Beef-San <BSAN.WA> Raport Nr.13 Projekty uchwał WZA "Beef-San" zwołanego na 16.06.2003 r. - część 2

&quot;Beef-San&quot; Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna w Sanoku
opublikowano: 07-06-2003, 18:42

Beef-San <BSAN.WA> Raport Nr.13 Projekty uchwał WZA "Beef-San" zwołanego na 16.06.2003 r. - część 2 4. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1488/10 położonej w Sanoku, obszaru 31 a 19 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 53548 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do której przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionych na niej budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności,
5. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1/9, 1/10, 1/11, 143/1 położonych w Sanoku, o łącznym obszarze 11 a 33 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 58140 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do których przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego,
6. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 689/1, 689/2, 689/3, 706/2, 706/3 położonych w Sanoku - Dąbrówka, o łącznym obszarze 1 ha 32 a 77 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 58140 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do których przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionych na nich budynkach stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności,
7. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 120, 121, 122, 123, 124/1, położonych w Zabłotcach, o łącznym obszarze 1 ha 46 a, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 17536 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do których przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionych na nich budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności,
8. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 601/1 położonej w Zarszynie, obszaru 2 ha 19 a, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 46592 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do której przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionych na niej budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności,
9. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 8/2, 22/2, 9/2, 10/1, położonych w Przemyślu, o łącznym obszarze 4 ha 4 a 24 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 18566 przez Sąd Rejonowy w Przemyślu, w stosunku do których przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionych na nich budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności,
10. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31, położonej w Przemyślu, obszaru 5 a 55 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 60460 przez Sąd Rejonowy w Przemyślu,
11. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 29 i 33, położonych w Przemyślu, o łącznym obszarze 9 a 41 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 48436 przez Sąd Rejonowy w Przemyślu. § 2
Zarząd Spółki określa, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, zobowiązania, które mogą być zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomościach wymienionych w § 2 niniejszej uchwały. § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki i opinią Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1
Spółka będzie przestrzegała Zasady Ładu Korporacyjnego ustalone w Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych przyjętych przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. § 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
1. przygotowania procedur zapewniających przestrzeganie Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych,
2. zapoznania z Dobrymi Praktykami w Spółkach Publicznych wszystkich pracowników,
3. podjęcia czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wdrożenia w praktyce spółki przestrzegania Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych. § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie § 18 ust. 8 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1
Uchwala się Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym że Regulamin stosuje się począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia.
załącznik do uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku Regulamin
obrad Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna
w Sanoku
1. Z zastrzeżeniem pkt 1.2. Obrady Walnego Zgromadzenia trwają jeden
dzień.
1.1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
1.2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, z tym że nie mogą one mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie i w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z grona akcjonariuszy lub ich pełnomocników uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i ogłasza podjęte uchwały.
4.1 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
5. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. Przewodniczący utrzymuje porządek na sali obrad.
6. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji przysługujących każdemu z nich i przysługujących im głosów. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia.
6.1 Jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to uwidocznić w liście obecności. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu ani inny pracownik Spółki.
7. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
7.1 Jeśli Przewodniczący stwierdzi, że zgromadzenie zostało zwołane wadliwie lub jest niezdolne do podejmowania uchwał z innej przyczyny, wówczas poddaje pod głosowanie projekt uchwały o zamknięciu Zgromadzenia, ze szczegółowym prawnym i faktycznym uzasadnieniem. Zgromadzenie może kontynuować obrady, jeśli opowie się za nim większość akcjonariuszy. 8. Walne zgromadzenie wybiera z grona akcjonariuszy lub ich pełnomocników Komisję Manadatowo-Skrutacyjną w składzie trzech osób do przeprowadzenia głosowania. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszać tylko jednego kandydata do komisji skrutacyjnej.
9. Wybory komisji skrutacyjnej przeprowadza się poprzez łączne głosowanie na cały jej skład.
9.1 Głosowanie jest jawne, jeśli Zgromadzenie tak postanowi.
9.2 Zadaniem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej jest przeliczenie głosów oddawanych w trakcie głosowania i przedstawienie Przewodniczącemu Zgromadzenia protokołu zawierającego: liczbę głosów oddanych, liczbę głosów ważnych i nieważnych, liczbę głosów oddanych za uchwałą, liczbę głosów oddanych przeciw uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się od głosowania.
10. Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
12. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
12.1 Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
13. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być składane, a głosowanie nad nimi zarządzane poza porządkiem obrad, mimo że nie były objęte porządkiem obrad.
13.1. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
14. Po przedstawieniu każdej sprawy zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący odczytuje projekt uchwały oraz otwiera dyskusję.
15. O kolejności zabierania głosu w dyskusji decyduje kolejność zgłoszenia.
16. Akcjonariusz może zabrać głos w dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych tylko jeden raz - z wyjątkiem repliki - dla każdego punktu porządku.
17. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut, a czas repliki 2 minut.
17.1 Replika może być wygłaszana za zgodą Przewodniczącego bezpośrednio po wypowiedzi, której dotyczy lub na zakończenie dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
18. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością i bez ograniczenia w czasie, jeśli występują na Zgromadzeniu z racji pełnionej funkcji.
18.1.Czas wypowiedzi członka Zarządu lub Rady Nadzorczej nie powinien jednak przekraczać czasu potrzebnego do rzeczowego przedstawienia poglądu organu, który reprezentują. Inne osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu mogą zabierać głos tylko na wniosek lub za zgodą Przewodniczącego.
19. Przewodniczący może odebrać głos mówcy nie przestrzegającemu zasad określonych w punktach 16, 17 i 18. 20. Wnioski w sprawie zmiany treści wniosków i projektów uchwał powinny być przedstawione w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i podpisane przez autora lub autorów zmiany.
21. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie.
22. Każda akcja daje prawo do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
23. Uchwały zapadają zwykłą większością ważnych głosów oddanych bez względu na wielkość kapitału akcyjnego reprezentowanego na Zgromadzeniu, chyba że Statut lub odrębne przepisy wymagają dla podjęcia uchwały innej większości lub quorum.
24. Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, jak również umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.
25. Jeżeli akcjonariuszowi przysługuje prawo oddania więcej niż jednego głosu, wszystkie głosy powinny być oddane "za" albo "przeciw" uchwale lub jako wstrzymujące się od głosowania.
26. Każdy akcjonariusz otrzymuje przed wejściem na salę obrad karty do głosowania opieczętowane pieczęcią Spółki zawierające liczbę głosów, numer uchwały oraz wyrazy "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się".
27. Głos ważny oddaje się przez zakreślenie na karcie z numerem odpowiadającym głosowane uchwale wyrazów "za" ,"przeciw" lub "wstrzymuję się" - według woli głosującego.
28. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 29, głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne.
29. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
29.1 Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
29.2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
30. Postanowień punkt 29 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.
31. Głosowanie jawne polega na podniesieniu ręki z kartą do głosowania oraz potwierdzeniu takiego głosowania przez wrzucenie karty do urny.
32. Głosowanie tajne polega na wrzuceniu karty do głosowania bezpośrednio do urny.
33. Za głos nieważny uważa się głos oddany na karcie z innym numerem niż numer głosowanej uchwały lub gdy głosujący nie zakreślił wyrazów "za" , "przeciw" lub "wstrzymuję się" albo zakreślił co najmniej dwa wyrazy albo głos oddany na karcie bez pieczęci Spółki.
34. Głosami oddanymi w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami są głosy ważne oddane za lub przeciw powzięciu uchwały, a także głosy wstrzymujące się od głosowania.
35. Komisja Skrutacyjna liczy głosy na sali obrad, a ustaloną liczbę głosów oddanych "za", "przeciw" lub wstrzymujące się przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania.
36. Przy odwoływaniu i powoływaniu władz Spółki głosuje się na każdą osobę oddzielnie.
37. Kandydatury do Rady Nadzorczej składa się ustnie do protokołu.
37. 1. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić najwyżej trzech kandydatów.
38. Zgoda na kandydowanie kandydata obecnego powinna zostać zapisana w protokole, a kandydata nieobecnego - dołączona na piśmie do protokołu.
39. Kolejność głosowań na poszczególne kandydatury ustala się w sposób alfabetyczny.
40. W skład Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, pod warunkiem uzyskania zwykłej większości głosów oddanych.
40.1. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kandydatów, z których tylko jeden może zostać wybrany, zarządza się dodatkowe głosowanie.
41. Każdy akcjonariusz przy wyborze członków Rady Nadzorczej ma prawo oddać tyle głosów ilu członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie.
42. W przypadku dokonywania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
43. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt 42, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
44. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym ma być dokonany wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba że konieczność wyboru wynika z wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej.
45. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Statucie Spółki odbywa się na całość propozycji.
46. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.
47. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz. Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego. § 2
Rada Nadzorcza może uchwalić wysokość wynagrodzenia w kwocie niższej od ustalonej w § 1, a także postanowić o zawieszeniu lub wznowieniu wypłacania wynagrodzenia, kierując się sytuacją ekonomiczną i płatniczą Spółki. § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Data sporządzenia raportu: 07-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: &quot;Beef-San&quot; Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna w Sanoku

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Beef-San &lt;BSAN.WA&gt; Raport Nr.13 Projekty uchwał WZA &quot;Beef-San&quot; zwołanego na 16.06.2003 r. - część 2