie nieobecności tych osób WZ otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca WZ powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego WZ, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
§6
1. Wyboru Przewodniczącego WZ dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród uprawnionych do uczestnictwa w WZ. Przewodniczącym WZ zostaje ten z kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał najwięcej głosów. 2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego WZ należy w szczególności:
1) dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg obrad WZ oraz o poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, a w szczególności przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników WZ i zapewnianie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych; Przewodniczący WZ, nie ma prawa bez zgody WZ usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad, 2) sprawne kierowanie dyskusją, w szczególności:
a) udzielanie głosu uczestnikom WZ,
b) w razie konieczności - sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
c) odbieranie głosu uczestnikom WZ, w szczególności gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad; narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,
3) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
4) ogłaszanie wyników głosowania,
5) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
6) zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach,
7) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
8) współdziałanie z notariuszem, sporządzającym protokół,
9) podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Uczestnik WZ, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego WZ. Odwołanie rozstrzyga WZ w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego WZ.
4. Przewodniczący WZ może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na WZ.
§7
1. Bezpośrednio po objęciu przewodnictwa Przewodniczący WZ:
a) sporządza i podpisuje listę obecności uczestników WZ,
b) stwierdza prawidłowość zwołania WZ,
c) stwierdza, że WZ jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad,
d) informuje uczestników WZ o udziale w obradach osób zaproszonych przez organy Banku.
2. Lista obecności zawiera następujące dane:
a) imię i nazwisko uczestnika WZ,
b) informację czy uczestnik WZ jest akcjonariuszem, czy przedstawicielem akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego akcjonariusza,
c) liczbę akcji, którą przedstawia uczestnik WZ,
d) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi WZ, e) podpis uczestnika WZ na liście obecności.
4. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego WZ, zostaje wyłożona na czas trwania obrad.
5. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym WZ, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję , złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji.
§8
1. WZ może wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną (zwaną dalej "Komisją") spośród uczestników WZ, którym przysługuje prawo głosu.
2. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. WZ może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
3. Jeżeli zgłoszono jedynie trzech kandydatów do Komisji, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W takim przypadku głosowanie odbywa się kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
4. Zadaniem Komisji jest:
a) nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania,
b) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego WZ o ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu,
c) sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania,
d) wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
5. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.
§9
1. Po stwierdzeniu, że WZ jest zdolne do podejmowania uchwał, Przewodniczący WZ zapozna uczestników WZ z porządkiem obrad.
2. WZ może podjąć uchwałę o:
a) skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw,
b) zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. WZ nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, bez ich zgody.
4. Wniosek w sprawie, o której mowa w ust.2, powinien zostać szczegółowo umotywowany.
§10
1. Każdy uczestnik WZ może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
2. Do informacji przedstawianych przez członka Zarządu na żądanie uczestnika WZ, któremu przysługuje prawo głosu, stosuje się przepis art. 428 Kodeksu spółek handlowych. Udzielanie przez członka Zarządu odpowiedzi na pytania WZ powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
3. Przewodniczący WZ może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
4. Każdy uczestnik WZ może zgłosić wniosek w sprawie formalnej. W sprawach formalnych Przewodniczący WZ udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
a) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
b) ograniczenia czasu przemówień,
c) sposobu prowadzenia obrad,
d) zarządzenia przerwy w obradach, e) kolejności głosowania wniosków,
f) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach. 5. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad WZ. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały WZ podjętej większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
7. Przepisu ust.6 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego WZ np. godzinnej przerwy na odpoczynek. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu WZ na piśmie.
9. Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały (poprawka), głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały.
10. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący WZ ustala, które wnioski należy uznać za najdalej idące i poddaje je głosowaniu w tej kolejności. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.
11. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący WZ zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
12. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy WZ otrzymali, jeżeli jest on obszerny a żaden z uczestników WZ nie zgłosił sprzeciwu.
§11
1. Uchwały WZ zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Banku nie stanowią inaczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.
3. Za każdym razem gdy przepisy prawa lub Statutu Banku dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący WZ stwierdzi i ogłosi zdolność WZ do podjęcia takiej uchwały oraz stwierdzi jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
4. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący WZ poda ilość głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdzi, czy uchwała została przyjęta.
5. Zgłaszającym sprzeciw zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
§12
1. Głosowanie na WZ jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Na żądanie choćby jednego uczestnika WZ, któremu przysługuje prawo głosu, Przewodniczący WZ zarządzi tajne głosowanie.
4. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki komputerowego liczenia głosów.
§13
WZ dokonuje wyboru członków Rady według następujących zasad:
1. W uzasadnionych przypadkach WZ podejmuje uchwałę, w której określa liczbę członków Rady.
2. Każdy uczestnik WZ ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko zgłaszającego oraz, w miarę potrzeby, nazwisko akcjonariusza bądź akcjonariuszy, w imieniu którego działa,
b) imię i nazwisko oraz krótki życiorys kandydata.
3. Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone, przed dokonaniem wyboru, na piśmie, ustnie do protokołu bądź przesłane faksem na numer Banku.
4. Listę kandydatów na członków Rady sporządza Przewodniczący WZ.
5. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
6. Powołanie członków Rady odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.
7. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów.
8. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
9. Przewodniczący WZ zarządza wybory uzupełniające jeżeli:
a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie wskutek nieuzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nieobsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
10. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad WZ.
11. Osoby reprezentujące na WZ tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
12. Przewodniczący WZ przed dokonaniem przez WZ wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje WZ o stanie obecności, liczbie akcji którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
13. Procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący WZ.
14. Utworzonej grupie organ zwołujący WZ zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
15. Mandaty w Radzie nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy utworzoną zgodnie z ust.11, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
16. Jeżeli na WZ, o którym mowa w ust.11, nie dojdzie do utworzenia chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
17. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z przepisami ust.10 - 16, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.
§ 14
1. Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie
2. Do odwołania członka Rady potrzeba bezwzględnej większości głosów.
§15
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący WZ ogłasza zamknięcie WZ.
§ 16
1. Uchwały WZ są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności. 2. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania WZ i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników WZ. Dowody zwołania WZ Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
3. Na żądanie uczestnika WZ przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania WZ oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
§17
Organ zwołujący WZ zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną WZ.
§18
Wszelkie sprawy dotyczące obradowania a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy WZ w drodze głosowania.
§19 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały WZ.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego WZ.
§ 20
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do WZ zwoływanych począwszy od dnia 9 kwietnia 2003r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zarząd Banku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao SA w dniu 8 kwietnia 2003r. rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Nie wniesiono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Data sporządzenia raportu: 08-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Bank Pekao SA &lt;BAPE.WA&gt; Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA - część 3