Bauma <BAUA.WA> Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BAUMA S.A. - część 1

26-06-2003, 16:37

Bauma <BAUA.WA> Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BAUMA S.A. - część 1 UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY BAUMA S.A.
Raport nr 67/2003
Zarząd BAUMA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A w dniu 26 czerwca 2003 roku.
Uchwała nr 1
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza:
i. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
ii. bilans Spółki za rok obrotowy 2002 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 116.604.020,68 zł (sto szesnaście milionów sześćset cztery tysiące dwadzieścia złotych i 68/100),
iii. rachunek zysków i strat za rok 2002 wykazujący stratę netto w kwocie 5.151.862,01 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złotych i 01/100),
iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.151.862,01 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złotych i 01/100),
v. rachunek przepływów pieniężnych spółki za rok 2002 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2002 w kwocie 107.334,93 zł (słownie: sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złotych i 93/100),
vi. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr 2
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2002.
Uchwała nr 3
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002.
Uchwała nr 4
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. B) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia że strata netto Spółki za lata poprzednie w kwocie 869.075,36 zł. (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i 36/100) wynikająca ze zmiany ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 nr 76, poz. 694) zostanie pokryta z zysków przyszłych lat obrotowych.
Uchwała nr 5
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. B) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2002 Spółki w kwocie 5.151.862,01 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złotych i 01/100) zostanie pokryta z zysków przyszłych lat obrotowych.
Uchwała nr 6
Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §33 ust.1 pkt. a) Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym grupy za 2002 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:
i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
ii. skonsolidowany bilans Spółki za rok obrotowy 2002 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 120.118.848,67 zł (sto dwadzieścia milionów sto osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i 67/100),
iii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2002 wykazujący stratę netto w kwocie 6.995.377,78 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i 78/100),
iv. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.989.141,41 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i 41/100),
v. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych spółki za rok 2002 wykazujący zmniejszeni stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2002 w kwocie 602.427,72zł (słownie: sześćset dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych i 72/100)
vi. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 7
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Andrzejowi Kozłowskiemu - absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 r.
Uchwała nr 8
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki - Krzysztofowi Orzełowskiemu absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków za okres od 01.01.2002 - 31.12.2002 r.
Uchwała nr 9
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki - Krzysztofowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków za okres 01.01.2002 - 24.05.2002 r.
Uchwała nr 10
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki - Jarosławowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków za okres 24.05.2002 - 31.12.2002 r.
Uchwały nie podjęto
Za - 2 512 966
Przeciw - 5 126 314
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 11
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Robertowi Tomaszewskiemu za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 r.
- absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2002.
Uchwała nr 12
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Dariuszowi Prończukowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady - za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 r.
- absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2002.
Uchwała nr 13
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Krzysztofowi Goetz - Członkowi Rady Nadzorczej - za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 r.
- absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2002.
Uchwała nr 14
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Koźmińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej - za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 r.
- absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2002.
Uchwała nr 15
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Marczewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej - za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 r.
- absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2002.
Uchwała nr 16
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Wilhelmowi Cimochowskiemu Członkowi Rady - za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 r.
- absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2002.
Uchwała nr 17
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Twardowskiemu - za okres 27.06.2002 r.- 31.12.2002 r.
- absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2002.
Uchwała nr 18 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej złozonej przez pana Grzegorza Wilhelma Cimochowskiego powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Augustyniaka .
Uchwała nr 19
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmian w "Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod Firmą BAUMA S.A.", dostosowując go do Kodeksu Dobrych Praktyk i przyjmując tekst jednolity w następującym brzmieniu:
"Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod Firmą BAUMA S.A."
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą :
a) akcjonariusze spółki spełniający wymogi określone w art. 339 par. 1 i 2 kodeksu handlowego.
b) członkowie Władz Spółki
c) osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie przez Zarząd Spółki
3. Akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu osobiście lub przez przedstawiciela.
4. Członkowie Zarządu Spółki i pracownicy nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
5. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone przez pełnomocnika w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu.
6. Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się na godzinę przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
8. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
9. Do zgłoszenia Kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.
10. Otwierający Zgromadzenie zarządza głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.
11. Przewodniczący Zgromadzenia wybierany jest zwykłą większością głosów oddanych.
12. Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami odbywa się według kolejności zgłoszeń.
13. Otwierając Zgromadzenie po podpisaniu protokołu z głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia przekazuje mu prowadzenie obrad.
14. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
15. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad powołaniem komisji skrutacyjnej oraz innych komisji, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. W szczególności w przypadku zapewnienia przez Spółkę elektronicznego liczenia głosów Przewodniczący Zgromadzenia może odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.
16. W przypadku powołania Komisji, komisja liczy nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu członków wybieranych spośród akcjonariuszy oraz innych osób zwykłą większością głosów oddanych.
17. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem Walnego Zgromadzenia, zarządza przerwy w obradach Zgromadzenia, rozstrzyga spory pomiędzy akcjonariuszami, nadzoruje pracę powołanych przez Zgromadzenie Komisji, podpisuje protokoły podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał.
18. Decyzje Przewodniczącego mogą być uchylane przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych.
19. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.
20. Każdy akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w dyskusji, zadawania pytań i żądania złożenia wyjaśnień od władz Spółki w przedmiocie każdego punktu objętego porządkiem obrad.
21. Przewodniczący uprawniony jest do odebrania głosu akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, w przypadku jeżeli wystąpienie nie jest związane z porządkiem obrad lub czas trwania wystąpienia przekracza 15 minut.
22. Wnioski o charakterze porządkowym (formalnym) mogą być zgłaszane przez akcjonariuszy przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do rozpatrywania punktów objętych porządkiem obrad. O przyjęciu lub odrzucenia wniosku porządkowego (formalnego) decyduje Przewodniczący. Punkt 18 regulaminu stosuje się odpowiednio.
23. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być złożony przez akcjonariusza po wyczerpaniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
24. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.
25. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
26. Powstała grupa zgłasza swoje utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia
27. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza powstanie grupy i odnotowuje w protokóle Zgromadzenia skład osobowy grupy oraz ilość akcji reprezentowanych przez grupę.
28. Grupa dokonuje wyboru swojego przedstawiciela do rady nadzorczej i zgłasza go Przewodniczącemu.
29. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt. 25 obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
30. Jeżeli na walnym zgromadzeniu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów
31. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu handlowego i postanowienia Statutu Spółki.
Uchwała nr 20
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje "Kodeks Dobrych Praktyk Bauma S.A." w zakresie zaproponowanym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 17/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r. wprowadzone uchwałą 58/952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002 r., z wyłączeniem zasady nr 20.
"Kodeks Dobrych Praktyk Bauma S.A."
Zasady ogólne
I. Cel spółki
Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.
II. Rządy większości i ochrona mniejszości
Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.
III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.
IV. Kontrola sądowa
Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.
V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Bauma &lt;BAUA.WA&gt; Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BAUMA S.A. - część 1