Bedzin <BEDZ.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 5.579 tys. zł

Bedzin <BEDZ.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 5.579 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 116.159 110.769 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 116.032 110.695 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 127 74 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 87.856 93.369 w tym: - od jednostek powiązanych - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 87.742 93.188 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 114 181 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 28.303 17.400 IV. Koszty sprzedaży 5.502 - V. Koszty ogólnego zarządu 10.716 10.275 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 12.085 7.125 VII. Pozostałe przychody operacyjne 3.365 2.215 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 2. Dotacje - - 3. Inne przychody operacyjne 3.365 2.215 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 987 2.670 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 212 3 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 270 1.220 3. Inne koszty operacyjne 505 1.447 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14.463 6.670 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 659 551 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 548 392 - od jednostek powiązanych - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne 111 159 XI. Koszty finansowe 10.090 4.901 1. Odsetki, w tym: 4.348 4.536 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4. Inne 5.742 365 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 5.032 2.320 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 5.032 2.320 XV. Podatek dochodowy -547 246 a) część bieżąca 726 - b) część odroczona -1.273 246 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 5.579 2.074 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5.579 2.074 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3.149.200 3.149.200 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,77 0,66 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 19-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ